Issayeva Daniya Borombekovna

Issayeva Daniya Borombekovna

General manager

Institute of Energy and Mechanical Engineering named after A. Burkitbayev

Email: d.issayeva@satbayev.111