Nassibulin Bayuirzhan

Nassibulin Bayuirzhan

Master of technical sciences

Lecturer

K. Turysov Institute of Geology, Oil and Mining

Email: b.nassibullin@satbayev.111

Professional biography

Nasibullin Bauyrzhan  graduated from KazNTU. K.I.Satpaeva in 1996, specialty "Development and operation of oil and gas fields" (RENGM), qualification: mining engineer, oilman.

A teacher with more than 20 years of experience. He has more than 25 scientific and educational works (including 1 textbooks, 2 patents of the Republic of Kazakhstan (No. 29428; No. 29858)). He is currently a lecturer at the Department of Petroleum Engineering.

Publications

1 Ahmetkaliev R. B & Nasibullin B.M., Education-Water Emulsions In Situ And Their Application For Water Shut-In Production Wells, International Journal of  Research in Engineering and Technology, ISSN(E): 2321-8843; ISSN(P): 2347-4599 Vol. 4, Issue 1, Jan 2016, 1-4

2 Ахметкалиев Р.Б., Насибуллин Б.М., Қадыр Е.,  Образование водонефтяных эмульсий в пластовых условиях и их применение для ПНП и ИДН, Международный научный журнал - приложение Республики Казахстан  Ізденіс (Поиск), №3/ 2017

3 Абдели Д.Ж., Насибуллин Б.М., Гелтүзуші тампонажды материалды және наносазды қолдана отырып өндіру ұңғысының түп аймағын судан оқшаулау технологиясын жасау, «Техникалық ғылым жəне білім берудің бəсекеге қабілеттілігі» атты халықаралық Сəтбаев оқулары, 12 сәуір  2016 ж.

4 Ахметкалиев Р.Б., Насибуллин Б.М., Электромагниттік өрісті пайдаланумен сұйық көмірсутектерінің технологиялық сипаттамаларын жақсарту, «Болашақ энергиясы: инновациялық сценарийлер және оларды жүзеге асыру әдістері» WSEC-2017, Инженерлер мен ғалымдардың Дүниежүзілік Конгресі, Астана қ., 19-20 маусым 2017 ж.

5 Ахметкалиев Р.Б., Насибуллин Б.М, «Способ изоляции промытых высокопроницаемых зон продуктивного пласта»  Өнімді қабаттың өткізгіштігін жоғары жуылған аймақтарын оқшаулау тәсілі., Инновационный патент РК №29428, Бюллетень изобретений РК №12, 2014 г. 

6 Ахметкалиев Р.Б., Насибуллин Б.М, «Способ изоляции промытых высокопроницаемых зон продуктивного пласта»  Өнімді қабаттың өткізгіштігін жоғары жуылған аймақтарын оқшаулау тәсілі., Инновационный патент РК №29858, Бюллетень изобретений РК №12, 2015 г. 

7 Ахметкалиев Р.Б., Насибуллин Б.М, Исследование работы скважин в условиях пескопроявления в призабойной зоне., (Қазақстан жоғары мектебі-Higher education in Kazakhstan) 2 (1) / 2019  

Education

1991-1996, Kazakh National Technical University named after K.I.Satpayev, Oil Department - mining engineer, oilman; 2010-2011 (Master's program), Kazakh-British Technical University, "Oil and Gas Business";

2012-2015 (PhD candidate) Kazakh-British Technical University, "Nanotechnology and Nanomaterials".