Байкенова Гүлжан Маматовна

Байкенова Гүлжан Маматовна

Техника ғылымдарының магистрі

Тьютор

Автоматика және ақпараттық технологиялар институты

Email: g.baikenova@satbayev.111

Кәсіби өмірбаяны

2006 жылданбастапменіңоқытушылыққызметім Қ.И. Сәтпаевуниверситетінен басталды, 2006-2009 ж.ж. - Есептеутехникасыкафедрасыныңассистенті. 2009 - 2012 ж.ж. - Радиотехника, электроника және телекоммуникация кафедрасыныңоқытушысы. 2012 -2016 ж.ж. - ағаоқытушы. 2016-2019 ж.ж. - Электроника, телекоммуникация жәнеғарыштехнологияларкафедрасыныңлекторымын. 2019 жылданбастап - солкафедраныңтьюторымын.

Қосымша ақпарат:

1. Меніңғылымижарияланымдарым бар, соныңішінденөлдікимпакт-факторы бар журналдарда.

2. 2012 жылданбастап мен бакалавриатқаоқубағдарламалары мен жұмысоқужоспарларынқұружөніндегікафедракомиссияныңмүшесімін.

3. Мені университет пен институт жігерлендірді:

1) ҚазақстанРеспубликасыныңТәуелсіздіккүнінеорай инженер кадрлар мен ғылыми-педагогиқалықкадрлардыдаярлауісінежәнеоқу-тәрбиежұмысынұйымдастыруға, сондай-ақуниверситетіміздіңматериалдық-техникалықбазасыннығайтуғазорүлесқосқаныүшінАлғыс хат (2017 г.)

2) Студенттікқоғамдастықтағыоқытушыныңкәсібижәнежекеқасиеттерінжоғарыбағалағаныүшіналғыс грамота

Cертификаттар:

1) ҚалалықдеректержелілеріMetroEthernetNetworks (MEN). Сертификат "Ақпараттық-коммуникациялықтехнологияларакадемиясы" - филиал АҚ "Қазақтелеком" №ДО-СТ-2016-00985, 40 сағат, 28.06.2016-22.07.2016.

2)Жоғарыжылдамдықтағытелекоммуникациянықұруүшін GPON жабдығынорнату, № 0023. АЭжБУмен  Eltexalatau. 20.02.2017-24.02.2017, 36 сағат.

3) Сертификат: CCSI  #30302, № 53430: InterconnectingCiscoNetworkingDevices, Part 1. Телекоммуникация академиясы «Казинформтелеком». шілде 2018ж.

4) Сертификат: CCSI  #30302, № 54438: InterconnectingCiscoNetworkingDevices, Part 2. Телекоммуникацияакадемиясы «Казинформтелеком». 23-27 шілде 2018ж.

5) Семинарғақатысутуралысертификат: «Can chaos be eliminated from the Quantum computers». 72c, Халықаралықақпараттықтехнологияларуниверситеті, Алматы, GAZI UNIVERSITY (Турция), семинар E. Kurt (док-р PhD), 28.09.2018

6) Сәтпаевоқуларынақатысушығасертификат- 2019: «Инновациялықтехнологиялар - ҚазақстанРеспубликасыэкономикасыныңкенжәнемұнай-газсекторындағыіргеліжәнеқолданбалымәселелердісәттішешудіңкілті». БайкеноваГ.М., АбдаковМ.Г., СмайловН.ККөлемдіБрэггторыныңнегізіндегіталшықты-оптикалықтемпературасезбегінзерттеу.

7) Сәтпаевоқуларынақатысушыға сертификат - 2019: «Инновациялықтехнологиялар - ҚазақстанРеспубликасыэкономикасыныңкенжәнемұнай-газ секторындағыіргеліжәнеқолданбалымәселелердісәттішешудіңкілті». Байкенова Г.М., Еспаев Г., Дараев А.М. Бейнебақылаужүйелеріндеталапетілетінаймақтықамтуүшін GSM арнасыныңүлгісінталдау.

8) Халықаралықконференцияғақатысқаныүшінавторлықкуәлік«GlobalScienceandinnovationsV» Gdansk, Poland, February 10, 2019. Еуразиялықинновациялық даму орталығы«ДАРА».

9) «Өнертапқыштықтапсырмалардышешутеориялары»курстуралы сертификат, ТРИЗ+ФСА, 3 сағат. Алматы, Сәтбәевуниверситеті, 21.11.2019г.

Білімі

1.1981-1986: В.И Ленин атындағыҚазақполитехникалық институты,Факультет: Автоматтандыружәнебасқаружүйелері. Мамандығы:Автоматтандырылғанбасқаружүйелері

2. 2012-2014:Д.А. Қонаеватындағыгуманитарлықжәнезаңуниверситеті, Радиотехника, электроника және телекоммуникация

Ғылыми жобалар

«Ағынды сулардың антибиотиктер мен және агрессивті дәрілермен ластануын бақылаудың сымсыз таратылға нжүйесін жасау» тақырып бойынша ғылыми-зерттеу жобасына қатыстым .Жетекші т.ғ.к.Касимов А.О.

Жарияланымдар

1. Дараев А.М., Байкенова Г.М., Набиева А.А. GPS және ГЛОНАСС жүйесініңнегізіндеспутниктікрадионавигациондықтехнологиялардызерттеужәнесалыстыру. ҚазҰТЗУ            Хабаршысы. 2016. - № 1(113). 

2.Байкенова Г.М. IP-телефония бойыншаберілетін  сигнал сапасы. ҚазҰТЗУХабаршысы, 2016. - № 1(113).

3. А.М. Дараев, Г.М. Байкенова, Иханбаев Д.Б. ҚытайдыңспутниктінавигациялықBeiDouжүйесіжәне оны GPS-пен салыстыру. Сәтбаевоқуларыныңеңбектері: «ЖасғалымдардыңҚазақстанныңжаңаэкономикалықсаясатыніскеасырудағырөлі мен орны»,  Алматы:  ҚазҰТУ  2016,  II Том, 

4. А.М. Дараев, А. Куттыбаева, Г.М. Байкенова. Электр энергиясын СФЭС механикалықтербелісәсерінталдау. ҚазҰТЗУ      Хабаршысы, 2017. - № 4. -  180-185б..

5. Байкенова Г.М., Ибекеев С.Е.  Көрінетінжарықарқылысымсызбайланыс. ҚазҰТЗУХабаршысы. 2017. - № 5. - 46-49б.

6.ДараевА. М., БайкеноваГ. М., А.Е.Мулукбаев. Электромагниттіккедергіәсерінеспутниктікбайланысжүйесішуыныңиммунитетінталдау. Сәтбаевоқуларыныңеңбектері: «Дәстүрліпроблемаларғаинновациялықшешімдер: инженерияжәнетехнология».2018. - 1340-1344б.

7. М.Г. Абдаков, БайкеноваГ.М. FTTB технологиясыбойыншакеңжолақтыбайланысжелісінпрактикалықіскеасыру. Сәтбаевоқуларыныңеңбектері: «Дәстүрліпроблемаларғаинновациялықшешімдер: инженерияжәнетехнология». 2018. - 1315-1318б.

8. Daraev A. M.,Kutybaeva A.E., Kasymova A.E., BaikenovaG.M..«A computer model in open-loop mode induction motor – frequency converter».International Scientific Conference. «Global Science and innovations V» Gdansk, Poland, February 10, 2019.–С.274-281.Global Science and Innovations V. Proceedings – Gdansk: Eurasian Center of Innovative Development «DARA», 2019. – 556 p. (in English, Russian, Polish, Kazakh, Turkish languages).

9.  M. Abdakov, D. Jamangarin, G. Baikenova, N. Smailov. Implementation of a broadband communication network using FTTB technology via fiber optic cables.Торайғыроватындағы Павлодар мемлекеттікуниверситетініңғылыми журналы.ПМУ хабаршысы.№ 4, 2018. 14-19 б..

10. АбдаковМ.Г., Смайлов Н.К., Байкенова Г.М. Көлемді Брэгг торыныңнегізіндегіталшықты-оптикалық температура сезбегінзерттеу. Сәтпаевоқуларыныңеңбектері- 2019: «Инновациялықтехнологиялар - ҚазақстанРеспубликасыэкономикасыныңкенжәнемұнай-газ секторындағыіргеліжәнеқолданбалымәселелердісәттішешудіңкілті».2019, 38-42б.

11. Махамбетова Б.С., Байкенова  Г.М. Кәсіпорындардыңжұмысынтиімдіұйымдастыруүшін VLAN технологиясынпайдалану. Сәтпаевоқуларыныңеңбектері- 2019: «Инновациялықтехнологиялар - ҚазақстанРеспубликасыэкономикасыныңкенжәнемұнай-газ секторындағыіргеліжәнеқолданбалымәселелердісәттішешудіңкілті».2019.- 83-87 б.

12. Еспаев Г., Байкенова Г.М., Дараев А.М. Бейнебақылаужүйелеріндеталапетілетінаймақтықамтуүшін GSM арнасыныңүлгісінталдау.Сәтпаевоқуларыныңеңбектері - 2019: «Инновациялықтехнологиялар - ҚазақстанРеспубликасыэкономикасыныңкенжәнемұнай-газ секторындағыіргеліжәнеқолданбалымәселелердісәттішешудің кілті»..2019.- 69-73б.

13. Дараев А.М., Ибекеев С.Е., Инсепов Д.Г., Куттыбаева А.Е., Байкенова Г.М. Күнфотоэлектрстанциясыныңбағушыэлектржетегініңқұрылымыайнымалыбасқаружүйесінəзірлеу. ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҰЛТТЫҚ ҒЫЛЫМ АКАДЕМИЯСЫНЫҢ Қ. И. СəтпаеватындағыҚазақұлттықтехникалықзерттеууниверситетіХ А Б А Р Л А Р Ы.Геология жəнетехникалықғылымдарсериясы. 2 (434). наурыз - сәуір2019.- 131-137б.