Джурунтаев Жолдас Заурбекович

Джурунтаев Жолдас Заурбекович

Техникалық ғылымдар докторы

Доцент

Қауымдастырылған профессор

Автоматика және ақпараттық технологиялар институты

Email: joldas.zaurbek@gmail.222

Кәсіби өмірбаяны

 «Киберқауіпсіздік, ақпаратты өңдеу және сақтау» кафедрасының ассоциировандық профессоры, Satbayev University, техника ғылымдарының докторы.

Біліктілік – Математикалық санау-есептеу аспаптары және құрылғылары»  мамандығының электрик инженері, жұмыс стажы работы 55 жыл оқытушы.

Бірнеше ғылыми темалардың ғылыми жетекшісі және орындаушысы.

ҚР БҒМ-ң «ҚР-ң білім беру ісінің құрметті қызметкері» төс белгісінің (2013 ж.) және К.И. Сәтбаев атындағы КазҰТУ-ң «КазҰТУ ардагері» (2004ж. және 2012 ж.) және «Айрықша еңбегі үшін» (2009ж.) медалдарының иесі.

Электротехникалық мамандықтар студенттері үшін КР БҒМ оқулық есебінде ұсынылған «Схемотехника» (2005ж. және 2014 ж баспадан қайта шығарылған) және «Сулбатехника» (2011 ж., казах тілінде) оқулықтардың авторы. «Цифровая схемотехника» орыс тілінде (2018г.) және «DIGITAL DESIGN» ағылшын тілінде («Туран» университетінің баспа үйіне өткізілген, 3 оң пікірлер бар) КР БҒМ рұхсатымен жазылынған оқулықтардың соавторы.

Өзінің педагогикалық және кәсіби қызметін 02.01.1966 ж. ассистент, сосын аға мұғалім              (1974 ж.), доцент (1977 ж.) және (2007ж.) Есептеу техниксы кафедрысының (ол 2014ж. «Ақпараттық қауіпсіздік» кафедрасы деп аталды) КазПТИ (қазір. К.И. Сатбаев атындағы КазҰЗТУ) профессоры, ал  2016 ж. бастап «Ақпараттық қауіпсіздік» кафедрасының ассоциировандық профессоры, ол қазір «Киберқауіпсіздік, ақпаратты өңдеу және сақтау»  деп аталады.

Қосымша ақпарат:  

1. «Анализ и оптимизация на ЭВМ радиоэлектронных схем» атты салалық стандарттың бірлескен авторы М., 1975 ж. 

2. Cоавтор  изобретения «Адаптер синхронный» атты өнертабыстың бірлескен авторы, Авт.св. №1339577   25.07.86 ж

3. Бакалаврлар, магистранттар және докторанттар үшін орыс және қазақ тілдерінде оқитын  лекциондық пәндер: «Микроэлектроника», «Ақпараттық қауіпсіздіктің физикалық негіздері», «Цифрлық схемотехника», «Инженерлік-техникалық ақпаратты қорғау», «Шпинажға қарсы техникалық құралдар» и  «ПЛ АКИС ақпаратты қорғауда».

4.  1-ші орындағы грамотаммен (апрель 2006 ж), 2-ші орындағы грамотаммен  (2011г. және 2015г.) және 3- орындағы грамотаммаламен  (2019г.) белгіленген  СҒЗЖ республикалық  байқауындағы басшылық.

5. «Есептеу техникасы және программалық қамтамалау» (2010–2013жж.) және «Ақпараттық қауіпсіздік жүйесі» (2016г.) бөлімдері бойынша II-турда СҒЗЖ республикалық байқауында комиссия төрағасы және К.И. Сәтбаев атындағы КазҰТУ АТИ институт ішіндегі бақылаудың төрағасы.

Білімі

1958-1965жж. – Казақ политехникалық институты, Автоматика және есептеу техникасы факультеті,  мамандық –  «Математикалық сану-есептеу  аспатары және құрылғылары». Біліктілігі– электрик инженері. А-I  № 170087

1971-1973жж. – Н.Э. Баумана атындағы МВТУ-ң «Есептеу машиналары және жүйелері» кафедрасында аспирантура, мамандық – «Есептеу техникасы».

1975ж.–Баумана атындағы МВТУ-ң Ғылыми Советінде «Есептеу техникасы» мамандығы бойынша техника ғылымдарының кандидаты ғылыми атағын қорғады

1975ж.– техника ғылымдарының кандидаты ғылыми атағы берілді (протокол №1).

1981ж. – КСРО министрлер Советі ЖАК-ң шешімімен есепту техникасы кафедрасының доценті ғылыми атағы берілді (протокол № 45д/17).

2007ж. – Мамандығы 05.13.00 – Информатика, есептеу техникасы және басқару бойынша К.И. Сәтбаев атындағы КазҰТУ-ң профессорі академиялық атағы берілді (протокол № 3).

2009ж. – 05.13.11 - Есептеу машиналарды, кешендерді және компьютерлерлік желеілерді математикалық және программалық қамтамалау мамандығы бойынша Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ-ң Ғылыми Советінде техника ғылымдарының докторы диссертациясын қорғады.

2009ж.– ҚР ҚКСОН МОН-ң шешімі боыйынша (протокол №6) техника ғылымдарының докторы ғылыми атағы берілді.

Ғылыми жобалар

         Ғылыми жобалар

Ғылыми қызығушылықтарыVivado және Quartus II ЖАЖ қолданып ПЛИС FPGA негізінде АКИС-ті жобалауды, схемотехникалық талдауды автоматтандырумен байланысты. Импульстердің кездейсоқ тізбегінің цифрлық генераторы және ол негізінде шу генераторын схемаларынжасау. 1987-1990 жж. - «Өнімділігі жоғары ЭЕМ-ң конструктивті бөліктерінің орналасуын автоматтандару» темасының жетекші ғылыми қызметкері. 1991-1995жж. – «АҮИС-ң топологиясын жобалауды автоматтандыру жүйесінің МҚ және ПҚ жасау» және «Схемотехникалық анализдеуді автоматтандырудың әдістері және программалық құралдары» темаларының ғылыми жетекшісі. Ғылыми зерттеулер НПО «Персей» (г.Москва) заказы және КазПТИ-ң ғылым Фондасының (Ф.95.) фундаменталдық зерттеулер программасы бойынша жасалынды. Зерттеу қорытындылары ҒЗЖ (НИР) отчеттарына, докторлық диссертасияға, мекемелерге және оқу процесіне енгізілді.   2014-2015 жж. – № 755 МОН.ГФ.13.11 – Разработка имитационно-аналитических методов моделирования и анализа базового экономического звена «поставка-хранения-распределения» темасының бғқ (гнс).

Жарияланымдар

1)Заурбек А., Ахметов Б.С., Сейлова Н. А., Джурунтаев Д,З. Электрическая схема           генератора акустического шума для защиты речевой информации. Всероссийская научно-практическая конференция «Информационно-телекоіимуникацион-ные системы и технологии» (ИТСиТ-2015) 16-17 октября 2015 г. Кемерово – 2015.

2)Заурбек А., Ахметов Б.С., Сейлова Н. А., Джурунтаев Д,З. Схема генератора акустического шума для защиты речевой информации от скрытой звукозаписи. Сборник трудов Ш Международной научно-практической конференции «Информационная безопасность в свете Стратегии Казахстан -2050» 15-6 октября 2015 года, г. Астана,  С.149-158.

3)Заурбек А., Ахметов Б.С., Сейлова Н. А., Джурунтаев Д,З. CОЗДАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ СХЕМЫ РЕГИСТРА СДВИГА С ОБРАТНЫМИ СВЯЗЯМИ НА ПЛИС FPGA XILINX С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ САПР Vivado 2016.2  Вестник КазНИТУ –. Алматы, 2016 №2(120), C.63-72.

4)A.Zaurbek, N A Seilova, D.Z. Dzhuruntaev. Synthesis and simulation of digital pseudo-random   impulse sequence generator based on PLIC FPGA Xilinx using CAD Vivado 2016.2 and development of acoustic noise generator scheme for the protection of information

5)COMPUTER MODELLING & NEW TECHNOLOGIES 2017 21(1), Scientific and research journal, Mathematical and Computer Modelling, ISSN: 1407-5806, Está en índices de citas (Scopus), Latvia, Riga, 2017 С. 39-46.

6)А. Zaurbek, А. ZH. Zhaibergenova, D.Z. Dzhuruntaev. Developing of the project of a  randomaccess memory on FPGA with use of a CAD of QUARTUS II and the Verilog language.

7)INFORMATION TECHNOLOGIES, MANAGEMENT AND SOCIETY The 16 th  INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE 2018. April 26-27, ISMA University, Riga, 2018.

8)Заурбек А., Джурунтаев Д,З.  Функциональное моделирование регистра сдвига с линейной обратной связью на ПЛИС в среде САПР  QUARTUS II с использованием языка VERILOG. Вестник КазНИТУ –. Алматы, 2018 №6,

9)А. Заурбек , Д.З. Джурунтаев. Цифровой генератор шума. Вестник КазНИТУ –. Алматы, 2019 №3 (133), C.460-464.