Иманбаев Азамат Жанатұлы

Иманбаев Азамат Жанатұлы

Экономика ғылымдарының магистрі, Техника ғылымдарының магистрі

Лектор

Автоматика және ақпараттық технологиялар институты

Email: a.imanbayev@satbayev.111

Кәсіби өмірбаяны

Сәтбаев университетінің киберқауіпсіздік, ақпаратты өңдеу және сақтау кафедрасының оқытушысы, техника ғылымдарының магистрі, экономика және бизнес магистрі.

Педагогикалық еңбек жолын 2016 жылы ҚазҰТЗУ ҰАО «Ақпараттық қауіпсіздік» кафедрасында тьютор ретінде бастады Қ.И. Сәтпаев. 2017 жылдан бастап Қ.И.Сәтпаев атындағы киберқауіпсіздік, ақпаратты өңдеу және сақтау кафедрасында, 2019 жылдан бастап - Сәтбаев университетінде Лектор болып жұмыс істейді.

Қосымша ақпарат.

Цифрлық университеттің техникалық тапсырмасын әзірлеу, жұмыс уақыты: 2018 жылғы қаңтар - 2018 жылғы сәуір, ұйым: Сәтпаев университеті, жобадағы позициясы: Аналитик, міндеттері: Университеттің барлық бизнес-процестерін зерттеу, олардың прототиптері және «Цифрлық университет» техникалық тапсырмасын әзірлеу.

Білімі

2010-2014 жж - Халықаралық ақпараттық технологиялар университеті, «Ақпараттық жүйелер және математикалық компьютерлік модельдеу» факультеті, «Ақпараттық жүйелер» мамандығы, бакалавр.

2014-2016 жж - Ақпараттық технологиялар Механика және Оптика Университеті, РФ, Санкт-Петербург, Компьютерлік технологиялар және басқару кафедрасы, «Информатика және есептеу техникасы» мамандығы бойынша компьютерлік инженерия, «Компьютерлік жүйелер мен желілердің қауіпсіздігі» білім беру бағдарламасының бағыты (профилі), дәреже - техника ғылымдарының магистрі.

2018-2019 жж - Испания, Валенсия, Валенсия политехникалық университеті, Қазақстан, Алматы, Сәтпаев университеті, Жобаларды басқару институты Е.Туркебаева, Менеджмент және маркетинг кафедрасы, 6M051800 - «Жобаларды басқару» мамандығы, экономика және бизнес магистрі.

Жарияланымдар

1.Тынымбаев С.Т., Иманбаев А.Ж., Зиро А.А., Бердибаев Р.Ш., Жайбергенова Ж.А. Алгоритм деления чисел и устройство для его осуществления. Свидетельство о государственной регистраций прав на объект авторского права №1621 от 3.07.2017г.

2. Tereykovskaya L, Tereykovskiy I, Aytkhozhaeva E, Tynymbayev S, Imanbayev A. ENCODING OF NEURAL NETWORK MODEL EXIT SIGNAL,THAT IS DEVOTED FOR DISTINCTION OF GRAPHICAL IMAGES IN BIOMETRIC AUTHENTICATE SYSTEMS. NEWS OF THE ACADEMY OF SCIENCES OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN. SERIES OF GEOLOGY AND TECHNICAL SCIENCES ISSN 2518-170X (Online), ISSN 2224-5278 (Print), Volume 6, Number 426 (2017), 217 – 224.

3.С. Т. Тынымбаев, А. А. Шайкулова, А. Ж. Иманбаев, А. А. Зиро, МАТРИЧНЫЕ СХЕМЫ ПРИВЕДЕНИЯ ЧИСЕЛ ПО МОДУЛЮ,III МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В НАУКЕ И ИНДУСТРИИ - 2017» (DTS&I-2017) г. Алматы (Казахстан) 19 -20 мая 2017 года.

4.Tereykovskaya L ,Tereykovskiy I, Aytkhozhaeva E, Tynymbayev S, Imanbayev A. IMPROVEMENT OF LEARNING EFFICIENCY OF THE NEURAL NETWORKS, INTENDED FOR RECOGNITION OF GRAPHIC IMAGES IN SYSTEMS OF BIOMETRIC AUTHENTICATION. Information Technologies, Management and Society. The 15 th INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE INFORMATION TECHNOLOGIES AND MANAGEMENT 2017 April 27-28, 2017, ISMA University, Riga, Latvia.

5.Tereykovskaya L, Tereykovskiy I, Aytkhozhaeva E, Tynymbayev S, Imanbayev A. IMPROVEMENT OF LEARNING EFFICIENCY OF THE NEURAL NETWORKS, INTENDED FOR RECOGNITION OF GRAPHIC IMAGES IN SYSTEMS OF BIOMETRIC AUTHENTICATION. Journal "Computer modeling and new technologies" ISSN 1407-5806, ISSN 1407-5814, tom 21 №2, 2017.

6.Иманбаев А.Ж., Сейлова Н.А. Обеспечение безопасности автоматизированной системы обработки информации банка // Сборник тезисов докладов конгресса молодых ученых. Электронное издание [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://kmu.ifmo.ru/collections_article/5106/obespechenie_bezopasnosti_avtomatizirovannoy_sist emy_obrabotki_informacii_banka.htm

7. Тынымбаев С.Т., Иманбаев А.Ж., Зиро А.А., Урунгалиев А.Формирователи остатков по модулю. ТРУДЫ Международной научно-практической конференции «Математические методы и информационные технологии макроэкономического анализа и экономической политики», посвященной празднованию 80-летнего юбилея академика НАН РК Абдыкаппара Ашимовича Ашимова, 11-12 апреля 2017 года, г. Алматы, стр 544-54.

8. Статья "Исследование методов и систем банковских автоматов" Сборник трудов V Всероссийского конгресса молодых ученых – СПб: Университет ИТМО, 2016.

9. Тезис "Исследование методов и систем банковских автоматов" Сборник тезисов докладов конгресса молодых ученых. Электронное издание. – СПб: Университет ИТМО, 2016.