Калыбеков Турсын

Калыбеков Турсын

Техникалық ғылымдар докторы

Профессор

Ө.А. Байқоңыров атындағы Тау-кен-металлургия институты

Маркшейдерлік іс және геодезия кафедрасы

Email: t.kalybekov@satbayev.111

H-index:
7

Кәсіби өмірбаяны

Маркшейдерлік іс және геодезия кафедрасының профессоры, т. ғ. д.

Тау-кен инженері-маркшейдер.

Жалпы еңбек өтілі 56 жыл, оның ішінде өндірістік еңбек өтілі 20 жыл, ғылыми-педагогикалық еңбек өтілі 36 жыл.

Қазақстан Республикасының Білім беру ісінің құрметті қызметкері

Халықаралық Ақпараттандыру Академиясының мүшесі

330-дан астам ғылыми және оқу - әдістемелік жұмыстардың, соның ішінде 6 оқулықтың, 10 оқу құралының, 11 терминологиялық сөздіктің, 7 монография мен кітаптың, авторлық куәліктердің – 8. 7 - Scopus деректер базасындағы мақаланың авторы.

Білімі

1959-1965 жж. - ҚазПТИ (ҚазҰТЗУ Қ. И. Сатпаев атындағы).

Тау-кен факультеті, күндізгі бөлім.

Маркшейдерлік іс. Біліктілігі-тау-кен инженері-маркшейдер

Ғылыми жобалар

2018-2020-АҒҚ. Ашық тау-кен жұмыстарында бұзылған жерлерді қалпына келтірудің техникалық және биологиялық кезеңдерін басқаруды жетілдіру 2018-2020-АҒҚ. Пайдалы қазбалардың кен орындарын игеру кезінде ашылған, дайындалған және алуға дайын қорларды нормалауды жетілдіру

Жарияланымдар

1. T Kalybekov, K Rysbekov, Y Zhakypbek. Efficient land use in open-cut mining. New Developments in Mining Engineering 2015: Theoretical and Practical Solutions of Mineral Resources Mining. 1 January 2015, Pages 287-291. Book Chapter. https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85053654439&origin= resultslist &sort=plff&src=s&sid=30d44b20b8302835856a18a4338a0dd2&sot=autdocs&sdt=autdocs&sl=18&s=AU-ID%2855873164000%29&relpos=5&citeCnt=6&searchTerm=

2. K. Rysbekov, D. Huayang, T. Kalybekov, M. Sandybekov, K. Idrissov, Y. Zhakypbek,  G. Bakhmagambetova. Application features of the surface laser scanning technology when solving the main tasks of surveying support for reclamation. Mining of  mineral deposits 2019, 13(3):40-48. https://apps.webofknowledge.com/full record.do? product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=1&SID=C5Xmg1q2RBdsoHryS2r&page=1&doc=2

K B Rysbekov, A A Toktarov and T Kalybekov (2021) Technique for Justifying the Amount of the Redundant Developed Reserves Considering the Content of Metal in the Mining Ore. IOP Conference Series: Earth and Environmental ScienceVolume 666 (2021) 032076

T.Kalybekov, K.Rysbekov, М.Sandibekov, Y.Li Bi, A.Toktarov. (2020) Substantiation of the intensified dump reclamation in the process of field development. Mining mineral deposit. 2020, 14(2):P.59-65 https://doi.org/10.33271/mining14.02.059

K. Rysbekov, A.Toktarov, T.Kalybekov, S.Moldabayev, T.Yessezhulov & G.Bakhmagambetova, (2020) Mine planning subject to prepared ore reserves rationing. II International Conference Essays of Mining Science and Practice / E3S Web of Conferences Volume168, 00016 DOI: https://doi.org/10.1051/e3sconf/202016800016

Калыбеков Т., Турсбеков С.В.,  Жакыпбек Ы., Ахтаева Н.З., Муканова Г.А. Изучение интенсификации почвообразовательных процессов при рекультивации поверхности отвалов. Вестник КРСУ. 2019. Том 19. №4. –С. 93-98. (РИНЦ IF – 0,106),

Калыбеков Т., Рысбеков К.Б., Токтаров А.А., Отарбаев О.М. Планирование подземных горных работ с учетом подготовленности запасов полезных ископаемых // Неделя горняка в ГИАБ - Москва, 2019. -№5– С.34-43.       

Калыбеков Т., Рысбеков К.Б., Солтабаева С.Т., Турсбеков С.В. Изучение влияния усреднения руд на обоснование подготовленности запасов на горных работах // Вестник Кыргызско-Российского Славянского университета, Серия естественно-технических наук, Том 19, №4 – С.86-92.