Шайыахмет Танирберген Керімбекұлы

Шайыахмет Танирберген Керімбекұлы

Техника ғылымдарының магистрі, Запастағы аға лейтенант

Тьютор

Қ. Тұрысов атындағы Геология және мұнай-газ ісі институты

Пайдалы қазбалар кенорындарын геологиялық түсіру, іздеу және барлау» кафедрасы

Email: sh.tanirbergen@gmail.222

H-index:
2

Кәсіби өмірбаяны

           01.08.2012 ж. - 06.01.2014 ж. "Қ. И. Сәтпаев атындағы геологиялық ғылымдар институты" ЖШС. "Алтын" тобы, лаборант.

- Іздеу-бағалау жұмыстарына қатысу, 1:25000 және 1:10000 масштабтағы геологиялық-іздеу маршруттарын жүзеге асыру. Жер үсті тау-кен қазбалары қабырғаларының (жыралар, шурфтар және т.б.) және барлау ұңғымалары кернінің геологиялық құжаттамасы. Далалық геологиялық жұмыстар материалдарын камералдық өңдеу.

          01.02.2015 ж. - 01.03.2017 ж. АҚ  Ақбақай филиалының  "Алтыналмас" АК. Геомеханик

- Геомеханикалық мәліметтерді жинау, Геологиялық-құрылымдық элементтерді картаға түсіру. Геомеханикалық деректер базасын үнемі толықтыру;

- Жер асты кен орындарын игеру кезінде учаскелердің жыныс массивінің тұрақтылығын бағалау.;

- Геомеханика мәселелері бойынша тау-кен жұмыстарын бақылау, тау-кен қазбаларының, тау-кен массивінің және жер бетінің геотехникалық жағдайын көрсететін бас инженерге есептер дайындау;

- Игерілетін кен орнында тау-кен жұмыстарын жүргізудің рұқсат етілген параметрлерін анықтау;

- Жыныстардың беріктік сипаттамаларының өзгеру заңдылықтарын ескере отырып, БВР параметрлерін оңтайландыру үшін ұсыныстар әзірлеу;

- Жер асты кен орындарын игеру кезінде тау-кен жұмыстарына геомеханикалық сүйемелдеуді жүргізу.

           01.03.2017 ж. - 01.09.2018 ж. АҚ  Ақбақай филиалының  "Алтыналмас" АК. АФ бас геологының орынбасары (БЖ Miromine-ды кеніштің геологиялық қызметіне енгізу жетекшісі)

- Ақбақай кеніші бойынша орындалған жедел-геологиялық жұмыстардың нәтижелері мен көлемдері туралы ай сайынғы, тоқсандық және жылдық Ақпараттық геологиялық есептерді жасау;

- ПиР, Reconciliation есептеулері (тауарлық Кендегі кен мен металды өндіру жоспарын/фактісін салыстыру) және Micromine ГГАЖ қолдана отырып, қорларды үш өлшемді ортада конверсиялау;

- Кен орны жағдайында QA/QC процедурасын енгізу;

- QA/QC бойынша есептерді құру және оларды ҚМК есеп беру нысандарымен салыстыру (зертхананың Ішкі және Сыртқы бақылауы);

- Micromine ГГАЖ қолдана отырып, ПГР және ОГР жергілікті блоктық модельдерін толықтыру/жаңарту.

- Кен орындарын игерудің ашық әдісі кезінде кенді бақылау нәтижелері бойынша үш өлшемді ортада сорттық жоспарлар құру;

- Минералдық шикізат қорларының қажетті өсімін қамтамасыз ететін жиынтық, жылдық және перспективалық жоспарларды жасауға және оларды неғұрлым жоғары санаттарға ауыстыруға қатысу;

- Пайдалы қазбаларды өндіру бойынша жылдық және перспективалық жоспарлар жобаларын әзірлеуге қатысу;

- Өндірілетін минералдық шикізатты ұтымды және кешенді пайдалану, олардың орындалуын бақылау жөніндегі іс-шараларды әзірлеуге қатысу; - Геологиялық сынамаларды штрихкодтау жүйесін енгізу;

- Тау-кен жұмыстарының жерасты жағдайларында кенді бақылауды жүргізу үшін (планшеттерде орнатылған) Geosearch қосымшасын енгізу;

- Кеніштің геологиялық деректер базасын Майнвижн БҚ пайдалану арқылы басқару жүйесін құру.

         01.09.2018 ж. - 01.08.2019 ж.  АҚ Ақбақай филиалының  "Алтыналмас" АК. Өндірістік-техникалық қызмет басшысы

- Өндірісті техникалық және жобалық дайындауды ұйымдастыру;

- Тау-кен жұмыстарының орындалуының жоспар-фактілік талдауын бақылау;

- Кен орындарын игерудің жерасты тәсілімен де, ашық тәсілмен де тау-кен жұмыстарын қысқа мерзімді және орта мерзімді жоспарлау;

- Жаңадан салынып жатқан өндірістерді, құрылыстарды, техникалық құралдарды жобалауға арналған техникалық тапсырмаларды құрастыруға басшылық ету.

        01.09.2019-01.03.2020 ж. "Қазақалтын ТКМК" АҚ "Жолымбет Кеніші" филиалы». Филиалдың бас геологы (кеніштің өндірістік міндеттерін шешу үшін ГГАЖ Miromine енгізді)

- Кеніштің геологиялық қызметіне тікелей басшылық жасау.;

- Кәсіпорындағы геологиялық жұмыстардың барлық түрлеріне техникалық және әдістемелік басшылықты жүзеге асыру;

- Геологиялық жұмыстарды қолмен жүргізуден цифрлық ортаға өтуге басшылық жасау.

- MIROMINE ГГАЖ қолдана отырып, кен орындарын ашық игеру кезінде сорттық жоспарлар құруды енгізу;

- ГГАЖ Miromine қолдана отырып, кен орнын жерасты игеру жағдайында кен жолдарының/денелерінің Жергілікті блоктық модельдерін құруды енгізу;

- ГБЖ жоспарлау және іске асыру;

- Пайдалы қазбалардың нормативтен тыс шығынын болдырмау мақсатында кен орындарын пайдалану-барлау және пайдалану жұмыстарына, кен орындарын игерудің толықтығы мен сапасына геологиялық қадағалауды жүзеге асыру және қорлардың іріктемелі игерілуін бақылау;

- Кен орны жағдайында QA/QC процедурасын енгізу;

- QA/QC бойынша есептерді құру және оларды ҚМК есеп беру нысандарымен салыстыру (зертхананың ішкі және сыртқы бақылауы);

- Қорлардың есебі және қозғалысы, пайдалану және геологиялық барлау процесінде алынған геологиялық деректерді талдау;

- Тау-кен жұмыстарын дамыту жоспарын дайындау және бекіту; Қорлардың жай-күйін, өсуін және қозғалысын (белгіленген нысандар бойынша) уақтылы (айлық, тоқсандық, жылдық) есепке алуды қамтамасыз ету, барлау және пайдалану деректерін жасау бойынша жұмыстар жүргізу және оларды талдау негізінде тау-кен-пайдалану жұмыстары бағытында тиісті ұсыныстар енгізу;

- Геологиялық деректерді талдау, деректердің сапасын тексеру және қамтамасыз ету;

- Минералдық-шикізат базасының жай-күйін тұрақты бақылауды қамтамасыз ету;

- Қауіпсіз және тиімді жұмыс әдістерін насихаттау.

          01.04.2020 ж. бастап "Майкромайн Орталық Азия" ЖШС. Геолог-кеңесші Заманауи стандарттарға сәйкес жерасты/ашық тәсілдермен кен орындарын игеру кезінде кеніштердің Геологиялық  қызметін толыққанды жүзеге асыру үшін, сондай-ақ тау-кен өндіру кәсіпорындарындағы негізгі міндеттерді шешу үшін ГГАЖ Micromine енгізу/бейімдеу:

* Перспективалық бұрғылау ұңғымаларын жобалау, ЭРР, ОЭН және СЭР және т. б.

* Геологиялық деректер базасымен жұмыс

* Минералды ресурстарды/кен денелерінің қорларын бағалау

* Кен орнының инженерлік-геологиялық жағдайларын бағалау

* Кен орнының геологиялық (литологиялық) модельдерін құру

* Технологиялық карталау модельдерін құру және оларды бағалау (металл алу моделі)

* Кен денелерінің Жергілікті модельдерін құру/жаңарту

* Кенді бақылау кезінде құрамды бақылауды автоматтандыру

* Тазарту жұмыстары кезінде де, ұңғыма жұмыстары кезінде де ЖІЖ есептеуді автоматтандыру

* Reconciliation құрастыру үшін өндіру деректерін алуды автоматтандыру

Білімі

2010 - 2014жж. Бакалавриат - Қ. И. Сатпаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық университеті.

"Геология және пайдалы қазбалар кен орындарын барлау" мамандығы бойынша бакалавр.

2014-2016 жж. Магистратура – Қ. И. Сатпаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық зерттеу университеті.

"Геология және пайдалы қазбалар кен орындарын барлау" мамандығы бойынша техника ғылымдарының магистрі.

Жарияланымдар

1. Байбатша А.Б., Шайыахмет Т.К./ О влиянии тектонических особенностей золоторудных месторождений на их инженерно-геологические условия/ МОН РК Вестник КазНИТУ №1 (137) - Алматы, 2020 

2. A.B. Baibatsha, A. Muszyński, G.S. Shakirova, T.K. Shaiyakhmet/ 3D modeling for estimation of engineering-geological conditions of operating mineral deposits/ «ИЗВЕСТИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ НАУК  РК, Серия геологии и технических наук» - ALMATY, NAS RK, 2020

3. Шайыахмет Т.К./ Формирование базы данных при оценке инженерно-геологических условий месторождений в 3D среде/ МОН РК, Вестник КазНИТУ №4 (140) - Алматы, 2020

4. Baibatsha A., Kembayev M., Mamanov E., Shaiyakhmet T./ Remote sensing techniques for identification of mineral deposit/ Periódico Tchê Química (ISSN: 2179-0302. Q1, процентиль 72), Vol. 17, N°36, 2020.