Кыдырмолдина Эльмира Толеубековна

Кыдырмолдина Эльмира Толеубековна

Магистр гуманитарных наук

Старший преподаватель

Институт управления проектами

Кафедра Казахского и русского языков

Email: e.kydyrmoldina@satbayev.111

Профессиональная биография

Кыдырмолдина Э.Т.  2006 году окончила филологический факультет КазНПУ имени Абая. Была присвоена квалификация преподаватель казахского языка и литературы и английского языков.  2006-2019 годы работала  преподавателем английского языка в  КазНМУ им. С.Д.Асфендиярова. 

2011 -2013 годы  обучалась в магистратуре  при КазНПУ имени Абая.  В 2013 году успешно защитила магистерскую  диссертацию на тему «Романтический герой в поэмах М.Жумабаева и Дж. Байрона».

В 2023 году, окончила докторантуру в КазНПУ им. Абая , тема докторской диссертации : «Лингвокультурологический аспект фразеологизмов с цифровыми компонентами  в казахском и английском языках ». 

С 2023 года  старший преподаватель кафедры казахского и русского языков КазНИТУ имени К.Сатпаева.Общий стаж научно-педагогической деятельности Кыдырмолдиной Э.Т, около 18 лет. За эти годы она внесла свой посильный  вклад в подготовке высококвалифицированных медицинских кадров для республики. 

Образование

Высшее. Филология. Специальность: казахский язык и английский язык. Казахский национальный педагогический университет имени Абая, 2006.

Магистратура. (Филология), Казахский национальный педагогический университет имени Абая, 2013.

Докторантура. (Филология), Казахский национальный педагогический университет имени Абая, 2023.

Публикации

1. М.Жұмабаев пен Дж.Байрон поэмаларындағы романтикалық кейіпкер ұқсастықтары / Абай атындағы ҚазҰПУ, ХАБАРШЫ «Филология ғылымдары» сериясы №1(59), 2017 ж. 173-177 

2. Ағылшын, қазақ фразеологизмдері құрамындағы сан компоненттерінің қолданылу ерекшеліктері / Абай атындағы ҚазҰПУ, ХАБАРШЫ «Филология ғылымдары» сериясы №3 (69), 2019 ж. 183-186 

3. Қазақ және ағылшын тілдері сан компонентті фразеологизмдеріндегі уәж мәселесі / С.Ж.Асфендияров атындағы ҚазҰМУ «Салалық терминдерді қалыптастырудың ғылыми-әдістемелік негіздері» республикалық терминологиялық конференция мақалалар жинағы ,2019 ж. 147-150

4. Numbering idioms with the participation of units one,two,three in the Turkic language / Kazakh National Medical University named S.Asfendiadov International student conference «Polylingualism as a factor of integration and spiritual revival of Kazakhstan society», 2019 ж. 70-74

5. Түркі тілдері сандар әлеміндегі әдет-ғұрыпқа байланысты фразеологизмдердің ұлттық мәдени сипаты / Innovation and global issues congress Ankara , 2019 ж Халықаралық ғылыми-практикалық конференция жинағы 977-981

6. Қазақ ауыз әдебиетіндегі сан компонентті тұрақты сөз тіркестері / «Рәбиға Сыздық феномені: Қазақ тіл білімінің бүгіні мен болашағы» Алматы, 2019 ж. 117-120

7. «Романтизм әдісінің қазақ сөз өнеріндегі типологиясы» / «Қазақстан Республикасы білім беру жүйесіндегі қазіргі мәнмәтіндегі үш тұғырлы тіл» Халықаралық ғылыми-тәжірбиелік конференция материалдары 4 желтоқсан, 2013 323-327