Жаксылык Алмаш

Жаксылык Алмаш

Кандидат технических наук

Ассоциированный профессор

Институт энергетики и машиностроения им. А. Буркитбаева

Кафедра Стандартизация, сертификация и метрология

Email: a.zhaksylyk@satbayev.111

H-index:
1

Профессиональная биография

1991-2002г. – Научно-технический комплекс п/о Каратау, инженер сектора планирования и проектирования НТК.

2002-2013г. – Кафедра НГиГ КазНТУ имени К.и.Сатпаева, преподаватель, старший преподаватель.

2013- 2020г. – Кафедра ВТПОиТ (РЭТ) АО «МУИТ», ассистент-профессор, и.о. ассоц. профессора.

2020-2021г. – КАИС при КазГАСА, приглашенный преподаватель.

Образование

В 1991г. окончила КазПТИ имени В.И. Ленина, специальность – открытые горные работы, квалификация – горный инженер (диплом с отличием).

2010г. – защита кандидатской диссертации. Кандидат технических наук по специальности 25.00.21 – «Теоретические основы проектирования горнотехнических систем». Академик МАИН.

Научные проекты

Принимала участие в научно-исследовательской работе по 5 темам в 2008-2020г.

1. №699.Ф.06/8- «Разработка теоретических основ новых технологий открытой отработки рудных залежей в сложных горно-геологических условиях». 2008г. УДК 622.271.3:012.3.001 МРНТИ 52.12.17. Руководитель темы академик НАН РК д.т.н. Ракишев Б.Р.

2.№722.Ф.09/6 «Создание научных основ геотехнологического регулирования качества комплексной рудной продукции при открытой отработке многокомпонентных месторождений». 2011г. Руководитель темы академик НАН РК д.т.н. Ракишев Б.Р.

3.№0109РК01206 - «Разработка новых методов оптимального проектирования, планирования и управления горнодобывающими предприятиями». Руководитель темы академик НАН РК д.т.н. Ракишев Б.Р.

4.«Систематизация, анализ и создание единой сводной расширенной базы в ГИС программе» 2018г.

5. НИР. «ʺГеоинформационное и геометрическое обеспечение при моделировании инженерных объектовʺ.  Рег. номер 0118РКИ0001.    2018-2020 г. Руководитель  проекта.

Публикации

1. Ордабекова А.Ж. ИНЖЕНЕРЛІК ОБЪЕКТІЛЕРДІ ЖОБАУДА ГЕОАҚПАРАТТЫҚ МОДЕЛЬДЕРДІ ҚОЛДАНУ. 12-ші Халықаралық ақпараттық технологиялар және менеджмент конференциясы 2014 ж., 16-17 сәуір 2014 ж., Латвия. С. 131-132.

2. Ордабекова А.Ж. Инженерлік объектілерді жобалауда ГАЖ модельдеуді қолдану. 12-ші конференция «Еуропалық қолданбалы ғылымдар: ғылыми зерттеулердегі заманауи тәсілдер». Штутгарт. Германия. 2014.С.108-113.

3. Ордабекова А.Ж. Ашық тау-кен жұмыстарында блоктық модельді қалыптастыру. «АҚШ-тағы теориялық және қолданбалы ғылымдар» конференциясы, Нью-Йорк. АҚШ. 2014 С. 76-81.

3. Ордабекова А.Ж. Инженерлік объектілер үшін геометриялық және геоақпараттық модельдеуді қолдану. ҚазҰТУ хабаршысы. №1. 2015 317-321 б.

4. Ордабекова А.Ж., Шыңғысова Р.Қ. AutoCAD-та 3D нысанын көрсетудің бір мысалы туралы. ҚазҰТУ хабаршысы. № 2. 2015 165-169 б.

5. Ордабекова А.Ж. Ғылым мен өндірістегі ақпараттық технологиялар 2016. ХАТУ. Алматы. ГАЖ технологиясының қолдану және функционалдық мүмкіндіктері. б. 146-148.

6. Иманбекова Т.Д., Ордабекова А.Ж., Жарқымбекова М.Б., Асанова Қ.С. Matlab көмегімен тұйық сызықты емес IF-AD жүйесінің компьютерлік модельдеу және тұрақтылығы. ҚазҰТЗУ хабаршысы. Арнайы шығарылым. Алматы 2017. 264-268 б.

7.А.Жақсылық, Т.Д. Иманбекова. AutoCAD-та 3D модельдерін жасау кезінде loft және shift командаларын пайдалану негіздері. ҚазҰТЗУ Хабаршысы №2, 2019 ж 124-127 беттер.

8. т.б. Иманбекова, А.Жақсылық, М.Б. Жарқымбекова. MATLAB көмегімен IF - IM жабық сызықты емес жүйесінің компьютерлік модельдеу және тұрақтылығы. ҚазҰТЗУ Хабаршысы №2, 2019 ж 131-135 беттер.

9. Ә.Жақсылық. Қазіргі жағдайда ЖОО-да компьютерлік графиканы оқытудың ерекшеліктері. ҚазҰТЗУ Хабаршысы №2, 2019 ж 286-289 беттер.

10. Ә.Жақсылық, Т.Д. Иманбекова, Ж.Ж. Оңгенбаева. Тау-кен өндірісінде объектілі-бағытталған модельдеуді қолдану. DTSI-2019, ҚБТУ Хабаршысы, 16 том, 3 шығарылым. шілде – қыркүйек 2019 ж., 61-66 б.

11. Ә.Жақсылық, Н.С.Ахметова, Р.Ибрагимов. 3D модельдеуде табиғи және жасанды жарықтандыруды және сәулелік бақылауды қолдану. DTSI-2019, ҚБТУ Хабаршысы, 16 том, 3 шығарылым. Шілде – қыркүйек 2019 ж., 253-258 б.

12. А.И.Самсоненко, А.З.Айтмағамбетов, Б.А. Қожахметова, А.Е. Құлақаева, А.Жақсылық. Белсенді фазалық массив антеннасы үшін коммутациялық фазалық ауыстырғышты әзірлеу. DTSI-2019, ҚБТУ Хабаршысы, 16 том, 3 шығарылым, шілде – қыркүйек 2019 ж., 162-167 б.

13. Ә.Жақсылық. Қоршаған ортаның мониторингінде ГАЖ технологияларын қолдану мәселелері. ҚазАТК Хабаршысы №2, 2019 ж 184-189 беттер.

14 Bioscience Biotechnology Research Communications.

Карьер беттерінің тұрақтылығын бақылаудың геодезиялық әдістерін әзірлеу. 67-78. Нұрпейісова М, Киргизбаева Г, Доненбаева Н, Бек А, Бекбасаров С, Жақсылық А және Мадимарова Г. Biosc Biotech Res Comm арнайы шығарылымы 12-том (5) қыркүйек 2019 ж.

15. Bioscience Biotechnology Research Communications.

Каспий аймағының жер бетінің динамикасының кешенді мониторингі 79-89. Нұрпейісова М, Бекбасаров С, Қырғызбаева Г, Рахымбаева Д, Қапасова А, Жақсылық А. және Жантыева С. Biosc Biotech Res Comm арнайы шығарылымы 12 том (5) қыркүйек 2019 ж.

16. Физика сабағында жаңа технологияларды қолдану.

Е.А.Дайнеко, М.Т. Ипалакова, Д.Д. Цой, Ж.Б. Бауыржан, Е.Қ. Елғонды, Ж.Ж. Болатов, А.М. Сейітнұр, Ә.Жақсылық. 5th International Conference on Engineering & MIS 2019 (ICEMIS'19), Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті, Астана, Қазақстан, 06-08 маусым, 2019 ж.

17. Тихвинский, Құлақаева, Айтмағамбетов, Жақсылық А., Қожахметова Б. «Алматы қаласында 5G желісін дамытудың перспективті жиілік диапазондарының мониторингі» 2020 ж.

18. Жақсылық А., Мұратбек Ә.Ж. Карьердегі тау-кен жұмыстарын жүргізуде геоақпараттық модельдеуді қолдану «Ғылым мен тәжірибенің міндеттері мен мәселелері» XIII Халықаралық ғылыми конференция, 10 - 12 мамыр, 2021 ж., Берлин, Германия, 10 б. 265-268 19. Жақсылық А., Ахметова Н.С., Жақсылық Ж.

3D ОБЪЕКТІЛЕРІН құру кезінде компьютерлік графиканы қолдану ерекшеліктері. «Ғылым, білім, инновация: өзекті және заманауи аспектілер» халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясы. Алматы. 23 сәуір, 2021 жыл