Сәрсенова Мөлдір Серімбекқызы

Сәрсенова Мөлдір Серімбекқызы

Техника ғылымдарының магистрі

Кіші ғылыми қызметкер

Ө.А. Байқоңыров атындағы Тау-кен-металлургия институты

Email: m.sarsenova@satbayev.111

Кәсіби өмірбаяны

Сәрсенова Мөлдір Серімбекқызы - 1992 ж.туылған. 2013 жылы Қ.И. Сәтбаев атындағы ҚазҰТЗУ-де  «050709 - Металлургия» мамандығы бойынша бакалавр дәрежесін бітірген. 2015 жылы магистратураны «6М070900 - Металлургия» мамандығы бойынша бітірді, - техника ғылымдарының магистрі дәрежесін алды.

2016 жылдың 15 қыркүйегінен бастап қазіргі таңға дейін МПЖжАМТ кафедрасында инженер болып жұмыс істейді.

Білімі

1 Қ.И. Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық университеті , Металлургия және полиграфия институты, 050709- «Металлургия», 2009-2013 жж. Мамандығы: 050709 - металлургия, ғылыми дәрежесі - бакалавр

2 Қ.И. Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық зерттеу техникалық университеті. , Тау-кен металлургия институты, 6М070900- «Металлургия», 2013-2015 жж. Мамандығы: 6М070900 - Металлургия, ғылыми дәрежесі - техника ғылымдарының магистрі

Ғылыми жобалар

1 ГҚ «Тотықтырылған, отқа төзімді мырышты, құрамында қорғасын бар кендерді және қожды кейін сульфидті күйдіру арқылы байытудың аралық өнімдерін кешенді өңдеудің гибридтік технологиясын әзірлеу»

Жарияланымдар

1.        T.A.Chepushtanova,   I.Y. Motovilov, Y.S. Merkibayev, M.S.Sarsenova, G. Sumedh. Technology of complex treatment of oxidized polymetallic ores  and floatation  tailings //MDPI-Minerals, Процентиль 64, Q2, Статья принята и находится в печати, октябрь 2021 г.

2.        Chepushtanova T.A., Motovilov I., Merkibayev Y.S., Sarsenova M.S., Sumed G. Technology of sulfiding-pyrrotinizing roasting of lead flotation tailings, University of Mining and Geology “St. Ivan Rilski” – Sofia, Bulgaria and the Organizing Committee of 63rd International Scientific Conference of the University of Mining and Geology “St. Ivan Rilski”, с включением статьи в журнал с импакт-фактором базы данных SCOPUS

3.          Камиев М., Сәрсенова М.C., Гусейнова Г.Д. Разработка и обоснование технологии переработки хромсодержащих шламовых отходов Донского Горно-Обогатительного Комбината, Сатпаевские чтения, 2021.

4.        І.А Темірғали, Ө.С. Байгенженов, М.С. Сәрсенова. Асбест өндірісі қалдықтарынан никель өндіру. Сатпаевские чтения, 2021.

5.        Методическое указание по дисциплине «Процессы и аппараты гидрометаллургических процессов» для специалности 5В070900- Металлургия, на казахском языке. Мамырбаева К.К., Чепуштанова Т.А., Сәрсенова М.С., 2020 г. (в печати).

6.        Методическое указание по дисциплине «Исследование металлургических процессов» для специалности 5В070900- Металлургия, на казахском языке. Мамырбаева К.К., Алтмышбаева А.Ж., Сәрсенова М.С., 2020 г. (в печати).

7.      Влияние отдельных технологических факторов на скорость сернокислотного

выщелачивания меди из руды Приорского месторождения. Усольцева Г.А., Сарсенова М.С., Байконурова А.О., Акпанбаев Р.С. Сборник материалов. Конгресс обогатителей стран СНГ, 2015г., МИСиС.

8.      Кинетика сернокислотного выщелачивания медбсодержащей руды Приорского

месторождения. Усольцева Г.А., Сарсенова М.С., Байконурова А.О., Баймаханова С.Б.

Вестник Национальной Академии Наук Республики Казахстан,  2015г.