Электроника, телекоммуникациялар және ғарыштық технологиялар кафедрасы

Тарихы

1971 жылы Автоматика және есептеу техникасы факультетінде "Өнеркәсіптік электроника" кафедрасы құрылды.1971 – 2008 жылдар аралығында кафедра меңгерушісі қызыметін атқарғандар:

  • Абдулла Өміряұлы Өміряев (1971-1975 жылдары),
  • Темірхан Қасенұлы Бектыбаев (1975 - 1986 жылдары),
  • Алпамыс Тұяқұлы Ыбыраев (1986 – 1997 жылдары),
  • Мұхит Әбубәкірұлы Абдуллаев (1997 – 1998 жылдары),
  • Анатолий Семенович Ермаков (1998-2008 жылдары).

1989 жылдан бастап "Өнеркәсіптік электроника" кафедрасы "Есептеу аппаратурасының электроникасы" (ЕАЭ) кафедрасы болып өзгертілді, кафедра "Электрондық есептеу құралдарының құрастырылуы мен технологиясы" мамандығы бойынша инженерлерді даярлауды бастады. 2004 жылы "Есептеу аппаратурасының электроникасы", "Өнеркәсіптік электроника", "Көп арналы телекоммуникациялық жүйелер" және "Электрондық жүйелер мен технологиялар" мамандықтары "Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар"мамандығына біріктірілді. 2004 жылы "Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар" мамандығы "Есептеу техникасы" кафедрасының негізінде т. ғ. к., профессор А. С. Ермаковтың жетекшілігімен ұйымдастырылды.

2008 жылы т.ғ.д., профессор Н. Т. Исембергеновтың жетекшілігімен "Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар" кафедрасы "Автоматика және телемеханика" және "Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар" кафедраларын біріктіріп жеке кафедра ретінде құрылды.

2013-2016 жылдары кафедраны т. ғ. к., доцент Касимов А. О. басқарды.

2016 жылы ф.-м. ғ. д., профессор А. Т. Ыбыраевтың жетекшілігімен "Электротехника, электроника және телекоммуникация" кафедрасы құрылды.

2017-2018 жж. аралығында кафедраға Балтынов Тұрар жетекшілік қызметін атқарды.

2018 жылы т.ғ.к Е.Таштайдың жетекшілігімен "Электроника, телекоммуникация және ғарыштық технологиялар" кафедрасы құрылды.

2021 ж. 1 қаңтар – 1 маусым аралығында кафедра меңгерушісі Сырғабаев Ілияс болды.

1 маусым 2021 ж. бастап қазіргі уақытқа дейін кафедра меңгерушісі-қауымдастырылған профессор Таштай Ерлан.

 

Кафедраның мақсаты мен міндеттері

ЭТжҒТ кафедрасының миссиясы – телекоммуникациялық, электронды және ғарыштық салалардың өндірістік мәселелерін шешуге қабілетті, жоғары білікті, бәсекеге қабілетті, эрудитті, шығармашылық және жаңашыл ойлайтын кәсіби инженерлік кадрларды дайындау.

ЭТжҒТ кафедрасының негізгі мақсаттары:

- кафедраның ғылыми-зерттеу және оқу-әдістемелік жұмысын ұйымдастыруды сапалы жақсарту;

- ғылымның соңғы жетістіктерін және олардың даму перспективаларын көрсететін пәндер бойынша білім беру бағдарламаларын әзірлеу;

- оқыту сапасын үздіксіз жетілдіруді қамтамасыз ету;

- дәріс деңгейін оқытудың жетекші түрі ретінде арттыру;

- оқытудың инновациялық түрлерін енгізу;

- студенттердің білімдері мен дағдыларын нығайтудың тиімді формасы ретінде практикалық, зертханалық және өзіндік сабақтарды ұйымдастыру және өткізу.

ЭТжҒТ кафедрасының негізгі міндеттері:

- бір немесе бірнеше ұқсас пәндер бойынша оқу және ғылыми-әдістемелік жұмысты жоғары деңгейде ұйымдастыру және жүзеге асыру;

- студенттер арасында тәрбиелік және эдвайзерлік жұмыс;

- кафедра бейіні бойынша ғылыми зерттеулер;

- ғылыми-педагогикалық кадрларды даярлау және олардың біліктілігін арттыру;

- кафедраның жоғары моральдық-эстетикалық мәртебесін қолдау;

- білім берудің заманауи деңгейінің талаптарын барынша қанағаттандыру үшін өз қызметін өз бейіні бойынша әлемдік практикада қабылданған қазіргі заманғы әдістермен жүзеге асыру;

- кафедраның ПОҚ арасында СМЖ бойынша білікті түсіндіру жұмысы;

-ұлттық және халықаралық стандарттардың талаптарына сәйкес кафедраның оқу-әдістемелік қызметінің тиімді қызмет етуін қолдау, тұрақты дамыту және нәтижелілігін арттыру;

- орындалатын жұмыстардың сапасы үшін кафедраның әрбір қызметкерінің жауапкершілігін анықтау, кафедра мақсаттарына қол жеткізуге қызметкерлерді барынша толық тарту;

- оқу-әдістемелік қызметтерді жоғары кәсіби деңгейде ұсыну, осы бағытта әлемдік тәжірибеде қол жеткізілген үздік нәтижелерге қол жеткізуге ұмтылу;

- кафедраның ПОҚ біліктілігін үздіксіз арттыруға ерекше көңіл бөлу;

-БББ пәндеріне ғылыми-оқу және нормативтік әдебиеттер қорын қалыптастыру және тұрақты өзектендіру.

ЭТжҒТ кафедрасының негізгі функциялары:

- оқу жүктемесіне және академиялық жұмыс жөніндегі проректор бекіткен академиялық күнтізбеге сәйкес аудиторлық сабақтар (дәрістер, практикалық сабақтар, зертханалық жұмыстар) жүргізу;

- бакалаврларға, магистранттар мен докторанттарға, сондай-ақ ЖОЖ және ОЖЖ-ға сәйкес кафедраның оқу жүктемесінің қолданыстағы нормативтерінде айқындалатын көлемде оқытылатын пәндер мен курстар бойынша ҚББ бағдарламалары бойынша білім алушыларға белгіленген тәртіппен кеңес беруді жүзеге асыру;

- үй тапсырмаларын орындауды қоса алғанда, студенттердің өзіндік жұмысын ұйымдастыру және тұрақты бақылау;

- оқушылардың оқу материалын меңгеру нәтижелері бойынша кредиттер мен емтихандар түрінде аралық және қорытынды аттестаттауды жүзеге асыру;

-білім беру процесін жоғары деңгейде өткізуді қамтамасыз ететін оқу-әдістемелік жұмыстың жоспарланған көлемін орындау (БББ, ЖОЖ және ЭПК әзірлеу және бекітуге ұсыну, оқу сабақтарын өткізу бойынша оқу құралдарын, әдістемелік материалдарды дайындау, жаңарту және басып шығару);

- студенттер арасында тәрбие үрдісін жүзеге асыру, студенттердің қоғамдық ұйымдарымен, жас ғалымдар кеңесімен өзара қарым қатынас жасау, университет студенттерімен жыл сайынғы оқу-тәрбие және аудиториядан тыс жұмыс жоспарларында қарастырылған іс-шараларға қатысу;

- кафедра қызметкерлерінің біліктілігін арттырудың жыл сайынғы жоспарларын әзірлеу, оларды академиялық жұмыс жөніндегі проректорға бекітуге ұсыну, олардың орындалуын ұйымдастыру және бақылау;

- кафедра ПОҚ-ның шығармашылық өсуіне ықпал ету, әдістемелік семинарда ашық дәрістер мен оқу сабақтарының басқа да түрлерін өткізу және талқылау, озық педагогикалық тәжірибені зерделеу және бөлісу;

- оқытушылар мен ғылыми қызметкерлердің магистрлік және докторлық диссертациялармен жұмыс істеуі үшін қажетті жағдайлар жасау, диссертацияларды мүдделі талқылауды ұйымдастыру, кафедра ПОҚ-ның конференцияларға қатысуына және зерттеу нәтижелерін жариялауға ықпал ету;

- кафедраның оқу зертханаларының материалдық-техникалық базасын дамыту, жаңғырту және нығайту, кафедраны заманауи бағдарламалық кешендермен жабдықтау және оларды білім беру процесіне кеңінен енгізу бойынша жұмыстар жүргізу;

-кафедра бейініне сәйкес келетін ғылыми жұмыстарды, Радиотехника, телекоммуникация және ғарыштық технологиялар саласындағы ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізу;

- студенттердің ғылыми-зерттеу жұмыстарына қызығушылығын ояту;

- аяқталған ғылыми-зерттеу жұмыстарын талқылауға және сараптауға қатысу; олардың ғылыми және практикалық маңыздылығы туралы қорытынды шығару, оларды практикаға енгізу және жариялау бойынша ұсынымдар шығару;

- институттың және жалпы университеттің стратегиялық мақсаттарын, міндеттері мен миссияларын ескере отырып, білім беру сапасын қамтамасыз ету;

- ИСО 9001 талаптарына сәйкес СМЖ құжаттамасын әзірлеу, жүргізу және өзектендіру;

- ішкі және инспекциялық тексерулер (аудиттер) жүргізу нәтижесінде анықталған сәйкессіздіктерді жою;

- институт пен университеттің басқару органдарында кафедраның мүдделерін білдіру.

Кафедрада 2016 жылы профессор А. О. Қасымовтың басшылығымен "Құрастырмалы ағынды сулардың антибиотиктермен және агрессивті дәрілік препараттармен ластануын бақылаудың сымсыз таратылған жүйесін әзірлеу" тақырыбында ҚР БҒМ МФ бойынша ғылыми-зерттеу жұмыстары жүргізілді. Техникалық ғылымдар докторы Б. Т. Сүйменбаевтың жетекшілігімен "Ғылыми және білім беру үдерістерінде наноспутниктерді басқарудың борттық жүйелерін функционалдық өңдеудің стендін және заманауи ақпараттық технологиясын әзірлеу" және "ЭКСПО-2017 шеңберінде Қазақстан Республикасының 2013-2017 жылдарға арналған таза энергия көздерін әзірлеу" бағдарламасы бойынша "Күн ғарыш электр станциясының тұжырымдамасы мен демонстрациялық макетін әзірлеу" тақырыптары бойынша Б. Т. Сүйменбаева және қызметкерлер тобы, оның ішінде аға оқытушы Г. Т. Ермолдина, ассистент А. Бапышев ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізді.

Қазіргі уақытта ҚР ҒЖБМ МФ профессор А.Абдыкадыров "Жоғары жиіліктерде тәждік разрядты озондау әдісімен сарқынды суларды зарарсыздандыруға арналған қондырғыларды әзірлеу және зерттеу" тақырыбына өтінімдерді ресімдеу бойынша жұмыстар жүргізілуде, сондай-ақ "Микрогравитациялық ортада сарқынды суларды озондау және кавитация әдістерімен тазарту процесін зерттеу" тақырыбына ХҒС халықаралық конкурсына өтінім берілді.

EET_Department@satbayev.universityЭлектроника, телекоммуникациялар және ғарыштық технологиялар кафедрасы

Білім беру бағдарламалары

Оқытушылар

Жоғары

Қате кетті!

Жолдарды дұрыс толтыруға тырысыңыз.

Қате кетті!

Файл өлшемінің максималды шегінен асты.

Сіздің мәліметтеріңіз сәтті жіберілді!

Жақын арада біз Сізбен хабарласамыз.

Сіздің мәліметтеріңіз сәтті жіберілді!

Электрондық пошта мекенжайыңызға растау хаты жіберілді. Электрондық пошта мекен-жайыңызды растауды ұмытпаңыз.

Аудармасы жоқ


Басты парақшаға өту