Тойғанбекова Мөлдір Ерланқызы

Тойғанбекова Мөлдір Ерланқызы

Педагогика ғылымдары магистры

Сениор-лектор

Базалық білім беру институты

Қазақ және орыс тілдері кафедрасы

Email: m.toiganbekova@satbayev.111

Кәсіби өмірбаяны

Кәсіби-педагогикалық қызметін 2007 жылы С.Д.Асфендияров атындағы ҚазҰМУ-да бастады. Орыс тілі кафедрасында оқытушы, кейін аға оқытушы болып жұмыс істеді. 2019-2020 оқу жылында. атындағы АЭжБУ-де жұмыс істеді. Г.Дәукеева. 2021 жылдан бастап Сәтбаев атындағы ҚазҰТЗУ-да қазақ және орыс тілдері кафедрасында аға оқытушы болып жұмыс істеймін.

Білімі

- 2001-2005 жж - Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық институты, Алматы. Мамандығы – «Орыс тілі мен әдебиеті».

- 2013-2015 жж - атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті Абай. «Орыс тілі мен әдебиеті» мамандығы бойынша магистратура.

Академиялық дәреже берілді – педагогика ғылымдарының магистрі.

Жарияланымдар

Тойганбекова М.Е. Терминологические основы специальной медицинской лексики // Вестник КазНПУ им. Абая, Серия «Педагогические науки». - №1 (45). – 2015. – С. 90-93. Тойганбекова М.Е. Специальная лексика в медицинском образовании: основные свойства и тенденции развития // Материалы V международной научно-практической конференции «Актуальные вопросы теории и практики филологических исследований», Республика Чехия, Прага. – 25-26 марта 2015. – С. 14-17. Тойганбекова М.Е. Медицинская лексика: терминологические аспекты // Вестник КазНУ им. Аль-Фараби, Серия филологическая. - №2 (154). – 2015. – С. 434-437.

4. Тойганбекова М.Е.  Обучение русскому языку иностранных студентов в системе высшего медицинского образования // International scientific-practical journal / Материалы ХІІ Международной научно-практической конференции «GLOBAL SCIENCE AND INNOVATIONS 2021: CENTRAL ASIA». – Серия «Педагогические науки». - №1 (12), Том V. – С. 157-161.

5. Тойганбекова М.Е. Физико-математическая лексика: терминологические аспекты // International scientific-practical journal / Материалы ХІІ Международной научно-практической конференции «GLOBAL SCIENCE AND INNOVATIONS 2021: CENTRAL ASIA». – Серия «Педагогические науки». - №1 (12), Том VI. – С. 3-6.