Абделі Дайрабай Жұмаділұлы

Абделі Дайрабай Жұмаділұлы

Техникалық ғылымдар докторы

Профессор

Қ. Тұрысов атындағы Геология және мұнай-газ ісі институты

Мұнай инженериясы кафедрасы

Email: d.abdeli@satbayev.111

H-index:
3

Докторанттардың саны:
4

Кәсіби өмірбаяны

Абдели Дайрабай Жұмаділұлы, т.ғ.д., профессор, Қ.И.Сәтпаев атындағы ҚазҰТЗУ-дың "Мұнай инженериясы" кафедрасында 2013 жылдың 1 қыркүйегінен бастап профессордың бос лауазымына орналасу конкурсынан өткен соң жұмыс істейді. Оған дейін 8 жыл ҚБТУ-дың «Мұнай және газ инжинирингі» кафедрасында доцент қызметін атқарды. Университеттегі жұмысы кезінде өзін тәртіпті және сауатты маман ретінде көрсетті. Мемлекеттік және орыс тілдерінде дәрістер оқиды, зертханалық және практикалық сабақтар жүргізеді.

100-ден астам ғылыми жұмыстары, оның ішінде 20 өнертабысқа патенттері бар. 9 кандидат пен 2 ғылым докторын (PhD) дайындады. 2013 - 2014 жылдары Мұнай-газ ісі саласындағы ғылыми дәрежесі бар докторлық кеңестің (PhD) ғылыми хатшысы болды. 2017/2018 оқу жылында оның жетекшілігімен кафедра мұнай және газдың ғылыми зертханасын (Мемлекеттік тау-кен металлургия университетінің 32 кабинеті) құрды, онда докторанттар диссертациялардың эксперименттік бөлімдерін өткізіп, ғылыми жобалар мен келісім-шарттық зерттеу жұмыстарын жүргізеді. «ҚБТУ хабаршысы» ғылыми журналының редакциялық алқасының мүшесі. Абдели Д.Ж. редакторлығымен және қатысуымен 2017 жылы ол ағылшын тілінен қазақ тіліне аударылып, оқулық жарық көрді:  Terry, Ronald E. Applied petroleum reservoir engineering / Ronald E. Terry, J. Brandon  Rogers.— Third edition. Massachusetts. 2015 ж. Шілде. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің бұйрығымен Қазақстан Республикасы жоғары оқу орындарының ассоциациясымен келісім негізінде дәрістерді өткізуге және дипломдарды рәсімдеуге арналған оқу құралдарын жасады. 

Әбделі Дайрабай Жұмаділұлы мұнай-газ саласындағы ірі компаниялар мен шет мемлекеттердің белгілі университеттерінде тағылымдамадан өтіп, ғылыми-педагогикалық және ғылыми деңгейін үнемі жетілдіріп отырады. Мысалы, 2005-2018 жылдар аралығында «Теңізшевройл» ЖШС, «ПетроҚазақстан Құмкөл Ресорсиз» АҚ, «Қарашығанақ Петролеум Оперейтинг Б.В.», «Қазмұнайгаз ҰҚ» АҚ, «Өзенмұнайгаз» АҚ, «Ембімұнайгаз» АҚ, «СННП Ақтөбемұнайгаз» АҚ және т.б. сияқты мұнай компанияларында өндірістік тәжірибеден өтті. 2018 жылы бір ай бойы Остиндегі Техас университетінде және Колорадо тау-кен мектебінде ғылыми сапарда болды және осы екі университеттің тиісті кафедраларының ғалымдарымен бірлескен ғылыми іс-шаралар бағдарламасын келіседі.

Ол ұжымда және студенттер арасында құрметке ие, жұмыстағы әріптестерімен жақсы қарым-қатынасты сақтайды, эмоционалды теңгерімді, құрметке ие. Магистранттар мен докторанттарға тәлімгер. Қоғамдық тапсырмаларды уақтылы және адал орындайды.

Білімі

Жамбыл технологиялық институты, машина жасау факультеті, 1965-1970 жж Технологиялық машиналар мен жабдықтар,

ҚазПТИ, инженер-механик, аспирантура, Тау-кен машиналары мен кешендері, 1974-1977 жж

Тау-кен машиналары мен кешендері - тау-кен инженері Мәскеу тау институтында кандидаттық диссертацияны қорғау, 1981 ж

Тау-кен машиналары мен кешендер Мәскеу технологиялық университетінде докторлық диссертацияны қорғау, 1995 ж

Ғылыми жобалар

Абделі Д.Ж. басқарған  ғылыми жобалар орындалуда: 1. «Ғылыми зерттеулерді гранттық қаржыландыруға арналған Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Ғылым комитетімен 03.03.2018 жылғы № 110 келісімге сәйкес «Мұнайлы қабат қысымын ұстап тұрудың және мұнай ұңғымаларын өндірудің ұлғаюының тиімді интеграцияланған технологиясын құрудың ғылыми негіздемесі» тақырыбындағы № 2018 / AR05130484 жобасы, 2018-2020 жж. жылдар 2. ХНИР № 4.010.18 «Мұнай өндіруді ұлғайту және судың шығынын азайту мақсатында жаңа технологиялар мен жабдықтарды енгізудегі ғылыми қолдау» тақырыбында «ПетроҚазақстан Құмкөл Ресорсиз» АҚ-мен 2018 - 2019 жылдарға жасалған 2018 жылғы 27 ақпандағы № 1802098 келісімге сәйкес. .

Жарияланымдар

1. Improving of the recovery Efficiency and reducing the water flooding of oil wells

Northeast Asia Energy Focus. Korea energy economics institute. Vol.6 No.3 Autumn 2010.

Z. Bekmukhametova

2. Перспективы применения технологии водогазового воздействия на нефтяные пласты

Сб. трудов «Проблемы инно-вационного развития нефте-газовой индустрии». Третья межд. Научно-практ. конф. Алматы, КБТУ, 25-26 фев. 2010.

3. Способы повышения эф-фективности извлечения нефти из  пласта и сни-жения обводненности про-дукций скважин.

Вестник КБТУ, №3, 2010 г., Алматы.

4. Choice of the ways layers and to decrease water cutting of wells to enhance oil ext raction from non-uniform permeability.

BIGGER, BETTER, BUSINESS. 21-24 February 2010. Dubai International Convention and Exhibition Centre.

I. Kashkinbayev

5. Создание технологии соз-дания водонефтенепро-ницаемого экрана на уровне водонефтяного контакта и   раздельно-одновременной добычи нефти и подошвенной воды

Вестник КБТУ. -  Алматы, 2010, №3.

6. Разработка новых тех-нологий, техники и устройств, обеспечи-вающих эффективную деятельность нефте-газовой отрасли.

Отчет о научно-исслед. работе по научно-технич. программе «Технология для углеводород. И горно-металлургич. Сектора» на 2010 год МОН РК. КазГосИНТИ, № госрег. 0110РК00253. Инв. № 0210РК00972, Алматы, 2010.

Кабдулов С.З.,Шейх-Али Д.М.,

7. Разработка прогресссивной технологии добычи нефти с применением водогазового воздействия на продуктивные пласты

Материалы Международной научно- практической конфе-ренции «Современные пробле-мы нефтегазового комплекса Казахстана». Атырау, 23-25 февраля 2011 г.

8. Способ повышения нефтеотдачи пластов и добычи необводнен-ной нефти.

Патент № 26417 на изобретение РК, 15.11.2012 г, бюл. № 11, Заявка № 2010/0752.1 от 07.06.2010.

9. Способ получения смеси жидкости и газа

Патент № 26950 на изобретение РК, Опубл. 15.05.2013 г, бюл. № 5, Заявка № 2011/0788.1 от 13.07.2011.

Карабалин У.С.,Бабашева М. Н.

10. Оценка эффективности методов воздействия на нефтяные пласты и призабойную зону скважин.

Труды Междунар. научно-практич. конференции «Индус. -инновац. развитие транспорта, транспортной техники и машиностр.»,  27-28 сентября, 2013. Алматы, КазНТУ им. Сатпаева К.И., с 342-346.

11. Способ повышения нефтеотдачи пластов и дебита сважин.

Патент на изобретение РК,  № 28866 Способ повышения нефтеотдачи пластов и дебита сважин. Опублик. 15.08.2014 г. в Бюлл. № 8. Заявка № 2012/1152.1 от 02.11.2012.

Бейсембетов И.К.,Киинов Л.

12. Повышение эффективности технологии воздействия на призабойную зону нефтя-ного пласта с асфальтосмо- листыми  и парфиновами отложениями.

Сборник докладов Междунар. Сатпаевских чтений «Конку-рентоспособность техническ. науки и образ.», посвященные 25-летию Независимости РК. 12-13 апр. 2016 г., КазНИТУ. Алматы.

Таубаев Б. Р.,Ыскак А. С.,Абдыкаримов А.Ж.

13. Инновационные техноло-гии растворения органи-ческих отложений в приза-бойной зоне нефтяных скважин

Вестник КБТУ, №2, 2016г., Алматы.

Курбанбаев М.И.,Таубаев Б. Р

14. Способ предотвращения выпадения тяжелых, асфальтосмолистых и парафиновых отложений в призабойной зоне пласта и скважине.

Патент №31439 на изобретение РК, МКИ Е21В 43/00. Опубл. 15.08.2016, Бюл. № 9.

Карабалин У. С.,Исказиев К. О.,Курбанбаев М.И.

15. Способ повышения нефтеотдачи пластов

Патент на изобретение РК,  № 31870. Опублик. 28.02.2017 г. в Бюлл. изобретений № 4.

Исказиев К. О.,Курбанбаев М.И.

16. Повышение эффективности разработки месторождений с высоковязкой нефтью.

Сборник докладов Междунар. Сатпаевских чтений «Научное наследие Шахмардана Есенова» 12 апр. 2017 г., КазНИТУ. Алматы.

Таубаев Б. Р.,Жакашев О.С., Сапаргалиев Ж.Е.

17. Water shut off technology in the bottom hole of the well.

Pollution Research. – 2017. –Vol. 36/ - Iss. 4. –P. 964 – 971.

Yskak A., Yesepbaev T.

18. Improvement  of Uniform Oil Displacement Technology on the example of Kazakhstani fields. 

Journal of Environmental  Management  and  Tourism.  Volume  IX,  Issue  3(27).  ISSN  2068-7729, Germany, 2018.

Irina  V. Panfilova,  Jamilyam  A. Ismailova.

19. Способ очистки промыш-ленных сточных промысло-вых пластовых вод со взвешенными твердыми частицами, микроорга-низмами и бактериями.

Патент № 32696 на изобретение РК, МКИ В 11/00. Опубл. 05.03.2018, Бюл. № 9.

Бейсембетов И.К., Карабалин У.С.

20. Water shut off technology in the bottom hole of the oil well

Pollution Research, Vol.36., 2017, India, ISSN 0257-8050, Iss.4-P.964-971

Iscak A. YensepbaevT.,Imansakipova Z.,Assabayeva

21. Computer modeling of water conning and water shut-off technology in the  bottom hole of oil well

The bulletin of the National academy of sciences of the Republic of  Kazakhstan, Vol.36., 2018, , ISSN 1991-3494

Iscak A. Аdi Novriansyah,  Taurbekova A.A

22. Разработка неорганического водоизоляционного состава на основе жидкого стекла для нефтяных скважин

Научный журнал «Вестник КБТУ» № 2, 2018 ISSN 1998 – 6688.

Iscak A.

23. Modeling of water shut-off technology in the bottom hole of  oil wells with using liquid glass.

Научный журнал «Вестник КазНИТУ» № 4, 2018. ISSN 1680 – 9211.

Iscak A, Wisup Bae, Аdi Novriansyah

24. Мұнай және газ кен орындарын игеру ісі: Оқулық. Applied petroleum reservoir engineering / Ronald E. Terry, J. Brandon  Rogers.— Third edition. Massachusetts.

– Алматы, 2016.

Аударғандар: Абделі Д.Ж., Ысқақ А.С., Мұңсызбаева Д.Қ., Манханова А.Е.

25. Effective technologies of dissolution of organic deposits in the bottomhole zone of oil wells registration.//

Journal of Mechanical Engineering Research and Developments (JMERD)  - 2019.  - V. 42. - Iss. 3. - P.15-18. ISSN: 1024-1752; (Bangladesh)

DairabayZh. Abdeli, BaeWisap, Bakytzhan R. Taubayev.

26. Development of effective technology of deep water treatment from suspended solid particles for formation pressure maintenance at the oil fields.//

Journal of Mechanical Engineering Research and Developments. - 2019.  - V. 42. - Iss. 3. - P.24-29. ISSN: 1024-1752; (Bangladesh).

Abdeli D. Zh., Bae W., Seiden A. B.,  Novriansyah A.

27. Advanced water treatment technologies to maintain reservoir pressure at the oil fields.

Булатовские чтения: материалы III Международной научно-практической конференции (31 марта 2019 г.) : в 5 т. : сборник статей / Краснодар : Издательский Дом – Юг. Т. 2: Разработка нефтяных и газовых месторождений. – 2019.

Abdeli D.Z., Wisup B., Seiden A.B.

28. Мұнай-кен орындарында қабат қысымын ұстап тұру жүйесіне арналған қалқы-малы қатты бөлшектерден суды терең тазарту процесін зерттеу

Научно-технический журнал «Новости науки Казахстана», Алматы, выпуск №3 (141),2019. Стр. 86.

Абделі Д. Ж., Баи Висап, Сейден Ә.Б.

29. Установление рациональных параметров процесса герметизации заколонного пространства в призабойной зоне нефтяныхскважин.//

Труды Сатпаевских чтений «Инновационные технологии – ключ к успешному решению фундаментальных и прикладных задач в рудном и нефтегазовом секторах экономики РК», Алматы 2019,Том I. Стр. 360.

Д. Ж. Абдели, А. С. Ыскак, О. Ж. Рахметов,  Т.Лэй, Ц. Ван.

30. Определение оптимальных режимов и параметров технологии ограничения обводненности забоя нефтяных скважин.

Труды Сатпаевских чтений «Инновационные технологии – ключ к успешному решению фундаментальных и прикладных задач в рудном и нефтегазовом секторах экономики РК», Алматы 2019,Том I. Стр. 360.

Д. Ж. Абдели, А. С. Ыскак, О. Ж. Рахметов, Т. Лэй, Ц. Ван.

31. Мұнайбергіштікті арттыру мақсатында қабаттағы мұнайды азотпен итеруді лабораториялық зерттеу.

ҚазҰТЗУ Хабаршысы 2019,81-86б

Д.Ж.Абделі,  С.М.Оздоев,  А.Э Конторович,  Н. Тілеуберді.

32. Зертханалық жағдайда қабатты гидравликалық жару әдісін зерттеу.

ҚазҰТЗУ Хабаршысы 2019,208-212б

Д.Ж.Абделі  С.М.Оздоев  А.Э Конторович  М.Ә. Машрапова

33. Пути решения проблем высокой обводненности скважин на многопластовых нефтяных месторождениях АО  Петроказахстан Кумколь Ресорсиз. 

Труды Сатпаевских чтений «Инновационные технологии – ключ к успешному решению фундаментальных и прикладных задач в рудном и нефтегазовом секторах экономики РК», Алматы 2019,Том I. стр. 372-376

Ж.О.Агиманов, Д.Ж.Абдели, К.А.Жусупов, А.Р.Муканов.

Докторанттардың әлеуетті зерттеу жұмыстары

Қойнауқаттық қысымды ұстап тұрудың және мұнай ұңғымаларының дебитін арттырудың тиімді кешенді технологиясын құру