Ақымбек Съезд Шардарбекұлы

Ақымбек Съезд Шардарбекұлы

Қауымдастырылған профессор

Базалық білім беру институты

Қазақ және орыс тілдері кафедрасы

Email: s.akymbek@satbayev.111

Кәсіби өмірбаяны

1994 жылы әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетін «Орыс мектебіндегі қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығы бойынша үздік бітірген. Сол жылы жас маман ретінде аталған оқу орнына оқытушылыққа қабылданды. 2003 жылы 10.02.02 – қазақ тілі мамандығы бойынша «П.М.Мелиоранский және қазақ тілі фонетикасы» тақырыпта филология ғылымдарының кандидаты (PhD) дәрежесін алу үшін диссертация қорғайды. 2003-2014 жылдары Қазақ филологиясы кафедрасының доценті. 2014-2018 жылдар аралығында Қазақ тіл білімі кафедрасының меңгерушісі. 2018 жылдан ҚХР Минзу университеті Қазақ тілі мен әдебиеті кафедрасының ассистент-профессоры. 2020 жылдан бастап Сәтбаев университетінде жұмыс істейді.

Білімі

Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті (1989-1994)

Ғылыми жобалар

2017-2019 жылдарға «Қытай төңірегіндегі елдердің тілдер корпусы» бюджеттік бағдарламасы бойынша «Қазақстан тілдер корпусы» атты жобаның жауапты атқарушысы. (ҚХР, Пекин лингвистикалық университеті)

Жарияланымдар

Іскер әйелдің тілдік портретін жасауда интонацияның прагматикалық функциясы / ҚазҰУ хабаршысы, 2016 ж., Том 164, №6, Филология сериясы, 40-46 беттер. https://philart.kaznu.kz/index.php/1-FIL/issue/view/48

Баламен қарым-қатынас жасаудағы интонацияның маңызы / ҚазҰУ хабаршысы, 2017 ж., №4 Филология сериясы, 40-46 беттер. https://philart.kaznu.kz/index.php/1-FIL/issue/view/52

Интонациялық кешендер мен лебізді аудиторлық және акустикалық талдау / Филология ғылымдарының докторы, профессор Б.Қ.Момынованың 60 жылдық мерейтойына арналған «Қазіргі қазақ тіл білімінің инновациялық әлеуеті» атты халықаралық ғылыми-теориялық конференция материалдары, – Алматы: Арыс. 396-400 беттер. 2017 ж.

Кәсіби қaзaқ тілі. (Оқу құралы). –Алматы, 2018 «Қазақ университеті», 13 баспа табақ, (Авторлар құрамы)  ISBN 978-601-04-3275 Ways of development of intonational features of children of preschool age / EURASIAN JOURNAL. 2020. of Philology: Science and Education. №–1 (177). 93-100 рр.  

Қазақ тіліндегі практикалық транскрипция мәселесі / ҚР ҰҒА академигі, Рәбиға Сәтіғалиқызы Сыздықтың туғанына 95 жыл толуына орай «Ұлы дала тұлғалары: академик Рәбиға Сыздық және қазақ сөзінің құдіреті» атты халықаралық ғылыми-теориялық конференцияның материалдар жинағы. –Алматы: «Қазақ кітабы» баспасы, 354-360 беттер. 2019.