Алимсеитова Жулдыз Кенесхановна

Алимсеитова Жулдыз Кенесхановна

Ph.D. докторы

Қауымдастырылған профессор

Автоматика және ақпараттық технологиялар институты

«Киберқауіпсіздік, ақпараттарды өңдеу және сақтау» кафедрасы

Email: zh.alimseitova@satbayev.111

H-index:
4

Докторанттардың саны:
3

Кәсіби өмірбаяны

10.1993-08.1994 ҚазҰТУ, зертханашы

09.1994 - 07.1999 ҚазҰТУ, студент

09.1999-09.2018 ҚазҰТУ. Қ. И. Сәтбаев (ҚазҰТЗУ. Қ. И. Сәтбаева), оқытушы-тағылымдамашы, оқытушы, аға оқытушы, дәріскер

09.2019-07.2020 АЭжБУ, аға оқытушы

07.2020-03.2021 АЭжБУ, БҚО басшысы, доцент

03.2021-08.2021 АЭжБУ, доцент

09.2021-08.2022 АЛиТ, ДАВ директоры, alt қауымдастырылған профессоры

Білімі

1994-1999 - Қазақ ұлттық техникалық университеті, 2206 "Ақпаратты қорғау және қауіпсіздік"

Ғылыми жобалар

2020ж.

1. 217 "ғылымды дамыту" бюджеттік бағдарламасы 102 "ғылыми зерттеулерді гранттық қаржыландыру" кіші бағдарламасы 156 "Консалтингтік қызметтер мен зерттеулерге ақы төлеу" ерекшелігі бойынша AP 05132723 "ақпараттандырудың аса маңызды объектілерінің киберқауіпсіздігі саласындағы бейімделген сараптамалық жүйелерді әзірлеу" жобасының жетекші ғылыми қызметкері басымдық:" ұлттық қауіпсіздік және қорғаныс "кіші басымдық:"ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету".

2016ж.

1. Ғылыми-техникалық бағдарламаның кіші ғылыми қызметкері 757.ПЦФ.АЕ.14.1: 2014-2016 жылдарға арналған" баламалы энергия көздері негізінде энергия тиімді технологияларды әзірлеу", 3-бөлім" жылу энергиясын жинақтауға және сақтауға арналған құрылғылары бар гелиотоптық энергия жинақтаушы жүйені (ГТЭС) әзірлеу "3-бағыт"жел және күн энергиясы негізінде жоғары тиімді энергетикалық қондырғыларды әзірлеу"

2015ж.

1. Ғылыми-техникалық бағдарламаның ғылыми қызметкері 757.ПЦФ.АЕ.14.1: 2014-2016 жылдарға арналған" баламалы энергия көздері негізінде энергия тиімді технологияларды әзірлеу", 4-бөлім" жылу энергиясын жинақтауға және сақтауға арналған құрылғылары бар гелиотоптық энергия жинақтаушы жүйені (ГТЭС) әзірлеу "3-бағыт"жел және күн энергиясы негізінде жоғары тиімді энергетикалық қондырғыларды әзірлеу"

2. № 757 жобаның ғылыми қызметкері.БҒМ.МФ.15.IIT.6"Ақпараттық қауіпсіздікті биометриялық қолдау бойынша стандарттар тобын зерттеу, үйлестіру, модификациялау және есепке алу"

Жарияланымдар

1. Ахметов Б.С., Алимсеитова Ж.К., Абдрахманов Р.Б.Применение искусственного интеллекта в системах защиты информации. Материалы Международной научно-практической конференции «Теоретические и практические основы искусственного интеллекта», посвященной 75-летию доктора технических наук, профессора Баймухамедова М. Ф. – Костанай. - 6-7 марта 2020 года – с. 41-45

2. А.И. Иванов, Е.Н. Куприянов, С.В. Туреев, Б.Б. Ахметов, Ж.К. Алимсеитова К. Мукапил Биометриялық деректердің шағын іріктемелерін өңдеу үшін классикалық статистикалық критерийлерді нейрожелілік жалпылау. Вестник КазНИТУ. – 2020г. - №4(140). – С. 300-308

3. Akhmetov B.S., Lakhno V.A., Malyukov V.P., Doszhanova A.A., Alimseitova Zh.K. Adaptive Model of Cybersecurity Financing with Fuzzy Sets of Threats and Resources at the Protection Side. International Journal of Advanced Trends in Computer Science and Engineering. – 2020. - Volume 9, No.4. – р. 5046 – 5052

4. Ахметов Б.С., Кузнецов А.А., Краснобаев В.А., Алимсеитова Ж.К. Мягкое декодирование турбо-продуктивных кодов. Материалы XI Международной научно-технической конференции «Энергетика, инфокоммуникационные технологии и высшее образование», посвященной 45-летию образования Алматинского университета энергетики и связи имени Гумарбека Даукеева. Алматы, 16.10.2020 год, с. 311-313

5. S. Toliupa, L. Tereikovska, I. Tereikovskyi, A. Doszhanova, Zh. Alimseitova Procedure for adapting a neural network to recognition of the iris of the eye. 2020 International Scientific-Practical Conference Problems of Infocommunications. Science and Technology Kharkiv, Ukraine, October 6-9, 2020, 978-x-xxxx-xxxx-x/20/$31.00 ©2020 IEEE

6. Lakhno V.A., Kasatkin D.Y., Kartbayev T.S., Togzhanova K.O., Alimseitova Zh.K., Tussupova B.B. Analysis of Methods and Information Technologies for Dynamic Planning of Smart City Development. International Journal of Advanced Trends in Computer Science and Engineering. – 2020. - Volume 9, No.5. – р. 7496 – 7505

7. Lakhno V. A., Kartbayev T.S., Turginbayeva A.A., Alimseitova Zh.K., Beketova G.S.Analysis of Existing and Development Prospects of Decision Support Systems for Evaluating Investment Projects in the Field of Enterprise Digitalization. International Journal of Advanced Trends in Computer Science and Engineering. – 2020. - Volume 9, No.5. – р. 8533 – 8539

8. Алимсеитова Ж.К., Картбаев Т.С., Тургынбаева А.А., Толыбаев Ш.Д. Программа «DSS Invect 2020». Свидетельство о внесении сведений в государственный реестр прав на объекты, охраняемые авторским правом №12974 от 3.11.2020 г.

9. Alimseitova Zh., Adranova A., Akhmetov B., Lakhno V., Zhilkishbayeva G., Smirnov, O.A. Models and algorithms for ensuring functional stability and cybersecurity of virtual cloud resources. Journal of Theoretical and Applied Information Technology, 2020, 98(21), р. 3334–3346

10. Алимсеитова Ж.К. Защита от киберугроз как часть политики безопасности. Сборник материалов международной научной конференции «Модели и методы повышения эффективности инновационных исследований», Караганда, 27 ноября 2020 г., с. 197-202

11. Alimseitova Zh.K. Development of an intelligent automated system for biometric pattern recognition. Monograph – Almaty: AUEC, 2020 – 98 p.

12. Ахметов Б.С., Кузнецов А.А., Краснобаев В.А., Алимсеитова Ж.К., Кузнецова Т.Ю. Криптография негіздері: сандар теориясының, топтардың, өрістердің, сақиналардың элементтері. Оқу құралы. - Алматы: АЭжБУ, 2020 – 320 б.

13. Ахметов Б.С., Алимсеитова Ж.К. Метод содержательной идентификации объектов.Сборник статей ХХ Международной научно-технической конференции, посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне «Проблемы информатики в образовании, управлении, экономике и технике» – Пенза: Приволжский дом знаний, 2020, с. 78-82

14.  Б.С. Ахметов, В.А. Краснобаев, А.А. Кузнецов, Ж.К. Алимсеитова Метод контроля данных, представленных в классе вычетов. Вестник КазНПУ им. Абая, серия «Физико-математические науки», №3(71), 2020, с. 144-151

15. Боданова А.Ж., Алимсеитова Ж.К. Имитационное моделирование системы мониторинга воздушного бассейна мегаполиса в среде MatLab Simulink. Материалы Международной научно-практической конференции «Computer science and cyber security 2021», Алматы, КазНИТУ, 28.04.2021 – с. 33-35

16. Ахметов Б.С., Лахно В.А., Алимсеитова Ж.К., Картбаев Т.С. Оценивание эффективности мероприятий по обеспечению информационной безопасности объекта информатизации. Материалы Международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы информационной безопасности в Казахстане», Алматы, 11.06.2021, с. 5-9

17. Алимсеитова Ж.К., Ахметов Б.С., Лахно В.А., Ахметов Б.Б., Ягалиева Б.Е., Тынымбаев Б.А., Тургынбаева А.А. Программа «Investing in cybersecurity». Свидетельство о внесении сведений в государственный реестр прав на объекты, охраняемые авторским правом №18787 от 17.06.2021 г.

18. Алимсеитова Ж.К., Ахметов Б.С., Лахно В.А., Ахметов Б.Б., Ягалиева Б.Е., Жилкишбаева Г.С., Тынымбаев Б.А. Программа «DSS investing in cybersecurity» Свидетельство о внесении сведений в государственный реестр прав на объекты, охраняемые авторским правом №18928 от 23.06.2021 г.

19. Lakhno V., Togzhanova K., Kasatkin, D., Kartbayev T., Usкenbayeva R., Alimseitova Zh., Kashaganova, G., Balgabayeva, L. The information technologies in the tasks of planning of smart city development. Journal of Theoretical and Applied Information Technology, 2021, 99(14), p. 3645–3662

20. Lakhno V., Kartbayev T., Malyukov V., Usкenbayeva R., Togzhanova K., Alimseitova Zh.,Beketova G., Turgynbayeva A. Risk assessment of investment losses aimed at the development of smart city systems. Journal of Theoretical and Applied Information Technology, 2021, 99(15), стр. 3683–3692

21. Toliupa S., Tereikovska L., Tereikovskyi I., Doszhanova A., Alimseitova Zh. Procedure for Adapting a Neural Network to Eye Iris Recognition. 2020 IEEE International Conference on Problems of Infocommunications Science and Technology, PIC S and T 2020 - Proceedings, 2021, pp. 167–171, 9468020

22. Kashaganova G., Orazaliyeva S., Balbayev G., Alimseitova Zh., Carbone G. Application of Apodized Fiber Bragg Gratings in Information Security Systems. Mechanisms and Machine Science, 2022, 108 MMS, pp. 451–460

23. Ахметов Б.Б., Бабак В.П., Алимсеитова Ж.К. Ақпаратты қорғаудың теориялық негіздері. Оқулық. – Ақтау. ЕУ, 2022 – 685 б.

24. Алимсеитова Ж.К. Қолжазба бейнелерін танып білу үшін cnn-lstm нейрожелілік модельді қолдану ерекшеліктері. ҚазККА Хабаршысы № 1 (120), 2022, с. 127-133. DOI 10.52167/1609-1817-2022-120-1-127-133

25. T. Kartbayev, V. Lakhno, V. Malyukov, A. Turgynbayeva, Zh. Alimseitova , F. Malikova, G. Kashaganova Model for the decision support system during the procedure of investment projects assessment in the field of enterprise digitalization considering multifactorality. Journal of Theoretical and Applied Information Technology 31th March 2022. Vol.100. No 6, p. 1684-1692

26. Тогжанова К.О., Лахно В.А., Картбаев Т.С., Ускенбаева Р.К., Алимсеитова Ж.К. Система поддержки принятия решений «Smart City». Свидетельство о внесении сведений в государственный реестр прав на объекты, охраняемые авторским правом №25193 от 18.04.2022 г.

27. Алимсеитова Ж.К., Бекетова Г.С. Биометрико-нейрожелілік аутентификация құралдарын тестілеу. ҚазККА Хабаршысы № 2 (121), 2022, с. 331-336, DOI DOI 10.52167/1609-1817-2022-121-2-331-336

28. Алимсеитова Ж.К. Қолжазба бейнелерін танып білу үшін CNN-lstm параметрлерінің мәндерін бейімдеу нәтижелері. ҚазККА Хабаршысы № 2 (121), 2022, с. 559-566, DOI 10.52167/1609-1817-2022-121-2-559-566

29. Алимсеитова Ж.К., Бекетова Г.С. Желілік шабуылдарды анықтау және танып білу әдістері мен нейрожелілік модельдерін талдау. ҚазККА Хабаршысы № 3 (122), 2022, с. 228-237, DOI 10.52167/1609-1817-2022-122-3-227-236

30. Алимсеитова Ж.К., Бекетова Г.С., Абуова А.К. Нейрондық желіні көздің шатырша қабығын танып білуге бейімдеу. ҚазККА Хабаршысы № 3 (122), 2022, с. 238-246, DOI 10.52167/1609-1817-2022-122-3-237-245

Докторанттардың әлеуетті зерттеу жұмыстары

Ақпараттық қауіпсіздік тәуекелдерін бағалауға арналған модельдер мен ақпараттық технологиялар