Алтмышбаева Әлия Жетгенбайқызы

Алтмышбаева Әлия Жетгенбайқызы

Техника ғылымдарының магистрі

Аға оқытушы

Ө.А. Байқоңыров атындағы Тау-кен-металлургия институты

Металлургиялық процестер, жылутехникасы және арнайы материалдар технологиясы кафедрасы

Email: a.altmyshbayeva@satbayev.111

H-index:
2

Кәсіби өмірбаяны

2013 жылдан 2018 жылға дейін Қ.И.Сәтпаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық зерттеу университетінде Тау-кен металлургия институтының «Металлургиялық процестер, жылутехникасы және арнайы материалдар технологиясы» кафедрасының инженері болып жұмыс істеді. 2018 жылдың маусым айында "6M070900 - Металлургия" мамандығы бойынша магистратураны аяқтап, «6M070900 - «Металлургия» мамандығы бойынша магистр дәрежесінің берілуімен «Ағынды суларды пирокатехин негізіндегі редокс-полимерлерін қолдану арқылы висмут иондарынан тазарту мүмкіндігін зерттеу»тақырыбында диссертация қорғады. Вустер политехникалық институты мен Сәтбаев университеті арасындағы ғылыми-техникалық ынтымақтастық бағдарламасы бойынша тағылымдамадан өтіп, металлургия ғылымдарының магистрінің талаптарын ішінара орындады. Вустер, Массачусетс штаты, АҚШ. 19-29 маусым, 2017 жыл. 2018 жылдан бастап конкурс негізінде ол Тау-кен металлургия институтының «Металлургиялық процестер, жылутехникасы және арнайы материалдар технологиясы» кафедрасында ассистент қызметін атқаруда. № AP05134196 «Ванадий ксерогелімен модификацияланған жоғары тиімді катализаторлар мен сорбенттер алу технологиясын жасау» гранттық жобасында кіші ғылыми қызметкер (2018-2020 жж.), ҚР БҒМ.

Білімі

1. Қ.И.Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық университеті. Металлургия және полиграфия институты, 050709 - Металлургия. Алматы, Сатпаев 22 көшесі. Мамандығы: 0507009-Металлургия, академиялық дәреже - бакалавр. Оқуды аяқтаған жылы - 2012. 2. Алматы университеті. Алматы қаласы, Ақсай-3, Б.Момышұлы көшесі, 36. Мамандығы: Құқықтану. Оқуды аяқтаған жылы - 2016. 3. Қ.И. Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық зерттеу университеті.Тау-кен металлургия институты, 6М070900- «Металлургия». Алматы, Сәтпаев 22 көшесі. Мамандығы: 6M070900 - Металлургия, техника ғылымдарының магистрі. Оқуды аяқтаған жылы - 2018 жыл.

Ғылыми жобалар

2012-2014 жж. - Мемлекеттік қаржыландыру жобасы «Беттік активті заттар болған кезде электролиттік тұндыру арқылы мыс ұнтағын алу». Инженер.

Гранттық жоба № AR05134196 «Ванадий ксерогелімен модификацияланған жоғары тиімді катализаторлар мен сорбенттер алу технологиясын жасау» (2018-2020 жж.), ҚР БҒМ. Кіші ғылыми қызметкер.

Жарияланымдар

1. ӘОЖ 669.763:628.3 М. Б. Ырғабай, Ә. Ж. Алтмышбаева, Г. А. Усольцева, Ә. Ө. Байқоңырова, С. Баймаханова. Әртүрлі өндірістің ақаба суларын сорбциялық әдіспен висмут иондарынан тазартудың келешегі

2. УДК 669.763:628.3 Ә. Ж. Алтмышбаева, Ә. Ө. Байқоңырова, Г. А. Усольцева. Изучение сорбции висмута смолами, синтезированными на основе пирокатехина.

3. https://drive.google.com/file/d/1gM-BwmbNYkwUF9zBTeEnlsiExhjUc7uC/view

UDC 001.18  LBC 72 А.О. Байконурова, М.С. Маркаметова, Г.А. Усольцева, А.Ж. Алтмышбаева, С.Д. Оразымбетова Синтез ксерогеля ванадия золь-гель методом.

4. УДК 66.081+ 66.097.3+54.057+669. Байконурова А.О., Усольцева Г.А., Нуржанова С.Б., Маркаметова М.С., Алтмышбаева А.Ж. Изучение состава, структуры и сорбционных свойств алюмосиликатов, модифицированных ксерогелем ванадия. Материаы Международных XIX Байконуровских чтений "Роль инноваций в трансформации современного общества". Жезқазған 2019. С.50-54.

5. S.S.YEGEUBAYEVA, S.T. ALMAGAMBETOVA, S.S KONYRATBEKOVA, A.ZH. ALTMYSHBAYEVA. Oxıdatıon-Reductıon Reactıons Of Quınone And Hydroquınone In

The Alkalıne Condıtıon On The Graphıte Electrodes. 6th INTERNATIONAL CONFERENCE ON COMPUTATIONAL AND EXPERIMENTAL SCIENCE AND ENGINEERING (ICCESEN-2019). 23-27 October 2019, ANTALYA-TURKEY.

6. Әкбаров М.С., Байконурова А.О.,  Коныратбекова С.С., Алтмышбаева А.Ж. Экстракционное извлечение олова из щелочных растворов фенолсодержащим реагентом. Materials of the V International Scientific-Practical Conference "Integration of the Scientific Community To the Global Challenges of Our Time"  Tokyo, Japan, February 12-14, 2020 Volume I – Т.1 – Р. 407-411

7. http://ttps://official.satbayev.university/ru/materialy-satpaevskikh-chteniy

А.К.Жекенбай, А.Ж. Алтмышбаева, А.О. Байконурова, М.С. Маркаметова, Г.А. Усольцева. Изучение условий синтеза ксерогеля ванадия. Материалы конференции «Сатпаевские чтения»: Инновационные технологии – ключ к успешному решению фундаментальных и прикладных задач в рудном и нефтегазовом секторах экономики РК. – 2019. – Т.1. – С. 733-736.

8. Алтмышбаева А.Ж., А.Е. Мажит., Н.С. Швецов., Г.Д. Гусейнова. Исследование влияния температура на скорость химической коррозии меди. Труды Международных Сатпаевских чтений – Алматы: КазНИТУ, 2020. РК. – 2020. – Т.1. – С. 485-488.

9. Усольцева Г.А, Байконурова А.О., Маркаметова М.С., Алтмышбаева А.Ж., Нуржанова С.Б. Свойства катализаторов, активированных ксерогелем ванадия / Материалы XXIV  Международной научн.-практ. конф. «Инновационное развитие современной науки» ИРС-24. 10 июня 2020 года, Россия, г.-к. Анапа, С.129-135

10. Байконурова А.О., Усольцева Г.А., Нуржанова С.Б., Маркаметова М.С., Алтмышбаева А.Ж. Способ очистки сточных вод от ионов металлов / Заявка на изобретение  на стадии сдачи на рассмотрение