Асқарұлы Қыдыр

Асқарұлы Қыдыр

Техника ғылымдарының магистрі

Оқытушы

Энергетика және машина жасау институты

«Жалпы физика» кафедрасы

Email: k.askaruly@satbayev.111

H-index:
4

Кәсіби өмірбаяны

2012-2015 жж. Физика пәнінің мұғалімі, Талғар ауданы, №25 мектеп

2015 ж. Кіші ғылыми қызметкер, “Ионосфера институты” ЕЖШС

2016 ж. Ғылыми қызметкер, “Ионосфера институты” ЕЖШС

2017 ж. Инженер, Қ.И. Сәтбаев атындағы ҚазҰТЗУ

2018 жылдан бері Қ.И. Сәтбаев атындағы ҚазҰТЗУ-дың Инженерлік физика кафедрасының тьюторы.

Білімі

1. 2008-2012 жж. - әл-Фараби атындағы ҚазҰУ, «Физика» мамандығы. Бакалавр.

2. 2013–2015 жж. - Қ. И. Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық зерттеу университеті, «Техникалық физика» мамандығы. Магистратура.

3. 2013–2015 жж.  - В. И. Ульянов атындағы «Санкт-Петербург Мемлекеттік электртехникалық университеті», «Электроника және наноэлектроника» мамандығы. Магистратура.

4. 2017–2020 жж. - Satbayev University, «Техникалық физика» мамандығы. PhD докторантура

Ғылыми жобалар

Гранттық ғылыми жобаны іске асыруға қатысты

«Ғарыштық факторлардың күрделі әсері жағдайында ғарыш аппараттарының борттық электронды жабдықтарының істен шығуын модельдеу»: «Ақпараттық және телекоммуникациялық технологиялар» басымдығына сәйкес орындалды. 2015 ж

«Радиациялық қауіпті болжаудың интеграцияланған жүйесін құру және ғарыштық факторлардың күрделі әсер ету жағдайында әр түрлі мақсаттағы ғарыш аппараттарының борттық электронды жабдықтарын қорғау әдістерін әзірлеу»

НАТО-мен бірлескен «Биомасса қалдықтарыннан жоғары тиімді материалдарды CBRN қорғанысы үшін жасау»

Жарияланымдар

1. K Askaruly, S Azat, Z Sartova, M Yeleuov, A Kerimkulova, K Bekseitova. Obtaining and characterization of amorphous silicafrom rice husk. Journal of Chemical Technology and Metallurgy 55 (1), 88-97. 2020 (IF=0.6)

2. S Azat, Z Sartova, K Bekseitova, K Askaruly. Extraction of high-purity silica from rice husk via hydrochloric acid leaching treatment. Turkish Journal of Chemistry 43 (5), 1258-1269. 2019 (IF =1)

3. Асқарұлы Қ., Азат С., Шинтай Су, Жақсылық Н. Таза кремний тотығын күріш қауызының күлінен синтездеу және оның сипаттамалары. ӘЛ-ФАРАБИ атындағы ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ ХАБАРШЫ Экология сериясы. 2019 ж. Алматы қ., 69-77 бет. ISSN 1563-034Х; еISSN 2617-7358. Индекс 75880; 25880

4. К.Аскарулы, С.Азат, М.Б. Жаксыбек, Д.Е. Чоганбеков, О.С. Капизов . Аморфный диоксид кремния из рисовой шелухи. «ТРУДЫ САТПАЕВСКИХ ЧТЕНИЙ». 2019. 1053- 1057. ISBN 978-601-323-145-7

5. К. Askaruly, S. Azat, A.R.Kerimkulova. Preparation of silver nanoparticles with controlled size of particles. ГОРЕНИЕ И ПЛАЗМОХИМИЯ 17 (2019) 65-72

6. K.askaruly, M. Yeleuov. Supervisior: PhD S. Azat, PhD Xintai Su. Synthesis of silica from rice husk for lithium – ion battery. “IV Конференция студентов и молодых ученых «Химическая физика и наноматериалы»”. P. 19. 2019.

7. K. Askaruly, S. Azat, M. Yeleuov. Physico-Chemical Properties of Silica Obtained from Rice Husk. Materials of the IV International Scientific-Practical Conference. Sapporo, Japan, February 13-15, p. 138-133. 2019.

8. K. Askaruly, Zh. Sartova, S. Azat, M. Yeleuov, A. Tauyrbekov. Assessment of synthesis methods of SiO2 produced from rice husk and its main physicochemical characteristics. Горение и плазмохимия 16 (2018) 186-194

9. Аскарулы К. Манабаев Н. К. Механические свойства нитрида алюминия (AlN). «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИНФОРМАТИКИ, МЕХАНИКИ И РОБОТОТЕХНИКИ. ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В МАШИНОСТРОЕНИИ». 4-5 октября 2018 года, Алматы, Тезисы конференций, 33-34 стр.

10. Аскарулы К., Толендиулы С., Баден А., Грищенко В.Ф. Прогнозирование интенсивности сбоев и отказов бортовой электронной аппаратуры по траекторий низкоорбительных космических аппаратов птиа МКС и DEMETER. “Х Международная научно техническая Конференция Алматинского университета энергетики и связи, посвященная памяти Первого ректора Г. Дукеева”. 2018. Стр. 46.

11. Грищенко В. Ф., Аскарулы К., Толендиулы С., Баден А. С. Интенсивность распределение сбоев бортовой электронной аппаратуры по траектории космических аппаратов различного назначения. Вестник Алматинского университета энергетики и связи. №4(8) (43)2018, С. 17-20.

12. К. Аскарулы, С. Толендиулы, В.Ф. Грищенко «Интенсивность распределение отказов бортовой электронной аппаратуры космических аппаратов различного назначения». XIII Международная школа молодых ученых "Физика окружающей среды". 2018 г. Томск. 196-199 стр.

13. С. Толендиулы, К. Аскарулы, В.Ф. Грищенко «Исследования и регистрация сбоев интегральных схем ка при воздействии тяжелых заряженных частиц космического пространства». XIII международная школа молодых ученых "Физика окружающей среды". 2018 г. Томск. 220-224 стр.

14. Askaruly K., Azat S., Yeleuov M., Azamat T., Sarsembaeva B. The modern anode with high capacity for li-ion batteris. Вестник Алматинского университета энергетики и связи. No4(6) (43)2018. 7-13 стр.

15. Қ. Асқарұлы, С. Азат Күріш қауызынан таза кремнии оксидін алу технологиясын жасау. ПОЧВОВЕДЕНИЕ И АГРОХИМИЯ. ISSN 1999-740Х. № 2. 2019. Стр 92.

16. Н. Үтай, Қ. Асқарұлы, С. Азат. Қазақстандағы күріш қалдықтарынан таза кремний оксидін алу. Промышленность казахстана. №2(106) 2019. Стр. 49.

17. Қ. Асқарұлы, Ж. Сартова, С. Азат, М. Арапова. Assessment methods of synthesis methods SiO2 from rice husk, main physico-chemical characteristics. №2(106) 2019. Стр. 53

18. Қ. Асқарұлы, С. Азат, М. Елеуов, Хинтай Су, А. Тауырбеков. Кремний диоксидінің нанобөлшектерін өндіру үшін альтернативті шикізат көзі ретінде күріш қауызының күлін қолдану. Вестник КазНИТУ. №4 2019. Стр. 652.

19. S.Azat, K.Askaruly, A.R.Kerimkulova, A.Zhandar, K.Kenzhalina, N.Utay. SUSTAINABLE PRODUCTION OF SILICA FROM RICE HUSK, MAIN PHYSICAL- CHEMICAL CHARACTERISTICS. XI International Symposium «COMBUSTION and PLASMOCHEMISTRY» November 20-22, 2019, pp. 13-16.

20. К. Аскарулы, С. Азат, М. Елеуов, А.Р.Керимкулова, У.Н. Жантикеев, А.Е. Бердиханов. ПОЛУЧЕНИЕ ОКСИДА КРЕМНИЯ ИЗ РИСОВОЙ ШЕЛУХИ МЕТОДОМ ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ. Горение и плазмохимия. Т. 17. №3, с. 178. 2019.