Беделбаева Гулнәр Есмұхаметқызы

Беделбаева Гулнәр Есмұхаметқызы

Физика-математика ғылымдарының кандидаты

Ассистент-профессор

Металлургия және өнеркәсіптік инженерия институты

Email: g.bedelbayeva@satbayev.111

Кәсіби өмірбаяны

1. Қ. И. Сәтбаев атындағы ҚазҰТЗУ- Ассистент-профессор - 05/2017 - қазіргі уақытқа дейін.

2. Қ. И. Сәтбаев атындағы ҚазҰТЗУ- Доцент - 08/2016 - 05/2017

3. Қ. И. Сәтбаев атындағы ҚазҰТУ – Доцент - 09/2002 - 08/2016

4. Қ. И. Сәтбаев атындағы ҚазҰТУ - Аға оқытушы - 07/1998 -09/2002

5. Қазақ политехникалық институты (ҚазПТИ) – Оқытушы - 06/1991 - 07/1998

6. A.F. Иоффе атындағы Физика-техникалық институт. Ленинград – Аспирант - 12/1986 - 02/1991

7. A.F. Иоффе атындағы Физика-техникалық институт. Ленинград - стажер-зерттеуші - 02/1985 - 12/1986

8. Алматылық архитектура-құрылыс институты (ААҚИ) - стажер-зерттеуші - 12/1984 - 02/1985

9. Алматылық архитектура-құрылыс институты (ААҚИ) - Физика кафедрасының ассистенті - 08/1982 - 12/1984

10. Алматылық архитектура-құрылыс институты (ААҚИ) - Оқу шебері- 06/1982 - 08/1982

11. Алматылық архитектура-құрылыс институты (ААҚИ) - Физика кафедрасының ассистенті - 02/1982 - 06/1982

12. Алматылық архитектура-құрылыс институты (ААҚИ) - Оқу шебері - 07/1981 - 02/1982

Ғылыми жобалар

Физика. Білім беру.

Жарияланымдар

1. «Физиканы оқытудағы инновациялық білім беру технологиялары». АЭжБУ Хабаршысы, № 2 (45), 2019. М.Ш. Исмагулова, Бедельбаева Г.Е., И.В. Беспалова

2. «Аморфтық және кристалдық күйлердегі металл қоспаларымен модификацияланған наноөлшемді GST қабықшаларының алу технологиясы мен оптикалық қасиеттері». Қазақстан - Британ Техникалық Университетінің Хабаршысы, 15 т, 2, 2018 ж., 9 б. Ж.К. Толепов, К.Н.Турманова, А.С. Жакыпов, Г.А. Исмайлова, Г.Е. Бедельбаева, О.Ю. Приходько, С.Я. Максимова.

3. «Техникалық университетте физиканы оқытудың ғылыми-әдістемелік негіздері». АЭжБУ Хабаршысы, № 2 (37), 2017. Мажитова Л.Х., Саламатина А.М., Бедельбаева Г.Е.

4. «Екінші ретті гамма-сәулеленуден радиациалық қорғаулар». Омаров С.С., Нысанбаева С.К., Майлина Х.Р., Бедельбаева Г.Е., Ким Е. «КазНИТУ Хабаршысы» № 4, 2016 г.

5.  Phonon Interaction of Ultrasound Waves in Condensed Media  S Omarov, T Begimov, M Tukibayeva, K Maylina… - Advanced Materials Research, 2014  

6. On the mechanism of photoinduced zinc diffusion in chalcogenide glassy semiconductors G.E. Bedelbayeva, A.V. Kolobov - Fizika tverdogo tela, 1990

7. Photo-induced selectivity of metal deposition on the surface of chalcogenide vitreous semiconductors GE Bedel'baeva, AV Kolobov, VM Lyubin - Philosophical Magazine B, 1989

Білім беру

1. С.М.Киров атындағы Қазақ ұлттық университеті, физика факультеті, ҚазССР, Алматы, 1975-1981 жж. Физик.

2. A.F. Иоффе атындағы Физика-техникалық институт. Ленинград (Санкт-Петербург), Ресей, 1986 -1991. Физика-математика ғылымдарының кандидаты

Оқу бағдарламалары

Түйіндеме