Бекмухаметова Зауре Арстановна

Бекмухаметова Зауре Арстановна

Ph.D. докторы

Қауымдастырылған профессор

Қ. Тұрысов атындағы Геология және мұнай-газ ісі институты

Пайдалы қазбалар кенорындарын геологиялық түсіру, іздеу және барлау» кафедрасы

Email: z.bekmukhametova@satbayev.111

Кәсіби өмірбаяны

ГРАНТ ИЕСІ 2012 ж. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Ғылым комитетінің ғылыми-техникалық жоба үшін гранты 2011 ж. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Ғылым комитетінің ғылыми-техникалық жоба үшін гранты 2004 ж. Ұлыбританиядағы дарынды жас ғалымдарға арналған Табиғат тарихы мұражайына грант. 2000-2002 жж. Жапонияда Білім министрлігінің 2 жылдық магистратура курсының Жапониядағы гранты 2000 SOROS қорының гранты 1997 ж. Білім министрлігінің ғылыми жобаларды қолдау гранты Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі қаржыландыратын ғылыми жобалардың жетекшісі: 1. «Қазақстанның шөгінді бассейндеріндегі мұнай мен газдың шөгінді (стратиграфиялық) тұзақтарында іздеу, барлау және өндіру үшін қазіргі заманғы геологиялық-геофизикалық және петрофизикалық талдаудың жоғары тиімді технологиясын әзірлеу» - «Инновациялық нәтижелерге бағытталған университет ғылымын мақсатты дамыту» бағдарламасы бойынша (2011 ж.). 2014). 2. «Оңтүстік Қазақстанның шөгінді бассейндерінің мұнай-газ әлеуетін бағалау» (2012–2014)

2004- 2019 жж. Қазақстан-Британ техникалық университеті Геология және геологиялық барлау факультетінің деканы

Мұнай және газ өнеркәсібі факультетінің деканы

 «Мұнай және газ техникасы» кафедра меңгеруші

Жергеологиясы және физикасы кафедрасының Доценті

2013 ж. Жоғары технологиялар институты, «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК » Геология, геофизика және геохимия зертханасының меңгерушісі

2009-2010 жж. Оңтүстік Кореяның Қазақстандағы елшілігі - Оңтүстік Корея елшілігінің энергетика және минералды ресурстар саласындағы бас консулының кеңесшісі

2004 Жаратылыстану мұражайы (Лондон, Ұлыбритания) Ғылыми жобаға қатысу

1999-2000 «Арна» геотехникалық университеті Геология және геофизика кафедрасының меңгерушісі

1998-1999 жж. «Қазақ минералды шикізат институты» АҚ Перспективалық жоспарлау және болжау бөлімінің бастығы. Орынбасары Геология департаментінің директоры.

1994-1998 жж. Атындағы Геология ғылымдары институты Қазақстан Республикасы Ғылым академиясының К.И.Сәтпаев жетекші ғылыми қызметкері. Кіші ғылыми қызметкер. Аға инженер

Білімі

2000-2002 жж. Сертификатталған мамандандырылған курс магистрі. Ғылым және техника бөлімі. Шимане университеті, Жапония 1997 жылы кандидаттық диссертация қорғады 1992-1995 Геология ғылымдары институтының аспирантурасы. Қ.И. Сәтбаев атындағы ҚР Ғылым академиясы 1986-1991 жж. Қазақ политехникалық институты. Геологиялық барлау факультеті. Мамандығы: пайдалы қазбалар кен орындарын барлау, іздеу және барлау

Ғылыми жобалар

ГРАНТ ИЕСІ 2012 ж. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Ғылым комитетінің ғылыми-техникалық жоба үшін гранты 2011 ж. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Ғылым комитетінің ғылыми-техникалық жоба үшін гранты 2004 ж. Ұлыбританиядағы дарынды жас ғалымдарға арналған Табиғат тарихы мұражайына грант. 2000-2002 жж. Жапонияда Білім министрлігінің 2 жылдық магистратура курсының Жапониядағы гранты 2000 SOROS қорының гранты 1997 ж. Білім министрлігінің ғылыми жобаларды қолдау гранты Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі қаржыландыратын ғылыми жобалардың жетекшісі: 1. «Қазақстанның шөгінді бассейндеріндегі мұнай мен газдың шөгінді (стратиграфиялық) тұзақтарында іздеу, барлау және өндіру үшін қазіргі заманғы геологиялық-геофизикалық және петрофизикалық талдаудың жоғары тиімді технологиясын әзірлеу» - «Инновациялық нәтижелерге бағытталған университет ғылымын мақсатты дамыту» бағдарламасы бойынша (2011 ж.). 2014). 2. «Оңтүстік Қазақстанның шөгінді бассейндерінің мұнай-газ әлеуетін бағалау» (2012–2014)

Жарияланымдар

Бекмухаметова З.А.  О генезисе участков  Майблык и Карашилик Кокшетауской области //«Материалы конференции молодых ученых Казахского Политехнического института». Алматы, КазНИИНТИ, 1992, вып.2. С.45-48.

Сеитов Н.С., Бекмухаметова З.А. Геолого-петрологические критерии образования алмазоносных эклогитов Кокшетауской глыбы и Мугоджар // Доклады НАН РК. Алматы, 1993, №6. С.44-49.

Бекмухаметова З.А. Петрологические критерии формирования алмазоносных эклогитов Кокшетауской глыбы и Мугоджар //Доклады НАН РК, Алматы, 1994, №2. С. 32-37.

Бекмухаметова З.А. Алмазоносные эклогиты как продукты динамометаморфизма скарнов в условиях тектонических катаклизм и космических катастроф //Сб. «Металлогения складчатых систем с позиции тектоники плит». Екатеринбург, 1994. С.254-256.

Бекмухаметова З.А. Петрология формирования алмазоносных эклогитов Кокшетауской глыбы и Мугоджар //Топорковские чтения (региональное рабочее геологическое совещание). Рудный. 1994. Вып.2. С. 149-155.

Сеитов Н.С., Бекмухаметова З.А. Геолого-тектонические критерии развития алмазоносных эклогитов Кокшетауской глыбы и Мугоджар // Топорковские чтения (региональное рабочее геологическое совещание). Рудный. 1994. Вып.2. С.141-148.

Бекмухаметов А.Е., Бекмухаметова З.А. Петрология фракционирования углерода геодинамика его метаморфизма при образовании алмазов // «Магматизм и  геодинамика». Материалы 1-го Всероссийского петрографического совещания. Уфа. 1995. С.25-27.

Bekmukhametova Z.А., Bekmukhametov А.Е. Petrology of carbon fractionation and geodynamic of it’s metamorphism during the diamonds formation // Sixth International Kimberlite conference. Novosibirsk. 1995. P. 47-49.

Бекмухаметова З.А. Формирование алмазоносных эклогитов в условиях динамометаморфизма ламинарного течения скарнов, протрузии ультрабазитов и ударно-реакционных взрывов // Топорковские чтения (региональное рабочее геологическое совещание). Рудный. 1997. Вып.З. С. 123-126.

Айсани Б., Бекмухаметова З.А. Скарново-магнетитовые штокверки Коржинкольского месторождения как образования трубки взрыва в западном борту Торгайского прогиба // Геология Казахстана, 1997. №5. С.74-82.

Бекмухаметов А.Е, Бекмухаметова З.А. Формационно-генетическая классификация месторождений черных металлов Казахстана, новые модели формирования и перспективы их промышленных типов // Минерально-сырьевые ресурсы и устойчивое развитие Казахстана. Алматы. 1998. С. 37-40.

Бекмухаметов А.Е, Бекмухаметова З.А. К.И. Сатпаев и развитие рудной базы черных металлов Казахстана //Вестник Инженерной академии РК. Алматы. 1999. Вып.4. С.58-62.

Bekmukhametov A.E., Bekmukhametova Z.A. Carbonaceous megafacies of the regional metamorphism and their mineragenetic specialization // 31st International Geological congress Rio De Janeiro. Brazil, August 6-17, 2000. N 10-14, p. 254.

Бекмухаметова З.А., Бекмухаметов А.Е. Углеродистые мегафации метаморфизма и их    минерагеническая специализация //Геология и минерагения Казахстана (Доклады казахстанских геологов к XXXI сессии Международного геологического конгресса, Бразилия). Алматы. 2000. С. 108-116.

Бекмухаметова З.А., Бекмухаметов А.Е. Нелинейность многокомпонентных фаций регионального метаморфизма и рациональность углеродистых мегафации метаморфизма горных пород и полезных ископаемых // «Геодинамика и минерагения Казахстана». Сб. статей XXXI Международного геологического совещания. Алматы, 2000. С.46-54.

Диаров  А.Б., Бекмухаметова З.А., Атажанова Ж.А.  Особенности  петрологии  и рудоносности   базит-ультрабазитовых массивов платформенных областей и офиолитовых поясов   //'II Международная научно-техническая конференция «Современные проблемы геологии, минерагении и комплексного освоения месторождений полезных ископаемых Большого Алтая». Усть-Каменогорск. 2003. 4.1. С.132-135.

Бекмухаметова З.А., Ешпанов К.Б. Сравнительная характеристика изотопного состава углерода алмазов метаморфитов Кокшетауского массива и кимберлитов Якутии // II Международная научно-техническая конференция «Современные проблемы геологии, минерагении и комплексного освоения месторождений полезных ископаемых Большого Алтая». Усть-Каменогорск. 2003. 4.1. С.106-107.

Бекмухаметова З.А. Седиментогенез, диагенез и метаморфизм руд месторождений оолитовой железняковой формации Торгайского прогиба // Геология Казахстана, 2003. №5. С. 37-55.

Атажанова Ж.А., Бекмухаметова З.А. Этапы магматического, метасоматического метаморфогенного рудообразования в базит-ультрабазитовом Кемпирсайском плутоне Мугоджар // Труды международной научно-практической конференции «Проблемы рудных месторождений и повышение эффективности геологоразведочных  работ».  Ташкент, 2003. С .329-331.

Бекмухаметова З.А., Диаров А.Б., Атажанова Ж.А. Рудоносные массивы гипербазитов платформенных и складчатых областей //Труды международной научно-практической конференции «Проблемы рудных месторождений и повышение эффективности геологоразведочных работ». Ташкент, 2003. С.331-333.

Бекмухаметова З.А., Атажанова Ж.А. Рудогенез месторождений черных металлов базит-ультрабазитовьгх массивах Кемпирсайского комплекса Мугоджар // Международная конференция. Ташкент. 2003. С.

Бекмухаметов А.Е., Бекмухаметова З.А. Формационно-генетические особенности геодинамика становления уникальных месторождений черных металлов Казахстана //Международный геологический конгресс, XXXII конгресс (Флоренция-Италия) // Алматы. Геология Казахстана. 2004. С. 168-177.

Бекмухаметова З.А. Петрологические особенности алмазоносных метаморфических пород Кокчетавского массива Мугоджар по данным электронно-микроскопического и радиохимического анализов // Международный геологический конгресс, XXXII сессия (Флоренция-Италия). Геология Казахстана. 2004. С. 109-117.

Бекмухаметов А.Е., Бекмухаметова З.А. Месторождения черных металлов кемпирсайского интрузивного комплекса Мугоджар //Атлас моделей месторождений Казахстана. Алматы. 2004. С. 106-107.

Бекмухаметова З.А., Атажанова Ж.А. Петрохимия магматических, метасоматических и метаморфических пород и руд офиолитового Кемпирсайского плутона и его протрузивных сателлитов в Мугоджарах // Алматы. КазНТУ. 2004. С.646-650.

Бекмухаметова З.А., Атажанова Ж.А. Особенности петрологии и петрохимии магматических, метасоматических и метаморфических пород и руд офиолитового Кемпирсайского плутона и его протрузивных сателлитов в Мугоджарах //Международная научная конференция «Геология и металлогения ультрамафит-мафитовых и гранитоидных ассоциаций складчатых областей. Екатеринбург 2004 С. 94-99.

Бекмухаметова З.А. Эволюция состава метаморфогенных минералов при эклогитизации ультрабазитов Мамытской протрузии кемпирсайского комплекса Мугоджар // Международная конференция «Геология и металлогения ультрамафит-мафитовых и гранитоидных ассоциаций складчатых областей. Екатеринбург 2004 С. 199-203.

Диаров А.Б., Бекмухаметова З.А., Слащева И.В., Атажанова Ж.А. Рудный гигант: тектономагмопара Витватерсранд-Бушвельд //Труды межд. конф. «Инж. образование и наука в XXI веке». Проблемы рационального использования природных ресурсов. Алматы. 2004. Том I. С. /96-102.

Атажанова Ж.А., Бекмухаметова З.А., Диаров А.Б. Особенности петрологии рудоносности базит-гипербазитовьгх плутонов платформенных и офиолитовых поясов складчатых областей //Усть-Каменогорск. Вестник В-К ГТУ. 2004. С. 5-11.

Бекмухаметов  А.Е., Бекмухаметова З.А. Кемпирсайская  группа  магматических месторождений хромита и титаномагнетита // Доклад на XXXII сессии Международного геологического конгресса (Флоренция-Италия, 2004), опубликованный на русском и английском языках в сборниках «Атлас моделей  формирования месторождений полезных ископаемых Казахстана», Алматы, 2005. С. 106-107.

Бекмухаметова З.А. Геодинамика и петрология метаморфизма и динамометаморфизма в скарново-магнетитовых и титаномагнетитовых   месторождениях Казахстана // Межд. конференция «Скарны, их генезис и рудоносность (Ре,Си, Аи, V/, 8п...)». Екатеринбург. 2005.С.11-19.

Bekmukhametova Z.A. Metamorphic evolution of eclogites from Mamytskyi Massif of Mugodzhary // VІ Среднеазиатское петрографическое совещание «Магматические, метасоматические формации и связанное с ними оруденение». Ташкент, 2005. С.52-55 (на английском языке).

Диаров А.Б., Бекмухаметова З.А., Слащева И.В., Атажанова Ж.А. Тектономагмопара Витватерсранд-Бушвельд - минеральная кладовая Земли //Геология и охрана недр. 2005. №1. С. 8-13.

Диаров А.Б., Бекмухаметова З.А., Слащева И.В., Атажанова Ж.А. Геодинамические и магматические аспекты формирования рудных гигантов //Труды межд. конф. «Магматические, метасоматические формации и связанное с ними оруденение». Ташкент, 2005. С. 91-93.

Бекмухаметова З.А., Атажанова Ж.А. Рудогенез месторождений черных металлов в базит-ультрабазитовых массивах кемпирсайского комплекса Мугоджар // Геология и минеральные ресурсы. Ташкент. 2005. № 3. С. 12-17.

Бекмухаметова З.А., Диаров А.Б. Мезозойская активизация алмазоносных кимберлитовых трубок взрыва Каапваальского кратона в Южной Африке //Вестник КазНТУ, Алматы. 2005. № 4. С.3-10.

Бекмухаметова З.А., Панкратова Н.Л., Сабденбекова Г.Т., Слащева И.В. Особенности формирования гидротермально-кластогенно-турбидитовых месторождений железомарганцевой формации Казахстана //Топорковские чтения, Рудный. 2006.

Бекмухаметова З.А. Региональные предпосылки особенностей геодинамики становления  метаморфизма и рудогенеза базит-ультрабазитовых  массивов  Кемпирсайского комплекса в Мугоджарах // Издательство НАН РК. Сер. геол. 2006..

Бекмухаметова З.А. Природа и степень проявления локального метаморфизма ультрабазитов и метаморфогенного оруденения в Кемпирсайском и Мамытском массивах Мугоджар и геодинамика их становления. Ст. II // Издательство НАН РК. Сер.геол. № 6. 2007.С 5-19

Бекмухаметова З.А. Пространственно-временная зональность и минералого-геохимическая характеристика фаций метаморфизма базит-ультрабазитовых массивов кемпирсайского комплекса // Известия НАН РК. Сер. геол. № 6. 2006.

Бекмухаметова З.А., Слащева И.В., Сабденбекова Г.Т. Происхождение и модель телескопированного формирования железомарганцевых и полиметаллических руд контактово-метаморфизованных месторождений Ерементау-Чу-Илийского рудного пояса в центральном Казахстане. 2006

Углеродистые флюидные включеня в скранах как индикаторы корового происхождения алмазов и апоскарнового образования эклогитов при динамометаморфизме // Труды международной конференции «Условия формирования, закономерности размещения и прогнозирование месторождений полезных ископаемых. Ташкент. 2006. С. 25-28

Бекмухаметова З.А. Особенности формирования и рудогенеза офиолитовых плутонов кемпирсайского комплекса и их перспективы на промышленные руды хромитов, титаномагнетитов и платиноидов // Труды университета КарГТУ, № 4. 2006. С. 36-41.

Бекмухаметова З.А. Закономерности размещения и обоснование прогнозных рудных ресурсов хромитов, титаномагнетитов и платиноидов в автохтонных офиолитовых Плутонах Кемпирсайского комплекса Мугоджар // Труды университета КарГТУ, № 1. 2007. С. 25-28.

Бекмухаметова З.А., Сабденбекова Г.Т.  Геодинамическая модель аллохтонного формирования гидротермально-кластогенно-турбидитовых месторождений атасуйского типа в Главном полиметально-железомарганцевом поясе Казахстана // Международная конференция XIII Чтения памяти академика А. Н. Заварицкого «Эндогенное оруденение в подвижных поясах». Екатеринбург 2007. C. 192-196.

Бекмухаметова З.А., Слащева И.В. Рудно-петрологическая модель телескопированного формирования железомарганцевых и полиметаллических руд контактово-метаморфизованных месторождений Ерементау-Чу-Илийского рудного пояса в Центральном Казахстане // Международная конференция XIII Чтения памяти академика А. Н. Заварицкого «Эндогенное оруденение в подвижных поясах». C. 189-192. Екатеринбург 2007.

Бекмухаметова З.А., Слащева И.В. Рудно-петрологическая модель телескопированного формирования железомарганцевых и полиметаллических руд контактово-метаморфизованных месторождений Ерементау-Чу-Илийского рудного пояса в Центральном Казахстане. Статья 1. // Журнал «Геология и охрана недр», № 3. Казахстанское геологическое общество «КазГЕО». С. 10-17. Алматы. 2007

Бекмухаметова З.А., Сабденбекова Г.Т. Геодинамическая модель аллохтонного формирования гидротермально-кластогенно-турбидитовых месторождений атасуйского типа // Журнал «Геология и охрана недр», № 4. Казахстанское геологическое общество «КазГЕО». С. 17-23. Алматы. 2007. Бекмухаметова З.А. Новая модель геодинамики становления базит-ультрабазитовых массивов в герцинской складчатой системе Мугоджар // Известия. Серия геологическая, № 2. 2007. C. 4-15.

Бекмухаметов А.Е., Бекмухаметова З.А. Классификация скарново-магнетитовых месторождений Казахстана, особенности формирования, метаморфизма, динамометаморфизма и их дальнейшей регенерации до оолитовых железняков // Журнал «Литосфера», № 1. С 85-105. Екатеринбург 2007.

Бекмухаметова З.А. Формирование и размещение промышленных месторождений углеродистой формации триас-палеогенового минерагенического комплекса Торгайского прогиба // Материалы международной научно-практической конференции «Проблемы инновационного развития нефтегазовой индустрии». Алматы, 2008. С. 27-30.

Бекмухаметова З.А. Геодинамика и петрология метаморфизма и динамометаморфизма в скарново-магнетитовых, титаномагнетитовых и оолитовых бурожелезняковых месторождениях Казахстана // Геология Казахстана. Алматы, 2008. С. 151-161.

Бекмухаметова З.А. Метаморфогенное формирование и закономерности размещения угольных и нефтегазовых месторождений Убоганско-Южно-Торгайской рифтовой зоны // Материалы международной научно-практической конференции «Сатпаевские чтения: Актуальные проблемы наук о Земле». Алматы, 2008. С. 46-49.

Ужкенов Б.С., Бекмухаметов А.Е., Бекмухаметова З.А. Железорудные месторождения Западного Казахстана // Рудные провинции Центральной Азии. Доклады геологов стран Центральной Азии к Международному геологическому конгрессу – МГК-33. 2008, С. 98 - 111.

Bekmukhametova Z.А., Bekmukhametov А.Е., Uzhkenov B.S. Bog iron ores of Western Kazakhstan // Report in 33 International Geological Congress in Norway. 2008.

Абдрахманова Д.Б., Бекмухаметова З.А. Влияние микробиологического метода на повышение нефтеотдачи пластов // Материалы международной научно-практической конференции «Проблемы инновационного развития нефтегазовой индустрии». Алматы, 2009. С. 33-36.            

Bekmukhametova Z. Isotopic studies and comparison of marbles in the Sambagawa metamorphic belt, central Shikoku, Japan and marbles from the Kumdy-Kol area of Kokchetav Massif, North Kazakhstan.  Ext. abstract for the 24th International Applied Geochemistry Symposium, Fredericton. Canada, 2009, 239-242 p.

Abdeli D, Bekmukhametova Z. Improving of the recovery efficiency and reducing the water flooding of oil wells // Journal “Northeast Asia Energy Focus”Korea Energy Economics Institute. Vol. 6, № 3, 2009, р. 26-32   

Bekmukhametova Z. Fuel and Energy resources of the Torgai Depression in Kazakhstan //   Journal “Northeast Asia Energy Focus”, Korea Energy Economics Institute. Vol. 6, № 4, 2009, рp 30-35

Бекмухаметова З.А. Рифтогенез и метаморфогенные фациальные модификации угольных и нефтегазовых месторождений углеродистой формации платформенного чехла Торгайского прогиба. Ст.1 // Международная научно-практическая конференция «Сатпаевские чтения», 2009.     

Бекмухаметова З.А. Минерагения твердых и газовожидких метаморфогенных модификаций в месторождениях углеродистой формации Торгайского прогиба. Ст. 2 // Международная научно-практическая конференция «Сатпаевские чтения», 2009.    

Bekmukhametova Z. Diamonds and diamond-bearing rocks from Kazakhstan // VDM Verlag Dr. Müller e.K., Германия, Великобритания, с.100, 2010 (МОНОГРАФИЯ)    

 Бекмухаметова З.А., Бекмухаметов А.Е. Геодинамика как важнейший фактор метаморфизма горных пород и руд при формировании промышленных месторождений Торгайского прогиба и его бортов // Международная научно-практическая конференция, посвященная 70-летию Института Геологических наук им. К.И.Сатпаева, 2009     

Бекмухаметова З.А., Мусаев Р.А. Учебное пособие «Физическая геология». Алматы, изд-во КБТУ, с. 140, 2010   

 Бекмухаметов А.Е., Бекмухаметова З.А. Генопары коренных и аллохтонных месторождений итабиритов гидротермально-кластогенно-турбидитового типа Ишим-Улытауского рудного пояса. Ст. 2 // Серия Геологическая, № 5, 2010. C. 31-42.     

Bekmukhametova Z. Energy and mineral resources of Kazakhstan // Eurasia Golden Hub. South Korea, 2010. P. 116-127

Бекмухаметов А.Е., Бекмухаметова З.А. Формирование палеозойских месторождений итабиритов гидротермально-кластогенно-турбидитового типа Ишим-Улутауского  рудного пояса. Ст.1.// Изв. НАН РК. Сер. геол. 2010. №3. С.84-96.

Oleksandr Ivakhnenko, Saniya Kanafina, Valeriy Korobkin, Zaure Bekmukhametova. Potential of gas and oil shale resources in Kazakhstan: geological, geophysical and petrophysical aspects // EGU General Assembly 2011, Author(s) 2011

Bekmukhametova, Z.A, Korobkin V.V, Seilov D.S. New directions in exploration and prospecting of oil and gas deposits in the sedimentary traps in petroleum provinces of Kazakhstan // 29th IAS Meeting of Sedimentology, Austria. 2012

Бекмухаметова З.А., Сеилов Д.С. Разработка методики концептуального построения  седиментационных ловушек в компьютерной модели резервуара // V Международная научно-практическая конференция на тему: «Проблемы инновационного развития нефтегазовой индустрии», 2013. C 193-197

Бекмухаметова З.А., Коробкин В.В., Жумагазина А.Е. Литолого-стратиграфическая характеристика мезозойских разрезов  Мангышлакского  осадочного бассейна как основа типизации формирования ловушек углеводородов // VI Международная научно-практическая конференция на тему: «Проблемы инновационного развития нефтегазовой индустрии», 2014.

Бекмухаметова З.А., Коробкин В.В. Литолого-стратиграфическая характеристика мезозойских разрезов и фациальные условия формирования седиментационных ловушек углеводородов в прикаспийском осадочном бассейне // VI Международная научно-практическая конференция на тему: «Проблемы инновационного развития нефтегазовой индустрии», 2014.

Бекмухаметов А.Е., Бекмухаметова З.А. Региональные и локальные поисково-оценочные критерии и перспективы прироста ресурсов Главного железорудного пояса Торгайской провинции. Изв. НАН РК. 2014. № 2. С. 34-50.

Бекмухаметов А.Е., Бекмухаметова З.А. Региональная зональность симметричного размещения линейно-вытянутых структурно-металлогенических зон относительно границы сочленения каледонид Торгайской и герцинид Мугоджарской складчатых систем. Геология и охрана недр. № 3, 2015. С. 31-44 Z.

Bekmukhametova. Petrology and geochemistry of diamond-bearing rocks of the Kokchetav Massif // Геология и металлогения Кокшетауского срединного массива - крупной золото-урановой, редкометальной и алмазоносной провинции Центральной Азии. Geology and metallogeny of Kokshetau Middle Massif - a large gold-uranium, rare metals and diamond-bearing province of Central Asia. Министерство по инвестициям и развитию Республики Казахстан, Комитет Геологии и недропользования, Академия минеральных ресурсов РК. P. 292-300  А.Б.

Диаров, З.А. Бекмухаметова, В.С. Горяева. Каапвальский кратон (Южная Африка) - минеральная кладовая Земли и код к расшировке ее металлогенической эволюции. // Науки о Земле в Казахстане. Earth Sciences in Kazakhstan. Ministry for investment and development, Republic of Kazakhstan, Committee of geology and Subsoil resources Usage, Kazakhstanian Geological Society "KAZGEO". P. 276-283.

N.A. Kozhevnikov, Z.A. Bekmukhametova, N.A. Eremin. The digital petroleum education // Вестник Казахстанско-Британского технического университета. Том 14. Выпуск 4. 2017. С. 28 – 36

Z. S.Tulemissova, M. M. Buslov, , Z A Bekmukhametova. Geodynamic conditions of formation of sedimentary basins of South Kazakhstan (Shu-Sarysu, Pre-Balkhash, Ili) // Petrology of magmatic and metamorphic complexes. Tomsk. IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science 319. 2019