Болатқызы Салтанат

Болатқызы Салтанат

Экономика ғылымдарының кандидаты

Қауымдастырылған профессор

М.Тынышбаев атындағы көлік инженериясы және логистика мектебі

«Логистика» бағыты

Email: s.bolatkyzy@satbayev.111

H-index:
1

Докторанттардың саны:
1

Кәсіби өмірбаяны

03.09.2018 ж. - 02.09.2021 АҚ «Алматы технологиялық университеті», э.ғ.к., сениор-лектор

03.09.2013 -28.08.2018ж. АҚ «Нархоз» университеті, э.ғ.к., доцент м.а.

17.08.2011 -26.08.2013 ж. Экономика және басқару академиясы – Еуразия нарық инситуты, «Экономика, маркетинг және менеджмент» кафедрасының аға оқытушысы, э.ғ.к.; күндізгі оқу бөлімі деканы қызметін қоса атқарды.

04.01.2011 - 08.08.2011 ж. Қорқыт ата атындағы мемлекеттік университетінің «Экономика және менеджмент» кафедрасының аға оқытушысы, э.ғ.к.

17.10.2010 -04.01.2011 ж. Қорқыт ата атындағы мемлекеттік университетінің «Ғылыми зерттеулерді үйлестіру» бөлімінің бас әдіскері, э.ғ.к.

01.09.2009 -17.10.2010 ж. Қорқыт ата атындағы мемлекеттік университетінің «Экономика және менеджмент» кафедрасының аға оқытушысы, э.ғ.к.

01.09.2006 -15.08.2009 ж. Қорқыт ата атындағы мемлекеттік университетінің аспирантурасы

01.09.1998 -01.09.2006 ж. Қорқыт ата атындағы мемлекеттік университеті оқытушысы

02.09.1997 -01.09.1998 ж. Қорқыт ата атындағы гуманитарлық университетінің үйренуші-оқытушы

03.08.1993 - 15.08.1997 ж. Қорқыт ата атындағы гуманитарлық университеті студенті

25.08.1992- 01.12.1992 ж. Бесарық жұмысшылар кооперациясына қарасты дүкенде сатушы

Білімі

1982-1992. №55 орта мектебі; Аттестат, (КҮМІС МЕДАЛЬ)

1993-1997. Қорқыт ата атындағы гуманитарлық университеті, мамандық – «Еңбек және бизнес негіздері», біліктілік – «Экономика және бизнес негіздері пәндерінің оқытушысы. Кәсіпкер.» (ҮЗДІК ДИПЛОМ)

2006-2009. Қорқыт ата атындағы мемлекеттік университеті (08.00.05 – «Халық шаруашылығы экономикасы және басқару». Аспирантура)

Ғылыми жобалар

ҰМҒТСО қаржы сарапшысы, 2018 ж. - осы күнге дейін

1. BR21882292 «Тұрақты құрылыс саласын интеграцияланған дамыту: инновациялық технологиялар, өндірісті оңтайландыру, ресурстарды тиімді пайдалану және технологиялық парк құру» (аға ғылыми қызметкер)

Жарияланымдар

1. Comparative Analysis of the Competitiveness of Food Markets: The Case of Kazakhstan, Russia, France and Belarus. European Research Studies Journal Volume XXI, Issue 4, 2018 pp. 343-355 (SjR 0,274)   https://www.ersj.eu/journal/1125#

2. The Development of Rail Transport and Its Impact on the National Economy & Foreign Economic Activity of the Republic of Kazakhstan. WSEAS TRANSACTIONS on BUSINESS and ECONOMICS, Volume 16, 2019, рр433-443. ISSN: 2224-2899  The Development of Rail Transport and Its Impact on the National Economy & Foreign Economic Activity of the Republic of Kazakhstan (wseas.org)

3.The formation of ecosystems of employment for persons with disabilities. E3S Web of Conferences 159, 06002 (2020) BTSES-2020Қызылорда облысындағы құрылыс саласының болашағы. //Экономика, басқару және маркетингтік дамудың инновациялық жолдары: Сырттай халықаралық ғылыми-практикалық конференциясының материалдары. 26 қаңтар 2018 – 126-128 бб. The formation of ecosystems of employment for persons with disabilities | E3S Web of Conferences (e3s-conferences.org)

4.APPLYING THE EXPERT METHOD TO DETERMINE A COMPANY’S STRATEGIC GOALS//TRANSPORT PROBLEMS 2023 Volume 18 Issue 2.  http://transportproblems.polsl.pl/pl/Archiwum/2023/zeszyt2/2023t18z2_00.pd    DOI:10.20858/tp.2023.18.2.11

ҚР БҒМ БжҒССҚЕК ұсынған журналдардағы ғылыми еңбектері

1.Problems of financing a knowledge-based economy in kazakhstan. The experience of western countries. //Статистика, учет и аудит. – Алматы, 2018. – № 3 (70). – 76-79 бб. https://www.aesa.kz/nauka/nauchnye-izdaniya/  (ҚР БҒМ БжҒССҚЕК ұсынған)

2. Қазақстан Республикасының нан-тоқаш кәсіпорындарын таратудын логистикалық жүйелерін құру мәселелері. //Экономика: стратегия и практика. – Алматы, 2018. – № 3 (47). – 110-118 бб.  https://esp.ieconom.kz/jour/article/view/42 (ҚР БҒМ БжҒССҚЕК ұсынған)

3.Цифрлы Қазақстан бағдарламасы жүзеге асып жатқан кезеңдегі аграрлық секторды экономиканың басқа секторларының көрсеткіштерімен салыстыру.// //«Статистика, учет и аудит». – Алматы, 2020. – № 2 (77). – 165-169 бб. a3be6f62a06cd52b1a7904e36b66581a.pdf (aesa.kz) (ҚР БҒМ БжҒССҚЕК ұсынған)

4.Управления затратами в логистической системе. //«Статистика, учет и аудит». – Алматы, 2020. – № 3 (78). – 31-33 бб. fc0072cf35a4ecbb6457d338fb845c4e.pdf (aesa.kz) (ҚР БҒМ БжҒССҚЕК ұсынған)

5.Оптимизация производственной программы хлебопекарного предприятия. //Central Asian Economic Review. – Алматы, 2020. – № 3 (132). – 120-134 бб. https://caer.narxoz.kz/jour/article/view/50 (ҚР БҒМ БжҒССҚЕК ұсынған)

6. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ХОЗЯЙСТВУЮЩЕГО СУБЪЕКТА, КАК ИНТРОСПЕКЦИЯ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ РЕАЛЬНОСТИ//  // Современная наука: актуальные проблемы теории и практики. Серия: ЭКОНОМИКА и ПРАВО. -2020. -№12. -С. 53-57.  DOI 10.37882/2223-2974.2020.12.13 (ҚР БҒМ БжҒССҚЕК ұсынған)

7.Yerdavletova F., Kurbanova K., Bolatkyzy S., Mukhambetov T. Digital transformation in Kazakhstan and the role of kazakhtelecom JSC in the development of the digital economy in the country. //ВЕСТНИК Казахского университета экономики, финансов и международной торговли. DOI 10.52260/2304-7216.2021.4(45).25 .(ҚР БҒМ БжҒССҚЕК ұсынған)

8.П.Д. БЕЙСЕКОВА, С. БОЛАТҚЫЗЫ, Ж.А. АБУТАЛИПОВА. ОСОБЕННОСТИ ЗЕРНОПРОДУКТОВОГО КЛАСТЕРА: РЫНОЧНАЯ ПЕРЕОРИЕНТАЦИЯ//Проблемы агрорынка, № 1, 2022.  DOI: 10.46666/2022-1.2708-9991.14 .(ҚР БҒМ БжҒССҚЕК ұсынған)

9.Жунисбекова Г.Е., Елшібаев Р.К., Болатқызы С. КОМПАНИЯНЫҢ ЕҢБЕК ƏЛЕУЕТІН ТАЛДАУ ЖƏНЕ ОНЫ ПАЙДАЛАНУДЫ ЖЕТІЛДІРУ. Central Asian Economic Review. 2021;(6):77-88. https://doi.org/10.52821/2789-4401-2021-6-77-88 .(ҚР БҒМ БжҒССҚЕК ұсынған) 

10. С. Болатқызыˡ, М.А. Умирзакова, А.М. Шильманова, Н.К. Бутабаева, Г.А. Шакирова.Функция внутреннего аудита как структурная модель корпоративного управления в современной экономике// Вестник КарГУ, Серия «Экономика». № 3(111)/2023 DOI 10.31489/2023Ec3/153-159

1.Қазақстанда кедейшіліктің жағдайы  және шешу жолдары. //Қазақстан Республикасында туризм және сервис индустриясының дамуының замануи трендтері: халықаралық студенттік ғылыми конференция материалдары. – Алматы: ТОО «Издательство «Экономика», 2018. – 266-270 бб.

2.Логистикадағы шешімдерді қабылдаудың әдістерін және үлгілерін жүйелеу. «Индустрия 4.0 жағдайында Қазақстанның әлеуметтік-экономикалық дамуы». Жас ғалымдардың, магистранттар мен студенттердің Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясының материалдары. – Алматы: ТОО «Издательство «Экономика», 2018. – 487-491 бб. 

3.Алматы қаласындағы тұрғын үй нарығының қалыптасуы мен дамуы. Материалы 6 международного конгресса молодых ученых в рамках Года Молодежи «Молодежь и глобальные вызовы современности». – Алматы 2019, – 4-10 сәуір. 306-309. 

4.Маңғыстау облысында жастар кәсіпкерлігінің дамуы. // Студенческий вестник: электрон. научн. журн. 2020. № 18(116). URL: https://studvestnik.ru/journal/stud/herald/116 

5.Қазақстандағы халықтың өмір сүру сапасы мен деңгейі. // Экономика и статистика. – Нұр-Сұлтан, 2021, №1. –51-58 бб.

6.Развитие системы оценки деятельности административных государственных служащих Республики Казахстан. Международная научно-практическая конференция «Интеграция образования, науки и производства: актуальные вопросы, достижения и инновации», Алматы, КазИТУ, 26 апреля 2021 г.

7.Зарубежный опыт оценки деятельности государственных служащих. // Студенческий вестник: электрон. научн. журн. 2021. № 22(167). URL: https://studvestnik.ru/journal/stud/herald/167

8. Yerdavletova, Farida and Bolatkyzy, Saltanat and Mukhambetov, Temirkhan and Markhayeva, Bayanslu, Analysis of Financial and Investment Activities Based on Determination of Economic Value Added (on the Example of “Kazakhstan Temirzholy” Joint Stock Company). Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=4046077, 2022  or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.4046077 

Докторанттардың әлеуетті зерттеу жұмыстары

1. Нуржаубаев Мейрам Маханович  -  "8D11301-Транспортные услуги"

Тақырып: Экономикалық және технологиялық өлшемдер бойынша вагон ағындарының тиімді ұйымдастырылуын қамтамасыз ету

Тема: Обеспечение эффективной организации вагонопотоков по экономическим и технологическим критериям

Topic: Ensuring efficient organization of car traffic according to economic and technological criteria

2. Куштаева Дариға Серікқызы   -  "8D11301-Транспортные услуги"

Тақырып: Көлік қызметтерін цифрландыру Қазақстандағы E -commerce дамуының шарты ретінде

Тема: Цифровизация транспортных услуг как условие развития E-commerce в Казахстане

Topic: Digitalisation of transport services as a precondition for E-commerce development in Kazakhstan

3. Бекетов Тасбулат Сарсенбаевич    -  "8D11301-Транспортные услуги"

Тақырып: Қалалық ортада жолаушылар тасымалының қауіпсіздігін арттыру

Тема: Повышение безопасности пассажирских перевозок в городской среде

Topic: Improving the safety of passenger transportation in urban environments