Дараев Абдумежит Масимович

Дараев Абдумежит Масимович

Техникалық ғылымдар кандидаты

Қауымдастырылған профессор

Автоматика және ақпараттық технологиялар институты

Электроника, телекоммуникациялар және ғарыштық технологиялар кафедрасы

Email: majit_2006@mail.333

Кәсіби өмірбаяны

27.02.1960 жылы туған. Алматы қ.

1977 жылы № 101 мектепті бітірді. 1978-1980 жылдары Кеңес Армиясында қызмет етті.

Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ дайындық бөліміне түсті.

1981-1982 жылдары ҚазМУ Механика және қолданбалы математика факультеті. 1982 жыл өзінше кетті.

1982 - 1987 жылдары Алматы энергетикалық институтында оқыды.

Жалпы еңбек өтілі-45 жыл.

Ғылыми-педагогикалық қызметтің жалпы өтілі: 26.

Мамандығы бойынша жұмыс өтілі: 20.

Жұмыс тәжірибесі (соңғы жұмыс орнынан бастап, барлық алдыңғы жұмыс орындарын тізімдеңіз:

1987-2013. Оқуды бітіргеннен кейін РМҚК-да (ҚазССР байланыс министрлігінің Республикалық біліктілікті арттыру курстары) бөлу бойынша жұмыс істеді,содан кейін Қазгипросвязьге, ЛГТС бөліміне ауыстырылды.

Содан кейін АВТПП – ға (дәл Аспап жасау Алматы кешкі техникумы) – зертханашы-оқытушы болып ауыстырылды. 1989 жылдан бастап өз еркімен жұмыстан шықты. 1989-1994 жылдары "АССТЕК" МГП-да - кабельдік учаскенің бастығы болып жұмыс істеді. 1994-1996 жылдары "Промсвязь" АҚ-да - АЭС тобының инженері болып жұмыс істеді.

1996-1999 ж.Ж. АҚС (Алматы байланыс колледжі) арнайы оқытушы болып жұмыс істеді.пәндер. 1999 жылдан бастап АЭС-те (Алматы энергетика және байланыс институты) АЭС кафедрасының инженері.2000-2002 ж. ж. 1-санатты АЕО инженері. 2002-2003 жылдары ТКС кафедрасының стажер-зерттеушісі. 2003-2011 жылдары АЭжБУ "Радиотехника" кафедрасының аға оқытушысы. 2011-2013 жылдары "ПромТехЛизинг" ЖШС байланыс бөлімінің бастығы. 2013-2018 ж. Ж.доцент м. а., ҚазҰТУ "РЭТ" кафедрасының ассистент-профессоры.Сәтбаева, оқытушы.

2019-2020 жылдары Алматы Инновациялық-техникалық колледжінде оқытушы. Арнайы пәндер оқытушысы.

2020 – 2022ж Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ, физика-техникалық факультеті. Фттинф Кафедрасы.

2022 жылдан бастап Қ. и. Сәтбаев атындағы ҚазҰТУ. "Электроника, телекоммуникация және ғарыштық технологиялар" кафедрасы.

Тілдік дағдылар: Қазақ (ауызекі), орыс (мінсіз), Ұйғыр (туған), ағылшын (сөздікпен)

Ғылыми дәрежесі, ғылыми атағы: Техника ғылымдарының кандидаты,

Арнайы. 05.09.09-Электротехникалық кешендер мен жүйелер. 2010ж. қорғау, 30.03.2011 ж. - білім сапасын бақылау комитетінде растау. ҚР ҚМ.

Оқылатын пәндер тізімі.:- Электромагниттік толқындардың берілу теориясы, радиотолқындардың электродинамикасы және таралуы, Электротехника және Микроэлектроника, Электр тізбектерінің теориясы, антенна-фидер құрылғылары, радиоқабылдағыш және радиоқабылдағыш құрылғылар, байланыс желілері және коммутация жүйелері, цифрлық байланыс технологиялары, Электр тізбектерінің теориясы, талшықты-оптикалық байланыс желілері, Көп арналы байланыс жүйелері, ақпаратты кедергіден қорғау.

Білімі

Алматы энергетикалық институты Факультет Электротехникалық, Алматы қ., 1982 ж.- 1987 ж. Телекоммуникация инженері

Мамандығы 3802 - автоматты электр байланысы

Кандидаттық диссертацияны қорғау. Алматы қ., 2010- 2011 Кандидаттық диссертацияны қорғау (растау)

Мамандығы. 05.09.09-Электротехникалық кешендер мен жүйелер.

Ғылыми жобалар

Ағынды сулардың антибиотиктермен және агрессивті дәрілік заттармен ластануын бақылаудың сымсыз таратылған жүйесін әзірлеу.(2015-2017)

Жарияланымдар (оның ішінде нөлдік емес импакт факторы бар журналдарда), ғылыми еңбектер, өнертабыстар (соңғы 3 жылда): 28-бап, нөлдік емес импакт-факторы бар 3-басылым, Scopus-тағы 2-бап, РИНЦ-Тегі 1-бап, 7 патент.

Жарияланымдар

1. Компьютерная модель разомкнутой системы асинхронный двигатель – преобразователь частоты.  GLOBAL SCIENCE AND INNOVATIONS V  PROCEEDINGS.February 10, 2019 .GSI-V Editor-in-Chief .Prof. Dr. Jan A. Wendt – Gdansk University, Gdansk, Poland.2019г. Scopus

2.Пути энергосбережения в насосных агрегатах для перекачки воды МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЖУРНАЛ Издательство: Соколова Марина Владимировна (Екатеринбург)  ISSN: 2303-9868eISSN: 2227-6017. Номер: 6-1 (72) Год: 2018 Страницы: 58-62.  DOI: 10.23670/IRJ.2018.72.6.010. Scopus

3. Development of a variable-structure control system for servo drive of solar photovoltaic plant. N E W S OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN SERIES OF GEOLOGY AND TECHNICAL SCIENCES. ISSN 2224-5278 Volume 2, Number 434 (2019), С.131 – 137 https://doi.org/10.32014/2019.2518-170X.46.Scopus

4. Исследование и сравнение технологий спутниковых радионавигационных систем на основе GPS и Глонасс. Вестник КазНИТУ- № 1(113).-2016г – С. 251-256

5. Повышение надежности базовой станции методом резервирования. Вестник КазНИТУ. - № 2(114).-2016г – С 82-86

6. Оптимизация энергосбережения в системе ПЧ-АД. Вестник КазНИТУ. - № 2(114).-2016 – С. 422 – 426

7. Энергосбережения регулируемыми электроприводами насосных агрегатов. КазНИТУ им К.И. Сатпаева.2017. - № 4. - С. 260-262. 

8.Проблемы управления следящего электропривода солнечной фотоэлектрической станции.КазНИТУ имени К.И. Сатпаева.2017. - № 4. - С. 256-259

9. Анализ влияния механических колебаний на мощность электропривода СФЭС. КазНИТУ им. К.И. Сатпаева, Алматы. 2017. - № 4. - С. 180-185.

10. Анализ надежности беспроводных сетей связи методом имитационного моделирования в среде ANYLOGIC. Вестник КазНИТУ. 2017. - №5. С. 64-68

11. Исследования динамических свойств одноконтурного следящего электропривода солнечной фотоэлектрической станции. Вестник КазНИТУ 2017. - №5. С. 202-206

12. Режимы работы следящих электроприводов солнечных фотоэлектрических станций. Вестник КазНИТУ2017. - №5. С. 206-208

13. Исследование способов повышения надежности беспроводных сетей связи. Вестник КазНИТУ. 2018.-№1(125). С.74-78

14. Построение сетей м2м на базе сетей доступа фиксированной спутниковой связи. Вестник КазНИТУ. 2018№ - №1(125). С. 78-81

15. Бейнебақылау жүйелерінде талап етілетін аймақты қамту үшін gsm арнасының үлгісін талдау. Қ.И. Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық зерттеу университеті – Satbayev University – Қазақстан, Алматы қ.2019ж. Технические науки: теория и практика: материалы III Mеждунар. Науч. Конф. (г. Чита, апрель 2016 г.). — Чита: «Молодой ученый», 2016. 2016. – С. 56-60

16. Методы тестирования протокольных спецификаций. Технические науки: проблемы и перспективы: материалы III Mеждунар. Науч. Конф. (г. Санкт-Петербург, июль 2016 г.). — СПб.: Свое издательство, 2016. — vi, 134 с. 2016. — vi, 134 -136 с.

17. Китайская спутниковая навигационная система BEIDOU и ее сравнение с GPS. Казахский национальный исследовательский технический университет им К.И. Сатпаева. Труды Международных Сатпаевских чтений "Роль и место молодых ученых в реализации новой экономической политики Казахстана. 12-04-2016. - Том 2. - С. 31-37.

18. Полупроводниковые фотоэлектрические преобразователи, используемые в солнечных электростанциях

КазНИТУим.К.И.Сатпаева. Сертификат участнику  Сатпаевских чтений – 2018г. «ИННОВАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ ТРАДИЦИОННЫХ ПРОБЛЕМ: ИНЖЕНЕРИЯ  И ТЕХНОЛОГИИ»

19. Анализ помехоустойчивости  спутниковой  системы  связи к воздействию электромагнитных помех. КазНИТУим.К.И.Сатпаева. Сертификат участнику  Сатпаевских чтений – 2018г. «ИННОВАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ ТРАДИЦИОННЫХ ПРОБЛЕМ: ИНЖЕНЕРИЯ  И ТЕХНОЛОГИИ»

20. Бейнебақылау жүйелерінде талап етілетін аймақты қамту үшін gsm арнасының үлгісін талдау. Қ.И. Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық зерттеу университеті – Satbayev University – Қазақстан, Алматы қ.2019ж.

21. Автоматизированные системы управления менеджментом качества, в условиях цифровизации. Международная научно-практическая конференция «Инновационные IT и Smart-технологии», посвященная 70-летнему юбилею профессора Утепбергенова И.Т., Алматы, 2019. – С. 242-250

22. Анализ временного ряда на стационарность. КазНИТУим.К.И.Сатпаева. Сертификат участнику  Сатпаевских чтений – 2019г.

23. Исследование требований к электроприводам применяемых в  гелиоустановках. 12-я Международная научная конференция. «ХАОС И СТРУКТУРЫ В НЕЛИНЕЙНЫХ СИСТЕМАХ. ТЕОРИЯ И ЭКСПЕРИМЕНТ»

Сертификат участнику конференции