Джуманкулова Салтанат Карабаевна

Джуманкулова Салтанат Карабаевна

Ph.D. докторы

Аға оқытушы

Ө.А. Байқоңыров атындағы Тау-кен-металлургия институты

Металлургия және пайдалы қазбаларды байыту кафедрасы

Email: s.jumankulova@satbayev.111

H-index:
1

Кәсіби өмірбаяны

Ұйымның атауы: Қ.И. Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық зерттеу университеті

Лаборант (ҒЗЖ) - 06.2010 / 12.2011

Инженер (ҒЗЖ) - 03.2012 / 12.2013

Кіші ғылыми қызметкер (ҒЗЖ) - 02.2014 / 12.2017

Ассистент (МжПҚБ каф.) - 08.2016 / 05.2017

Инженер (МжПҚБ каф.) - 08.2017 / 08.2022

Аға оқытушы (МжПҚБ каф.) - 09.2022 / осы уақытқа дейін

Білімі

2008-2012 жж - Қ.И. Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық университетінің студенті. 050709 - металлургия, бакалавр, диплом №:0229157

2012-2014 жж - Қ.И. Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық университетінің магистранты. 6М070900 - металлургия, техника ғылымдарының магистрі, диплом №:0052483

2015-2018 жж - Қ.И. Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық зерттеу университетінің докторанты. 6D070900 - металлургия, PhD докторы, диплом №:0000040

Ғылыми жобалар

1) 2013-2015 ж. ж. – №1590/ГФ3 "Жаңа флюстік қоспалары бар төмен сұрыпты және қиын қалпына келтірілетін ильменит концентраттарынан титан шлактарын алудың инновациялық технологиясын әзірлеу" жобасы бойынша мердігерлік шарт – кіші ғылыми қызметкер;

2) 2015-2017 жж. – №2217/ГФ4 "Қазақстанның ванадий кендерін өңдеудің инновациялық технологиясын әзірлеу" жобасы бойынша №189 мердігерлік шарт – кіші ғылыми қызметкер;

3) 2018-2020 жж. – "Қазақстан Республикасының тау-кен өндіру және тау-кен өңдеу салаларындағы технологиялар мен өндірістерді жаңғырту" № BR05235618 ПЦФ ғылыми-техникалық бағдарламасы бойынша, "Лисаков фосфорлы темір кені концентратын дайындау және қайта өңдеу технологиясын әзірлеу" жобасы бойынша ғылыми қызметкер

Жарияланымдар

1 Жучков В.И., Алыбаев Ж.А., Бекенова Г.К., Джуманкулова С.К. Қазақстан Республикасындағы ванадий өндірісінің жай-күйі мен даму перспективасына шолу // Металлург. – №1. – 2020. – Б. 69-74. ISSN 0026-0894.

2 Бекенова Г.К., Алыбаев Ж.А., Левин В.Л., Бошкаева Л.Т., Джуманкулова С.К. Қаратаудың солтүстік-батысындағы ванадийлі көміртекті-кремнийлі тақтатастардың микро-және наноөлшемді минералдары // ҚР ҰҒА жаңалықтары, – №3. – 2016. – Б. 40-55. ISSN 2224-5278.

3 Алыбаев Ж.А., Бошкаева Л.Т., Джуманкулова С.К., Толеген Д., Турсунжанов С.А. Қазақстанның ванадийлі кендерінің электр тотығуын және сілтіленуін зерттеу // ҚазҰТЗУ Хабаршысы, – №1. – 2017. – Б. 500-504. ISSN 1680-9211.

4 Алыбаев Ж.А., Жучков В.И., Бошкаева Л.Т., Джуманкулова С.К. Құрамында ванадий бар кенді сілтілі металдардың тұздарымен тотықтырып күйдіру // Минералды шикізатты кешенді пайдалану, – №3. – 2018. – Б. 37-45. ISSN 2616-6445 (Online), ISSN 2224-5243 (Print).

5 Алыбаев Ж.А., Джуманкулова С.К., Шеримбай Ш.Ж. Үлкен Қаратау ванадий кендері минералдарының құрылымдық сипаттамаларын зерттеу // «Тау-кен металлургия кешенінің инновациялық дамуын ғылыми және кадрлық сүйемелдеу» халықаралық ғылыми-практикалық конференция еңбектерінің жинағы, – 27-28 сәуір 2017 ж., Алматы, – Б. 388-392. ISBN 978-601-323-036-8.

6 Алыбаев Ж.А., Бошкаева Л.Т., Джуманкулова С.К. Ұнтақтау циклінде ванадий бар кенді байыту // 76-шы халықаралық ғылыми-техникалық конференцияның тезистері «Қазіргі ғылымның, техниканың және білімнің өзекті мәселелері», Магнитогорск: Г.И. Носов атындағы мем. техн. унив. Магнитогорск баспасы, 2018. Т.1. Б. 149-150. ISBN 978-5-9967-1244-1.

7 Алыбаев Ж.А., Бошкаева Л.Т., Джуманкулова С.К. Қазақстанда ванадий өндірісін дамыту // «Табиғи және техногендік шикізатты өңдеудің гидрометаллургиялық процестерін қарқындату. Технологиялар мен жабдықтар» Халықаралық ғылыми-практикалық конференциясы, – 28 мамыр - 1 маусым 2018ж., Санкт-Петербург, Б. 307-309. ISBN 978-5-905240-63-8.

8 Alybayev Zh., Boshkayeva L., Bekenova G., Jumankulova S. Studying the process of vanadium leaching from vanadium ores of Big Karatau (Southern Kazakhstan) by chemical and electrochemical oxidation methods // International Conference “Scientific research of the SCO countries: synergy and integration”. June 14-15, 2018. Beijing, China, Р. 228-236. ISBN 978-5-905695-70-4.

9 Жучков В.И., Алыбаев Ж.А., Сухарников Ю.И., Джуманкулова С.К.  Хромды ферроқорытпаларды өндіруде ванадий кварциттерін пайдалану // «Түсті, сирек және асыл металдар өндірісінің тиімді технологиялары» атты Халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары, – 28-29 қыркүйек 2018 ж., Алматы, Б. 387-391. ISBN 978-601-232-132-7.