Ибекеев Серикбек Елемесович

Ибекеев Серикбек Елемесович

Техника ғылымдарының магистрі

Аға оқытушы

Автоматика және ақпараттық технологиялар институты

Электроника, телекоммуникациялар және ғарыштық технологиялар кафедрасы

Email: s.ibekeyev@satbayev.111

Кәсіби өмірбаяны

        Ибекеев Серикбек Елемесович 1988 – 1999 жылдары Шығыс Қазақстан облысы, Аякөз ауданы, Қос ағаш ауылындағы  Ш. Уәлиханов атындағы орта мектепте оқыған.

        2000 - 2005 жылы Қ.И. Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық университетінін 3502 – электрондық машина жасау мамандығын үздік дипломмен бітіріп, инженер - электроник квалификациясын алды.

        2009 – 2011 жылы М. Тынышбаев атындағы Қазақ көлік және коммуникациялар академиясында  5N0719 – Радиотехника, электроника және телекоммуникация мамандығы бойынша магистратурада оқып, техника ғылымының магистрі атағын алды.

        2017 – 2020 жылы Қазақстан Республикасы ІІМ М.Есболатов атындағы Алматы академиясын  6В12301 – Құқық қорғау қызметі мамандығы бойынша оқып, Ұлттық қауіпсіздік жіне әскери іс мамандығын алды. 

        2005 - 2007 жылдары Қ.И. Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық университетінің «Электроника, мехатроника және роботтытехника» кафедрасында ассистенті,

        2007 - 2011 жылдары Қ.И. Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық зерттеу университеті «Роботтытехника және автоматиканың техникалық құралдары» кафедрасының оқытушы қызметін,

        2011 - 2014 жылдың шілде айына дейін  Қ.И. Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық зерттеу университеті «Роботтытехника және автоматиканың техникалық құралдары» кафедрасыныңаға оқытушы қызметін атқарды.

        2014 - 2016 жылдары Қазақстан Республикасы ІІМ Мақан Есболатов атындағы Алматы академиясының «ІІО ақпараттық-техникалық қамтамасыз ету» кафедрасының аға оқытушысы қызметін,

        2016 - 2018 жылдары Қ .И. Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық зерттеу университетінің «Электронтехника, электроника және телекоммуникация» кафедрасында лектор қызметін,

       2018 - 2020 жылдың ақпан айына дейін Қазақстан Республикасы ІІМ Мақан Есболатов атындағы Алматы академиясының  «ІІО ақпараттық-техникалық қамтамасыз ету» кафедрасының доценті қызметін,

       2020 - 2021 жылдың шілде айына дейін Қазақстан Республикасы ІІМ Мақан Есболатов атындағы Алматы академиясының  «ІІО ақпараттық-техникалық қамтамасыз ету» кафедрасының бастығы м.а болып, 

       2021 жылдың қыркүйек айынан бастап Satbayev University «Электроника, телекоммуникация және космостық технология» кафедрасының лектроны болып қызмет атқарады.

      18 ғылыми мақалалары, 1 авторлық куәлік, 3 оқу құралдары,  4 оқу-әдістемелік  еңбектері бар.

       Ибекеев Серикбек Елемесович «Микроэлектроника», «Оптоэлектроника», «Электроника», «Электротехниканың негізгі теорияларыі», «Электр тізбектер теориясы» және т.б пәндерден сабақтар жүргізеді.

   

Білімі

-Қ.И.Сәтпаев  атындағы Қазақ ұлттық техникалық зерттеу университеті (Satbayev University) 2000-2005 жж.

 Мамандығы: 3502 - Электрондық машина жасау, Біліктілігі: Инженер-электроник

- М.Тынышбаев атындағы Қазақ көлік және коммуникациялар академиясы. (ALT) 2009-2011 жж.

 Мамандығы: 5N0719 - Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар

 Ғылыми дәрежесі: Техника ғылымдарының магистрі

- Қазақстан Республикасы ІІМ М. Есболатов атындағы Алматы академиясы 2017-2020 жж.

 Мамандығы: 6В12301- Құқық қорғау қызметі, Біліктілігі: Ұлттық қауіпсіздік және әскери істер

Ғылыми жобалар

Талшықты-оптикалық элементтерді қолдану негізіндегі әдістер мен құрылғыларды жобалау

Жарияланымдар

«Беспроводная связь с помощью видимого света» Вестник КазНИТУ имени К.И.Сатпаева,  Алматы 2017г. №5 (123)

«Внедрение компьютерных технологий в развитеи информационной компетенции обучаемых» Вестник КазНИТУ имени К.И.Сатпаева,  Алматы 2017г. №5 (123)

«Исследования динамических свойств одноконтурного следящего электропривода солнечной фотоэлектрической станции» Вестник КазНИТУ имени К.И.Сатпаева,  Алматы 2017г. №5 (123)

«Режимы работы следящих электроприводов солнечных фотоэлектрических станций» Вестник КазНИТУ имени К.И.Сатпаева,  Алматы 2017г. №5 (123)

«Модульные образовательные программы: сущность и преимущества» Алматинской академии МВД Республики Казахстан имени М. Есбулатова, Алматы, 2018г

«Современные тенденции криптографии» Алматинской академии МВД Республики Казахстан имени М. Есбулатова, Алматы, 2019г

«Кибербезопасность как неотъемлимая часть современного мира» Алматинской академии МВД Республики Казахстан имени М. Есбулатова, Алматы, 2019г

«Basic principles of building an information security subsystem» Алматинской академии МВД Республики Казахстан имени М. Есбулатова, Алматы, 2020г

«Акустические каналы утечки информации» Алматинской академии МВД Республики Казахстан имени М. Есбулатова, Алматы, 2020г

«Smart city дамытуда динамикалық жоспарлау барысындағы тәуекелдерді талдау» Алматинской академии МВД Республики Казахстан имени М. Есбулатова, Алматы, 2021г

Удостоверение автора №106548 «Гелиоэнергетическая установка с системой автоматической орентацией плоскости батареи» РГП «Национальный институт интелектуальной собственности» 2019 г.

«Development of a variable-structure  control system for servo drive  of solar photovoltaic plant» SERIES  OF GEOLOGY AND TECHNICAL SCIENCES 2 (434) MARCH – APRIL 2019, ISSN 2224-5278  Volume 2, Number 434 (2019), 131 – 137, https://doi.org/10.32014/2019.2518-170X.46

«Информационные технологии в учебном процессе» Алматинской академии МВД Республики Казахстан имени М. Есбулатова, Алматы, 2018г

Учебное пособие «Сети связи и системы коммутации» Алматы: КазНИТУ имени К.И. Сатпаева, 2019.-245 с. ISBN 978-601-323-164-8

Учебное пособие «Теория электрической связи» Алматы: ООНИиРИР Алматинской академии МВД Республики Казахстан имени Макана Есбулатова, 2019. – 70 с. ISBN 978-601-7963-52-1

Методические указания к выполнению лабораторной работы по курсу «Основы электротехники» Алматинской академии МВД Республики Казахстан имени М. Есбулатова, Алматы, 2019г

Методические указания к выполнению лабораторной работы по курсу «Основы электронной и измерительной техники» Алматинской академии МВД Республики Казахстан имени М. Есбулатова, Алматы, 2020г