Карбозова Бұлбұл Дәулетханқызы

Карбозова Бұлбұл Дәулетханқызы

Филология ғылымдарының докторы

Сениор-лектор

Базалық білім беру институты

Қазақ және орыс тілдері кафедрасы

Email: bulakarb_83@mail.333

Кәсіби өмірбаяны

Маман - ғылыми зерттеу институтының аға ғылыми қызметкері, бірнеше іргелі және қолданбалы грант тақырыптарының орындаушысы болып жұмыс атқарған. Негізгі зерттеу аясы - Қазақ тілі Ұлттық корпусының мәселелері.

Тілдің корпустық мәселелеріне байланысты 4 ғылыми жобаның орындаушысы, «Қазақ тілінің жиілік сөздігі» (2016) монографиясының авторының бірі;

«Латынграфикалы жаңа ұлттық әліпби негізінде қазақ жазуын жаңғыртудың ғылыми-лингвистикалық базасын әзірлеу» атты бағдарламалық-нысаналы зерттеу бойынша орындаушы (2018-2020 жж.);

PhD диссертация тақырыбы - «Қазақ тіліндегі омонимдердің когнитивті-семантикалық құрылымын ЖОО-да оқытудың әдістемесі»

Білімі

Жоғары

Жарияланымдар

1 Карбозова Б. Омонимдік бірліктердің құрылымдық-семантикалық мағынасын зерттеу // Общественные науки, год: 2015 | объем: 10 | вопрос: 6 | номер страницы: 1072-1075; дои: 10.3923/ наука. 2015.1072.1075 (Скопус).

2 Intonational Division of a Speech Flow in the Kazakh Language // International journal of environmental and science education. 2016, vol. 11. No. 10. 3669-3678 (Scopus)

3 Карбозова Б. Омоним сөздер мен көпмағыналы сөздердің ерекшеліктері //Х Всероссийский съезд востоковедов с международным участием  «Россия и Восток: взаимодействие стран и народов». – Уфа, 2015 г., 6-9 октября.

4 Карбозова Б. Қазақ сөзформа құрылымының жиілік сөздігі. – Алматы, 2017. – 552 б.//құрастырушылардың бірі;

5 Карбозова Б. Қазақ тілінің жиілік сөздігі. – Алматы: Қазақ тілі баспасы, 2016. – 665-б. (Серіктестер: Жұбанов А., Жаңабекова А., Қожахметова А.);

6 Жалпы білім берудегі қазақ тілінің жиілік сөздігі. – Алматы, 2016. – 1472 б.// құрастырушылардың бірі.

7 Карбозова Б. Автоматты түрде омонимдерді ажыратудың ұстанымдары/ Академик Ө.Айтбайұлы және мемлекеттік тіл мәселелері» атты халықаралық ғылыми-теориялық конференция материалдары. 2016 ж., 22 сәуір. - 201-204 бб.

8 Көпмағыналы сөздер мен омоним сөздердің ерекшеліктері // Международный научно-популярный журнал "Наука и жизнь Казахстана". – Астана, 2016.

9 Омонимдік құбылыстарды оқытудағы жалпы педагогикалық ізденістер // Хабаршы, ҚазҰПУ. Филология сериясы, №1(59) 2017, ж.

10 Омонимдерді меңгерту: ой жүйесі мен әрекеттестік // Ш.Уәлиханов атындағы Көкшетау мемлекеттік университетінің Хабаршысы. №1, 2017, ж.

11 Қазақ терминологиясында омоним құбылысының алатын орны // ҚазҰПУ. Хабаршысы, филология сериясы. Алматы, 2017 ж. (өндірісте).

12 Инженерлік тіл білімінің жалпы тіл теориясына қатысты атқаратын кейбір қызметтері // Қазақстан ғылымы мен өмірі атты халықаралық ғылыми-көпшілік журнал. – Астана, 2017ж.

13 Омонимиялық бірліктерді оқытудың психологиялық аспектілері// Қазақ білім академиясының баяндамалары. №2, 2017 ж. 194-202 беттер

14. Лексико-ссемантические классы существительных и глаголов казахского языка// научная конференция, Уфа, 2019 г.

15 Қазақ ауызша тіл мәтіндерінің жиілік сөздігі. Алматы: Елтаным баспасы, 2020. – 168 бет. Жауапты шығарушы

16 «Ұлы дала тұлғалары: Жұбановтар тағылымы және жазу реформасы» халықаралық ғылыми-теориялық конференцияның материалдар жинағы. 19 желтоқсан, 2019 жыл. Жауапты шығарушы

17 Студенттер мен жас ғалымдардың «ФАРАБИ ӘЛЕМІ» атты халықаралық ғылыми конференциясы/ Разроботка лексико-семантической разметки в национальном корпусе казахского языка/тезис /ҚазҰУ, 2020. – 129 б.

18 Г.Н.Смағұлованың 70 жылдық мерейтойына орай «Қазіргі заман кеңістігіндегі қазақ тіл білімі: таным, мәдениет, коммуникация» атты халықаралық ғылыми-әдістемелік конференция / Қос сөздерді кодтау және автоматты түрде белгілеу жолдары . – Алматы, 2020, 385-387 бб.

19 Международная научная конференция «Диалектология. Этнолингвистика. Этимология. Мифология» / Роль национального корпуса казахского языка в проведении научных исследований /– Уфа 2020, РИНЦ;

20 «Түркология» журналы/ Әзербайжан/ Разработка лексико-семантической разметки в национальном корпусе казахского языка/ №2, 2020 ж.;

21 ҚазҰПУ №3.2020 / Технология программы полуавтоматической метаразметки и принципы автоматизации морфологической разметки текстов национального корпуса казахского языка;

22 Туған тіл альманахы (Еларалық, қоғамдық-саяси, әдеби-ғылыми альманах) № 4, 2020 жыл / Абай тілінің жиілік сөздігі (қосалқы автор).