Хабай Анар

Хабай Анар

Ph.D. докторы

Қауымдастырылған профессор

Автоматика және ақпараттық технологиялар институты

Email: a.khabay@satbayev.111

Кәсіби өмірбаяны

2008-жылы Қ.И Сатбаев атындағы Қазақ ұлттық Техникалық Университетінде «Электроника, мехатроника және робототехника» кафедрасына оқытушы болып жұмысқа тұрды.  2008-2010 жылдаркафедра ассистенті, 2010-2013-оқытушы. 2013 жылдан 2017 жылға дейін аға оқытушы болып жұмыс істеді. 

20181-жылы Алматы технологиялық университетінде «Өндірістік процестерді механикаландыру және автоматтандыру» кафедрасына аға оқытушы болып жұмыс жасады.

2019-жылы Satbayev university «Электроника, телекоммуникация және ғарыштық технологиялар»  кафедрасында  сениор-лектор болып жұмыс істеді

Білімі

2002-жылы  Қ.И Сатбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық университетіне 350340-мехатроника және робототехника  мамандығы бойынша оқуға түсіп  2007  мехатроника және робототехника  бойынша инженер  маманы дипломын алды.

2007-жылы 6М071600 – Аспап жасау мамандығы бойынша магистратураға түсіп  2009 жылы Аспап жасау магистрі дипломын  алды.

2015 жылы 6D071600 – Аспап жасау мамандығы бойынша доктарнтура түсіп 2019 жылы Аспап жасау PhD докторы біліктілігін алды.

Жарияланымдар

1. Analysis of the sensor of temperature and humidity measurement based on the optical fiber. News of National academy of sciences of the Republic of Kazakhstan. Series of geology and technical sciences. Published in number, Vol. 5. №4 September-October, 2018, рр. 133-140, ISSN 2224-5278.

2. Оптикалық талшық негізінде температура мен ылғалдылықты өлшейтін датчикті талдау. Вестник КазНИТУ №5   2018, Алматы Казахстан с. 122-129, ISSN1680-9211.

3. Жоғары температуралы датчиктерге қолданылатын материалдар. Вестник КазНИТУ №4 2018 Алматы Казахстан, с. 228-133, ISSN1680-9211

4. Өрмелеуші робот аяғының қызметін атқаратын педипулятор механизміне талдау жасап және басқаруды мatlab пен модельдеу. Вестник КазНИТУ №5 2015, Алматы Казахстан, с 99-104, ISSN1680-9211.

5. Адмдаушы робот аяғының қызметін атқаратын манипуляторды жобалу басқаруды нейроторы. Вестник КазНИТУ №2  2013, Алматы Казахстан, с 99-104, ISSN1680-9211.

6. TDoA Estimation of Acoustic Signal with Smart Phone under Different  User’s Motion Posture. International conference; IEEN Acoustics, Speech, Signal Processing (ICASSP), 2017.Hai Yu, Judson, Iimin H. Chang, Kung Yao, Zhi Wang

7. Пьезоэлектрические преобразователи для диагностики динамических напряжений и деформации. Негосударственное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования«Санкт-Петербургский институт проектного менеджмента», 2016, с.87-91, ISBN 978-5-8392-0621-2

8. Вопросы контроля пьезоэлектрических чувствительных элементов датчиков физических величин.  «Молодежь. Наука. Инновации» Труды ХII международной научно-практической Интернет-конференции, Пенза 2016, с.185-192. ISBN: 978-5-9906268-6-7

8. Вопросы контроля чувствительных элементов датчиков физических величин. «Молодежь. Наука. Инновации» Труды ХII международной научно-практической Интернет-конференции, Пенза 2016, с.179-184. ISBN: 978-5-996268-6-7

9. Алгоритм и система управления гидроприводов платформенного робота для активных опор. Труды международной конференции: «ЗИМОВІ НАУКОВІ ЧИТАНИЯ» Украина, Киев 22.03.2016. с.72-76. ISSN: 6827-2341

10. Параллельді манипулятор негізіндегі толқынды электр станциясы. Международной научно-практической конференции «Информационные и телекоммуникационные технологии: образование, наука, практика» Алматы, Қазақстан,3-4 декабря, 2015, с.370- 373. ISBN978-601-228-

Оқу құралдары

1. Дегармо өндірістік процестері мен материалдары (II том). перевод с английского на казахский. Печатное Учебник, Алматы, ЖШС РПБК «Дәуір», 2017г. – 544 стр. ISBN 978-601-217-611-7, ӘОЖ 620 (075.8) 34 п.л.

2. Дегармо өндірістік процестері мен материалдары (I том). перевод с английского на казахский. Печатное Учебник, Алматы, ЖШС РПБК «Дәуір», 2016г. – 424 стр. ISBN 978-601-7427-65-8, ӘОЖ 658 (075.8) 26.5 п.л

3. Роботтандыру жүйелеріндегі робототехниканы зерттеу. перевод с английского на казахский.  Учебник, Алматы, ЖШС РПБК «Дәуір», 2018г 294стр.  24п.л Учебник, Алматы, ЖШС РПБК «Дәуір», 2018г 294стр.  24п.л