Коныратбекова Салтанат Сабитовна

Коныратбекова Салтанат Сабитовна

Техникалық ғылымдар кандидаты

Аға оқытушы

Ө.А. Байқоңыров атындағы Тау-кен-металлургия институты

Металлургиялық процестер, жылутехникасы және арнайы материалдар технологиясы кафедрасы

Email: s.konyratbekova@satbayev.111

H-index:
2

Докторанттардың саны:
1

Кәсіби өмірбаяны

КӘСІБИ ӨМІРБАЯНЫ

Техника ғылымдарының кандидаты, "Металлургия процестері, жылу техникасы және арнайы материалдар технологиясы" кафедрасының сениор-лекторы»

(МПТиТСМ) Сәтбаев Университеті,

КОНЫРАТБЕКОВА САЛТАНАТ САБИТҚЫЗЫ

1993 жылдан 1998 жылға дейін-Қ. И. Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық университеті, инженер-металлург дипломы, "Металлургиялық процестерді физика-химиялық зерттеу" мамандығы бойынша.

1998 жылдан 2000 жылға дейін – 05.16.02 - "Қара, түсті және сирек металдар металлургиясы" мамандығы бойынша магистрант, металлургия саласындағы техника магистрі академиялық дәрежесі беріледі.

2000 жылдан 2002 жылға дейін- "Металлургиялық үрдістерді физика-химиялық зерттеу" кафедрасының аспиранты.

2001 жылдан қазіргі уақытқа дейін МПЖжәнеАМТ кафедрасында оқытушы. сениор-лектор лауазымында.

2006 жылы – 05.16.02 - "Қара, түсті және сирек металдар металлургиясы" мамандығы бойынша "Алтын гидрометаллургиясында иод қосылыстарының тәртібі және қолданылуы" тақырыбында кандидаттық диссертацияны қорғау, ғылыми атақ, техника ғылымдарының кандидаты.

2005-2008 жылдары мемлекеттік аттестаттау комиссиясының техникалық хатшысы.

         Ғылыми жұмыс құрамында алтыны бар материалдардан экологиялық таза еріткіштермен, атап айтқанда құрамында иод бар ерітінділермен алтынды алудың өзекті мәселелерін шешуге бағытталған.

38 ғылыми еңбектер және конференцияларда баяндамалар жарияланды, соның ішінде өнертабысқа патент алды және ғылыми бағыт бойынша авторлық куәлігі бар.

Ғылыми-педагогикалық өтілі 18 жыл. Осы уақыт ішінде "Таза металдар мен қорытпаларды алудың теориясы мен негіздері", "Коррозия және металдарды қорғау", "Металлургиялық процестер теориясы" пәндері бойынша сабақтардың барлық түрлері (қазақ және орыс тілдерінде) меңгеріліп, әдістемелік қамтамасыз етілді.

Оқылатын пәндер бойынша зертханалық және практикалық сабақтарға жұмыс бағдарламаларын, әдістемелік материалдарды дайындауға және басып шығаруға қатысты, бірнеше рет "Металлургия үрдістерінің теориясы" пәні бойынша магистратураға түсу үшін кешенді тестілеудің тест тапсырмаларын қазақ және орыс тілдерінде әзірлеушісі ретінде болды. Жыл сайын магистрлік және дипломдық жұмыстарды табысты басқарды, университеттің қоғамдық жұмыстарына белсене қатысты.

Білімі

1. 1993-1998 жж. Қ. И. Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық университетінің "Металлургиялық үрдістерді физика-химиялық зерттеу" мамандығының студенті. Біліктілігі: инженер-металлург.

2. 1998-2000 жылдары Қ. И. Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық университетінің "2400 – Металлургия" мамандығы бойынша магистранты. Магистрлік диссертацияларды қорғау. Біліктілігі: металлургия магистрі.

3. 2000-2002 жылдары Қ. И. Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық университетінің 05.16.02 – түсті және Қара металдар металлургиясы мамандығы бойынша аспиранты. Кандидаттық диссертацияларды қорғау. Ғылыми дәрежесі: техника ғылымдарының кандидаты .

Ғылыми жобалар

"Электрондық сынықтан асыл металдарды алу технологиясын әзірлеу" жобасы

Ғылыми зерттеу бағыты: Электронды және радиотехникалық өнеркәсіп сынықтарын қайта өңдеу және алтынды сорбциялық жолмен алу арқылы экологиялық қауіпсіз еріткіштердің көмегімен алтынды еріту. Селективті  реагенттерді қолдана отырып алтынды алудың жаңа гидрометаллургиялық тәсілдерін әзірлеу, бұл қазіргі уақытта маңызды ғылыми және практикалық міндет болып табылады.

Жарияланымдар

1. Non-cyanide leaching processes in gold hydrometallurgy and iodine-iodide applications: a review

SS Konyratbekova, A Baikonurova, A Akcil

Mineral Processing and Extractive Metallurgy Review 36 (3), 198-212, 2015

2.Thermodynamic and kinetic of iodine–iodide leaching in gold hydrometallurgy

SS Konyratbekova, A Baikonurova, GA Ussoltseva, C Erust, A Akcil

Transactions of Nonferrous Metals Society of China 25 (11), 3774-3783, 2015

3. Термодинамические возможности галогенидного выщелачивания золота из техногенного сырья

АО Байконурова, СС Коныратбекова, ГА Усольцева, С Баймаханова Prospects for the Development of Modern Science, 109-116  

4. Исследование сорбции ионов цветных металлов аминофенольными ионитами КСС  Байконурова А.О., Усольцева Г.А. Цветные металлы, 65-68  

5. ИК-спектроскопический анализ анионитов АН-21 и АМ-2Б, содержащих иодидные комплексы золота  Коныратбекова С.С. Конгресс обогатителей стран мира СНГ, Москва, 2009г.

6. Математическое моделирование иодидного выщелачивания золота из золотосодержащих материалов  Коныратбекова С.С. Сборник материалов 8-го междунар. Байконуровского чтения, Жезказган, 2008., С. 13-17. 

7. Мулик А.,  Коныратбекова С.С. Изучение сорбции и десорбции золота из иодидных продуктивных растворов // Международная научно-практическая конференция «Сатпаевские чтения – 2021». – Алматы, 12.04.2021. – Том 1. – С. 978-981. https://cloud.mail.ru/public/u8bd/MABPHrqvL

8. Ескалина К.,  Коныратбекова С.С. Экстракционное концентрирование золота из хвостов обогащения // Международная научно-практическая конференция «Сатпаевские чтения – 2021». – Алматы, 12.04.2021. – Том 1. – С. 911-914. https://cloud.mail.ru/public/u8bd/MABPHrqvL

9. С. Баймаханова, Ә.Ө. Байқоңырова,  Г.А. Усольцева,  С.С. Қоныратбекова.  Кемпірсай кен орынының тотыққын никельқұрамды кендерін күкірт қышқылды шаймалау кинетикасын зерттеу. Доклады Национальной академии наук Республики Казахстан, № 5, 2017, стр. 38-44. https://nauka-nanrk.kz/assets/assets/%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%202017%205/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4_05_2017.pdf

10. Байконурова А.О, Коныратбекова С.С, Усольцева Г. А, Баймаханова С. Установление возможности выщелачивания золота из рудного сырья галогенидными растворами.

«Materials of the international scientific-practical conference “PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF MODERN SCIENCE” , April 19-21, 2017, in Busan, Korea. https://elibrary.ru/item.asp?id=36266759

11. C.C. Eгеубаева, И.Б. Джакупова, С.С. Коныратбекова, Ж.Е. Шаихова, Применение «RED-OX» реакции и разности температур раствора для преобразования тепловой энергии в электрическую. 

Вестник Алматинского технологического университета, 2018 г, Выпуск 3 (120), С. 114-119. https://www.vestnik-atu.kz/jour/article/view/101

 12. S.S. Yegeubayeva, S.T. Almagambetova, S.S. Konyratbekova, A.Zh. Altmyshbayeva. Oxıdatıon-Reductıon Reactıons Of Quınone And Hydroquınone In The Alkalıne Condıtıon On The Graphıte Electrodes.  ICCESEN-2019 6th International Conference on Computational and Experimental Science and Engineering. 211-215 October 2019. Kemer-Antalya-TURKEY. Р. 350. http://iccesen.org/uploads/2019/ICCESEN2019%20proceeding%20book%20V5.pdf

13. Байконурова А.О., Маркаметова М.С., Усольцева Г.А., Коныратбекова С.С. Влияние условий синтеза ксерогеля ванадия на его структуру. Естественные и технические науки. – № 8. – 2019. – С. 167-173. https://elibrary.ru/item.asp?id=41143064

14. S.S. Konyratbekova. S. Baimakhanova, A.O. Baikonurova, G.A. Ussoltseva, B. Khavalkairat. Influence of grinding extent jf nickel containing ore raw materials on extraction of metals at hydrochloric acid leaching. The bulletin of the national academy of sciences of the Republic of KAZAKHSTAN № 5. 2017. – С. 38-44. https://nauka-nanrk.kz/assets/assets/%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%202017%205/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4_05_2017.pdf 

15. Ескалина К.Т., Коныратбекова С.С., Хабиев А.Т., Юлусов С.Б. Перспективы переработки золотосодержащих техногенных отходов.  Труды международной научно-практической конференции «Сатпаевские чтения – 2022. Тренды современных научных исследований»  – Алматы: КазНИТУ, 12 апреля 2022 г. Том III, стр  95. https://cloud.mail.ru/public/9oAc/E41fW7UGy

16. Коныратбекова С. С. Джакупова И.Б. Егеубаева С.С. Формирование модели культуры экологической безопасности в технологическом вузе. Проблемы современного педагогического образования. – Сборник научных трудов: – Ялта: РИО ГПА, 2022. – Вып. 76. – Ч. 3. – 76 с. https://cloud.mail.ru/public/pBR2/Ke6oBRxgi

17. Konyratbekova S.S., Baikonurova A.O., Usoltseva G.A., Surimbayev B.N. , Eskalina K.T. Studying the characteristics of iodine sorption in synthetized ionexchangers. Комплексное использование минерального сырья,  2022, №4 – 51-59, ISSN: 2616-6445 (Online), ISSN: 2224-5243 (Print) (Web of science Q3)  DOI: 10.31643/2022/6445.40. https://doi.org/10.31643/2022/6445.40

Докторанттардың әлеуетті зерттеу жұмыстары

Техногенді шикізаттан алтын бөліп алудың  технологиясын негізделуі  және әзірлеу