Кудайбергенова Айсулу Абдикасимовна

Кудайбергенова Айсулу Абдикасимовна

Экономика ғылымдарының магистрі

Аға оқытушы

Жобаларды басқару институты

«Менеджмент және математикалық экономика» кафедрасы

Email: aisulu_ka70@mail.333

Кәсіби өмірбаяны

1994-2005 ж.ж. - М.Х.Дулати атындағы ТарМУ , аға оқытушы, Тараз қаласы

2005-2022 ж.ж. - ҚазҰАЗУ, аға оқытушы-магистр, Алматы қаласы

2022ж. қыркүйектен - ҚазҰТЗУ, аға оқытушы -магистр, Алматы қаласы

Білімі

1988 -1994ж.ж. - Жамбыл гидромелиоративтік - құрылыс институты. Тараз қаласы, мамандық: АӨК экономика және басқару, квалификация: инженер-экономист

2012-2014ж.ж. - Еуразиялық технологиялық университет, Алматы қаласы., мамандық:  - 6М050600 Экономика, квалификация: экономика ғылымдарының магистрі

Жарияланымдар

1. Агроөнеркәсіптік кешенді дамытуда қаржылық тиімділігі. Алматы гуманитарлы-техникалық университетінің хабаршысы. Ғылыми журнал. 2015 жыл No 1, 97-105ж.

2. Анализ ᴍеханизма ᴦосударственного регулирования ᴎнновационных ᴨроектов в регионах Республики Казахстан Международный научно-общественный журнал "DOGMA". – 2021. - No 2( 16); МСН 2522-9265.

3. Агроөнеркәсіптік кешенді жетілдіру шаралары «Қазақстанның ғылыми, білімі және өндірісіндегі инновациялар» халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясының материалдары. 18-19 қараша 2015 жыл. II – ТООМ. Алматы, 2015ж. 112-117б.

4. Экономика қағидалары - сызбалы оқу құралы. Э40 Экономика қағидалары: сызбалы оқу құралы /құраст.: Саяпил Ә., Құдайбергенова А., Құралбаева Р. - Алматы: «Айтұмар» баспасы, 2021.- 160 б. ISBN 978-601-08-0973-4

5. АӨК мемлекеттік басқарудың теориялық аспектілері«ВШК» №4(2)-2018 (декабрь), 43-47с.

6. «Планирование устойчивого развития сельских территорий». "Рыночная экономика: сегодня и завтра" VI Международной научной студенческой конференции. Минск, 2-3 марта 2017 г., Минск БГАТУ 2017.116-118с.

7. Управление качеством пищевых продуктов и их безопасностью «Поиск» №4(1)-2018 (декабрь), 15-20с.

8. «К методике оценки эффективности управленческой деятельности: функциональные обзоры» Проблемы экономики, организации и управления в России и мире: Материалы XIII международной научно-практической конференции (23 декабря 2016 года). - 2016 жылғы 15 тамызда 2016 жылғы 11 тамызда 2016 жылғы 11 тамызда 2016 жылғы 11 тамызда 2016 жылғы 11 тамызда 2016 жылғы 11 тамызда 2016 жылғы 11 тамызда 2016 жылғы 11 тамызда 2016 жылғы 11 тамызда 2016 жылғы 16 тамызда 2016 жылғы 11 тамызда 2016 жылғы 11 тамызда 2016 жылғы 11 тамызда 2016 жылғы 11 тамызда 2016 жылғы 11 тамызда 2016 жылғы 11 тамызда 2016 жылғы 11 тамызда 2016 жылғы 11 тамызда 2016 жылғы 11 тамызда 2016 жылғы 11 тамызда 2016 жылғы 11 тамызда 2016 жылғы 11 тамызда 2016 - 2016 жылғы 19-1999 жылғы 19-1999-1999 жж. 2017 жылғы 19-19-1999-2017 жж. - 206 ж. ISBN 978-80-88005-26-1., 137-140с.

9. Қазақстанда ауылшаруашылық кооперативтерін ұйымдастыру мәселелері «Студенттердің аграрлық ғылымды дамытуға қосқан үлесі - 2018» атты студенттердің XXII ғылыми конференциясы., 302-308с.

10. Некоторые теоретические аспекты государственного управления АПК. "Формирование оргнизационно-экономических условий эффективного функционирования АПК 9-я Международная научно-практическая конференция. 25-26 мая 2017., г.Минск.", 233-237с.

11, Қазақстан Республикасындағы бидай нарығының әлеуетін зерттеу. Доклады Национальной академии наук Республики Казахстан.- Алматы. 3- No319 (2018).-46-54.

12. Основные аспекты реализации инновационных методов работы в АПК Казахстана в условиях рынка III Международной научно-практической конференции «Интеграция научного сообщества перед глобальными проблемами современности», г. Киото (Япония) 26-28 февраля 2018 г., 125-131с

13. Продовольственная безопасность РК в условиях изменеия пищевой потребности на анг.яз Журнал Известия. 2014 жылғы 19-1999 жылғы 19-1999 жылғы 19-1999 жж. No1, 2019, 55-66с.

14. Агроөнеркәсіп кешенінде мемлекеттік қолдау жүйесін жетілдіру 26-27 апрель - 2019жыл., XXIII Халықаралық ғылыми тәжірибелік конференция., 18-21с.

15. Развитие отраслей растениеводства в регионе. Материалы XXV международной научно-практической конференции. Проблемы экономики, организации и управления в России и мире.Прага, Чешская республика. 30 декабря 2020 года, Прага 2021.- 19-22б

16. Специализация животноводства региона. Материалы XXV международной научно-практической конференции. Проблемы экономики, организации и управления в России и мире. Прага, Чешская республика. 30 декабря 2020 года, Прага 2021.-22-24б

17. Шaғын және ортa бизнестiң дамуын қолдaудaғы хaлықaрaлық тәжiрибе «Цифрлық экономиканы қалыптастыру дәуіріндегі жоғары білім беру, бухгалтерлік есеп және аудит жүйесін трансформациялау». Халықаралық ғылыми-тәжірибелік онлайн-конференциясының Еңбектер жинағы, Тараз, Қазақстан, 6 мамыр, 2021 жыл