Құттыбаев Айдар Ермекқалиұлы

Құттыбаев Айдар Ермекқалиұлы

Техникалық ғылымдар кандидаты

Қауымдастырылған профессор

Ө.А. Байқоңыров атындағы Тау-кен-металлургия институты

Тау - кен ісі кафедрасы

Email: a.kuttybayev@satbayev.111

H-index:
6

Докторанттардың саны:
2

Кәсіби өмірбаяны

Құттыбаев Айдар Ермекқалиұлы 2002 жылы Қ.И. Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық университетін 190240 - «Пайдалы қазбалар кен орындарын ашық әдіспен өндіру» мамандығы бойынша бітірді. 2003-2004 жж ҚазҰТУ «Пайдалы қазбалар кен орындарын ашық әдіспен өндіру» кафедрасының инженері болып жұмыс істеді. 2004 жылғы қарашада Қ.И.Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық университетінің күндізгі аспирантурасына түсіп 25.00.22. - «Геотехнология (жерасты, ашық және құрылыс) мамандығы бойынша диссертациясын сәтті қорғады.

2005 жылдың 1 қыркүйегінен бастап Қ.И.Сәтбаев атындағы ҚазҰТУ-дың  "Ашық тау-кен ісі" кафедрасында сабақ береді.

2005 жылдан бастап ғылыми зерттеу жұмыстары бойынша жұмыстар жасайды.

60-тан астам ғылыми және оқу-әдістемелік жұмыстардың авторы, сонымен қатар Халықаралық ғылыми-техникалық семинарлар мен конференцияларға қатысып тұрады.

Құттыбаев А.Е. үнемі өз біліктілігін көтеру үстінде жұмыс жасайды.

Білімі

1. Қ.И.Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық университеті,  тау-кен ісі бөлімі, Алматы қаласы,1997-2002 ж. Пайдалы қазбалар кен орындарын ашық игеру, Тау-кен инженері  ЖБ 0657693

2. Қ.И.Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық университеті, Аспирантура. Алматы қаласы, 2004-2007 жж., Техника ғылымданрының кандидаты, 25.00.22 - Геотехнология (жерасты, ашық және құрылыс)  ЖБ0657693

3. Халықаралық инженерлік-технологиялық университеті, Қаржы, Алматы қаласы, 2019-2021 жж., бизнес және басқару бакалавры, BD 00017816652.

Ғылыми жобалар

Ғылыми жобаларға қатысу:

1. «Модернизация технологий взрывных работ на карьерах с использованием инновационных методов определения их параметров» (2013-2015гг.)  Орындаушы-АҒҚ.

2. «Многофакторный анализ устойчивости высоких внутренних отвалов на основе численных геомеханических моделей в условиях полого-наклонного и наклонного основания» (2013-2015гг.)

Орындаушы-АҒҚ.

3. №757.МОН.ГФ.15.РИПР.47 «Внедрение новых информационных технологий для оптимизации ведения подземных горных работ» (2016 г.) Орындаушы-АҒҚ.

4. 2018/BR05235618 «Модернизация технологий и производств в горнодобывающей и горноперерабатывающей отраслях Республики Казахстан» договор № 266 от 28 марта 2018/ Орындаушы-АҒҚ.

5/ Внедрение инновационных технологий буровзрывных работ на основе автоматизированного проектирования параметров и результатов массовых взрывов на карьерах АО «ССГПО». Договор № 20/1641 от 17.05.2017г / Орындаушы-АҒҚ.

6. Реализация инновационных горнотранспортных систем и повышение интенсивности добычи руды на глубоких карьерах в условиях предельного состояния крутонаклонных слоев. 2020-2022гг.  Орындаушы-АҒҚ.

Жарияланымдар

СКОПУС

ОГР

1) Kovrov, O., Babiy, K., Rakishev, B., Kuttybayev, A. Influence of watering filled-up rock massif on geomechanical stability of the cyclic and progressive technology line. (2016) Mining of Mineral Deposits, 10 (2), pp. 55-63.  DOI: 10.15407/mining10.02.055

2) Kopesbayeva, A., Auezova, A., Adambaev, M., Kuttybayev, A. Research and development of software and hardware modules for testing technologies of rock mass blasting preparation. New Developments in Mining Engineering 2015: Theoretical and Practical Solutions of Mineral Resources Mining. CRC Press.- 2015, Pages 185-192. DOI: 10.1201 / b19901-34.

3) Adamaev, M., Kuttybaev, A., Auezova, A. Dynamics of dry grinding in two-compartment separator mills (2015) New Developments in Mining Engineering 2015: Theoretical and Practical Solutions of Mineral. Resources Mining, pp. 435-439.

4) Rakishev, B.R., Auezova, A.M., Kuttybayev, A.Ye., Kozhantov, A.U. Specifications of the rock massifs by the block sizes. Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu. Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu. Issue 6, 2014, Pages 22-27

5) Lutsenko, S., Hryhoriev, Y., Peregudov, V., Kuttybayev, A., Shampykova, A. Improving the methods for determining the promising boundaries of iron ore open pits (2021) E3S Web of Conferences, 280, статья № 01005. DOI: 10.1051/e3sconf/202128001005

6) Hryhoriev, Y., Lutsenko, S., Systierov, O., Kuttybayev, A., Kuttybayeva, A. Implementation of sustainable development approaches by creating the mining cluster: The case of MPP "inguletskiy" (2023) IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 1254 (1), статья № 012055.  DOI: 10.1088/1755-1315/1254/1/012055

7)  Hryhoriev, Y., Lutsenko, S., Kuttybayev, A., Ermekkali, A., Shamrai, V. Study of the impact of the open pit productivity on the economic indicators of mining development (2023) IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 1254 (1), статья № 012050. DOI: 10.1088/1755-1315/1254/1/012050

Подземная разработка

1) A Imashev, A Suimbayeva, G Zhunusbekova, Sh Zeitinova, A Kuttybayev, A Mussin. Research into stress-strain state of the mass under open pit with a change in the open-pit bottom width.  Mining of Mineral Deposits. Volume 16 (2022), Issue 3, 61-66. https://doi.org/10.33271/mining16.03.061

2) Bolatova, A., Kuttybayev, A., Каinazarov, А., Hryhoriev, Y., Lutsenko, S. Use of mining and metallurgical waste as a backfill of worked-out spaces. News of the National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan, Series of Geology and Technical Sciences, 2022, 2022(1), pp. 33–38. https://doi.org/10.32014/2022.2518-170X.137

3) A.Mussin, A.Imashev, A.Matayev, Y.Abeuov, N.Shaike, A.Kuttybayev. Reduction of ore dilution when mining low-thickness ore bodies by means of artificial maintenance of the mined-out area. Mining of Mineral Deposits. 2023, 17(1):35-42 https://doi.org/10.33271/mining17.01.035

Нефтяная инженерия

1) Ratov B. T., Fedorov B. V., KuttybaevA. E., Sarbopeeva M. D., Borash B. R. Drilling tools with compound cutting structure for hydrological and geotechnical drilling. MIAB. Mining Inf. Anal. Bull. 2022; (9):42-59. [In Russ]. DOI: 10.25018/0236_1493_2022_9_0_42

2) Ratov, B.T., Mechnik, V.A., Kolodnitsky, V.M., Kuttybayev, A., Muzapparova, A. Drilling inserts of the WC-Co-CrB2 system with increased mechanical properties. (2021) International Multidisciplinary Scientific GeoConference Surveying Geology and Mining Ecology Management, SGEM, 21 (1.1), pp. 617-626. DOI: 10.5593/sgem2021/1.1/s06.111 

3) B.Ratov, M.Rucki, B.Fedorov, E.Hevorkian, Z.Siemiatkowski, S.Muratova, E.Omirzakova, A.Kuttybayev, V.Mechnik, N.Bondarenko. Calculations on Enhancement of Polycrystalline Diamond Bits through Addition of Superhard Diamond-Reinforced Elements. Machines 2023, 11(4), 453; https://doi.org/10.3390/machines11040453

4) Ratov, B.T., Mechnik, V.A., Gevorkyan, E.S., Kolodnitskyi, V.M., Bondarenko, N.A., Kuttybayev, A.E., Muratova, S.K., Korostyshevskiy, D.L. (2023) Effect of the CrB2 Additive Content on the Structure, Mechanical Properties, and Performance Characteristics of Diamond-Containing Cdiamond–(WC–Co) Composite Materials Formed by Spark Plasma Sintering. Journal of Superhard Materials, 45 (3), pp. 161-174. DOI:10.3103/S106345762303019X

Учебное пособие, Монография

1. К.К. Елемесов, К.Б.Рысбеков, Г.К.Саменов, А.Е.Куттыбаев. Горные и транспортные машины открытых горных работ. Учебное пособие. Алматы. КазНИТУ, 2018. – 220 с.

2. Куттыбаев А.Е. Бұрғылау станоктары. Оқу құралы, ҚазҰТЗУ, 2020-132 б.

3. Давиденко А.Н., Ратов Б.Т., Игнатов А.А., Қожахмет Қ.Ә., Куттыбаев А.Е., Кенжегалиева Ж.М. Циркуляционные процессы при бурении скважин и их физико-химические особенности. Монография, Каспийский общественный университет, 2022, - 242 стр.

4. Ратов Б.Т., Федоров Б.В., Бондаренко Н., А., Мечник В.А., Исонкин А.М., Куттыбаев А.Е.Создание эффективных алмазных буровых коронок для проходки скважин в твердых горных породах. Монография, Satbayev University. Алматы: 2022. - 215 с.

Патенты

1) Ракишев Б.Р., Шашенко А.С., Ковров А.С. Способ внутреннего отвалообразования на наклонном основании. Патент на изобретение РК. МПК: E21C 41/26, E21D 29/02. Бюллетень: 3, от 15.03.2016. № 30970.

2) Ракишев Б.Р., Шашенко А.Н., Ковров А.С. Способ обеспечения устойчивости откосов уступов на карьерах в изменчивых горно-геологических условиях. Патент на изобретение РК. МПК: E21C 41/26 (2006.01). Бюллетень: 42, от 18.10.2019 г. № 33956.

3) Ракишев Б.Р; Орынбай А.А.; Куттыбаев А.Е.; Мусахан А.Б. Способ образования врубовой полости при отбойке пород в горизонтальных подземных выработках шпуровыми зарядами. Патент на изобретение РК. 06.01.2023, бюл. №1, №36045.