Меркибаев Ерик Серикович

Меркибаев Ерик Серикович

Зертхана меңгерушісі

Ө.А. Байқоңыров атындағы Тау-кен-металлургия институты

Email: y.merkibayev@satbayev.111

H-index:
2

Кәсіби өмірбаяны

2012-2016 ж. – кіші ғылыми қызметкер, ғылыми-зерттеу институты, РМК "жану проблемалары Институты".

2014-2016 жылдары-"ашық үлгідегі ұлттық ғылыми зертхана"ғылыми-зерттеу институтының кіші ғылыми қызметкері.

2015-2016 жылдары-"жер және металлургия және байыту туралы ғылымдар орталығы"ғылыми-зерттеу институтының кіші ғылыми қызметкері.

2016-2017 жылдары-ҚазҰУ физика факультетінің ассистенті. Әл-Фараби (AutoCAD, CorelDraw)

2018 жылдан – Қ.и. Сәтбаев атындағы ҚазҰТЗУ "металлургиялық процестер, жылу техникасы және арнайы материалдар технологиясы" кафедрасының зертхана меңгерушісі, жетекші инженері.

Білімі

2013 жылы Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің "Материалтану және жаңа материалдар технологиясы" мамандығы бойынша бітірген, мамандығы – бакалавр.

2015 жылдың 01 шілдесінде мемлекеттік аттестаттау комиссиясының шешімімен Е. С. Меркибаев магистр академиялық дәрежесін алды (хаттама № 1, диплом № 0082320), диссертациялық жұмыстың тақырыбы:" оттегі-ацетилен жанарғы әдісімен алынған көміртегі қабықшаларының құрылымы мен морфологиясы", Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ "Материалтану және жаңа материалдар технологиясы"

2015 жылдан-Ph докторанты.D – "металлургиялық процестер, жылу техникасы және арнайы материалдар технологиясы" кафедрасының 6D070900 – Металлургия мамандығы бойынша докторлық диссертациясының тақырыбы: "байытылуы қиын кедей кешенді кендер мен өнеркәсіп өнімдерін қайта өңдеу", ғылыми жетекшісі-профессор, Т.ғ. д. В. А. Луганов 

Ғылыми жобалар

BR05235618 "Қазақстан Республикасының тау-кен өндіру және тау-кен өңдеу салаларында технологиялар мен өндірістерді жаңғырту"тақырыбы бойынша

Ap05134217 тақырыбы бойынша: Алтын-мышьяк-Көмір концентраттарын өңдеу технологиясын негіздеу және дамыту."(Н/ж Луганов В. А.)

Ap08052829 тақырыбы бойынша:"Тотыққан, қиын байытылатын мырыш, қорғасын бар кендер мен сульфидті күйдірумен байытудың өнеркәсіптік өнімдерін кешенді қайта өңдеудің гибридті технологиясын әзірлеу, содан кейін тұқылмен байыту"

"ССКӨБ АҚ-да ылғалды магниттік сепарацияның жатқан және ағымдағы қалдықтарын зерттеу"бойынша тәжірибелік-өнеркәсіптік сынауға шаруашылық келісім-шарт зерттеулерін орындауға қатысты,

"Балауса" ЖШС-мен 08.02.2021 жылғы № 1/21 "ванадий өндірісінің өнеркәсіптік өнімдерінен никель алу"

ГФ "Нанодисперсті мөлшердегі металл және тотыққан темір ұнтақтарын алу технологиясын жасау".

Жарияланымдар

1.Меркибаев Е.С., Мотовилов И.Ю., Луганов В.А., ЕскенЖ.И. Термодинамическое обоснование технологии переработки окисленных полиметаллических руд. Международные Сатпаевские чтения «Научное наследие Шахмардана Есенова», Алматы.

2. K.K. Mamyrbayeva, V.A. Luganov, Y.S. Merkibayev, Zh. Yesken, S.D. Orazymbetova Extraction of copper from dumps and tails of leaching by hydrochkorie  acid, WASTES-Solutions, Treatments and Opportunities ll, Portugal

3. Yerik Merkibaev, Marinela Panayotova_, Vladimir Luganov, Vladko Panayotov_, Tatiana Chepushtanova, «Sulphidation roasting as means to recover zinc from oxidised ores»/Comptes rendus de l’Acad´emie bulgare des Sciences, Tome 71, No 8, 2018, Процентиль 48, Q2, Scopus.

4. Луганов В.А., Чепуштанова Т.А., Гусейнова Г.Д., Мотовилов И.Ю., Меркибаев Е.С., Технологические исследования переработки золото-мышьяково-угольных концентратов, Международной научно-практической конференцииэффективные технологии производства цветных, редких и благородных металлов, 2018, Алматы

5. Chepushtanova T.A., Motovilov I., Merkibayev Y.S., Sarsenova M.S., Sumed G. Technology of sulfiding-pyrrotinizing roasting of lead flotation tailings, University of Mining and Geology “St. Ivan Rilski” – Sofia, Bulgaria and the Organizing Committee of 63rd International Scientific Conference of the University of Mining and Geology “St. Ivan Rilski”, с включением статьи в журнал с импакт-фактором базы данных SCOPUS

6. Luganov V.A., Chepushtanova T.A., Guseynova G., Merkibayev Y.S., Mamyrbaeva K.K., Mishra. Processing of pyrite concentrates with the extraction of non-ferrous metals: nickel and cobalt technology elaboration, University of Mining and Geology “St. Ivan Rilski” – Sofia, Bulgaria and the Organizing Committee of 63rd International Scientific Conference of the University of Mining and Geology “St. Ivan Rilski”, с включением статьи в журнал с импакт-фактором базы данных SCOPUS

7. Luganov V.A., Chepushtanova T.A., Mamyrbayeva K.K., Baigenzhenov O. S. Merkibayev E. S, Development of technology for gold-arsenic-coal concentrates processing. XIII International Mineral processing and recycling conference, IMPRC 2019 Belgrade, Serbia, 08-10 of May 2019, 475-481, доклады конференции входят в базу SCOPUS

8. Нурсапарова А.Ж., Луганов В.А., Чепуштанова Т.А., Е.С. Меркибаев, Г.Д. Гусейнова. Технология переработки пиритных концентратов, получаемых при обогащении хвостов мокрой магнитной сепарации АО «ССГПО» «Международные Сатпаевские чтения, том 1, с.526-530, 2020.

9. Нурсапарова А.Ж., Луганов В.А., Чепуштанова Т.А., Е.С. Меркибаев, Г.Д. Гусейнова. «Технико-экономическая оценка технологии удаления мышьяка из упорных золотомышьяковых концентратов» Международные Сатпаевские чтения, том 1, с.530-534, 2020.

10. Sabitov S., Mansurov B.Z., Medyanova B., Partizan G., Koshanova A., Merkibayev Y.S., Mansurova M., Lesbayev B. Synthesis of micro- and nanodiamonds by the method of oxy- acetylene combustion flame. 3rd International School and Conference on Optoelectronics, Photonics, Engineering and Nanostructures, Saint Petersburg OPEN, Volume 741, Issue 1, 15 September 2016, Номер статьи 012023, доклады конференции входят в базу SCOPUS

11. Установление термодинамических условий процесса обжига пиритно-кобальтового концентрата. Журнал «Вестник Национальной инженерной академии Республики Казахстан», 2020, №1 (75), Стр. 86-89

12. Луганов В.А., Чепуштанова Т.А., Гусейнова Г.Д., Меркибаев Е., Мотовилов И.Ю. Исследование влияния углерода на показатели суль­фи­ди­рования золотомышьякового концентрата в условиях «кипящего слоя» Журнал «Вестник КазНИТУ» 6(136)/2019, с. 888-893

13. Журнал «Вестник КазНИТУ» 6(136)/2019, с. 888-893 Термодинамическое обоснование высокотемпературного сульфидирования оксида цинка. Журнал «Вестник КазНИТУ» 2020 №2 (138) , стр 761-766

14. . Бирюкова А.А., Боронина А.В., Меркибаев Е.С., Мырзакулов М.К.,. Вакалова Т.В. Алюмосиликатная керамика из природного и техногенного сырья Казахстана. //Доклад XXI Межд. научно-техн. конф. Научные основы и практика переработки руд и техногенного сырья. 2016 С.

15. Бирюкова А.А., Тихонова Т.А., Меркибаев Е.С., Хабас Т.А., Погребенков В.М. Синтез кордиеритомуллитовой керамики с заданным фазовым составом на основе сырья Казахстана //Комплексное использование минерального сырья. 2016. № 2. С

16. T.A.Chepushtanova,   I.Y. Motovilov, Y.S. Merkibayev, M.S.Sarsenova, G. Sumedh. Technology of complex treatment of oxidized polymetallic ores  and floatation  tailings //MDPI-Minerals, Процентиль 64, Q2, Статья принята и находится в печати, октябрь 2021 г.

17. Т.А.Чепуштанова, Е.С. Меркибаев, И.Ю. Мотовилов, К.В. Поляков Разработка гибридной технологии сульфидирующего обжига цинк, свинецсодержащих промпродуктов обогащения// Горный журнал Казахстана. Статья принята и находится в печати, октябрь 2021 г.

18. Т.А.Чепуштанова, К.В. Поляков, Е.С. Меркибаев Технология переработка хвостов обогащения свинцово- цинковых руд методом активирующего, сульфидирующего обжига//25-аяМеждународная научно-практическая конференция «ИННОВАЦИЯ-2021». г.Ташкент, Узбекистан. 26-27 октября 2021 года.

19. Патент Способ удаления мышьяка и углерода из арсенопирит-углеродсодержащих концентратов Луганов В.А., Чепуштанова Т.А., Гусейнова Г.Д., Меркибаев Е.С.  2021

20. Учебно-методическая работа «Процессы и аппараты порошковой металлургии (методические указания к практическим занятиям)». Луганов В.А., Чепуштанова Т.А., Гусейнова Г.Д., Меркибаев Е.С.  2019

21. Монография «Переработка золото-мышьяково-угольных концентратов» Луганов В.А., Чепуштанова Т.А., Гусейнова Г.Д., Меркибаев Е.С.  2020