Молдабаева Гульнара Жаксылыковна

Молдабаева Гульнара Жаксылыковна

Техника ғылымдарының магистрі, Техникалық ғылымдар кандидаты

Қауымдастырылған профессор

Ө.А. Байқоңыров атындағы Тау-кен-металлургия институты

Металлургия және пайдалы қазбаларды байыту кафедрасы

Email: gulnara.moldabayeva@satbayev.111

H-index:
4

Докторанттардың саны:
1

Кәсіби өмірбаяны

       01.02.2001 – 01.12.2001 Қ. И. Сәтбаев атындағы ҚазҰТУ "Металтану, жабдықтар және металдарды термиялық өңдеу технологиясы" кафедрасының инженері;

       01.12.2003 – 01.09.2005 Қ. И. Сәтбаев атындағы ҚазҰТУ "Түсті металдар металлургиясы" кафедрасының ассистенті;

      01.09.2005 – 25.09.2008 Қ. И. Сәтбаев атындағы ҚазҰТУ "Түсті металдар металлургиясы" кафедрасының аға оқытушысы;

      26.09.2008 – 21.08.2016 Қ. И. Сәтбаев атындағы ҚазҰТЗУ "Түсті металдар металлургиясы" кафедрасының доценті;

      22.08.2016 – 30.08.2021  Қ. И. Сәтбаев атындағы ҚазҰТЗУ "Металлургия және пайдалы қазбаларды байыту" кафедрасының сениор-лекторы;

      31.08.2021 – қазіргі уақытқа дейін Қ. И. Сәтбаев атындағы ҚазҰТЗУ "Металлургия және пайдалы қазбаларды байыту" кафедрасының қауымдастырылған профессоры.

Білімі

       Білімі – жоғары

       1993-1998 ж.ж. – Қ. И. Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық университетінде «Металтану, жабдықтар және металдарды термиялық өңдеу технологиясы» мамандығы бойынша оқу. Біліктілігі: инженер-металлург. Диплом № 0001124.

       1998-2000 ж.ж. - Қ. И. Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық университетінің магистратурасында «Металлургия» мамандығы бойынша оқу. Біліктілігі: 2400 - Металлургия мамандығы бойынша ғылым магистрі. Диплом № 0000111.

       2001-2003 ж.ж. – Қ. И. Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық университетінің аспирантурасында 05.16.02 - Қара, түсті және сирек металдар металлургиясы мамандығы бойынша оқу.

Техника ғылымдарының кандидаты, диплом  ҒК № 0000072

Ғылыми жобалар

- № BR05235618 «Қазақстан Республикасының тау-кен өндіру және тау-кен өңдеу салаларындағы технологиялар мен өндірістерді жаңғырту» ҒТБ шеңберінде орындалатын «Лисаков фосфорлы темір кені концентратын дайындау және қайта өңдеу технологиясын әзірлеу» жобасының аға ғылыми қызметкері (2018-2020 жж.);

- «Қорғасын өндірісінің кондиционды емес жартылай өнімдері мен айналмалы материалдарынан қорғасын, мыс, мырыш, сирек және сирек жер металдарын тауарлы өнімге тікелей бөліп алудың жаңа жоғары технологиялық барботажды технологиясын жасақтау» гранттық қаржыландыру шеңберінде орындалатын № AP05130595-OT-18 жобасының аға ғылыми қызметкері (2018-2020 жж.);

- «Қышқыл мен сілті регенерацияланатин натрийдің вольфраматы мен сульфаты эрітінділерін электродиализбен өңдеу технологиясын және аппаратурасын зерттеп әзірлеу» гранттық қаржыландыру шеңберінде орындалатын № AP19677216 жобасының жетекші ғылыми қызметкері (2023-2025 жж.);

- «Тау-кен металлургия кешені үшін ресурс үнемдейтін энергия өндіруші технологияларды әзірлеу және инновациялық инжинирингтік орталық құру » бағдарламалық-нысаналы қаржыландыру шеңберінде орындалатын № BR21881939 жобасының 5 - міндетінің жауапты орындаушысы (2023-2025 жж.).

Жарияланымдар

Даулетбаков Т.С., Акильбекова Ш.К., Молдабаева Г.Ж.  Способ переработки золото-сурьму-мышьяксодержащих материалов.  Инновационный патент РК № 68926. Дата подачи заявки 06.05.2009. Опубл. 15.06.2011, бюл. № 6.

Молдабаева Г.Ж., Акильбекова Ш.К., Даулетбаков Т.С., Джолдасов А.А., Атанова О.В. Способ переработки арсенопиритных сульфидных золотосодержащих концентратов. Инновационный патент РК № 25670. Дата бюллетеня 16.04.2012, бюл. № 4.

Молдабаева Г.Ж. Исследования по гидрометаллургической переработке натриевого штейно-шлакового расплава. Materials of the ХIII International scientific and practical Conference «Cutting-edge science - 2017», Volume 15: Technical science. Sheffield. Science and education LTD. P. 7-11.

Dosmukhamedov N.K., Zholdasbai Е.Е., Dauletbakov T.S., Balgimbayeva U.A., Kurmanseitov M.B., Moldabaeva G.Zh. Ways of improving the technology of processing of semi-products and recycling materials of the lead production. – Алматы: Вестник КазНИТУ, № 5 (129), 2018, с. 106-112.

G. Zh. Moldabayeva, S. K. Akilbekova, K. K. Mamyrbayeva, B. Mishra Electrosmelting of Lead-Containing Dusts from Copper  Smelters. Journal of Sustainable Metallurgy.2015. - P. 286-296. DOI: 10.1007/s40831-015-0025-5

Dauletbakov T.S., Mambetaliyeva A.R., Dosmukhamedov N.K., Zhandauletov F.R., Moldabaeva G.Z. Complex processing of industrial products and lead-copper concentrates. Eurasian Chemico-Technological Journal, 2015, 17(4), P 301–308

Dosmukhamedov N., Argyn A., Zholdasbay E., Moldabayeva G. Forms of oxygen presence in copper–lead matte. Journal of Materials Research and Technology. V 9, I 5, 2020, P 11826-1833. https://doi.org/10.1016/j.jmrt.2020.08.029

Akilbekova Sh., Myrzalieva S., Moldabayeva G., Mamyrbayeva K., Turkmenbayeva M. Investigation of the process of sulfide-firing of gold-antimony concentrate. Journal of Chemical Technology and Metallurgy, 56 (5), 2021, P 1051-1057.

Baimbetov B., Moldabayeva G., Yeleuliyeva A., Jumankulova S., Taimassova A., Adilzhan Zh., Baisultanov R., Yakob E., Serikbayev V. Prospects of Processing Tungsten Ores from the Akchatau Deposit. 

Processes, 2024, Volume 12, Issue 1, 77. https://doi.org/10.3390/pr12010077

Докторанттардың әлеуетті зерттеу жұмыстары

Түсті металлургияның техногенді және қайталама шикізатын қайта өңдеу