Молдабеков Мурат Сманович

Молдабеков Мурат Сманович

Ph.D. докторы

Ассистент-профессор

Қ. Тұрысов атындағы Геология және мұнай-газ ісі институты

Мұнай инженериясы кафедрасы

Email: m.moldabekov@satbayev.111

H-index:
1

Докторанттардың саны:
1

Кәсіби өмірбаяны

Сәтбаев университетінің Геология, мұнай және тау-кен ісі институтының директор орынбасары және ассистент профессоры, PhD докторы.

Біліктілігі – тау-кен инженері

Жалпы жұмыс өтілі – 22 жыл, үздіксіз ғылыми-педагогикалық өтілі 18 жылды құрайды.

Өзінің кәсіби қызметін 1998 жылы Жаңаөзен қаласы «Өзенмұнайгаз» АҚ мұайгаз өндіру басқармасында (МГӨБ-2) ұңғыларды жерасты жөндеу цехының операторы болып бастаған.

02.1999 – 07.1999 ж. – ұңғыларды жерасты жөндеу цехында шебер, «Өзенмұнайгаз» АҚ МГӨБ-2

07.1999 – 02.2000 ж. – ұңғыларды жерасты жөндеу цехында инженер-технолог, «Өзенмұнайгаз» АҚ МГӨБ-2

02.2000 – 11.2000 ж. – мұнай және газ өндіру цехында жетекші инженер-технолог, «Өзенмұнайгаз» АҚ МГӨБ-2

11.2000 – 09.2002 ж. – МГӨБ-2 аппараты құрамында технологиялық бөлімінде инженер-технолог, «Өзенмұнайгаз» АҚ

2002 жылдан бастап Қ.И. Сәтбаев атындағы ҚазҰТУ «Ұңғыларды бұрғылау техникасы және технологиясы» кафедрасында ассистент болып істеді.

2003 жылдан 2005 жылға дейін Қазақ-Британ техникалық университетінде, «Геодезия, геология және геофизика» және «Мұнайгаз инженериясы» кафедраларында оқытушы болып істеді.

2005 жылдан 2015 жылға дейін Қ.И. Сәтбаев атындағы ҚазҰТУ «Ұңғыларды бұрғылау техникасы және технологиясы» кафедрасында оқытушы, аға оқытушы болып жұмыс істеді.

2019 жылдың қыркүйек айынан 2019 жылдың желтоқсан айына дейін Сәтбаев университетінің «Мұнай инженериясы» кафедрасында ассистент профессор

2020 жылдың қаңтар айынан бастап Сәтбаев университетінің Геология, мұнай және тау-кен ісі институтының директор орынбасары

Марапаттаулар, көтермелеулер:

2007 жылдың 30 наурызында университет ректорының атынан жоғары білікті мамандарды даярлауда адал еңбегі үшін алғыс жарияланған.

«Білім беру жүйесіндегі тестілеуді ұйымдастыру мен өткізудегі, сондай-ақ жас ұрпаққа білім мен тәлімді тәрбие берудегі белсенді еңбегі үшін» ҚР БжҒМ құрмет грамотасымен марапатталған, Астана қ-сы.

Білімі

2015-2018 ж. 6D070600 - "Геология және пайдалы қазба кен орындарын барлау" мамандығы бойынша (PhD) докторантура. Қ.И. Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық зерттеу университеті

2011-2013 ж. - "Геология және пайдалы қазба кен орындарын барлау" мамандығы бойынша магистратура. Каспий қоғамдық университеті

1993-1998 ж. - Мұнай факультеті, "Мұнай және газ ұңғыларын бұрғылау" мамандығы, біліктілігі - таукен-инженері, Қазақ ұлттық техникалық университеті

Ғылыми жобалар

1. 2017 жылдан 2018 жылға дейін Қ.И. Сәтбаев атындағы ҚазҰТЗУ-де профессор А.Қ. Қасеновтың жетекшілігімен «Арнайы снарядтардың көмегімен технологиялық ұңғыларды жөндеу-қалпына келтіру жұмыстарының технологиясын жетілдіру» атты ғылыми жобаның жетекші ғылыми қызметкері жұмысын атқарған. Зерттеу барысында оң нәтиже алынды және ұңғыны тазалау бойынша жасалған құрылғы «Иіркөл» кен орнында «Семізбай-U» ЖШС енгізілді. Жоба тақырыбы бойынша патентке сұраныс тапсырылды.

2. ГМжТКІИ директоры А.Х. Сыздықовтың жетекшілігімен профессор А.Қ. Қасеновпен бірге «Тазалау сұйығының кавитациялық эффектісін қолданып мұнайгаз ұңғыларын тазалау бойынша жаңа техника мен технологияларды өңдеу» тақырыбында ғылыми жоба орындауға «Қазмұнайгаз инжиниринг» ҰК-на сұраныс тапсырылды.

Жеке және авторлармен бірге 40-тан аса ғылыми еңбектері жәрияланған, оның ішінде 2 Web of Science и Scopus базаларына енген рейтингті журналдарда жәрияланған.

Жарияланымдар

A.K. Kassenov, A.H. Syzdykov, V. I. Spirin2, V.S. Moldabekov, M.S. Bukenova. Methods for calculating cavitators for devices designed by satbayev university for cleaning oil and gas wells. News of the national academy of sciences of the republic of Kazakhstan, Series of geology and technical sciences, Volume 2, Number 440 (2020), с.81 – 86, https://doi.org/10.32014/2020.2518-170X.34, ISSN 2224-5278

Касенов А.К.Спирин В.И., Молдабеков М.С., Файзулин А.З.Байбусинова Ж. Анализ современной технологии, техники освоения и проведения ремонтно-восстановичтельных работ в геотехнологических скважинах, Известия Национальной академии наук Республики Казахстан. Серия геологии и технических наук, Алматы, НАН РК.,№3, 2018, ISSN 2518-170Х (Online), ISSN 2224-5278 (Print), стр.283-289

Касенов А.К.Будюков Ю.Е.Спирин В.И., Молдабеков М.С. Разработка устройств по декольматации фильтров геотехнологических скважин и предварительные испытания в производственных условиях, Научно-технический и производственный Горный Журнал Казахстана. Алматы, №8, 2018г., ISSN 2227-4766, стр.40-42

Спирин В.И.Будюков Ю.Е.Соловьев Н.В.Касенов А.К., Молдабеков М.С. Совершенствование технологии бурения геотехнологических скважин. Разведка и охрана недр. Издательство: Всероссийский научно-исследовательский институт минерального сырья им. Н.М. Федоровского, г. Москва, №1, 2017г. ISSN: 0034-026X, стр.43-45

Kassenov A.K.,Moldabekov M.S., Ratov B.T.,Faizulin A.Z.,Bukenova M.S. The reasons of formation of oil seals when drilling geotechnological wells for underground leaching of uranium ores, 16th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2016, www.sgem.orgSGEM2016 Conference Proceedings, Albena, Bulgary, ISBN 978-619-7105-55-1 / ISSN 1314-2704, June 28 - July 6, 2016, Book1 Vol. 1, 633-640pp,.

В.И.Спирин, Ю.Е. Будюков, Н.Г.Егоров, А.К. Касенов, М.С. Молдабеков. Перспективы применения забойных шламоуловителей при бурении геотехнологических скважин. Материалы международной конференции “Геологоразведочное и нефтегазовое дело ХХ1 веке: технологии, наука, образование. Алматы. 09 – 13 ноября. 2016г., ISBN 978-601-7529-48-2, стр.122-125

В.И. Спирин, Ю.Е. Будюков, В.П. Онищин, Б.Т. Ратов, М.С. Молдабеков. Повышение эффективности сооружения разведочно-эксплуатационных скважин на углеводородное и минеральное сырьё. Материалы международной конференции “Геологоразведочное и нефтегазовое дело ХХ1 веке: технологии, наука, образование. Алматы. 09 – 13 ноября. 2016г., ISBN 978-601-7529-48-2, стр.283-288

Касенов А.К., Молдабеков М.С., Спирин В.И., Будюков Ю.Е.  Выбор бурового раствора для сооружения геотехнологических скважин. Доклады III международной научно-технической конференции «Инновационные наукоемкие технологии», Издательство: «Инновационные технологии, г. Тула. 2016г., ISBN 978-5-9906864-7-2, стр.10-14

Касенов А.К., Молдабеков М.С., Файзулин А.З., Рахметов М.Т. Колонковый снаряд с разборной внутренней керноприемной трубой. Материалы международной конференции “Геологоразведочное и нефтегазовое дело ХХ1 веке: технологии, наука, образование. Алматы. 09 – 13 ноября. 2016г., ISBN 978-601-7529-48-2, стр.26-28

Докторанттардың әлеуетті зерттеу жұмыстары

Тазалау сұйығының кавитациялық эффектісін қолданып мұнайгаз ұңғыларын тазалау бойынша жаңа техника мен технологияларды өңдеу