Мұханова Гүлмира Самудинқызы

Мұханова Гүлмира Самудинқызы

Техникалық ғылымдар кандидаты

Қауымдастырылған профессор

Қауымдастырылған профессор

Металлургия және өнеркәсіптік инженерия институты

Email: g.mukhanova@satbayev.111

Кәсіби өмірбаяны

- Мен 1994 жылдан бері Қ.И.Сәтпаев атындағы ҚазҰТЗУ-да жұмыс істеймін.

- Көлік технологиясы кафедрасының доценті

Ғылыми жобалар

1. Өңірлік жобаларда жобаларды басқарудың әдістері мен құралдарын енгізу бойынша ұсынымдарды әзірлеу: 03.2017-03.2020

Жарияланымдар

1. Chakeyeva K.S., Mukhanova G.S., Tyshkanbayeva M.B., Kalizhanova A.U., Seydakhmetov A..Instrument for determining the particle size distribution for grain by sedimentometric analysis. Measurement techniques, Vol.60, No.9, December 2017. Импакт-фактор 0.390 Thomson Reuters.

2. Шалдарбеков К.Б., Муханова Г.С. Анализ возможностей применения проектного управления при реализации региональных инновационных проектов (на примере Жамбылской области). Вестник университета «Туран», №2(74), 2017 г.

3. Сатыбалдиева Д.О., Муханова Г.С. Компаниялардағы көрсеткіштердің теңдестірілген жүйесіненгізудің шетелдік тәжірибесі.// «Тұран» университетінің Хабаршысы №4 (76), 2017 ж.

4. Шалдарбеков К.Б., Нурмухамбетова З.С. Аймақтардың инвестициялық әлеуетін бағалау. ВЕСТНИК Национальной инженерной академии Республики Казахстан,2018, № 2 (68), сьр. 107-112.

5. Shaldarbekov K.,Mukhanova G.S., Nurmukhambetova Z. International practices in project management in implementing regional development programs. «Қазақстан Республикасы Ұлттық ғылым академиясының Хабарлары. Қоғамдық жəне гуманитарлық ғылымдар сериясы». ISSN 2224-5294 , 5 (321) қыркүйек – қазан 2018 ж., 101-105 б.

6. Shaldarbekov, Kairat, MukhanovaGulmira et al. 2018. Regional Projects Selection based on Multi-Criteria Evaluation, Journal of Advanced Research in Law and Economics, Volume IX, Fall, 6(36): 2026 –2034. DOI: 10.14505/jarle.v9.6(36).16.

7. Shaldarbekov, Kairat B., Mukhanova Gulmira S. et al. 2018. Problems of Regional Industrial Projects Realization, Journal of Advanced Research in Law and Economics, Volume IX, Fall, 6(36): 2119 – 2128. DOI: 10.14505/jarle.v9.6(36).27

8. Satybaldiyeva, Dinara O., Mukhanova Gulmira S. et al. Determination of Effective Balanced Indicators in the Airline Company Using a Modified Fuzzy Analytical Hierarchy Process Approach. Journal of Advanced Research in Law and Economics, [S.l.], Volume IX, Fall, 8(38), p. 2798-2810. DOI: https://doi.org/10.14505//jarle.v9.8(38).29

Білім беру

- В.И. Ленин атындағы Қазақ политехникалық институты, Автоматтандыру және басқару факультеті, мамандығы - Автоматтандырылған басқару жүйелері, біліктілігі - жүйелік инженер, 1982-1987 жж.

- 05.13.01-Ақпаратты жүйелік талдау, басқару және өңдеу мамандығы бойынша техника ғылымдарының кандидаты, 2003 ж.

- «Информатика, есептеу техникасы және менеджмент» мамандығы бойынша доцент, 2007 ж

Оқу бағдарламалары

Түйіндеме