Наурызова Сәуле Зинагиевна

Наурызова Сәуле Зинагиевна

Ph.D. докторы

Қауымдастырылған профессор

Қ. Тұрысов атындағы Геология және мұнай-газ ісі институты

Химиялық және биохимиялық инженерия кафедрасы

Email: s.nauryzova@satbayev.111

H-index:
3

Кәсіби өмірбаяны

PhD докторы, ассистент-профессор. Алдыңғы жылдары негізгі мамандығы бойынша химия-технологиялық институті (Шымкент қ.), Қ.Жубанов атындағы мемлекеттік университеті (Ақтөбе қ.), Алматы технологиялық университеті, 2012 жылдан Сәтбаев Университетінде жұмыс істеді. 2016 ж. Мәскеу технологиялық университетінде және Фрумкин атындағы физикалық химия мен электрлік химия институтында ғылыми тағылымдамадан өтті. 2012-2016 жж. – Ұлттық тестлеу орталығында ғылыми-әдістемелік лабораторияның әзірлеуші ​​және сарапшысы ретінде «Көмірсутектік шикізатын өндеу технологиясы», "Органикалық заттары технологиясының теориялық негіздері" пәндері бойынша тест тапсырмаларын қалыптастыру жұмыстарына қатысты. 2017 ж. – ҰБТ  өткізу кезінде ҚР БҒМ өкілі ретінде апелляциялық комиссияның төрағасы болды. Магистрлік және докторлық диссертациялардың жетекшісі. Ғылыми жетекшісі болған студенттік ғылыми-зерттеу жұмысы 2018 жылы Республикалық конкурстың ІІ дәрежелі дипломына ие болды.  Ғылыми зерттеулерінің негізгі нәтижелері ҚР білім және ғылым саласындағы бақылау Комитеті бекітілген тізіміндегі басылымдарында («Промышленность Казахстана», «Нефть и газ Казахстана», «Вестник КазНУ») (2016-2018), «Scopus» мәліметтер базасына  кіретін Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects» (IF 2.7), Менделеев съезділерінің  (2012, 2016 жж.), 8 халықаралық IUPACсимпозиумы (2017 ж.) тезістерінде, «Вестник технологического университета» (2019 ж., Казань, ВАК РФ) мақалаларда келтірілген.

Білімі

С.М. Киров атындағы Қазақ мемлекеттік университеті (1978-1983), мамандығы - химик, химия оқытушысы.

Қ.И. Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық университеті, К. Турысов атындағы геология және мұнай-газ ісі институті (2012-2014) - 6М073900- Мұнай-химия мамандығының техникалық ғылымдар магистрі.

Қ.И. Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық университеті (2014-2017) - 6D073900- Мұнай-химия мамандығының PhD докторы.

Ғылыми жобалар

1) Илек өзені аймағында (VI) хроммен ластанған жер асты суларын тазарту туралы инветициялық жоба, 2015;

2) ПЦФ, «Макромолекулалық дизайн және стимул-сезімтал полимерлерінің жұмыс жасауы» (ПЦФ), 2018-2020;

3) гранттік жоба (МОН РК) «Полимер-металл көпқабатты нанокатализаторларды әзірлеу», 2020-2021;

4) гранттік жоба «Медициналық мақсатта ұзақ әсер ететін көп функциялы жараларды емдейтін полимер композиттік материалды (ПКМ) жасау», 2023.

Жарияланымдар

1. Nauryzova S., Sataev  M.S., Koshkarbaeva  Sh.T., Perni S., Prokopovich P. A galvanic-chemical method for preparing diamond con­taining coatings. «Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects». ISSN 0927-7757, 2015. – Vol.480. – P.384-389. IF 2.8  https://doi.org/10.1016/j.colsurfa.2014.09.014

2. Наурызова С.З., Сатаев М.С., Кошкарбаева Ш. Т., Кожакулов Н.К., Аманбаева К.Б., Ауешов А.П. Способ получения композиционных покрытий. Инновационный патент 25319 РК. –  08.12.2011, Бюл. №12.-3 с.

3. Наурызова С.З., Жарасова Ж.М., Накып А.М., Дауылбек А.А. Разработка композиционных покрытий на основе модифицированного полипропилена для использования в качестве материала нефтепроводов. Вестник технологического университета. ВАК РФ 2019. Т.22, №2 С. 103-105.

4. U.Nakan, G.Mun, Y.Shaikhutdinov, G.Yeligbayeva, Sh.Bieerkehazhi, El-Sayed Negim, B.Selenova, S.Nauryzova. /Hydrogels based on N-isopropylacrylamide and 2 hydroxyethylacrylate: synthesis, characterization and investigation of their antibacterial activity. Polymer international journal,  June 2020. (IF=2.5, Q1) https://scholar.google.com/scholar?oi=bibs&cluster=1938216719736742024&btnI=1&hl=ru

5. B.S. Selenova, A.Ye.Ayazbayeva , А.V. Shakhvorostov , S.K.Kabdrakhmanova, S.Z. Nauryzova, S.E.Kudaibergenov / Preparation and study of the physicochemical characteristics of multilayer polymer composites based on poly(ethyleneimine)-stabilized copper nanoparticles and poly(sodium 2-acrylamide-2-methyl-1-propanesulfonate). Вестник КазНУ, ISSN 1563-0331, 2021. -– №3. – С.22-31. https://bulletin.chemistry.kz/index.php/kaznu/article/view/1235

6. С.Б. Рыспаева, А.Ж. Керимкулова, Ш.С. Ислам,  М.А. Кожайсакова, С.З. Наурызова/ Глубокие эвтектические растворители в качестве новых ингибиторов осаждения асфальтенов// ИЗВЕСТИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ НАУК РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН АО «Институт топлива, катализа и электрохимии им. Д.В. Сокольского» ISSN 2518-1491 (Online), ISSN 2224-5286 (Print) JULY – SEPTEMBER 2022 С.156-166 https://doi.org/10.32014/2518-1491_2022_452_3_156-166

7. A.Ye. Ayazbayeva, V.O. Aseyev, A.V. Shakhvorostov, Nauryzova S.Z. Immobilization of Methyl Orange and Methylene Blue within the Matrix of Charge-Imbalanced Amphoteric Nanogels and Study of Dye Release Kinetics as a Function of Temperature and Ionic Strength// Bulletin of the University of Karaganda – Chemistry, 107(3), 127-140. https://doi.org/10.31489/2022Ch3/3-22-4