Омарова Гульнара Магаувьяновна

Омарова Гульнара Магаувьяновна

Ph.D. докторы

Қауымдастырылған профессор

Қ. Тұрысов атындағы Геология және мұнай-газ ісі институты

Пайдалы қазбалар кенорындарын геологиялық түсіру, іздеу және барлау» кафедрасы

Email: g.omarova@satbayev.111

H-index:
3

Докторанттардың саны:
1

Кәсіби өмірбаяны

Омарова Г.М. Қ.И.Сәтбаев атындағы ҚазҰТЗУ-де  2005 жылдың желтоқсан айынан бері жұмыс істейді. 2007 жылға дейін инженер болып жұмыс істеді. 2008 жылдан бастап оқытушы болып жұмыс істеді, қазіргі уақытта «Геологиялық түсіру, пайдалы қазбалар кен орындарын іздеу және барлау» кафедрасында оқытушы болып қызмет етеді.

2012-2014 жылдары Қ.И.Сәтбаев атындағы ҚазҰТУ магистратурасында оқыды.

2015-2018 жылдары Қ.И.Сәтбаев атындағы ҚазҰТЗУ-дың докторантурасында оқыды.

Сонымен қатар «Қазақстанның геологиялық құрылымы», «Геологиялық карта түсіру және қашықтан зерттеу әдістері», «ПҚК-ң іздеу және барлау», «Кристаллография және минералогия», «Петрография», «ШжМ геологиялық-экономикалық бағалау», «Жалпы геология», «Жер қойнауын пайдалану негіздері» орыс және қазақ тілдерінде күндізгі және қашықтықтан оқыту бакалаврларына арналған. пәндерінен дәріс оқиды және зертханалық сабақтар өткізеді. Геологиялық барлау, пайдалы қазбалар кен орындарын іздеу және барлау бөлімінде жұмыс істеу барысында бакалаврларға 8 нұсқаулық шығарды.

2019 жылы Қ. И. Сәтбаев атындағы ҚазҰТУ-дың 85 жылдығына орай мерейтойлық медальға ие болды. 2020 жылы Қ.Тұрысов атындағы "Үздік ұстаз" стипендиясын жеңіп алды. Қ.И. Сәтпаев атындағы ҚазҰТУ ректорынан Құрмет грамотасына ие болды.  (2021). Қазақстан Республикасы Жоғары оқу орындары қауымдастығының "Үздік педагог" Құрмет белгісімен марапатталған (2021).

Білімі

1986 жылдан 1991 жылга дейін В.И. Ленин атыңдағы Қазақ политехникалық институты.  Геологиялық барлау факультеты.

2012 жылдан 2014 жылға дейін Қ.И. Сәтбаев  атыңдағы Қазақ ұлттық техникалық университетінде.Техника ғылымдарының магистры,

2015 жылдан 2018 жылға дейін Қ.И. Сәтбаев  атыңдағы Қазақ ұлттық техникалық зерттеу университеті. Доктор PhD

Ғылыми жобалар

2009 жылдан бастап қазіргі уақытқа дейін әртүрлі ғылыми-техникалық бағдарламалар мен гранттық жобалардың орындаушысы болып келеды.

2009-2011 жж.: «Қара, түсті және асыл металдарды өнеркәсіптік бағалаудың ғылыми негізделген өлшемдері мен кендерін қалыптастыру модельдерін жасау».

2012-2014 жж.: - «Ұлкен Қаратау трилобиттерінің монографиялық сипаттамасы». Омарова кейінгі жылдары қаржыландырылатын «Жерқойнауын геологиялық зерттеуді ғылыми қамтамасыз ету және минералдық шикізат ресурсын толықтыру мақсатындағы геологиялық-бағалау жұмыстары» бағдарламасында орындаушы ретінде жұмыс істеді (2015-2017жж.),

қазірде қаржыландырылатын BR05233713 мақсатты-бағдарлама «Қазақстандағы кенді шикізаттардың жаңа көздерін дайындауға және ресурстық базаны дамытуға арналған жерқойнауын кешенді геологиялық зерттеу» тақырыбы бойынша кіші ғылыми қызметкер ретінде орындаушы болып жұмыс істейді (2018-2020жж.) .

Сондай-ақ  «KAZ Minerals Aktogay» ЖШС-те «Ақтоғай кенорны аумағындағы жарылым алды тектоникасының мыс-порфирлі кенденудің минералдық құрамының өзгеруіне көрсететің әсері» тақырыбы бойынша орындаушы болды.

«ҚазГеология» ҰГК АҚ-мен КТ «Зертханалық/зертханалық және аспаптық зерттеулер/талдаулар жүргізу бойынша қызметтер» -2022. - ғылыми жетекші

«Қорларды толықтыру және оларды кешенді өңдеуді қамтамасыз ету үшін техногендік және табиғи кендерді геологиялық-минерологиялық зерттеу» мемлекеттік қоры (2022-2024 жж.) – аға ғылыми қызметкер

Жарияланымдар

Integration of Remote Sensing and Field Data in Ophiolite Investigations: A Case Study of Logar Ophiolite Complex, SE Afghanistan. Yousufi, A., Ahmadi, H., Bekbotayeva, A., .Omarova, G., Pekkan, E. Minerals, 2023, 13(2), 234

Tailings are a Reliable Source of Mineral Reserves (Kazakhstan). Baibatsha, A.A.B., Omarova, G.M., Baibatchayeva, Z.T. Advances in Science, Technology and Innovation, 2022, (978-3-030-72546-4), pp. 381–383

Geological and mineralogical study of ore tailings for bio-leaching A Baibatsha, A Bekbotayeva, G Turysbekova, E Bektai, G Omarova. Periodicals of Engineering and Natural Sciences (PEN) 9 (3), 921-937. DOI: http://dx.doi.org/10.21533/pen.v9i3.2298. Q2

Agata Duczmal-Czernikiewicz, Adilkhan Baibatsha, Alma Bekbotayeva, Gulnara Omarova, Akmaral Baisalova. Ore Minerals and Metal Distribution in Tailings of Sediment – hosted Stratiform Copper Deposits from Poland and Kazakhstan. Minerals 2021, 11(7), 752; https://doi.org/10.3390/min11070752. Q2, IF – 2.380. ISSN: 2075-163X

Baibatsha A., Omarova G.,  Dyussembayeva K., Kassenova A. Kokkiya deposit is the new gold-metasomatic type in Kazakhstan.// II International conference on Applied Mineralogy & Advanced materials & XIII International conference on Applied Mineralogy. Scientific research abstracts. V. 6. Italy, 2017. ISSN 2464-9147.

Г.М. Омарова, А.К. Дюсенаева, Н.К. Айсарова, А.Т. Касенова. Золото-метасоматический тип месторождения в Киргизском хребте.// Труды Международных Сатпаевских чтений  «Конкурентоспособность технической науки и образования» −Алматы, КазНИТУ, 12 апрель, 2016. ISBN 978-601-228-807-0.  С. 526-531

Г.М. Омарова. Золото-метасоматический тип оруденения золото-кварц-пропилитовой  формации на северных склонах Киргизского хребта.// Труды Международной научно-практической конференции, посвященной 50-летию кафедры ТиТБС, 09-13 ноября 2016,  ISBN 978-619-7105-98-8. С. 70-74.

Омарова Г.М., Касенова А.Т. Петрографические особенности золотоносных метасоматитов месторождения Коккия.// Труды Международных Сатпаевских чтений  «Научное наследие Шахмардана Есенова» −Алматы, КазНИТУ, 12 апрель, 2017. ISSN:978-601-323-034-4 С. 124-127

А.Б.Байбатша, Г.М. Омарова. О едином мантийном источнике палеозойских магматических образований Кыргызско-Терскейской геосутурной зоны.// Научный журнал «Вестник КазНИТУ», г.Алматы. ISSN: 1680-9211.  №5 (123) Сентябрь 2017.  С. 3-8

А.Б.Байбатша, Г.М. Омарова, А.Т. Касенова. Зональность и минеральный состав рудоконтролирующих метасоматитов золоторудного поля Коккия.// Научный журнал «Вестник КазНИТУ», г.Алматы. ISSN: 1680-9211.  №2 (126) Март 2018.  С. 3-8

Baibatsha A.B. Omarova G.M. Оre-controlling magmatic complexes as derivates  of the manties plum.// Proceedings of XXXV International conference Moscow «Magmatism of the Earth and related strategic metal deposits», 3-7 September 2018. M.: GEOKHI RAS, 2018. 358 p. - ISSN 2618-835X. Р. 33-36

А.Б. Байбатша, Г.М. Омарова,К.Ш. Дюсембаева, К.У. Булегенов. Особенности вещественного состава руд месторождения Коккия.// Научный журнал «Вестник ВКГТУ», ISSN: 1561-4212. №1 (79). Март 2018, 7-12

Байбатша А.Б., Маманов Е.Ж., Омарова Г.М., Сатибекова С. Прогноз перспективных участков на основе изучения гидротермально-метасоматических комплексов. Научный журнал «Вестник КарГТУ», №3, Сентябрь 2018, С.71-75.

Омарова Г.М. Тектоно-магматические особенности восточной части Кыргызско-Терскейской структурно-формационной зоны.// Труды Сатпаевских чтений «Инновационные решения традиционных проблем:инженерия и технологии» - Алматы, КазНИТУ, апрель, 2018. ISBN 978-601-323-111-2 С.143-147

Gulnara Omarova, Adilkhan Baibatsha, Gulimshat Shakirova. Innovative technologies of mineral resources predictioin on covered territories.// 19th International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2019, 28 June - 7 July, 2019, Albena, Bulgaria. ISBN 978-619-7408-76-8. PP. 271-279.

Gulnara Omarova, Adilkhan Baibatsha, Abdykirova G.Zh.Flotation enrichment of enrichment factory tailings for use as technogenic ore.// 19th International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM2019, 28 June - 7 July, 2019, Albena, Bulgaria. ISBN 978-619-7408-76-8.PP.195-203.

Омарова Г.М., Байгереева А. Конодонты позднего кембрия и раннего ордовика Казахстана.// Сатпаевские чтения «Инновационные технологии – ключ к успешному решению фундаментальных и прикладных задач в рудном и нефтегазовом секторах экономики РК». Стр. 165-169.– Алматы: КазНИТУ имени Сатпаева, 2019. – 1486 с.ISBN 978-601-323-145-7

Омарова Г.М., Бахытжан. Н. Циркон- как геохронометр.// Сатпаевские чтения «Инновационные технологии – ключ к успешному решению фундаментальных и прикладных задач в рудном и нефтегазовом секторах экономики РК». Стр.174-177.– Алматы: КазНИТУ имени Сатпаева, 2019. – 1486 с. ISBN 978-601-323-145-7

Омарова Г.М., Бурин Б. Месторождения терригенно-углеродистых формаций и проблемы их геологического моделирования.// Сатпаевские чтения-2020. «Научные исследования и инновации в геологоразведке – ключ к эффективному восполнению минерально – сырьевой базы РК». Стр. 20-24. Алматы: КазНИТУ имени Сатпаева, 2020. - 718 с ISBN 978-601-323-209-6

Омарова Г.М., Ілияс П.І., Дуйсенбаев М. Инновационные методы повышения фильтрационных характеристик руд скважинной разработки урановых месторождений.// Сатпаевские чтения-2020. «Научные исследования и инновации в геологоразведке – ключ к эффективному восполнению минерально – сырьевой базы РК». Стр. 42-46. Алматы: КазНИТУ имени Сатпаева, 2020. - 718 с ISBN 978-601-323-209-6

Омарова Г.М. Куатбекова Г. Литологические особенности залежей урана на месторождении Инкай и их влияние на повышение эффективности отработки.// Сатпаевские чтения-2020. «Научные исследования и инновации в геологоразведке – ключ к эффективному восполнению минерально – сырьевой базы РК». Стр. 60-64. Алматы: КазНИТУ имени Сатпаева, 2020. - 718 с ISBN 978-601-323-209-6

Омарова Г.М. Таукенова С. Особенности геологического строения золоторудного месторождения Бестобе.// Сатпаевские чтения-2020. «Научные исследования и инновации в геологоразведке – ключ к эффективному восполнению минерально – сырьевой базы РК». Стр. 89-91. Алматы: КазНИТУ имени Сатпаева, 2020. - 718 с ISBN 978-601-323-209-6

Омарова Г.М., Чонгидис К. Особенности формирования пегматитов.// Сатпаевские чтения-2021.  «Повышение геологической изученности территории и восполнение минерально-сырьевого комплекса Республики Казахстан». Стр.155-159. Алматы: КазНИТУ имени Сатпаева, 2021. - 1325 с ISBN 978-601-323-246-1

Омарова Г.М., Оразов Е. Геологические особенности  северного склона Кыргызского хребта.// Сатпаевские чтения-2021.  «Повышение геологической изученности территории и восполнение минерально-сырьевого комплекса Республики Казахстан». Стр. 121-125. Алматы: КазНИТУ имени Сатпаева, 2021. - 1325 с ISBN 978-601-323-246-1

Omarova G.M. Assubayeva S.K, Baisalova A.O., Khamzina B.  Zonality and mineral composition of the ore controlling metasomatites of the Kokkiya gold deposit (Kazakhstan).// 3rd Euro-Mediterranean Conference for Environmental Integration EMCEI 2021, 10-13 june 2021, Sousse, Tunisia

Duczmal-Czernikiewicz A.  Baibatsha A.B. Bekbotayeva A.A  Omarova G.M. Baysalova A.O.   Ore Minerals and Metal Distribution in Tailings of Sediment-hosted Stratiform Copper Deposits from Poland and Kazakhstan. Minerals. V.11, №7, 06 July 2021, pp.№752,  ISSN 2075-163X . 69%

Докторанттардың әлеуетті зерттеу жұмыстары

Көккия алтын кен орнындағы минералданудың физикалық-химиялық жағдайларының негізгі көрсеткіштері (Қырғыз жотасы)