Оразымбетова Акмарал  Шыныбекқызы

Оразымбетова Акмарал Шыныбекқызы

Экономика ғылымдарының магистрі

Аға оқытушы

М.Тынышбаев атындағы көлік инженериясы және логистика мектебі

«Логистика» бағыты

Email: a.orazymbetova@satbayev.111

H-index:
2

Кәсіби өмірбаяны

01.09.2023 - қазіргі уақытқа дейін. Аға оқытушы, Қ. и. Сәтбаев атындағы ҚазҰТЗУ "Логистика" ББ бағыты.

01.09.2022 - 31.08.2023. Аға оқытушы, Қ. и. Сәтбаев атындағы ҚазҰТЗУ "Логистика" кафедрасы.

02.09.2017 - 31.08.2022. Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ "Бизнес-технологиялар" кафедрасының аға оқытушысы.

01.09.2015 - 16.08.2016. Аға оқытушы, Қ. и. Сәтбаев атындағы ҚазҰТУ "Логистика және бағалау" кафедрасы.

02.09.2014 - 31.08.2015. Аға оқытушы, Қ. и. Сәтбаев атындағы ҚазҰТУ "Логистика және бағалау" кафедрасы.

01.09.2013 - 31.08.2014. Аға оқытушы, Қ. и. Сәтбаев атындағы ҚазҰТУ "Логистика және бағалау" кафедрасы.

01.09.2012 - 31.08.2013.  Кафедра оқытушысы. Қ.и. Сәтбаев атындағы ҚазҰТУ" бағалау, есепке алу және аудит".

01.09.2011 - 31.08.2012. Кафедра оқытушысы. Қ.и. Сәтбаев атындағы ҚазҰТУ" бағалау, есепке алу және аудит".

01.09.2010 - 31.08.2011. Кафедра ассистенті. Қ.и. Сәтбаев атындағы ҚазҰТУ" бағалау, есепке алу және аудит".

01.09.2003 - 30.08.2004.  Кафедра ассистенті. Қ. и. Сәтбаев атындағы ҚазҰТУ "техникалық сараптама және бағалау".

Хирш Индексі-2. 

2019-2020 оқу жылы ішінде С.К. Ахметқалиеваның бірлесіп жазған "Тауар қозғалысының логистикасы" оқу құралы жарық көрді.  Proceeding 2 мақаласы жарық көрді.

Білімі

1998-2003

Қ. и. Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық университеті, "Экономикалық кибернетика" мамандығы, инженер-кибернетик, экономист.

2003-2004

Қ. и. Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық университеті, Магистратура, "Менеджмент" мамандығы, Менеджмент магистрі

Жарияланымдар

Оразымбетова А.Ш. за последние 5 лет имеет следующие труды: 

1. Оразымбетова А.Ш., Құлжабай Н.М. (2017). Логистикалық жүйелерді ұйымдастыра басқарудың теориясы. Оқу құрaлы. Aлмaты: ҚазҰТЗУ, 2017.

2. Оразымбетова А.Ш., Абдикул Ш.Н., Маликова Р.М., (2017).  Логистикадағы модельдеудің ерекшеліктері және модельдердің түрлері. Вестник КазАТК,     № 4 Декабрь, 2017

3. Оразымбетова А.Ш., Абдикул Ш.Н., Маликова Р.М., (2018).  Көлік логистикасында модельдеуді қолдану. Вестник КазАТК,  № 4 Декабрь, 2018

4. Оразымбетова А.Ш., Абдикул Ш.Н., Маликова Р.М., (2018).  Сатып алу логистикасында өнім қажеттілігін есептеу. Вестник КазАТК,  № 4 Декабрь, 2018

5. A., Bizhanova, K., Mamyrbekov, I., Umarov, А., Orazymbetova, A., Khairullaeva, (2019). Impact of digital marketing development on entrepreneurship.  Открытый доступ E3S Web of Conferences, 2019

6. Ахметкалиева С.К., Оразымбетова А.Ш. (2019). Тауар қозғалысының логистикасы. Оқу құрaлы. Aлмaты: Қaзaқ университеті, 2019.

7.  A., Orazymbetova, A., Bekmurzayev, B.,Kazykeshvova, A.,Faizullina, S.,Kogabayeva, (2020). How to Effectively Build Marketing in the Digital Era Economies. Открытый доступ E3S Web of Conferences, 2020.

8. S., Ziyadin, A., Beyzhanova, A., Orazymbetova, R.,Yessenzhigitova, (2018).Agrotourism in the Republic of Kazakhstan: Current status and prospects of development  Proceedings of the 32nd International Business Information Management Association Conference, IBIMA 2018 - Vision 2020: Sustainable Economic Development and Application of Innovation Management from Regional expansion to Global Growth, 2018 .

9. Оразымбетова А.Ш., Абдикул Ш.Н., Ахметкалиева С.К., Ахметова З.Б. (2022). Компетентностная модель в обучении. Методическое  пособие. Aлмaты: Қaзaқ университеті, 2022.

10. Абдикул Ш.Н., Маликова Р.М., Оразымбетова А.Ш. , Өндірістік жеткізілім тізбегін басқарудағы сандық технологиялар. Мемлекеттік аудит, № 3 (56) 2022. Cсылка: https://gov-audit.kz/index.php/ma/article/view/33/44

11. Товма Н.А., Абдикул Ш.Н., Оразымбетова А.Ш., Чакеева К.С., Маликова Р.М., «Роль знаний в новой экономике, основанной на знаниях», Сборник статей в сборнике статей LXV международной научно-практической конференции «Вопросы управления и экономики:современоое состояние актуальных проблем». Издательство Интернаука, 2022.