Рысбеков Қанай Бақытұлы

Рысбеков Қанай Бақытұлы

Техникалық ғылымдар кандидаты

Профессор

Директор

Ө.А. Байқоңыров атындағы Тау-кен-металлургия институты

Маркшейдерлік іс және геодезия кафедрасы

Email: k.rysbekov@satbayev.111

H-index:
16

Докторанттардың саны:
4

Кәсіби өмірбаяны

Кафедра меңгерушісі, техника ғылымдарының кандидаты, доцент

Тау-кен инженер-маркшейдер, 20 жылдан астам жұмыс тәжірибесі бар оқытушы. Тау-кен металлургия институтының директоры,бірқатар жобалардың ғылыми жетекшісі болып жұмыс істеді. РФ тау-кен ғылымдары академиясының академигі, Халықаралық Ақпараттандыру Академиясының академигі, Қазақстан ұлттық тау-кен академиясының академигі, РФ экология және тіршілік қауіпсіздігі Халықаралық ҒА корреспондент-мүшесі.

Әр жылдары NUS (Singapore), Hong Kong, НУ (Назарбаев Университеті), China university of Mining and technology (Beijing) ғылыми-педагогикалық тағылымдамадан өтті.

130 – дан астам ғылыми еңбектердің авторы, оның ішінде 15 Scopus және 7 Web of science деректер базасында индекстелетін , 1-патен, 4 оқулық, 7 монография, 8 оқу құралы, "Тау ісі және металлургия" қазақ-орыс және орыс-қазақ терминологиялық сөздіктерінің, "Экологиялық энциклопедия" және "География және геодезия" терминологиялық ғылыми-салалық сөздіктерінің, "Қатты пайдалы қазбаларды әзірлеу кезіндегі жер қойнауын қорғаудың бірыңғай ережелері"салалық нұсқаулығының авторы.

ҚР БҒМ Білім және ғылым саласындағы бақылау комитетінің сараптамалық кеңесінің мүшесі болып жұмыс істеді.

Қазақстан Республикасының әл-Фараби атындағы ғылым және технология саласындағы Мемлекеттік сыйлығына ұсынылған жұмыстарды сараптамалық және талдамалық бағалау секцияларының мүшесі (Жер туралы ғылымдар, инженерия және металлургия бөлімі) 20.03.2013 ж. № 122 бұйрық. Кәсіби стандарттары бойынша ЗТБ  «ТАУ-КЕН ӨНДІРУШІЛЕРІ ЖӘНЕ ТАУ-КЕН МЕТАЛЛУРГИЯЛЫҚ КӘСІПОРЫНДАРДЫҢ РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ҚАУЫМДАСТЫҒЫ» (ТМКҚ) штаттан тыс сарапшы.

Білімі

1990-1995, Қазақ ұлттық техникалық университеті, Тау – кен инженері Маркшейдер;

1997-2000, (аспирантура) Қазақ ұлттық техникалық университеті, 25-00-16 "Тау-кен өнеркәсібі және мұнай кәсіпшілігі геология, геофизика, Маркшейдерлік іс және жер қойнауы геометриясы"мамандығы бойынша техника ғылымдарының кандидаты (PhD).;

2009, 25.06.00 – Геодезия және маркшейдерия мамандығы бойынша Доцент (Associate professor).

Ғылыми жобалар

Ғылыми зерттеулер жер қойнауын ұтымды және кешенді игеру мәселелеріне және пайдалы қазбалар кен орындарын игеру кезіндегі экологиялық мәселелерге арналған.

ҒТП «Ғылыми зерттеулерді гранттық қаржыландыру» 2015-2017 жж. ҚР БҒМ, ПИ, ГФ. Тақырыбы: «Инновациялық геодезиялық, топографиялық, геодезиялық және аэроғарыштық технологиялар негізінде геомеханикалық мониторингтің көмегімен әлсіреген аудандарда пайдалы қазбаларды игеру» 2015 жылғы 12 ақпандағы № 74 келісімшарт

2018 жылғы 05 наурыздағы №110 Шартқа сәйкес "Ашық тау-кен жұмыстарында Бүлінген жерлерді қалпына келтірудің техникалық және биологиялық кезеңдерін басқаруды жетілдіру" тақырыбы бойынша ғылыми жетекші.

2018-2020 жылдар ПЦФ жобасы бойынша ғылыми жетекші 2018/BR05235618 бағдарламасы шеңберінде "пайдалы қазбалар кен орындарын игеру кезінде ашылған, дайындалған және алуға дайын қорларды нормалауды жетілдіру" тақырыбы. ҚР БҒМ ғылым комитетімен 2018 жылғы 28 наурыздағы №266 Шартқа сәйкес" Қазақстан Республикасының тау-кен және тау-кен өңдеу салаларындағы технологиялар мен өндірістерді жаңғырту".

Жарияланымдар

K. Rysbekov, D. Huayang, T. Kalybekov, M. Sandybekov, K. Idrissov, Y. Zhakypbek,  G. Bakhmagambetova. Application features of the surface laser scanning technology when solving the main tasks of surveying support for reclamation. Mining of  mineral deposits, 2019, 13(3):40-48. (В базах данных Scopus и Web of Science)

Қалыбеков Т., Турсбеков С. В., Жақыпбек Ы.., Ахтаева Н.З., Муканова Г. А. Үйінділердің бетін зерттеу кезіндегі топырақ түзегіш процестерді қайта құнарландыруды қарқындату . КРСУ хабаршысы. 2018. 19 Том. №4. –С. 93-98. (РИНЦ IF-0,106)

Rysbekov K., Usen K., Akhtaeva N.,Osmonali B., Nurmakhanova A., Mukanova G. Examination and current state of vegetation of technologically disturbed lands of SSGPO. Eurasian Journal of Ecology. №2 (59). 2019. –P.90-99.М. Н.

Сандибеков, К. Б. Рысбеков, Ы. Жақыпбек, Әбен А. С.Родниковое кен орнының құрамында алтын бар кендерді үймелеп шаймалау кезінде бүлінген жерлерді қалпына келтіру бағытын негіздеу. Ғылыми-техникалық және өндірістік журнал. Маркшейдерия және жер қойнауын пайдалану. №2(100)., 2019.-С. 54-57. (РИНЦ IF-0,199)

Калыбеков Т., Рысбеков К. Б., Тоқтаров А. А., Отарбаев О. М. Пайдалы қазбалар қорларының дайындығын есепке ала отырып жер асты тау-кен жұмыстарын жоспарлау / / ГИАБ-Мәскеу қаласында кенші апталығы, 2019. -№5-С.34-43.       

Калыбеков Т., Рысбеков К. Б., Солтабаева С. Т., Турсбеков С. В. Кен жұмыстарында қорлардың дайындығын негіздеуге кендердің орташалану әсерін зерттеу / / Қырғыз-Ресей Славян университетінің хабаршысы, жаратылыстану-техникалық ғылымдар сериясы, 19 Том, № 4 – б.86-92.        

T.Kalybekov, M. Sandibekov, K. Rysbekov,Y.Zhakypbek Substantiation of ways to reclaim the space of the previously mined-out quarries for the recreational purposes/ E3S Web of Conferences Volume 123 (2019) / Ukrainian School of Mining/ Engineering - 2019 Berdiansk, Ukraine, September 3-7, 2019.P13       

M.E.Kuttykadamov, K.B.Rysbekov, I. Milev,K.A.Ystykul, Bektur B.K. Geodetic monitoring methods of high-rise Constructions deformations with modern Technologies application / Journal of Theoretical and Applied Information Technology 15th November 2016. Vol.93. No.1,24-31 pp. ID: 57191974391.Scopus

Т. Калыбеков, М.Н. Сандибеков, К.Б. Рысбеков, Ы. Жақыпбек. Изучение состояния и рекультивации техногенно-нарушенных земель на открытых горных работах. Чехия: Матеrialy XIV mezinarodni vedesko - praktika conference. V.5. Praha. 2018. p.18-25. http://www.rusnauka.com/cgi-bin/search /step7_info.cgi?id=239678&idw=GxM6N1roNzdIxO4Fnl

Kalybekov Т., Rysbekov K.B., Soltabayeva S.T. The study of the influence of preparedness of the ore reserves on the planning of underground mining operations. Scientific and Technical Internet Conference “Innovative Development of Resource-Saving Technologies of Mineral Mining and Processing”. Book of Abstracts. - Petroșani, Romania: UNIVERSITAS Publishing, 2018. – Р26-29. https://www.upet.ro/cercetare/manifestari/Krivoi%20Rog_14%20December%202018_BOOK%20OF%20ABSTRACTS.pdf

Aitkazinova, S., Soltabaeva, S., Kyrgizbaeva, G., Rysbekov, K., & Nurpeisova, M. (2016). Methodology of assessment and prediction of critical condition of natural-technical systems. International Multidisciplinary Scientific GeoConference Surveying Geology and Mining Ecology Management, SGEM 2, 3-10.

Калыбеков Т.К., Толеуов Б.Т., Байгурин Ж.Д. Рысбеков К.Б. Применение эффективных технологических схем селективного формирования внешних отвалов при открытой разработке месторождений. Прага: Материалы VI международной научно-практической конференции «Прикладные научные разработки -2010». Ч. 7.С.63-67.

Калыбеков Т., Рысбеков К.Б., Ким Н.Х. Управление экологическими рисками при открытой разработке месторождений полезных ископаемых. Алматы: Материалы IV Международной конференции «Инновационные идеи и технологии 2011». Научно-техническое общество «КАХАК».2011.-С.347-350.

Солтабаева С.Т.  Байгурин Ж.Д., Калыбеков Т., Толеуов Б.Т., Рысбеков К.Б. Методика расчета степени подготовленности запасов к выемке с учетом сложности строения залежи. Москва: Журнал Горный информационно-аналитический бюллетень (научно-технический журнал). 2013. С140-141

Солтабаева С.Т., Байгурин Ж.Д., Рысбеков К.Б., Определение коэффициента эксплуатации на основе закономерностей изменения готовых к выемке запасов.  Москва: Журнал Горный информационно-аналитический бюллетень (научно-технический журнал). 2013. С.58-59

Т. Калыбеков, Ж.Д. Байгурин, К.Б. Рысбеков, Б.Т.Толеуов Разработка технологических схем селективного формирования внешних отвалов c учетом рекультивации. Москва: Журнал Горный информационно-аналитический бюллетень (научно-технический журнал). 2014. С.78-81

Rakishev B.R., Moldabayev S.K., Rysbekov K.B. Technology of liquidation of stripping works’ lagging on open pits with the usage of excavating and automobile complexes/ Мoskow: GIAB Mining informational and analytical bulletin. 2015. - № 4. - С.103-112.

Т. Калыбеков, М.Н. Сандибеков, К.Б. Рысбеков, Ы. Жақыпбек. Изучение состояния и рекультивации техногенно-нарушенных земель на открытых горных работах. Чехия: Матеrialy XIV mezinarodni vedesko - praktika conference. V.5. Praha. 2018. p.18-25.

Калыбеков Т., Сандибеков М.Н., Рысбеков К.Б., Жақыпбек Ы. Изучение принципов создания искусственного растительного покрова на техногенно нарушенных горными территориях. Горный журнал Казахстана, № 9, 2018. -С.45-499.

Kalybekov Т., Yunussov R., Rysbekov К.B., Soltabayeva S.Т. Control of reserves readiness and quality characteristics of ore in open pit mining // Тhe 25th World Mining Congress 2018. Proceedings. Open-Pit Minings. Аstana 2018. Kazakhstan. - P.220-226. https://www.researchgate.net/publication/329372064_Control_of_reserves_readiness_and_quality_characteristics_of_ore_in_open_pit_mining

Kalybekov T., Sandibekov M.N., Rysbekov K.B. Management of land reclamation on opencast mining. Resources and resource-saving technologies in mineral mining and processing. Multi-authored monograph. – Petroșani, Romania:  UNIVERSITAS Publishing, 2018. - 363р. (pp.37-53).

Рысбеков К.Б., Сандибеков М.Н.,, Жакыпбек Ы.,Абен А. Обоснование направления рекультивации нарушенных земель при кучном выщелачивании золотосодержащих руд месторождения Родниковое. Научно-технический и производственный журнал. «Маркшейдерия и недропользование».  Издательство: Москва «Геомар недра». 2 (100) .  2019 С. 54-57. ISSN: 2079-3332

Докторанттардың әлеуетті зерттеу жұмыстары

1. Жер  қойнауын игердегі тепе-теңдіктің сақталуын зерттеу

2. Спутниктік навигациялық жүйелерді пайдалана отырып, геодезиялық координаталарды айқындау әдістерін зерттеу

3. Лазерлік сканерлеуді қолдана отырып, ерекше құрылыстарды салу кезінде топографиялық-геодезиялық жұмыстардың технологиясын жетілдіру