Сеитұлы Конбай

Сеитұлы Конбай

Ph.D. докторы

Қауымдастырылған профессор

Энергетика және машина жасау институты

«Стандарттау, сертификаттау және метрология» кафедрасы

Email: k.seituly@satbayev.111

H-index:
2

Кәсіби өмірбаяны

Қолданбалы механика және инженерлік графика» кафедрасының аға оқытушысы (Сәтпаев университеті). Buzachi Operating Ltd мұнай бұрғылау компаниясының техникалық қауіпсіздік инженері, Қазақстан Республикасының Маңғыстау облысы.         2015 жылы 6D070700 - Тау-кен ісі мамандығы бойынша PhD докторы ғылыми дәрежесін алу үшін диссертация қорғады. Диссертацияның тақырыбы - «Көлбеу негіздегі биік ішкі үйінділердің тұрақтылығын геомеханикалық негіздеу».

Білімі

1996 - 2001 жылдары аралығында Қ.И. Сәтпаеватындағы Қазақ ұлттық техникалық университеті,  А.О.Байқоңыров атындағы тау-кен металлургия институтын «Ашық тау-кен ісі» мамандығы бойынша бітірді. Біліктілігі - тау-кен инженері.        2001 - 2002 жылдары аралығында Қ.И. Сәтпаеватындағы Қазақ ұлттық техникалық университеті  А.О.Байқоңыров атындағы тау-кен металлургия институтын Тау-кен ісі мамандығы бойынша магистратураны бітіріп, ғылым магистрі деген академиялық дәреже алды.        2012–2015 жылдары аралығында Қ.И. Сәтпаеватындағы Қазақ ұлттық техникалық университеті  А.О.Байқоңыров атындағы тау-кен металлургия институтында докторлық диссертацияны қорғады. Диссертация тақырыбы «Көлбеу негіздегі биік ішкі үйінділердің тұрақтылығын геомеханикалық негіздеу».  Ғылыми дәрежесі: «Тау-кен ісі» мамандығы бойынша PhD докторы.

Ғылыми жобалар

№753.МОН.ГФ.13.16 «Көпфакторлы және көлбеу негіздегі сандық геомеханикалық модельдерге негізделген жоғары ішкі қоқыстардың тұрақтылығына көп жақты талдау» тақырыбы бойынша ҒЗЖжұмысын іске асыруға қатысты (2013-2016 жж.).

Жарияланымдар

М.Б. Игемберлина , А.Р. Естаева //Проведение геодезического мониторинга за сдвижением земной поверхности с помощью gps//Международной научно-практической конференции «Рациональное использование минерального и техногенного Сырья в условиях Индустрии 4.0» -Алматы, 2019. -190-195б. Nurpeissava M.B //Investigation of regularities of mechanical processes in combined mining//Горный журнал Казахстана. -Алматы, 2018. –№5. -30-32с. Dai Huayang,  Jun peng yang// Land reclamation technologies for metal mine in Alpine Region of Northwect Hunan: Taking Pulang Copper mine as an example// International Academic Forum for Mine Surveying in China University of Mining and Technology, Beijing, China, 2015. - P.293-297. Б.Р. Ракишев,  А.С. Ковров, А.Ю.  Череп// Оценка экономической целесообразности проведения мероприятий по контролю устойчивости откосов уступов на карьерах// Материалы международный конференции, Форум горняков -2015, Днепропетровск,  Том-2, С. 62-66. A.N. Shashenko, O.S. Kovrov // Modern approaches to slope stability valuation while surface mining//НаучныйвестникНГУ,Днепропетровск, 2015 -№5. – С. 51-57.