Таймасова Ақбота Нұрланқызы

Таймасова Ақбота Нұрланқызы

Техника ғылымдарының магистрі

Жетекші инженер

Ө.А. Байқоңыров атындағы Тау-кен-металлургия институты

Email: a.taimassova@satbayev.111

Кәсіби өмірбаяны

Қыркүйек 1998-Мамыр 1999. "Алур" жаңа технологиялар мен өнімдер кәсіпорны, инженер;

Мамыр 1999-Қыркүйек 2000. "Мұнай және су" ҒЗИ, инженер-химик;

Қазан 2001-Сәуір 2008. "ҚР Минералдық шикізатты кешенді қайта өңдеу жөніндегі ұлттық орталығы" РМК: түсті металдар шикізатын кешенді қайта өңдеу зертханасының жетекші инженері;

Желтоқсан 2007-Тамыз 2016. Қ.И. Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық университеті: "Түсті металдар металлургиясы" кафедрасының инженері;

Тамыз 2016-Маусым 2018. Қ.И. Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық университеті: "Түсті металдар металлургиясы" кафедрасының оқу зертханаларының меңгерушісі

2018 маусым-қазіргі уақытқа дейін - Қ.И. Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық зерттеу университеті: "Металлургия және пайдалы қазбаларды байыту" кафедрасының жетекші инженері

Білімі

2010 - 2012 жж. – ҚазҰТУ Қ.И. Сәтбаев, Алматы қ., Қазақстан

6М070900 - "Металлургия"мамандығы бойынша техника ғылымдарының магистрі.

1994-1998 жылдары. Әл-Фараби Атындағы ҚазҰУ. Факультет – химиялық.

Мамандығы - химия

Квалификация - химик, химия оқытушысы

Ғылыми жобалар

1. 2023-2025 - "Сілтілік және қышқыл регенерациясы бар вольфрамат және натрий сульфаты ерітінділерін электродиализдеу технологиясы мен аппаратурасын зерттеу және әзірлеу", ГФ тақырыбы № АР19677216, ғылыми қызметкер

2. 2023-2025 "Ақтөбе кен орнының құрамында алтыны бар шикізатты кешенді байыту мен өңдеудің тиімді технологиясын әзірлеу", № AP19680182, ғылыми қызметкер

3. 2023-2025-br21881939 "Тау-кен металлургия кешені үшін ресурс үнемдейтін энергия өндіруші технологияларды әзірлеу және инновациялық инжинирингтік орталық құру", ғылыми қызметкер

4. № 2018 / № АР05133403 "Полиметалл сульфидті материалдарды термогидрометаллургиялық өңдеу технологиясын әзірлеу", 2018 - 2020 жж.

5. Қазақстанның ванадий кендерін өңдеудің инновациялық технологиясын әзірлеу, 2015 - 2017 жж.

6. ҚР БҒМ Ғылым комитеті қаржыландыратын" металлургия өнеркәсібінің құрамында мырыш бар қалдықтарынан мырыш оксидін алудың гидрометаллургиялық технологиясын әзірлеу " (мем.тіркеу№ 0112РК02021, 2012-2014 жж.).

7. "Аммоний перренатын, қорғасын тозаңдарын автоклав-дистилляциялық тәсілмен өңдеу өнеркәсіптік өнімдерінен қорғасын, осмий, мыс, кадмий, мырыштың мақсатты өнімдерін ала отырып, мыс балқыту өндірісінің қорғасын тозаңдарын кешенді қайта өңдеу»

(мемлекеттік тіркеу№ 0111РК00501, 2011-2014 жж.)

8. ҚР БҒМ Ғылым комитеті қаржыландыратын" сілтілік металдардың оксихлоридтерінің қатысуымен құрамында алтыны бар берік минералды шикізатты автоклавты күкірт қышқылды шаймалау процесінің ғылыми негіздерін әзірлеу " (мемлекеттік тіркеу№ 0112рк02011, 2012-2014 жж.).

9. ҚР БҒМ Ғылым комитеті қаржыландыратын" техногенді шикізаттан сирек металдарды алудың жаңа технологияларын құру " (мемлекеттік тіркеу№ 0109РК01207, 2009-2011 жж.).

10. ҚР БҒМ Ғылым комитеті қаржыландыратын мыс өндірісінің күкірт қышқылды шламдарынан рений мен осмий алудың жаңа тиімділігі жоғары пирометаллургиялық технологиясын әзірлеу (мемлекеттік тіркеу№ 0110РК00369, 2009-2011 жж.).

Жарияланымдар

1. О переработке рений- и осмийсодержащего шлама медного производства. Труды Международной научно-практической конференции «Комплексная переработка минерального сырья», посвященной 50-летию ХМИ им. Ж. Абишева и 15-летию РГП «НЦ КПМС РК». – Караганда, 25-26 сентября 2008 г. Тельбаев С.А., Еденбаев С.С., Жунусова Г.Ж. Таймасова А.Н.

2. Способ переработки рений-осмийсодержащего  шлама медеплавильного производства. Труды Международной научно-практической конференции «Комплексная переработка минерального сырья», посвященной 50-летию ХМИ им. Ж. Абишева и 15-летию РГП «НЦ КПМС РК». – Караганда, 25-26 сентября 2008 г. Тельбаев С.А., Еденбаев С.С., Жунусова Г.Ж. Таймасова А.Н.

3. Извлечение рения из Жезказганских свинцовых пылей медного производства способом автоклавного выщелачивания. Ж. Комплексное использование минерального сырья. – 2010. – №4.  – С. 49-56. Жунусова Г.Ж. Еденбаев С.С., Байысбеков Ш., Устемиров Х.С. Таймасова А.Н.

4. Анализ рынка производства и потребления рения и осмия. Об исследованиях предприятий республики по переработке рений- и осмийсодержащих отходов медного производства. Ж. Комплексное использование минерального сырья. –2010. – №4. – С. 57-63. Жунусова Г.Ж. Ш. Байысбеков., А.С. Корабаев, Л.Т. Бошкаева, Таймасова А.Н.

5. Получение перрената аммония из растворов автоклавного выщелачивания свинцовых пылей медеплавильного производства способом  жидкостной экстракции. Вестник КазНТУ. Алматы. –2011, №6(88), С. 186-189. С.С. Еденбаев, Г.Ж. Жунусова, А.Н. Таймасова, Б.Т. Алтайбаев, С.К.Серкебаева.

6. Автоклавно-дистилляционная переработка свинцовых пылей медеплавильного производства. Комплексное использование минерального сырья. –Алматы, –2011. –№6(279). –С.50-54. С.С. Еденбаев, Г.Ж. Жунусова, А.Н.Таймасова, Л. Т. Бошкаева.

7. Извлечение осмия из кеков автоклавного выщелачивания свинцовых  пылей медеплавильного производства. Молодой ученый. -Чита. – 2011. –Том 1. –№11(34). –С.15-17. Еденбаев С.С., Жунусова Г.Ж., Кальянова О.А., Алтайбаев Б.Т, Таймасова А.Н.

8. Способ извлечения осмия из осмийсодержащих продуктов. 14-й Международная научно-практическая конференция «Фундаментальные и прикладные исследования, разработка и применение высоких технологий промышленности и экономики». С-Петербург. – 2012. Том 1. – С. 161-168. Алтайбаев Б.Т., Еденбаев С.С., Кальянова О.А, Таймасова А.Н.

9. Поведение cфалерита в системах «ZnS –H2SO4–NaClO» и «ZnS –H2SO4–KClO3». Вестник Международного Казахско-Турецкого университета имени Х.А. Ясави. – 2013. – №1(81). –С.134-140. Ш. Байысбеков., С.С Еденбаев., Г.Ж. Жунусова., М.Ж. Буленбаев, Таймасова А.Н.

10. Исследование химического и фазового составов цинксодержащих промпродуктов цинкового производства.

Вестник Международного Казахско-Турецкого университета  им.  Х.А. Ясави. – 2013, №3, С. 55-61. С.С. Еденбаев., Г.Ж. Жунусова., Б.Т. Алтайбаев., Таймасова А.Н., С.К. Серкебаева,

11. Цементация меди и кадмия из предварительно  очищенных от примесей сульфатных растворов – рафината экстракции рения. Сборник докладов 5-я Международной научно-практической конференции «Наука и общество». – Лондон. – 25-26 ноября 2013 г. – С.98-103. Г.Ж. Жунусова, Б.Т. Алтайбаев, О.А. Кальянова, А.Н. Таймасова, И.Н. Нурсаинов

12. Цементация меди, кадмия, кобальта и никеля из цинксо-держащих сульфатных растворов от автоклавного выщелачивания цинксодержащих отходов. Сборник докладов 5-я Международной научно-практической конференции «Наука и общество». – Лондон. – 25-26 ноября 2013 г. G.Zh. Zhunussova, B.T. Altaibayev,. O.A. Kalyanova., S.K. Serkebayeva

13. Очистка от примесей меди и кадмия сульфатных растворов цинка от автоклавного выщелачивания цинксодержащих отходов. Сборник докладов VIII Международной научно-практической конференции «Приоритетные научные направления: от теории к практике». – Новосибирск. – 20 декабря 2013 г., С.129-136. Г.Ж. Жунусова., О.А. Кальянова., Б.Т. Алтайбаев., Таймасова А.Н. С.К. Серкебаева

14. Получение металлического цинка из сульфатного раствора цинка автоклавного выщелачивания цинксодержащих промпродуктов. Сборник докладов VII Международной научно-практической конференции по всем наукам «Актуальные вопросы мировой науки в XXI веке». – Казань. – 01 декабря 2013 г., С.143-149. Г.Ж. Жунусова., Б.Т. Алтайбаев, Таймасова А.Н. О.А. Кальянова.

15. Очистка растворов автоклавного выщелачивания коллективных концентратов флотации шламов. Труды Международной научно-практической конференции «Подготовка инженерных кадров в контексте глобальных вызовов XXI века». С.С Еденбаев., Г.Ж. Жунусова., Таймасова А.Н. С.К. Серкебаева

16. Behavior of cuprite in «СuS –H2SO4–NaClO»  and  «СuS –H2SO4–KClO3» systems. International Journal of Chemical Sciences, Scopus – 2014, №2; P.679-686.  (IF=0,16). Sh. Bayysbekov, G.Zh. Zhunussova, M. Bulenbayev,. A. Taimassova, S.K. Serkebayeva

17. Thermodynamics of gold dissolution by sulfuric acid in the presence of alkali metals oxychlorides. Vestnik KazNTU. Almaty . – 2014. – №1.(101).  – Р.256-259. G.Zh. Zhunussova, B.T. Altaibayev, M. Bulenbayev, A. Taimassova

18. Purification of ammonium  perrhenate by evaporation and crystallization from rhenium-containing re-extract.  Vestnik KazNTU. Almaty.– 2014, №2, P.284-288. S.S. Yedenbaev, B.T. Altaibaev, A. Taimassova

19. Projecting of the autoclave-distillate unit and its testing on extraction of osmium out of industrial intermediate products of copper production with usage of potassium chromate and potassium chlorate. 14th International Multidisciplinary Scientific GeoConferences SGEM. 17 – 26 June, 2014. Albena Resort, Bulgaria. G.Zh. Zhunussova, B.T. Altaibayev,. S.S. Yedenbayev., O.A. Kalyanova, A. Taimassova

20. B.S. Baimbetov, G.Zh. Moldabaeva, А. Yeleuliyeva, S.K. Jumankulova, A.N. Taimassova, Zh. Adilzhan, R. M. Baisultanov , Е. Yakob, V. Serikbayev. Prospects of Processing Tungsten Ores from the Akchatau Deposit. 12(1), 77, 2024.