Тайсариева Кырмызы Нурлановна

Тайсариева Кырмызы Нурлановна

Ph.D. докторы

Қауымдастырылған профессор

Автоматика және ақпараттық технологиялар институты

Электроника, телекоммуникациялар және ғарыштық технологиялар кафедрасы

Email: taissariyevakira@gmail.222

H-index:
4

Докторанттардың саны:
2

Кәсіби өмірбаяны

Тайсариева Кырмызы Нурлановна 2008 жылы "Радиотехника, электроника және телекоммуникация" мамандығы бойынша (бакалавр) Қ. И. Сәтбаева атындағы Қазақ ұлттық техникалық университетін бітірген. . 2008 жылы "Бухгалтерлік есеп және аудит" мамандығы бойынша екінші жоғары Қазақ ұлттық аграрлық университетіне түсіп, 2010 жылы бітірді.  2010 жылы "Радиотехника, электроника және телекоммуникация" мамандығы бойынша магистратураға Қазақ Ұлттық Техникалық Университетіне оқуға түсті. Қ. И. Сәтбаева . Академиялық ұтқырлық бойынша оқудың екінші жылында Бауман атындағы ММТУ оқуға түсті. Сондай-ақ, 2011-2022 жылдары  "Радиоэлектроника және лазерлік техника" факультетінде "Жоғары вольтты импульстік қуат көздерінің қатты күйдегі инверторлары" тақырыбында ғылыми тағылымдамадан өтті.  2015 жылдың маусым айында Радиотехника, электроника және телекоммуникация мамандығы бойынша PhD философия докторы дәрежесін алу үшін өзінің докторлық диссертациясын қорғады. 2009 жылдан бастап "Электроника, телекоммуникация және ғарыш технологиясы"кафедрасында жұмыс істейді. Ол өзінің мансабын зертханашы қызметінен бастады және қазіргі уақытта аға оқытушы қызметін атқарады.   Жұмыс барысында ол өзін білімді, шығармашылықпен жұмыс істейтін мұғалім ретінде көрсетті, өз пәнін оқыту әдістемесін жақсы меңгерген. Сабақтарда оқытуда тұлғаға бағытталған тәсіл әдістерін қатаң қолданады, студенттермен, магистранттармен және докторанттармен өзара іс-қимыл жасайды. 40-тан астам ғылыми жұмыстардың авторы, оның ішінде 4 авторлық куәлік және Scopus және Tomson Reuters базасында келтірілген инпакт факторы бар 8 мақала. Хирш Индексі 3. Ол қатысқан ғылыми жобалар: 1. "Индукциялық жылытқыш" ҚР Білім және ғылым министрлігінің желісі бойынша ғылыми-зерттеу жобаларына қатысу. Технопарк, ҚазҰТУ. . 23.12.2011 ж. №433 2. Күн батареялары – инвертор – энергия желісі жүйесін зерттеу", Ғылыми зерттеулерді гранттық қаржыландыру 2012-2014 жыл, 747.БҒМ ГФ 12.9 ". 3. "Ағынды сулардың антибиотиктермен және агрессивті препараттармен ластануын бақылаудың сымсыз таратылған жүйесін әзірлеу" Ғылыми зерттеулерді гранттық қаржыландыру 2015 - 2017 жыл №757.БҒМ.МФ.15.IIT.5.   Тайсариева К. Н.соңғы 5 жылда институттың Ғылыми Кеңесінің хатшысы (ИАПАЦ, ИАиИТ) болып жұмыс істеді және 2022 жылғы Әл-Фараби атындағы ҚазМУ жанындағы Кеңестің уақытша ТЖ, 2021 жылғы Қ. Қозыбаев атындағы СҚУ, 2022 жылғы Қ. И. Сәтбаев атындағы ҚазҰТЗУ және Ғ. Дәукеев атындағы АЭжБУ диссертация кеңесінің мүшесі ретінде қатысты.  Ол ғылыми-педагогикалық қызметке құмар адам, тәртіпті, бастамашыл, өзіне талапшыл қызметкер.

Білімі

Қ.И.Сәтбаев атындағы ҚазҰТУ Алматы Сәтбаев 22, 2004-2008 жж, Радиотехника, электроника, электроника және телекоммуникация бакалавры ЖБ No 0006856

Қ.И.Сәтбаев атындағы ҚазҰТУ Алматы Сәтбаев 22, 2010-2012, Радиотехника, электроника, электроника және телекоммуникация магистратурасы ZhOOK - М №0006856

Н.Е. Бауман атындағы Мәскеу мемлекеттік техникалық университеті.Мәскеу, 2 Бауманская көш., 5, 14.11.2011-13.02.2012, Сертификат (академиялық ұтқырлық)

Қ.И.Сәтбаев атындағы ҚазҰТЗУ Алматы Сәтбаев 22, 2012-2015 жж, 6D071900-Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар, PhD докторы, 2015 жылғы 17 қарашадағы № 1506 бұйрығы.

Ғылыми жобалар

Жоба жетекшісі. ЖТН: AP19679602 «Жоғары жиілікті коммутациялық инверторы және жоғары кернеуді түрлендіру коэффициенті бар қос мақсатты байланыстырылған біртұтас мультикоптер платформасын әзірлеу» 2023-2025 жылдарға арналған ғылыми және (немесе) ғылыми-техникалық жобалар бойынша гранттық қаржыландыруға арналған конкурсы (Қазақстан Республикасы Ғылым және жоғары білім министрлігі)

Жарияланымдар

Scopus/Web of Science деректер базасына кіретін халықаралық рецензияланатын ғылыми журналдардағы мақалалар

1. Microprocessor control system for solar power station.  News of National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan, Series of Geology Technical Sciences. ISSN 2224-5278, Volume 1, Number 433 (2019), 107 – 111  https://doi.org/10.32014/2019.2518-170X.13

2. Advances and Challenges in Drone Detection and Classification Techniques: A State-of-the-Art Review, Sensors 2024, 24, 125. https://doi.org/10.3390/s24010125.  CiteScore – Q1.

ҚР ҒжЖБМ Ғылым және жоғары білім саласындағы сапаны қамтамасыз ету Комитеті ұсынған басылымдардағы мақалалар

3. Утилизация отходов нефтепереработки путем использования их в  производстве шинных резин, Вестник КазНИТУ №1 (137) Алматы, 2020 январь, с. 346-350 eISSN 2709-4766 ISSN 2709-4758

4. Применение серы -  попутного продукта  нефтедобычи  в рецептуре резиновых смесей, Вестник КазНИТУ №1 (137) Алматы, 2020 январь, с. 342-346 eISSN 2709-4766, ISSN 2709-4758

5. 5G желісі негізінде IoT енгізу тиімділігін бағалау, Университет еңбектері – Труды университета» НАО «Карагандинский технический университет имени Абылкаса Сагинова», № 3(92)2023 С 434-438.  DOI 10.52209/1609-1825_2023_3_434

6. Кейінгі ұрпақ желілерінде  шағын ұяшықты орналастыруды  зерттеу, Торайғыров университетінің хабаршысы. ISSN 2710-3420. Энергетикалық сериясы. № 3. 2023. С 334-344 https://doi.org/10.48081/SJMV3294  

7. Жел электр құрылғыларын қашықтықтан басқару және бақылау, НАУЧНЫЕ ТРУДЫ ВИИРЭиС.  №4 (54), 2023г.

8. Қазақстан Республикасындағы әскери жүйелерде заттар интернеті технологияларын қолдануды зерттеу, НАУЧНЫЕ ТРУДЫ ВИИРЭиС.  №4 (54), 2023г.

9. Investigation of the output effect of a three-phase converter using pulse width modulation, НАУЧНЫЕ ТРУДЫ ВИИРЭиС.  №4 (54), 2023г.

10. Байланыстырылған мультикоптер жүйесін талдау және қолдану, НАУЧНЫЕ ТРУДЫ ВИИРЭиС.  №4 (54), 2023г.

11. 5G ұялы желілердегі ұяшықтардың орналасу тығыздығын талдау, НАО «Карагандинский технический университет имени Абылкаса Сагинова» Труды университета №4 (93) 2023.  DOI 10.52209/1609-1825_2023_4_386.

Патенттер

12. Система управления привязанным беспилотным летательным аппаратом. Полезный модель, № 8766 от 05.01.2024.

13. Привязанный беспилотный летательный аппарат, Полезный модель, № 8387 от  24.05.2023.

14. Электропривод беспилотного летательного аппарата на базе двух инверторов и двигателя, Полезный модель, № 8138, от 02.06.2023.