Тулешов Еркебулан Амандыкович

Тулешов Еркебулан Амандыкович

Техникалық ғылымдар кандидаты

Қауымдастырылған профессор

Автоматика және ақпараттық технологиялар институты

Роботты техника және автоматиканың техникалық құралдары кафедрасы

Email: y.tuleshov@satbayev.111

H-index:
2

Докторанттардың саны:
3

Кәсіби өмірбаяны

Зерттеу саламыз робототехника және машина жасау . Қазіргі уақытта біз динамикалық талдау әдістерін және пресс-автоматтардың атқарушы механизмдерін жобалау әдістемесін әзірлеумен, сондай-ақ машиналарды есептеу мен басқарудың сандық-аналитикалық әдістерін, алгоритмдері мен бағдарламаларын жасаумен айналысамыз. Және де, механизмдермен эксперименттік жұмыстарды жүргізу, сондай-ақ материалдарды созу, қысу және т. б. бойынша тәжірибелеріміз бар.

Білімі

1999-2004жж.Қ. и. Сәтбаева, Автоматика және басқару жүйелері факультеті, 3605 – "робототехникалық жүйелер және кешендер" мамандығы бойынша, жүйелік-инженер техник, ЖБ№0518802.

2006-2009жж ҚР БҒМ Ө.А. Жолдасбеков атындағы Механика және машинтану институтының аспирантурасы, 05.02.18 – "механизмдер мен машиналар теориясы"мамандығы бойынша.

Ғылыми жобалар

Зерттеу бағыттары: робототехникалық жүйелер, басқару жүйелері, машиналар мен механизмдердің эксперименттік механикасы.

AP19577094 "жаңа құрылымның гибридті иінді престерін динамикалық жобалаудың адаптивті басқару жүйесін және әдістерін әзірлеу", 2023-2025 жылдарға арналған ғылыми және (немесе) ғылыми-техникалық жобалар бойынша жас ғалымдарды гранттық қаржыландыруға арналған Конкурс, ЖҒҚ.

QR11465454" пандемия жағдайында пациенттерді диагностикалау және емдеу жүйесін жетілдіру үшін Қазақстанда медициналық роботтар мен зияткерлік жүйелерді әзірлеу және енгізу", ҚР БҒМ 2021-2023 жылдар конкурсынан тыс ПЦФ, ЖҒҚ.

AP05134959 "жаңа иінді атқарушы механизмдер негізінде күштік пресс-автоматтарды жобалау әдістері мен технологияларын әзірлеу", 2018-2020 жылдарға арналған ғылыми және (немесе) ғылыми-техникалық жобалар бойынша гранттық қаржыландыруға Конкурс, ЖҒҚ.

Жарияланымдар

Kabdoldina, A., Ualiyev, Z., Ibrayev, S., Jamalov, N., Ibraeva, A., Tuleshov, Y., Analieva, A., Arinova, D., Khikmetov, A., Uaissov, B.. Use of technologies for stabilizing the electrophysical characteristics of sensor structures used in the development and manufacture of measuring transducers. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 2023. 1 (5 (121)), 6–16. doi: https://doi.org/10.15587/1729-4061.2023.274686

Kunelbayev, M.; Bigaliyeva, Z.; Tuleshov, Y.; Ibekeyev, S.; Kerimkulov, D. Thermodynamic Analysis of an Experimental Model of a Solar-Heat Supply System. Processes 2023, 11, 451. https://doi.org/ 10.3390/pr11020451

M. Kunarbekova, K.Shynzhyrbai, M.Mataev, K. Bexseitova, K.Kudaibergenov, Ye. Sailaukhanuly, S. Azat, K. Askaruly, Ye.Tulesov, U. Zhantikeyev, D. Ybyraiymkul. Biopolymers synthesis and application, Materials Today: Proceedings. 2023. – Available online 13 March 2023. https://doi.org/10.1016/j.matpr.2023.02.367.

P.Mikhailov, S.Sydykanov, Ye.Tuleshov, A.Salemkhan , Zh.Ualiyev, K.Ozhikenov, A.Bektilevov, A.Kabdoldina, D.Ybyraiymkul, International Conference on Recent Advancements in Nanotechnology for Sustainable Development (ICRANSD-22) entitled “Overview and analysis of the sensitive element’s creation methods of measured converters which are based on optoelectronic and nanostructures for measurements of different physical quantities” held at Maharaja Agrasen University, Baddi, India, (Virtually on Microsoft Teams) during November 11- 12, 2022.

Г.П. Калимбетов, Е.А. Тулешов, «Развитие системы управления безопасностью движения». Сборник трудов Международной научно-практической конференции «Приоритеты Механики и Теории Автоматического Управления в Развитии Космической Техники и Технологий» посвящённая 75-летнему юбилею профессора, академика НАН РК и НИА РК Молдабекова Мейрбека 14 сентября 2022 года, Алматы. С 170–175. ISBN 978-601-80757-3-5.

Тулешов А.К., Сейдахмет А.Ж., Алтынбек А.Д., Абдураимов А.Е., Камал А. Н., Тулешов Е.А., «Моделирование характеристик шаговых двигателей ртк- тук-118 в урановом производстве». Сборник трудов Международной научно-практической конференции «Приоритеты Механики и Теории Автоматического Управления в Развитии Космической Техники и Технологий» посвящённая 75-летнему юбилею профессора, академика НАН РК и НИА РК Молдабекова Мейрбека 14 сентября 2022 года, Алматы., С 303-313. ISBN 978-601-80757-3-5.

Хабай А., Тулешов Е.А., Шадыманова А.А., Оразалы Е.Е., Байтурганова В.К., «Ұшқышсыз ұшу аппараттары басқаруға арналған радио сигналының таралуын талдау» Научно-технический журнал «Новости науки Казахстана», №2(153), С 53. Алматы, 2022. Индекс ППИ:_75776, МРНТИ 621.371, DOI 10.53939/15605655_2022_2_53.

Хабай А., Тулешов Е.А., Шадыманова А.А., Садыков C.К., Байтурганова В.К., «Оптикалық талшық негізінде ылғалдықты өлшейтін датчикті анықтау». Научно-технический журнал «Новости науки Казахстана», №2 (153), С 38. Алматы, 2022. Индекс ППИ:_75776, МРНТИ 681.586; 535.31, DOI 10.53939/15605655_2022_2_38.

Тулешов Е.А., Бержанов Ш.С., «Баспа платаларын өндіру үшін өрнекті металдандырудың аддитивті процесін химиялық мыспен жалату әдістерін салыстыру». Журнал «вестник Карагандинского индустриального университета» №2 (37) 2022.

Тулешов Е.А., Шайкемелов Е.Қ., «RoHS талаптарына сайкес баспа платаларының құрылымын зерттеу». Журнал «вестник Карагандинского индустриального университета» №3 (38) 2022.

Кальменов Е.Т., Тулешов Е.А., «Разработка подводного робота для спасательных работ в условиях центрально азиатских водных ресурсов». НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ: «СОХРАНЯЯ ПРОШЛОЕ, СОЗДАЁМ БУДУЩЕЕ» сборник статей XXXIII Международной научно-практической конференции, Пенза, 2021, ISBN: 978-5-00159-802-2.

Bayanbay N.A., Ozhikenov K.A., Tuleshov Y.A.,…Bodin O.N., Spirkin A.N., «Peculiarities of equipping an unmanned medical aerial vehicles during search and rescue operations». International Conference of Young Specialists on Micro/Nanotechnologies and Electron Devices, EDM, 2020, 2020-June, pp. 464–469. ISSN:2325419X23254173. DOI:10.1109/EDM49804.2020.9153525

Тулешов А.К., Тулешов Е.А., «Основы динамического проектирования исполнительных механизмов кривошипного пресса на базе четырехзвенных групп». Тезисы докладов международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы информатики, механики и робототехники. Цифровые технологии в машиностроении», Казахстан, Алматы, 4-5 октября 2018 г. С. 145-147.

Тулешов Е.А., Измухан Ж., «Сутегі датчигін жасауға керекті материалдарды зерттеу». «ФАРАБИ ӘЛЕМІ» атты студенттер мен жас  ғалымдардың Халықаралық ғылыми конференциясы, Алматы, 10-11  сәуір 2017ж.

Тулешов Е.А., Токен Н., «Роботтың қозғалысының интелектуалды басқару жүйесінің құрудың жолдарын жоспарлау». Сатпаевские чтение «Научное наследие Ш.Есенова» КазНИТУ им. К.И.Сатпаева 12.04.2017 Алматы.

Ozhikenov K.A., Tuyakbaev A.A., Tuleshov E., Altynbekova A.N., Kushegenova Zh.K., «Color sensors for determining the moment of loss coaxiality of a helicopter rotor». III International Conference «Industrial Technologies and Engineering» ICITE – 2016, October 28-29, 2016, M.Auezov South Kazakhstan State University, Shymkent, Kazakhstan, II, p.44 – 47.

Тулешов А.К., Ожикенов К.А., Тулешов Е.А., «Новые подходы компьютерного управления и обработки информации каротажной станции». ХХІ ғасырдағы геологиялық барлау және мұнай-газ ісі: Технология, ғылым, білім. Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясы. 9-12.11.16. Алматы, 2016. С. 164-170.

Tuleshov А., Ozhikenov K., Utebayev R., Tuleshov E., Ozhiken A., «Modelling the Mobile Logging Station and the Drive Control of Sensor Withdraw able». Winding: Machines, Mechanics and Measurements. 2015.

Ozhikenov K., R. Ismagulova, Tuleshov E., G. Aitzhanova and A. Ozhiken., Modeling the control system of sensor movement mechanism of logging unit». «International Journal of Technology and Engineering Studies, Vol. 1, no. 3, pp. 69-73, 2015.

Михайлов П.Г., Ожикенов К.А., Тулешов Е.А., Исмагулова Р.С., Айтжанова Г.Д., «Моделирование размерных цепей датчиков давления». Доклады НАН РК. 2015. №5. С. 27-35.

Михайлов П.Г., Ожикенов К.А., Тулешов Е.А., Исмагулова Р.С., Айтжанова Г.Д., Исследования высокотемпературных сенсорных элементов и структур измерительных преобразователей». Вестник НАН РК. 2015. №5.С.37-47.

Utebayev R., Ozhikenov K., Tuleshov E., Tuleshova А., «Improvement of Manipulating Robot Servo Drives’ Control System». Robotics in Alpe-Adria-Danube Region (RAAD), 2014 23rd International Conference on». 2014/9/3. IEEE. p.1-5. (H Index=4, Impact factor SJR=0,148).

Tuleshov А., Ozhikenov K., Utebayev R. Tuleshov E., «Modeling the Dynamics of Robot Motor Drive Control System». Applied Mechanics and Materials. -2014. - Volume 467. - pp. 510-515. (ISSN: 1662-7482, H Index=11, Impact factor SJR=0,134).

Kudaibergenov K., Ongarbayev Y., Tulepov M., Mansurov Z., Ualiyev Z., Tuleshov Y., Kabdoldina A., «Scanning Electron Microscopic Studies of Carbonized Rice Husk And Apricot Stone». Advanced Materials Research © (2014) Trans Tech Publications, Switzerland, Vol. 893 (2014) pp 478-481. (ISSN:1022-6680, SJR=0.144, IPP=0.096, SNIP=0.198).

Тулешов А.К., Тулешов Е.А., «Исследование двигателя внутреннего сгорания с учетом динамики давления в камере сгорания и упругих свойств шатуна и вала». Ежеквартальный научно-теоретический и практический журнал «Профессиональное образование и общество», Т-1(9), С 106-110, Москва 2014 (ISSN 2227-9652, РИНЦ).

Ualiyev Zh., Tuleshov Y., Kabdoldina A., «Modeling of physical and chemical processes using CUDA technology». Журнал Горение и Плазмохимия Том 12, № 1 (2014), С 24-29.

Тулешов Е.А., Замира А., «Детонацияның микроскопиялық моделдері». Фараби алеми атты студенттер мен жас ғалымдардың халықаралық ғылыми конференциясы, 1 том, КазНУ 2014/10/4.

Tuleshov А.К., Ozhikenov K.A., Utebaev R., Tuleshov Е.А., «Modeling the Dynamics of Robot Motor Drive Control System». International Conference on Materials Science and Mechanical Engineering (ICMSME 2013), 2013/11/27, Kuala Lumpur, Malaysia

Амандык Куатович Тулешов, Тулешов Еркебулан Амандыкович., «Решение уравнений динамики вибростолав классе обобщенных функций методом итерации». Сборник трудов X международной научно-технической конференции. Повышение качества, надежности и долговечности технических систем и технологических процессов. 2012/11/20. -С. 40.

Эйлат, Израиль Тулешов А.К., Ожикенов К.А., Тулешов Е.А., «Моделирование динамики управления манипулятора в среде MATLAB». Материалы Международной научно-технической конференции Т.1., 276 с Петропавловск: СКГУ им. М. Козыбаева. 2011/12/23.

Докторанттардың әлеуетті зерттеу жұмыстары

Қалменов Е.Т., «AI басқару жүйесі бар ұшқышсыз су асты көлігінің жылжымалы кешенін жасау»