Тунгатарова Мадина Советкалиқызы

Тунгатарова Мадина Советкалиқызы

Ph.D. докторы

Профессор

Кибернетика және ақпараттық технологиялар институты

Қолданбалы механика және инженерлік графика кафедрасы

Email: m.tungatarova@satbayev.111

Кәсіби өмірбаяны

Профессионалдық өмірбаян:

Тунгатарова Мадина Советкалиқызы 2002 жылы Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-тің механика-математика факультетінің механика мамандығын үздік дипломмен бітірді. 2002 жылдан 2004 жылға дейін Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-тің механика-математика факультетінің магистратурасында «Механика» мамандығы бойынша оқыды. 2005 жылы Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-тің механика-математика факультетіне докторантураға оқуға түседі де, оны  2008 жылы бітіріп PhD докторы ғылыми дәрежесін алу үшін диссертация қорғады. 2009 жылы Краковтағы (Польша) АГХ ғылыми-техникалық университетінде инженерлік ғылымдарының докторы ғылыми дәрежесін алу үшін диссертация қорғады.

2002 – 2016 жылдарда математика және механика ғылыми-зерттеу институтында лаборант, КҒҚ, ҒҚ, АҒҚ қызыметінде жұмыс істейді және ғылыми жобаларға қатысады. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің мақсатты қаржыландыруы бойынша жобаның, халықаралық ынтымақтастық бағдарламасының, іргелі және қолданбалы бағдарламалардың, жауапты орындаушысы. Дүниежүзілік банктің «Өндірістік инновацияларды ынталандыру» жобасының  жоба жетекшісі қызыметтерін атқарды. 2008 - 2016 жылдары Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-тің механика-математика факультетінің механика кафедрасында оқытушы, доцент м.а., ғылыми-инновациялық және халықаралық қатынастар бойынша кафедра жетекшісінің орынбасары болып жұмыс істеді. 2017 жылдан бастап Сәтбаев университетінің қолданбалы механика және инженерлік графика кафедрасында профессор қызметін атқаруда.

Тунгатарова М.С. INTAS зерттеу стипендиясының иегері (2007-2008), Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-нің «Үздік жас ғалым - 2007» атағы үшін сайыстың жүлдегері, Германияның академиялық алмасу қызметінің DAAD қызметіне 2007 - 2008 жж. арналған ғылыми стипендия иегері, 2008 ж. ЮНЕСКО поляк комитетінің стипендиялары иегері (Polish Commission UNESCO), 2008 ж. жас Қазақстандық ғалымдарды қолдауға арналған Қазақстан Республикасы Тұңғыш Президентінің Қоғамдық қорының ғылыми гранты, грант ЖОО-ның үздік оқытушысы, ҚР БҒМ, 2016 ж.

Ғылыми педогогикалық стажы 11 жыл. 50-ден аса ғылыми және оқу- әдістемелік еңбектері жарық көрген. Оның ішінде 4 мақала индекстелетін деректер базасындағы журналдарда, зияткерлік меншікке патенттік және авторлық куәліктер бар. «Сұйық және газ механикасы», «Сандық әдістер және бағдарламалау» пәндерінен оқу-әдістемелі кешендері (ОӘК) және силлабустар шығарылған.

Ғылыми жобалар

Ғылыми бағыттар және актуальді жобалар:

ғылыми бағыттар:

Сұйық және газ механикасы; Есептеу гидродинамикасы; Кеуекті ортадағы тасмал; Жылу энергиясын сақтау; Баламалы энергетика.

ғылыми жобалар:

Жобалар жетекшісі:

 «Тұрғын үй аумағын/көп қабатты ғимараттарды жылыту және ыстық сумен қамтамасыз етуге арналған күн жылу энергиясын маусымдық сақтау технологиясы». Технологияларды коммерциялауға арналған Дүниежүзілік банктің гранты, 2017-19 “Геотехнологиялық есептерді моделдеу кезінде параллелді есептеу жүйесіне және таралған есептеу тораптарына негізделген жаңа ақпараттық технологияларды өңдеу” іргелі зерттеу бағдарламасына сәйкес. 2009-2011 жж “Жоғарғы өнімді есептеу жүйесін қолдана отырып геотехнологияның ресурстысиымдылық есептерін зерттеудің әдістерін өңдеу” гранттық зерттеу бағдарламасы бойынша 2012-2014 жж.

Ответственный исполнитель следующих проектов:

BR05236447 «Уран мен мұнай кен орындарын өндіруге арналған басқару және шешімдерді қабылдау зияткерлік жүйелері», БМҚ 2018-2020, ҒК ҚР БҒМ 3290/ГФ4 Жер асты шаймалау әдісімен пайдалы компонентті өндіруді оптимизациялау үшін геотехнологиялық ақпаратты-модельдеуші комплексті құру, ҒК ҚР БҒМ, 2015 – 2017

Жарияланымдар

Избранные публикации:

в журналах с ненулевым импакт-фактором:

B. Akhmetov, A. G. Georgiev, A. Kaltayev, A.A. Dzhomartov, R. Popov, M. S. Tungatarova Thermal energy storage systems – review  Bulgarian.  Chemical Communications, Volume 48, Special Issue E (pp. 31 - 40) 2016 T. Amanzholov, B. Akhmetov, A. Georgiev, A. Kaltayev, R. Popov, D. Dzhonova-Atanasova, M. Tungatarova Numerical modelling as a supplementary tool for Thermal Response Test. - Bulgarian Chemical Communications, Volume 48, Special Issue E (pp. 109 - 114) 2016 A. Seitov, B. Akhmetov, A. G. Georgiev, A. Kaltayev, R. K. Popov, D. B. Dzhonova-Atanasova, M. S. Tungatarova Numerical simulation of thermal energy storage based on phase change materials. - Bulgarian Chemical Communications, Volume 48, Special Issue E (pp. 181 - 188) 2016 Kuljabekov A.B., Inkarbekov M.K., Tungatarova M.S., Alibayeva K.A., Kaltayev A. Numerical study of the hydrodynamic efficiency of the multi-stage filter setting technology. - Archives of mining science. - Vol. 58 (2013). - #3. - P. 691 - 704 (IF - 0,6) 

в журналах, входящих в перечень ККСОН:

Т. Amanzholov, M. Tungatarova, A. Toleukhanov, B. Akhmetov Geothermal heat storage device: thermal conductivity coefficient test. - Вестник КазНТУ, - №5 (135). - P. 337--346, 2019. B. Akhmetov, A. Seitov, T.E. Amanzholov, M.S. Tungatarova, A. Kaltayev Numerical study of combined thermal energy storage system. - Вестник КазНТУ, - №4 (128). - P. 411-423, 2018. Aizhulov D.Y., Kurmanseiit M.B., Tungatarova M.S. Application of geostatistical methods for reconstruction of lithological and mineralogical structure of uranium deposit by interpolating well data // Казахский Национальный Университет имени Аль-Фараби, Вестник КазНУ, серия математика, механика, информатика - №3 (91) -2016. -С.45-52. Kurmanseiit M.B., Aizhulov D.Y., Tungatarova M.S. The study of change in extraction degree under the influence of oxidizers while leaching Uranium ore with sulfuric acid // Казахский Национальный Университет имени Аль-Фараби, Вестник КазНУ, серия математика, механика, информатика - №3 (91) -2016. -С.53-58. Ахметов Б., Тунгатарова М.С., Джомартов А.А. Выбор материалов фазавого перехода для латентного теплового аккумулятора // Вестник КазНТУ, - №3 (111). - P. 119-126, 2015.

В трудах конференций:

T Aizhulov D.Y., Shayakhmetov N.M., Kurmanseiit M.B., Tungatarova M.S., Kaltayev A. Stochastic modeling of rollfront uranium deposit based on reactive transport and streamline simulation. – Сборник трудов IX-ой международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы урановой промышленности», 7 – 9 ноября 2019 г, Алматы. – т.1, С. 47-54 Shayakhmetov N.M., Aizhulov D.Y., Kurmanseiit M.B., Tungatarova M.S., Kaltayev A. Automated design module to determine optimal well locations for uranium deposits development with In-Situ leaching method. – Сборник трудов IX-ой международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы урановой промышленности», 7 – 9 ноября 2019 г, Алматы. – т. 1, С. 111-117 Kurmanseiit M.B., Tungatarova M.S., Shayakhmetov N.M., Aizhulov D.Y., Kaltayev A. Study of different cases of uranium dissolution by sulfuric acid solution. – Сборник трудов IX-ой международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы урановой промышленности», 7 – 9 ноября 2019 г, Алматы. – т.1,  С. 259-261 Kurmanseiit M.B., Tungatarova M.S. Impact of Gravity Effect on In-Situ Leaching of Uranium. -  International Symposium on Uranium Raw Material for the Nuclear Fuel Cycle: Exploration, Mining, Production, Supply and Demand, Economics and Environmental Issues (URAM-2018) , IAEA, Vienna, Austria, 25-29 June 2018 Калтаев А., Тунгатарова М. С., Құрмансейіт М. Б., Шаяхметов Н. М. Интеллектуальные системы управления и принятия решений для разработки месторождений урана, Цифровизация промышленности-основа четвертой промышленной революции 2018 г. 6 - стр. Құрмансейіт М.Б., Тунгатарова М.С. Исследование физико-химических процессов при добыче минералов методом выщелачивания // Актуальные проблемы урановой промышленности: материалы VIII-й международной научно-практической конференции. – Астана, – С. 181. Разуваева Т.Б., Поезжаев И.П., Мырзабек Г.А., Копбаева М.П., Мырзабек Қ. Ә., Тунгатарова М.С. Возможности интенсификации добычи урана при ПСВ путем использования 3D моделирования // Актуальные проблемы урановой промышленности: материалы VIII-й международной научно-практической конференции. – Астана, – С. 162-168. Kurmanseiit M.B., Tungatarova M.S. Simulation of uranium extraction by high-perfomance computing // The VI Congress of the Turkic World Mathematical Society. – Astana, – P. 327. Tungatarova M.S., Kurmanseiit M.B., Kaltayev A., Kuljabekov A.B. Study of chemical kinetics of uranium mining by acid leaching. – In proceedings of the 27th Conference Drilling-Oil-Gas, – Krakow,  2016, P. 61–62 B. Akhmetov, M.S. Tungatarova, A. Kaltayev Numerical Estimation of the Temperature Field Around the Borehole Thermal Energy Storage Using Buried Temperature Sensors. – Innovative Materials for Processes in Energy Systems (IMPRES-2016).- ISBN 978-944005-21-5.  – P. 329-331 Tannur Amanzholov, Bakytzhan Akhmetov, Aleksandar Georgiev, Aidarkhan Kaltayev, Rumen Popov, Manatbayev Rustem, Daniela Dzhonova-Atanasova, Madina Tungatarova “Installation For Thermal Response Test Implementation”. - XV International Scientific Conference RENEWABLE ENERGY & INNOVATIVE TECHNOLOGIES"RE & IT. - 10 – 11 June, 2016, Smolyan Abzal Seytov, Bakytzhan Akhmetov, Aleksandar Georgiev, Aidarkhan Kaltayev, Rumen Popov, Daniela Dzhonova-Atanasova, Madina Tungatarova “Numerical simulation of thermal energy storage based on phase change materials”. - XV International Scientific Conference RENEWABLE ENERGY & INNOVATIVE TECHNOLOGIES"RE & IT. - 10 – 11 June, 2016, Smolyan Bakytzhan Akhmetov, Aleksandar Georgiev, Aidarkhan Kaltayev, Asylbek Dzhomartov, Rumen Popov, Madina Tungatarova Thermal Energy Storage Systems – Review. - XV International Scientific Conference RENEWABLE ENERGY & INNOVATIVE TECHNOLOGIES"RE & IT. - 10 – 11 June, 2016, Smolyan Tannur Amanzholov, Bakytzhan Akhmetov, Aleksandar Georgiev, Aidarkhan Kaltayev, Rumen Popov, Daniela Dzhonova-Atanasova, Madina Tungatarova “Numerical modelling as a supplementary tool for Thermal Response Test” . - XV International Scientific Conference RENEWABLE ENERGY & INNOVATIVE TECHNOLOGIES"RE & IT. - 10 – 11 June, 2016, Smolyan

Объекты интеллектуальной собственности

Калтаев А., Тунгатарова М.С., Ахметов Б. Патент № 33162 «Централизованная система отопления и горячего водоснабжения на базе грунтового теплонакопителя и краткосрочного аккумулятора на основе материалов для хранения энергии с высокой плотностью (МХЭ-ВП) для сезонного и суточного хранения солнечной тепловой энергии» дата подачи 19.04.2017, дата публикации №01.10.2018 Калтаев А., Тунгатарова М.С., Айжулов Д.Е, и др. "Программный модуль по 3-х мерному моделированию гидродинамики и массопереноса при добыче урана методом подземного скважинного выщелачивания"// Авт. Свидетельство о внесении сведений в государственный реестр прав на объекты, охраняемые авторским правом. - №439 от 08.11.2018 Шаяхметов Н.М., Айжулов Д.Е.. Құрмансейіт М.Б. и др. «Модуль автоматизированного проектирования гексогональной схемы вскрытия месторождения при добыче минерала методом подземного скважинного выщелачивания»// Авт. Свидетельство о внесении сведений в государственный реестр прав на объекты, охраняемые авторским правом. -  №3695 от 29.05.2019 Шаяхметов Н.М., Айжулов Д.Е.. Құрмансейіт М.Б. и др. «Технико-экономический модуль по расчету расхода выщелачивающего раствора при добыче минерала методом подземного скважинного выщелачивания» // Авт. Свидетельство о внесении сведений в государственный реестр прав на объекты, охраняемые авторским правом №5398 от 20.09.2019 Калтаев А., Тунгатарова М.С., Айжулов Д.Е. и др. Авторское свидетельство на «Программный модель по 3-х мерному моделированию процесса добычи полезного компонента методом подземного скважинного выщелачивания для интеграции с системой «Рудник». –  ИС 007874, №615 от 06.04.2017 г. Калтаев А., Алибаева К.А,, Тунгатарова М.С. Авторское свидетельство на «Модуль расчета геотехнологических параметров для интенсификации процесса выщелачивания минерала». –  ИС 005753, №1833 от 23.08.2016 г. Калтаев А., Алибаева К.А., Тунгатарова М.С. Авторское свидетельство на «Программное средство для эффективного расположения и управления инверсными скважинами и построение схемы геотехнологического полигона». –  ИС 002004, №1243 от 19.06.2015 г. Калтаев А.,  Тунгатарова М.С., Кульджабеков А.Б., Құрмансейіт М.Б., Қолдас Ә.Б., Айжулов Д.Е. Авторское свидетельство на «Программное обеспечение StrataGeo для построения трехмерной геологической модели урановых месторождений по скважинным данным : а.с. 004542 РК; опубл. 20.03.2016 Калтаев А., Алибаева К.А., Тунгатарова М.С., Авторское свидетельство на «Программное обеспечение эффективного расположения и управления инверсными скважинами и построение схемы геотехнологического полигона» Калтаев А.,  Тунгатарова М.С., Кульджабеков А.Б., Құрмансейіт М.Б., Қолдас Ә.Б., Айжулов Д.Е. Авторское свидетельство на «Программное обеспечение для трехмерного моделирования добычи урана подземным выщелачиванием с применением метода линий тока» Св. о гос.рег. прав на ОАП 2016 №4556, 1 - стр

Білімі

Білімі:

Жоғары.

1998 – 2002 ж.ж. Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ, Механика-математика факультеті, «Механика» мамандығы.

2002 – 2004 ж.ж. Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ, Механика-математика факультеті, магистратура «Механика» мамандығы.

2005 – 2008 г. ж.ж. Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ, Механика-математика факультеті, доктарантура «Механика» мамандығы.

2009 АГХ ғылыми-техникалық университеті, Краков, Польша. Тау-кен ісі және геоинженерия геологиясы саласындағы инженерия ғылымдарының докторы.

Ғылыми дәрежесі.

PhD, Тау-кен ісі және геоинженерия геологиясы саласындағы инженерия ғылымдарының докторы.

Оқу бағдарламалары