Тунгатарова Мадина Советкалиқызы

Тунгатарова Мадина Советкалиқызы

Ph.D. докторы

Қауымдастырылған профессор

Ә. Бүркітбаев атындағы Энергетика және машина жасау институты

«Инженерлік механика» кафедрасы

Email: m.tungatarova@satbayev.111

H-index:
4

Кәсіби өмірбаяны

2016, 2017 жылдары Польшаның AGH-Краков Ғылым және технологиялар университетіне, 2016 жылы Францияның Лотарингия университетіне шақырылған профессор.

INTAS зерттеу стипендиясының иегері (2007-2008), Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық Университетінің "Үздік жас ғалым - 2007" атағына байқау-конкурстың, 2007-2008 жылдарға арналған DAAD академиялық алмасулардың Герман қызметінің сапарына зерттеу стипендиясының, 2008 ж. ЮНЕСКО поляк комитетінің (Polish Commission UNESCO) стипендиясының, 2008 ж. ЮНЕСКО – ның қоғамдық қорының зерттеу грантының жүлдегері Жас қазақстандық ғалымдарды қолдау үшін Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті, 2008.

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің мақсатты қаржыландыруы бойынша жобаның, халықаралық ынтымақтастық бағдарламасының, іргелі және қолданбалы бағдарламалардың, жауапты орындаушысы. Дүниежүзілік банктің «Өндірістік инновацияларды ынталандыру» жобасының  жоба жетекшісі қызыметтерін атқарды. 2008 - 2016 жылдары Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-тің механика-математика факультетінің механика кафедрасында оқытушы, доцент м.а., ғылыми-инновациялық және халықаралық қатынастар бойынша кафедра жетекшісінің орынбасары болып жұмыс істеді. 2017 жылдан бастап ҚазҰТЗУ - да жұмыс істейді. Қ.Сәтбаева ИМжМ кафедрасының профессоры, қауымдастырылған профессоры лауазымында.

Білімі

AGH Ғылыми-техникалық университеті, Краков, Польша, Dr. Eng., 2009;

2005-2008 Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті (ҚазҰУ), доктор PhD;  

2002-2004 ҚазҰУ, механика магистрі;

1998-2002 ҚазҰУ, механика бакалавры;

Ғылыми дәрежесі: PhD, Тау-кен ісі және геоинженерия геологиясы саласындағы инженерия ғылымдарының докторы.

Ғылыми жобалар

"Үй-жайларды жылыту және ыстық сумен жабдықтау үшін күн жылу энергиясын маусымдық жинақтау технологиясы" Кіші жобасы бойынша "ғылыми инновацияларды ынталандыру" жобасының жетекшісі, 2017-19 "іргелі зерттеулер бағдарламасы бойынша геотехнология міндеттерін модельдеу кезінде параллельді есептеу жүйелері мен таратылған есептеу желілерін пайдалануға бағдарланған жаңа ақпараттық технологияларды әзірлеу". 2009-2011 жж 2012-2014 жылдарға арналған гранттық зерттеу бағдарламасы бойынша" жоғары өнімді есептеу жүйелерін пайдалана отырып, геотехнологияның ресурстарды қажет ететін міндеттерін зерттеу әдістерін әзірлеу". Келесі жобалардың жауапты орындаушысы:

№ Br05236447" уран және мұнай кен орындарын игеру үшін басқарудың және шешім қабылдаудың Зияткерлік жүйелері", ПЦФ 2018-2020 3290/ГФ4 пайдалы компонентті жерасты ұңғымалық сілтісіздендіру әдісімен өндіруді оңтайландыру үшін геотехнологиялық ақпараттық-модельдеу кешенін әзірлеу, ҚР БҒМ ҒК, 2015 – 2017

Ғылыми жетекші: БҒМ-нің 2020-2022 жылдарға арналған "қабаттық инфильтрациялық үлгідегі минералдар кен орындарын қалыптастыру тетіктерін зерттеу және кен денесін контурлау үшін жоғары дәлдіктегі цифрлық әдісті әзірлеу" МФ грантын, 2018-2020 жылдарға арналған "уран және мұнай кен орындарын игеру үшін интеллектуалды басқару және шешім қабылдау жүйелерін әзірлеу" пцф бойынша БҒМ грантының жауапты орындаушысы; БҒМ-нің 2018-2020 жылдарға арналған грантын жж. "турбулентті реактивті ағындарды модельдеу үшін жоғары өнімді 3D симуляторын әзірлеу"МҚ бойынша.

Жарияланымдар

Избранные публикации:

в журналах с ненулевым импакт-фактором:

1. G.Mamytbekov, N. Shayakhmetov, D. Aizhulov, M. Kurmanseiit, and M. Tungatarova Transport of steam-gas mixture in hydrodynamic devices: A numerical study of steam reforming of methane. - Processes 2023, 11(10), 2991

2. M.B. Kurmanseiit, M.S. Tungatarova, J.-J. Royer, D.Y. Aizhulov, N.M. Shayakhmetov, A. Kaltayev Streamline-based reactive transport modeling of uranium mining during in-situ leaching: Advantages and drawbacks. -  Hydrometallurgy 2023, 220, June 2023, 106107

3.Kurmanseiit, M.B.; Tungatarova, M.S.; Kaltayev, A.; Royer, J.-J. Reactive Transport Modeling during Uranium In Situ Leaching (ISL): The Effects of Ore Composition on Mining Recovery. Minerals 2022, 12, 1340. 

4.Aizhulov, D.; Tungatarova, M.; Kaltayev, A. Streamlines Based Stochastic Methods and Reactive Transport Simulation Applied to Resource Estimation of Roll-Front Uranium Deposits Exploited by In-Situ Leaching. Minerals 2022, 12, 1209.    

5. M.S. Tungatarova, M.B. Kurmanseiit, N. Shayakhmetov GPU accelerated modeling of In-Situ Leaching process and Streamline based reactive transport  simulation. - Procedia Computer Science. – 2020.– V. 178, p. 145-152                                                                                           

6. B. Akhmetov, A. G. Georgiev, A. Kaltayev, A.A. Dzhomartov, R. Popov, M. S. Tungatarova Thermal energy storage systems – reviewBulgarian.Chemical Communications, Volume 48, Special Issue E (pp. 31 - 40) 2016                                                                                                 

7. T. Amanzholov, B. Akhmetov, A. Georgiev, A. Kaltayev, R. Popov, D. Dzhonova-Atanasova, M. Tungatarova Numerical modelling as a supplementary tool for Thermal Response Test. - Bulgarian Chemical Communications, Volume 48, Special Issue E (pp. 109 - 114) 2016            

8. A. Seitov, B. Akhmetov, A. G. Georgiev, A. Kaltayev, R. K. Popov, D. B. Dzhonova-Atanasova, M. S. Tungatarova Numerical simulation of thermal energy storage based on phase change materials. - Bulgarian Chemical Communications, Volume 48, Special Issue E (pp. 181 - 188) 2016                                                                                                                              

9.Kuljabekov A.B., Inkarbekov M.K., Tungatarova M.S., Alibayeva K.A., Kaltayev A. Numerical study of the hydrodynamic efficiency of the multi-stage filter setting technology. - Archives of mining science. - Vol. 58 (2013). - #3. - P. 691 - 704 (IF - 0,6) .

в журналах, входящих в перечень ККСОН:

Т. Amanzholov, M. Tungatarova, A. Toleukhanov, B. Akhmetov Geothermal heat storage device: thermal conductivity coefficient test. - Вестник КазНТУ, - №5 (135). - P. 337--346, 2019.

B. Akhmetov, A. Seitov, T.E. Amanzholov, M.S. Tungatarova, A. Kaltayev Numerical study of combined thermal energy storage system. - Вестник КазНТУ, - №4 (128). - P. 411-423, 2018.

Aizhulov D.Y., Kurmanseiit M.B., Tungatarova M.S. Application of geostatistical methods for reconstruction of lithological and mineralogical structure of uranium deposit by interpolating well data // Казахский Национальный Университет имени Аль-Фараби, Вестник КазНУ, серия математика, механика, информатика - №3 (91) -2016. -С.45-52.

Kurmanseiit M.B., Aizhulov D.Y., Tungatarova M.S. The study of change in extraction degree under the influence of oxidizers while leaching Uranium ore with sulfuric acid // Казахский Национальный Университет имени Аль-Фараби, Вестник КазНУ, серия математика, механика, информатика - №3 (91) -2016. -С.53-58.

Ахметов Б., Тунгатарова М.С., Джомартов А.А. Выбор материалов фазавого перехода для латентного теплового аккумулятора // Вестник КазНТУ, - №3 (111). - P. 119-126, 2015.

В трудах конференций:

T Aizhulov D.Y., Shayakhmetov N.M., Kurmanseiit M.B., Tungatarova M.S., Kaltayev A. Stochastic modeling of rollfront uranium deposit based on reactive transport and streamline simulation. – Сборник трудов IX-ой международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы урановой промышленности», 7 – 9 ноября 2019 г, Алматы. – т.1, С. 47-54

Shayakhmetov N.M., Aizhulov D.Y., Kurmanseiit M.B., Tungatarova M.S., Kaltayev A. Automated design module to determine optimal well locations for uranium deposits development with In-Situ leaching method. – Сборник трудов IX-ой международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы урановой промышленности», 7 – 9 ноября 2019 г, Алматы. – т. 1, С. 111-117

Kurmanseiit M.B., Tungatarova M.S., Shayakhmetov N.M., Aizhulov D.Y., Kaltayev A. Study of different cases of uranium dissolution by sulfuric acid solution. – Сборник трудов IX-ой международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы урановой промышленности», 7 – 9 ноября 2019 г, Алматы. – т.1,  С. 259-261

Kurmanseiit M.B., Tungatarova M.S. Impact of Gravity Effect on In-Situ Leaching of Uranium. -  International Symposium on Uranium Raw Material for the Nuclear Fuel Cycle: Exploration, Mining, Production, Supply and Demand, Economics and Environmental Issues (URAM-2018) , IAEA, Vienna, Austria, 25-29 June 2018

Калтаев А., Тунгатарова М. С., Құрмансейіт М. Б., Шаяхметов Н. М. Интеллектуальные системы управления и принятия решений для разработки месторождений урана, Цифровизация промышленности-основа четвертой промышленной революции 2018 г. 6 - стр.

Құрмансейіт М.Б., Тунгатарова М.С. Исследование физико-химических процессов при добыче минералов методом выщелачивания // Актуальные проблемы урановой промышленности: материалы VIII-й международной научно-практической конференции. – Астана, – С. 181.

Разуваева Т.Б., Поезжаев И.П., Мырзабек Г.А., Копбаева М.П., Мырзабек Қ. Ә., Тунгатарова М.С. Возможности интенсификации добычи урана при ПСВ путем использования 3D моделирования // Актуальные проблемы урановой промышленности: материалы VIII-й международной научно-практической конференции. – Астана, – С. 162-168.

Kurmanseiit M.B., Tungatarova M.S. Simulation of uranium extraction by high-perfomance computing // The VI Congress of the Turkic World Mathematical Society. – Astana, – P. 327.

Tungatarova M.S., Kurmanseiit M.B., Kaltayev A., Kuljabekov A.B. Study of chemical kinetics of uranium mining by acid leaching. – In proceedings of the 27th Conference Drilling-Oil-Gas, – Krakow,  2016, P. 61–62

B. Akhmetov, M.S. Tungatarova, A. Kaltayev Numerical Estimation of the Temperature Field Around the Borehole Thermal Energy Storage Using Buried Temperature Sensors. – Innovative Materials for Processes in Energy Systems (IMPRES-2016).- ISBN 978-944005-21-5.  – P. 329-331

Tannur Amanzholov, Bakytzhan Akhmetov, Aleksandar Georgiev, Aidarkhan Kaltayev, Rumen Popov, Manatbayev Rustem, Daniela Dzhonova-Atanasova, Madina Tungatarova “Installation For Thermal Response Test Implementation”. - XV International Scientific Conference RENEWABLE ENERGY & INNOVATIVE TECHNOLOGIES"RE & IT. - 10 – 11 June, 2016, Smolyan

Abzal Seytov, Bakytzhan Akhmetov, Aleksandar Georgiev, Aidarkhan Kaltayev, Rumen Popov, Daniela Dzhonova-Atanasova, Madina Tungatarova “Numerical simulation of thermal energy storage based on phase change materials”. - XV International Scientific Conference RENEWABLE ENERGY & INNOVATIVE TECHNOLOGIES"RE & IT. - 10 – 11 June, 2016, Smolyan

Bakytzhan Akhmetov, Aleksandar Georgiev, Aidarkhan Kaltayev, Asylbek Dzhomartov, Rumen Popov, Madina Tungatarova Thermal Energy Storage Systems – Review. - XV International Scientific Conference RENEWABLE ENERGY & INNOVATIVE TECHNOLOGIES"RE & IT. - 10 – 11 June, 2016, Smolyan

Tannur Amanzholov, Bakytzhan Akhmetov, Aleksandar Georgiev, Aidarkhan Kaltayev, Rumen Popov, Daniela Dzhonova-Atanasova, Madina Tungatarova “Numerical modelling as a supplementary tool for Thermal Response Test” . - XV International Scientific Conference RENEWABLE ENERGY & INNOVATIVE TECHNOLOGIES"RE & IT. - 10 – 11 June, 2016, Smolyan

Объекты интеллектуальной собственности

Калтаев А., Тунгатарова М.С., Ахметов Б. Патент № 33162 «Централизованная система отопления и горячего водоснабжения на базе грунтового теплонакопителя и краткосрочного аккумулятора на основе материалов для хранения энергии с высокой плотностью (МХЭ-ВП) для сезонного и суточного хранения солнечной тепловой энергии» дата подачи 19.04.2017, дата публикации №01.10.2018 Калтаев А., Тунгатарова М.С., Айжулов Д.Е, и др. "Программный модуль по 3-х мерному моделированию гидродинамики и массопереноса при добыче урана методом подземного скважинного выщелачивания"// Авт. Свидетельство о внесении сведений в государственный реестр прав на объекты, охраняемые авторским правом. - №439 от 08.11.2018 Шаяхметов Н.М., Айжулов Д.Е.. Құрмансейіт М.Б. и др. «Модуль автоматизированного проектирования гексогональной схемы вскрытия месторождения при добыче минерала методом подземного скважинного выщелачивания»// Авт. Свидетельство о внесении сведений в государственный реестр прав на объекты, охраняемые авторским правом. -  №3695 от 29.05.2019 Шаяхметов Н.М., Айжулов Д.Е.. Құрмансейіт М.Б. и др. «Технико-экономический модуль по расчету расхода выщелачивающего раствора при добыче минерала методом подземного скважинного выщелачивания» // Авт. Свидетельство о внесении сведений в государственный реестр прав на объекты, охраняемые авторским правом №5398 от 20.09.2019 Калтаев А., Тунгатарова М.С., Айжулов Д.Е. и др. Авторское свидетельство на «Программный модель по 3-х мерному моделированию процесса добычи полезного компонента методом подземного скважинного выщелачивания для интеграции с системой «Рудник». –  ИС 007874, №615 от 06.04.2017 г. Калтаев А., Алибаева К.А,, Тунгатарова М.С. Авторское свидетельство на «Модуль расчета геотехнологических параметров для интенсификации процесса выщелачивания минерала». –  ИС 005753, №1833 от 23.08.2016 г. Калтаев А., Алибаева К.А., Тунгатарова М.С. Авторское свидетельство на «Программное средство для эффективного расположения и управления инверсными скважинами и построение схемы геотехнологического полигона». –  ИС 002004, №1243 от 19.06.2015 г. Калтаев А.,  Тунгатарова М.С., Кульджабеков А.Б., Құрмансейіт М.Б., Қолдас Ә.Б., Айжулов Д.Е. Авторское свидетельство на «Программное обеспечение StrataGeo для построения трехмерной геологической модели урановых месторождений по скважинным данным : а.с. 004542 РК; опубл. 20.03.2016 Калтаев А., Алибаева К.А., Тунгатарова М.С., Авторское свидетельство на «Программное обеспечение эффективного расположения и управления инверсными скважинами и построение схемы геотехнологического полигона» Калтаев А.,  Тунгатарова М.С., Кульджабеков А.Б., Құрмансейіт М.Б., Қолдас Ә.Б., Айжулов Д.Е. Авторское свидетельство на «Программное обеспечение для трехмерного моделирования добычи урана подземным выщелачиванием с применением метода линий тока» Св. о гос.рег. прав на ОАП 2016 №4556, 1 - стр