Ускенбаева Рауза Муталиповна

Ускенбаева Рауза Муталиповна

Ph.D. докторы

Ассистент-профессор

Базалық білім беру институты

Қазақ және орыс тілдері кафедрасы

Email: r.uskenbayeva@satbayev.111

Кәсіби өмірбаяны

2004 жылы Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық универсиетін бітірдім.

2005-2011 ж.ж. Қ.Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық университетінде оқытушы болып қызмет атқардым.  

2001 жылы ҚазМемҚызПУ-ға матистратураға түстім. 2013 жылдың маусым айында  6М012100 – қазақ тілінде оқытпайтын мектептердегі қазақ тілі мен әдебиеті мамандығы бойынша магистрлік диссертация қорғадым.

 2013-2016 жылдары Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінде докторантурада оқыдым. 2016 жылдың желтоқсан айында 6D020500 – Филология мамандығы бойынша «Қазақ тіліндегі мифологемалардың этномәдени-танымдық аспектісі» тақырыбында  докторлық (PhD) диссертация қорғадым.

2016 жылдың қыркүйек айынан 2017 жылдың тамыз айына дейін Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық универсиетінде аға оқытушы болып қызмет істедім.

2017 жылдың тамыз айынан бастап Сәтбаев университетінің Қазақ және орыс тілдері кафедрасында сениор лектор қызметін атқарамын. 

Білімі

Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық универсиеті (2000 – 2004)

докторантура Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық универсиеті (2013 – 2016)

Ғылыми жобалар

Лингвомәдениеттаным, этнолингвистика, өзге аудиторияда қазақ тілін үйрету, лексикография, терминология

Жарияланымдар

Мифтік шығарма тілі мен қазіргі әдеби тілдегі өзара сабақтастық // Ш.Уәлиханов атындағы Көкшетау Мемлекеттік университетінің хабаршысы 2014,–№ 3-4, 249-253 бб. (қосымша автор – Н.Бөлекбаева).                     

Мифологиялық ғылымның дамуы туралы бірер сөз// Қырыз білім беру академиясы хабарлары. Қырғызстан, Бішкек, 2014 ж,  2014.–№4 (32), –18-21 бб.

Көне мифологиялық шығармалардың зерттелуі және ондағы тілдік қолданыстар// Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ хабаршысы. –Астана,  2015. –№4 (104), – 155-160 бб.  

Миф және мифологиялық тілдік бірліктер туралы // Social Sciences. – 2015; Volume. –10;  Issue. 6;P. 1188-1192. (қосымша авторлар – Жақсылықова К.., Мұнара M.)

Қазақ мифологиялық шығармаларындағы архаикалық сөздер// Ататүрік университеті және Ибрагим Чечен атындағы  Агрый университетімен бірге ұйымдастырылған халықаралық ғылыми-практикалық конференция жинағы. Конференция атауы: «Диалог культур стран Великого Шелкового пути» (Түркия, Эрзурум, 2016 ж. - 443-447 бб.), (қосымша автор – М. Онер)

Миф және қазақ мифологиясы: зерттелуі және ондағы тілдік бірліктер// Indian Journal of Science and Technology –2016 , V.9. Iss.22 ISSN. 0974-6846 бб.. (қосымша авторлар – Э.Жанысбекова, Х.Оразбаева, Л.Сапарбаева).

Қазақ тіліндегі мифологемалардың танымдық сипаты// «Көптілділікті қалыптастыру жағдайында тұлғаны қалыптастыру» атты республикалық оқу-әдістемелік семинар материалдары. Алматы, 3-16 сәуір 2017 ж. 60-64 бб.

Мифтік танымның тілдегі көрінісі// Ш.Уәлиханов атындағы Көкшетау Мемлекеттік университетінің хабаршысы 2019,–№ 3-4, – 253-257 бб.

Қазақ тіліндегі мифологемалардың танымдық аспектісі: монография. – Нұр-Сұлтан, 2019. – Б. 46.