Ысқақова Тыныштық Қадырқызы

Ысқақова Тыныштық Қадырқызы

Химия ғылымдарының докторы

Профессор

Профессор

Химиялық және биологиялық технологиялар институты

Email: t.iskakova@satbayev.111

Кәсіби өмірбаяны

Химия ғылымдарының докторы, профессор. 2016 ж. дейін А.Б. Бектұров атындағы химия іылымдары Институтының жетекші ғылыми қызметкері. 2016-2019 ж. Сәтпаев атындағы КазҰТЗУ-дың қауымдастырылған профессоры. 2019 ж. бері "Химиялық және биологиялық инженерия" кафедрасының профессоры. 270 - тен астам ғылыми жарияланымдардың авторы.

Ғылыми жобалар

БҒҚ "Өндірістік тиімділігі мен экологиялық тұрақтылығын арттыру мақсатында жаңа материалдар мен технологиялар жасау саласында химиялық кластер инновацияларын ғылыми-техникалық негіздеу" (2018 - 2020 ж.ж.)

Жарияланымдар

200-ден астам ғылыми жарияланымдар.

1. Zhunusbekova N.M., Iskakova T.K., Chinibayeva N.S., Zhaksybayeva Zh.M., Tuiebakhova Z.K., Kashakova G.M., Torekhan N.N. Biocatalytic activity of various biopolymeric complexes with transient metal ions. Journal of Chemical Technology and Metallurgy.- ISSN-1314-7471.-2018.- Vol. 53.- № 1.- P. 9-16. IF Scopus 0,331.

2. Ю В.К., Жумакова С.С., Пралиев К.Д., Искакова Т.К., Малмакова А.Е., Зазыбин А.Г. Взаимосвязь «структура – местноанестезирующая активность» в ряду производных алкинилпиперидина // Proceedings XVIII Inter. Conf. on Science and Technology Russia-Korea-CIS. -2018. - August 26–28, Moscow.-Р. 178-183.

3. Yu V.K., Zhumakova S.S., Praliyev K.D., Malmakova A.E., Iskakova T.K., Zazybin A.G. Сorrelation "structure-anesthetic activity" in a alkinylpiperidin derivatives family// Proceedings XVIII Intern. Conf. on Science and Technology Russia-Korea-CIS. - 2018. -August 26–28, Moscow.-Р. 182-184.

4. Патент на полезную модель №3552 РК. Комплекс 1-(3-этоксипропил)-4-октил-4-ацилоксипиперидина, обладающий местноанестезирующей активностью, и полупродукты его получения / Пралиев К.Д., Ю В.К., Жумакова С.С., Малмакова А.Е., Искакова Т.К., Кадырова Д.М., Смагулова Г.С., Амиркулова М.К., Сейлханов Т.М.; опубл. 2019, Бюл. №4.

5. Патент на полезную модель №3553 РК. Комплекс 1-(3-этоксипропил)-4-(октин-1-ил)-4-ацилоксипиперидина, обладающий местноанестезирующей активностью, и полупродукты его получения /Пралиев К.Д., Жумакова С.С., Ю В.К., Малмакова А.Е., Искакова Т.К., Кадырова Д.М., Смагулова Г.С., Амиркулова М.К.; опубл. 2019, Бюл. №4.

6. Zhunusbekova N., Iskakova T.K., Kusainova G., Chinibayeva N., Seilkhanov T. Tuiebakhova Z., Iskakov R. Synthesis and special studies Chitozan-based polimer three-dimentional structures as a potential biocatalist // 47th IUPAC World Chemistry Congress «IUPAC 2019».- 2019.-  Paris, France.- Р. 505.

7. Zhunusbekova N., Kusainova G., Iskakova T., Chinibayeva N. Design and Properties  of polimer-silicate composite materials // 47th IUPAC World Chemistry Congress «IUPAC 2019».- 2019.-Paris, France. - Р. 506.

Білім беру

Химия ғылымдарының докторы, профессор.

1970 - 1975

С.М. Киров атындағы Қазақ  мемлекеттік университеті,  химия факультеті.

Мамандығы: химик, химия пәнінің оқытушысы.

1996 – химия ғылымдарының кандидаты, 2000 - доцент,

2009 - химия ғылымдарының докторы, 2010 - прфессор. 

Оқу бағдарламалары