Заурбеков Кадыржан Сейтжанович

Заурбеков Кадыржан Сейтжанович

Ph.D. докторы

Аға оқытушы

Қ. Тұрысов атындағы Геология және мұнай-газ ісі институты

Мұнай инженериясы кафедрасы

Email: k.zaurbekov@satbayev.111

H-index:
1

Кәсіби өмірбаяны

Заурбеков Қадыржан Сейітжанұлы 1995 жылы 9 қазанда Алматы қаласында дүниеге келген. №134 лицейді «Компьютерлік математика» мамандығы бойынша бітірген. 2017 жылы университетімізді «Мұнай және газ ісі» мамандығы бойынша бакалавриат бағдарламасы бойынша GPA 3,93, 2019 жылы магистратураны үздік, 2022 жылы докторантураны үздік бітірді. GPA 3,98. 2023 жылы ОП 8D07202 – «Мұнай инженериясы» мамандығы бойынша философия докторы PhD дәрежесін алу үшін докторлық диссертациясын қорғады. Қ.И.Сәтбаев атындағы ҚазҰТУ-да философия ғылымдарының докторы дәрежесі(Алматы, Қазақстан). Қорғау күні: 27.12.2023 Заурбеков Қадыржан үш рет «Шеврон» компаниясының стипендиясының иегері атанды.

Ғылыммен белсенді айналысады:

2013 жылдан 2014 жылға дейін Сәтбаев университеті, №2.842.10 – «Теңіздегі күкірттің ашық қоймасы» ғылыми-зерттеу жұмысының лаборанты.

2015-2017 жж. №757.MON.GF.15.RIPR.46 – «Қоршаған ортаға зиянды әсерді азайту үшін күкіртті ашық сақтаудың жаңа әдістерін әзірлеу» ғылыми-зерттеу жұмысының лаборанты, Сәтбаев университеті.

2018-2019 жж. 2018/AP05133906 – «Ультрадыбыстық құрылғыларды пайдалана отырып, қоймалар мен құю алаңдарында жоғары тұтқыр майларды жинаудың жаңа технологиясын құру» ғылыми жобасының кіші ғылыми қызметкері, Сәтбаев университеті.

2020 жылы Сәтбаев университеті № 2018/AR05135893 – «Геомеханикалық есептеулер мен ұңғымалардың орналасуын өзгерту арқылы бу-гравитациялық мұнай дренажын оңтайландырудың көпсалалы тәсілі» ғылыми-зерттеу жобасының кіші ғылыми қызметкері болды.

2021-2023 жж. IRN AP09261282 GF – «Сот сорғыш қондырғыларының қызмет ету мерзімін ұлғайту» тақырыбы бойынша ғылыми қызметкер, Сәтбаев университеті.

37 ғылыми еңбектің, 3 Scopus және 6 патент пен 1 ​​оқу құралының авторы. 2020 жылдан 2022 жылға дейін «Мұнай инженериясы» кафедрасының тьюторы болды. 2022-2023 жылдары «Мұнай инженериясы» кафедрасының оқытушысы. 2023 жылдан қазіргі уақытқа дейін Сәтбаев университетінің Геология, мұнай және тау-кен ісі институтының «Мұнай инженериясы» кафедрасының аға оқытушысы.

Ғылыми-зерттеу бағыты: жоғары тұтқырлығы бар мұнай кен орындарынан термиялық әдістерді (CSS, SAGD, VAPEX) қолдану арқылы мұнай беруді арттыру. Келесі бағдарламалардағы дағдылар: 3D Max, Eclipce, Petrel.

Оқылатын пәндер: 1. Мамандыққа кіріспе; 2. Сұйық және газ механикасы; 3. Мұнай-газ инженериясы семинары. 4. Ұңғымаларды гидродинамикалық сынау. 5. Теңіз кен орнын игеру. 6. Көпсалалы жобаны жобалау және т.б.

Мұнай-газ саласындағы басшы, белсенді, сауатты, жауапты маман ретінде сипатталады. Ағылшын тілін Upper Intermediate деңгейінде білу. IELTS – 5,5. (2019-2022).

Білімі

2002-2010 ж.- №111 гимназия. Лобачевский, Алматы.

2010-2013 ж. – №134 лицей, компьютерлік математика.

2013-2017 жылдары – Қ.И.Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық университеті, бакалавр, мамандығы: «Мұнай-газ ісі».

2017-2019 – Қ.И.Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық университеті, техника және технология магистрі.

2019-2022 – Қ.И.Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық университеті, философия ғылымдарының докторы, ОП 8D07202 – Мұнай өнеркәсібі мамандығы бойынша PhD дәрежесі.

Ғылыми жобалар

2013-2014 - НИР №2.842.10 - «Открытое хранение серы на Тенгизе»

2015-2017 - НИР № 757.МОН.ГФ.15.РИПР.46 – «Разработка новых методов открытого хранения серы для снижения вредного воздействия на окружающую среду»

2018-2019 - НИР 2018/АР05133906 – «Создание новой технологии сбора высоковязких нефтей в амбарах и в местах розлива с применением ультразвуковых устройств»

02.2020-12.2020 - НИР № 2018/АР05135893 – «Многодисциплинарный подход к оптимизации парогравитационного дренажа нефти с использованием геомеханических расчетов и изменения расположения скважин»

01.04.2021-31.12.2021г - ИРН AP09261282 ГФ - «Увеличение ресурса работы насосов штанговых скважинных насосных установок».

01.04.2021-31.11.2023г - ИРН AP09261282 ГФ - «Увеличение ресурса работы насосов штанговых скважинных насосных установок».

Жарияланымдар

1) Заурбеков К.С., Логвиненко А. Обзор и анализ парогравитационного метода воздействия на пласты высоковязких нефтей. Труды Международных Сатпаевских чтений «Научное наследие Шахмардана Есенова» 12-14.04.2017г., КазНИТУ им.К.И.Сатпаева, г.Алматы, Казахстан.

2) Заурбеков К.С. Возможности применения метода SAGD для месторождений высоковязких нефтей и пиродного битума Казахстана. Труды Международных Сатпаевских чтений «Научное наследие Шахмардана Есенова» 12-14.04.2017г., КазНИ-ТУ им.К.И.Сатпаева, г.Алматы, Казахстан.

3) Заурбеков К.С., Майкенов Е.Б. Перспективы применения водотопливных эмульсий для генерации пара при паротепловой обработке скважин. Труды Сатпаевких чтений «Инновационные решения традиционных проблем: инженерия и технологии» 12-14.04.2018г., КазНИТУ им.К.И.Сатпаева, г.Алматы, Казахстан.

4) Заурбеков К.С., Заиниева Л.Ю., Зыкова Н.М. Эффективность применения информационных технологий в высшей школе. ВЕСТНИК Евразийского национального университета имени Л.Н.Гумилева. №3(124)/2018, Республика Казахстан  г.Астана, 2018г.

5) Заурбеков К. С., Балгаев Д.Е., Нурсултанов М.Е. и др. Аналитические исследования и расчет основных геометрических и режимных параметров работы ультразвуковых устройств на основе аналитических и патентных исследований. Отчет по НИР №АР05133906 (промежуточный) 2018 г., № гос.рег.0118РК00137, инв. № 0218РК00848.

6) Заурбеков К.С. Возможность применения водотопливных эмульсий для парогенераторных установок. Труды Сатпаевких чтений «Инновационные технологии – ключ к успешному решению фундаментальных и прикладных задач в руд-ном и нефтегазовом секторах экономики РК» 12-14. 04.2019г., КазНИТУ им.К.И. Сатпаева, г.Алматы, Казахстан.

7) Заурбеков К.С., Баймухаметов М.А. и др. Особенности проводки скважины при использовании метода SAGD  для добычи высоковязких нефтей. Труды Сатпаевких чтений «Инновационные технологии – ключ к успешному решению фундаментальных и прикладных задач в руд-ном и нефтегазовом секторах экономики РК» 12-14. 04.2020г., Сатпаев университет, г.Алматы, Казахстан.

8) Т.А.Бельбаева, К.С.Заурбеков. Анализ современных технологий разработки нефтяных и газовых месторождений. Труды Международных Сатпаевских чтений 12-14.04.2021г., КазНИТУ им. К.И.Сатпаева, г.Алматы, Казахстан.

9) М.М.Қазекен, Е.Е,Бекжигит, К.С.Заурбеков. Влияние коронавируса на нефтяную отрасль. Труды Международных Сатпаевских чтений 12-14.04.2021г., КазНИТУ им. К.И.Сатпаева, г.Алматы, Казахстан.

10) Zaurbekov, S.A.Akanova, G.K.Balgayev, D.Y.Zaurbekov, K.S.  Extension of operational life of ball valves in piston and plunger pumps. Mining Informational and Analytical Bulletin, Volume 2021, Issue 7, pp. 165 – 175, 2021, ISSN 0236-1493,  Cite Score  1.0 Процентиль 27%, Engineering

11) Agzamov A., Efendiyev G., MoldabayevaG.Zh, Syzdykov A., Suleimenova R., Tuzelbayeva Sh, Zaurbekov K.S. On the degree of influence of waterflooding on the oil recovery factor from productive formations of high-viscosity reservoirs X, represented by terrigenous reservoirs. Complex Use of Mineral Resources. 2023;326(3):50-58. ISSN 2224-5243, DOI: 10.31643/2023/6445.28 (2021) Q3

12) Zaurbekov K.S., Zaurbekov S.A., Sladkovsky A.V. Balgayev D.Y. Hydrodynamic simulation of the steam-assisted gravity drainage method for different reservoir thicknesses using eclipse. NEWS of the National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan SERIES OF GEOLOGY AND TECHNICAL SCIENCES ISSN 2224-5278 Volume 3, Number 459 (2023). 60-69 IRSTI: 52.47.17 - Q3 

13)   Заурбеков К.С., Сыздыков А.Х., Заурбеков С.А. Система скважинного термоэлектирического модуля для расширения области применения и повышения эффективности метода парогравитационного воздействия. Журнал Нефть и газ, 2022, 3 (129), ISSN 1562-2932.

14)   Заурбеков К.С., Балгаев Д.Е. Расширение возможности применения гравитационного дренирования с закачкой пара (Steam Assisted Gravity Drainage) и закачки пара с растворителе

15) Investigation of the effect of a high-speed steam jet on viscous oil using the SAGD method. Chemical Papers. https://doi.org/10.1007/s11696-024-03436-z. (10.04.2024) Q2-57%, Zaurbekov S., Syzdykov, J., Ismailova D.

Докторанттардың әлеуетті зерттеу жұмыстары

Мұнай өндіруді арттыру технологияларын жетілдіру