Абен Ерболат Халидиллаұлы

Абен Ерболат Халидиллаұлы

Техникалық ғылымдар кандидаты

Қауымдастырылған профессор

Ө.А. Байқоңыров атындағы Тау-кен-металлургия институты

Тау - кен ісі кафедрасы

Email: y.aben@satbayev.111

H-index:
5

Докторанттардың саны:
2

Кәсіби өмірбаяны

08.2021 ж. Қауымдастырылған профессоры ҚазҰТУ. Қ. И. Сәтбаев 

08.2020 ж. Ассистент профессоры ҚазҰТУ. Қ. И. Сәтбаев

08.2016 ж. Лектор ҚазҰТУ. Қ. И. Сәтбаев       

09.2014 ж - 08.2015 ж.аға оқытушы. Л. Б. Гончаров

09.2013 ж-02.2016 ж қоса оқытушы

06.2013 ж. ҚазҰТУ тау-кен ісі бойынша дипломдық жобалардың рецензенті. Қ. И. Сәтбаев

01.2010 ж-10.2014 ж. қоса ғылыми қызметкер

2002 ж. - 2004 ж. қоса атқару бойынша Университеттің зертханашысы

08.2011 ж-02.2015 ж. "Тау-Кен Инжиниринг" ЖШС жобалардың бас инженері»

02.2009 ж-07.2014 ж "НИПИ" Казгорпроект " ЖШС директоры»

01.2009 ж-08.2011 ж "Казатомпром" ҰАК жанындағы "Қазақстан ядролық университеті" бас маманы”

02.2008 ж - 12.2008 ж IT және қауіпсіздік бөлімінің бастығы

08.2007 ж-01.2008 ж "Mercury Trade" ЖШС жүйелік әкімшісі”

02.2006 ж-08.2007 "Қазақстан-1" РТРК жетекші инженері”

Білімі

Қазақ ұлттық техникалық университеті, Автоматика және басқару институты, басқару жүйелеріндегі автоматтандыру және ақпараттандыру, инженер-жүйе технигі ,ЖБ № 0677468

Тау-кен ісі институты, техника ғылымдарының кандидаты, Геотехнология (тау-кен ісі), ҒК № 0005613

"Қоршаған орта инженериясы" мамандығы бойынша қауымдастырылған профессор (доцент), ДЦ №0000370 

Ғылыми жобалар

Ғылыми жобаларға қатысу (соңғы 5 жылда):

Жобаның ғылыми жетекшісі - ИРН AP19679911 «Повышение эффективности выщелачивания урана при разработке сложных гидрогенных месторождений», 2023-2025гг. ;

Жетекші ғылыми қызметкер "Разработка комбинированной установки ГЭС для выработки электроэнергии от технологических растворов", 2023-2024гг.;

Жетекші ғылыми қызметкер ИРН АР14871011 «Создание технологий горных работ по сплошному и комплексному использованию массива недр в управляемом режиме и замкнутом цикле», 2022-2024гг.;

Жетекші ғылыми қызметкер «Интенсификация процесса добычи с применением окислителей в процессе выщелачивания на  месторождений «Мынкудук», 2020-2022гг.;

Аға ғылыми қызметкер «Разработка технологии интенсификации процессов денитрации и выщелачивания в условиях участка «Центральный» месторождения «Мынкудук», 2019г.;

Аға ғылыми қызметкер Разработка технологии выемки и извлечения золота из бедных рудных жил, 2018-2020гг.

Жарияланымдар

Халықаралық рецензияланған ғылыми журналдарда,

Scopus және Web of Science базаларына кіретін

Yussupov, Kh., Aben, E., Akhmetkanov, D., Aben, Kh., Yussupova, S. (2023). Investigation of the solid oxidizer effect on the metal geotechnology efficiency. Mining of Mineral Deposits, 17(4), 12-17. https://doi.org/10.33271/mining17.04.012 Toktaruly, B., Bayeshov, A., Aben, Y., Suleimenov, S.K. Effect of process solution saturation with oxygen on uranium in-situ leaching performance. Eurasian Mining, 2022, 38(2), pp 50-53, DOI: 10.17580/em.2022.02.12 Aben, E., Toktaruly, B., Khairullayev, N., Yeluzakh, M. Analyzing changes in a leach solution oxygenation in the process of uranium ore borehole mining. Mining of Mineral Deposits, 2021, v 15, Iss 3, pp 39-44,  DOI:10.33271/mining15.03.039 Yussupov, K., Aben, Y., Omirgali, A., Rakhmanberdiyev, A. Analyzing a denitration process in the context of underground well uranium leaching. Mining of Mineral Deposits, 2021, vol 15, Iss 1, pp 127-133  DOI:10.33271/mining15.01.127 Aben, E., Markenbayev, Z., Khairullaev, N., Myrzakhmetov, S., Aben, K. Study of change in the leaching solution activity after treatment with a cavitator. Mining of Mineral Deposits, 2019, v 13, Iss 4, pp 114-120, DOI:10.33271/mining13.04.114 Khairullayev N.B., Aliev S.B., Aben, Y.Kh, Uisimbek A.A. Study of the effect of solution activation on the density of the pregnant solution and on the content of the useful component. News of the National academy of sciences of the Republic of Kazakhstan series of geology and technical sciences, 2021, Vol 4, №448, pp.36-41, DOI: 10.32014/2021.2518-170x.79 Omirgali A.K., Aliev S.B., Yussupov Kh.A., Aben, E.Kh., Akhmetkhanov D.K. Improving the efficiency of denitration of sorbent solution in uranium geotechnology. Ugol, 2022, 4, pp. 72–76, DOI: http://dx.doi.org/10.18796/0041-5790-2022-4-72-76 Aben E.Kh., Rustemov S.T., Bakhmagambetova G.B., Akhmetkhanov, D. Enhancement of metal recovery by activation of leaching solution | Повышение извлечения металла на основе активации выщелачивающего раствора. Mining Informational and Analytical Bulletin, №12, 2019, pp.169-179, DOI: 10.25018/0236-1493-2019-12-0-169-179 Bitimbaev M. Zh., Krupnik L. A., Aben Kh. Kh., Aben, E.Kh. Adjustment of backfill composition for mineral mining under open pit bottom. Gornyi Zhurnal, №2235, 2.2017, c. 57-61, DOI: 10.17580/gzh.2017.02.10

ҚР Ғ және ЖБМ білім саласындағы сапаны қамтамасыз ету Комитеті ұсынған басылымдардағы мақалалар

Е.Х. Абен, Д.К. Ахметканов, М. Елузах, Е.А. Елжанов. Сілтілеу ерітіндісінің оттегімен тотығу технологиясын зерттеу. Горный журнал Казахстан. №10, 2023, с. 13-18, ISSN: 2227–4766 Aben. E, Akhmetkanov D.K., Chukharev S.M., Omirgali A. Increase in flow rate of extraction wells during uranium leaching using a chemical reagent. Горный журнал Казахстан. №6, 2023, с. 26-30, ISSN: 2227–4766 Кенжетаев Ж.С., Тогизов К.С., Омиргали А.К., Абен Е., Жәлиқызы Р. Intensification of inhibitor-assisted uranium ISL process. Известия НАН РК. Серия геологии и технических наук. № 3 (459), 2023, с. 108-118, ISSN:2518-170X (Online), ISSN: 2224-5278 (Print) Битимбаев М.Ж., Юсупов Х.А., Абен Е.Х. Развитие теории создания природоподных комбинированных геотехнологий и возможности их практической реализации. Горный журнал Казахстан. №12, 2022, с. 22-27, ISSN: 2227–4766 Оника С.Г., Рысбеков К.Б., Абен Е.Х., Бахмагамбетова Г.Б. Зависимость скорости выщелачивания от температуры продуктивного раствора. Вестник КазНИТУ. №6 (142), 2020, с. 700-705, ISSN: 2709-4766 (Online), ISSN: 2709-4758 (Print) Krupnik L. A., Aben Kh. Kh., Shaposhnik Y.N., Aben E. Technology of blasting at the contact with backfilled stopes. Горный журнал Казахстана, №11, 2017, с. 4-6, ISSN: 2227–4766

Патенттер

Битимбаев М.Ж., Юсупов Х.А., Джумабаев Е.И., Абен Е. Ярусный способ подземной разработки месторождения (патент на полезную модель). №7854 от 03.03.2023, Номер бюллетеня: 9, Дата бюллетеня: 03.03.2023 Маркенбаев Ж.Д., Нуралиев Г.О., Нурсагат Н.Н., Рахманбердиев А.Ғ., Юсупов Х.А., Абен Е. Способ повышения содержания урана в продуктивном растворе при подземном скважинном выщелачивании (патент на полезную модель). №7390 от 16.05.2022, Номер бюллетеня: 20, Дата бюллетеня: 19.05.2022 Маркенбаев Ж.Д., Нуралиев Г.О., Нурсагат Н.Н., Рахманбердиев А.Ғ., Юсупов Х.А., Абен Е. Установка денитрации при сорбционном извлечении урана (патент на полезную модель). №7245 от  16.05.2022, Номер бюллетеня: 26, Дата бюллетеня: 01.07.2022 Баешова А.К., Юсупов Х.А., Абен Е., Мырзабеков Б.Э. Способ окисления ионов двухвалентного железа (патент на полезную модель). №5662  от 24.09.2020, Номер бюллетеня: 51, Дата бюллетеня: 20.12.2020

Монография, оқу құралы

Абен Е.Х., Мырзахметов С. С., Юсупов Х. А. Геотехнологические процессы при разработке месторождений полезных ископаемых. Учеб. пособие для магистр. и доктор. спец. "Горная инженерия", М-во образования и науки РК, КазНИТУ, 2022. ISBN 978-601-323-296-6 Yelzhanov Y.A., Yussupova S.A., Aben E. Substantiation of rational parameters of the explosive breakout technology in a structural block array (монография). Prospects for developing resource-saving technologies in mineral mining and processing, 2022. - PP. 327-368 Aben K. K., Yussupov Kh., Aben E. Development of resource-saving technology for mining of reserves below the pit bottom (монография). Topical issues of resource-saving technologies in mineral mining and processing, 2018- PP. 6- 26

Докторанттардың әлеуетті зерттеу жұмыстары

Жерасты ұңғымалық шаймалау арқылы уран өндіру проблемалары бойынша зерттеулер