Әлиакбар Мадияр Манарбекұлы

Әлиакбар Мадияр Манарбекұлы

Техника ғылымдарының магистрі

Аға оқытушы

Қ. Тұрысов атындағы Геология және мұнай-газ ісі институты

Email: m.aliakbar@satbayev.111

H-index:
2

Кәсіби өмірбаяны

Ғылыми-педагогикалық қызметтің жалпы өтілі 5 жыл. РФ Орынбор қаласында, "ТНГ Орал-Гео ЖШС", Ақтау қаласындағы "Optimum" жобалау институты ЖШС компаниясында ғылыми-зерттеу тағылымдамасынан өтті. Біліктілікті арттыру туралы сертификаттар мен куәліктер ("Geological modelling using applied computer software Petrel", "Қазатомөнеркәсіп "ҰАК"АҚ "КАТКО "Қазақстан-француз бірлескен кәсіпорны"https://www.kazatomprom.kz/ru ЖШС, "Certificate of Attendance. How to publish a scientific article", NRC (Natural Resources Company) сертификаты "геофизикалық деректер бойынша геологиялық орталарды модельдеудің заманауи технологиялары", "Гридпоинтдайнамикс" ЖШҚ сертификаты "сейсмикалық деректерді интерпретациялау, қорларды есептеу және геологиялық модельдеу GEOPLAT бойынша" Ресей және т. б.) Ғылым және жоғары білім министрінің Саясат Нұрбектің алғыс хаттарымен бірнеше рет және  Қ. И. Сәтбаев ҚазҰТЗУhttps://official.satbayev.university/ru басшылықтың мараппаттарына ие болған. ҒЗО "Bilim orkenieti" ҚР"Үздік студент академиясының мүшесі" медалімен марапатталған."2018 жылдың үздік студенті" номинациясы бойынша конкурс лауреаты, 1-орын, Еlitebusinessgroup компаниясы https://elite.kz/..2021ж, А. Байтұрсынов атындағы қола медальмен ҚР ЖОО ассоциациясы марапатталған.

Білімі

1.https://official.satbayev.university/kk, 2011-2015, 5В070600 - "Геология және пайдалы қазбалар кенорындарын іздеу мен барлау" ЖБ-Б №0875360

2.https://official.satbayev.university/kk, 2016-2018, 6М074700 - "Пайдалы қазбалар кен орындарын іздеу мен барлаудың геофизикалық әдістері" ЖООК-М №0124689

3.https://official.satbayev.university/kk, 2018, 6D070600 - "Геология және пайдалы қазбалар кенорындарын іздеу мен барлау"

Ғылыми жобалар

Ғылыми жобаларға қатысамын. Мен жетекші инженермін. ҚР БҒМ "2018-2020 жылдарға арналған ғылыми зерттеулерді гранттық қаржыландыру" бюджеттік бағдарламасы бойынша "Қазақстан Республиканың минералдық-шикізат базасы Жолтаев Г.Ж.https://is.ncste.kz

- AP05133006 "2020-2023 жылдарға арналған ғылыми зерттеулерді гранттық қаржыландыру" бюджеттік бағдарламасы бойынша "Оңтүстік Маңғышлақ палеозойының (геологиялық құрылысы және мұнайгаздылығы) мәселелері" тақырыбы бойынша . Жетекшісі: геология-минералогия ғылымдарының докторы, профессор, ҚР ҰҒА академигі Г.Жолтаев.https://is.ncste.kz

- AP19680360 "2023-2026 жылдарға арналған ғылыми зерттеулерді гранттық қаржыландыру" бюджеттік бағдарламасы бойынша "Кешенді геомеханикалық және геофизикалық зерттеулер негізінде кен кен орындарын игеру кезінде тау алаптарының кернеулі-деформацияланған жай-күйін модельдеу".  Жетекшісі: геология-минералогия ғылымдарының докторы, профессор Истекова С. А.https://is.ncste.kz

Жарияланымдар

1.М. М. Әлиакбар, Г. А. Жылқыбаева, Г. Д. Бижанова. «Геофизикалық деректер бойынша Каспий маңы ойпаты кен орындарының Прорва тобына коллекторларды бөлу және сапасын бағалау», « дәстүрлі проблемаларды инновацииқ шешу: инженерия және технологиялар». Халықаралық Сәтбаев оқуларының еңбектері "ҚазҒЗУ, Алматы, 2018, р 79-83, ISBN: 978-601-323-034- https://official.satbayev.university/download/document/14469/%D0%A1%D0%B0 % D1% 82% D0% BF% D0% B0% D0% B5% D0% B2% D1% 81% D0% BA% D0% B8% D0% B5% 20% D1% 87% D1% 82% D0% B5 % D0% BD% D0% B8% D1% 8F% 202018% 20% D1% 82% D0% BE% D0% BC% 201.pdf

2. лиакбар М. М., Истекова С. А. Прорва кен орындары тобының өнімді горизонттарының коллекторларын бөл жәна сапасын бағалау кезінде керн мен кәсіпшілік -геофизикалық деректерді кешенді зерттеу / / "I Халықаралық Есенов оқуларов" Болашаққа бағдар: Рухани жаңғыр «қоғамдық сананы жаңғырта бағдарламас аясында өткізілетін Халықаралық ғылой-практикалық конференция материалдаров, я Том, Ақтау, 18-19 азан 2018.- С. 87-91. Https://yu.edu.kz/wp-content/uploads/2020/06/sbornik-ech-pps-1-tom.pdf

3. Истекова С.А., Аблесенова З.Н., лиакбар М.М. Деректер қоры көмірсутегі кен орындарының сандық модельдерін құрудың негізі ретінде // "Кемелденген кен орындарын пайдаланудың жағдайы мен перспективалары" халықаралық ғылой-тәжірибелка конференция "ҚазМұнайГаз" ЖШС, Өндір және бұрғылау технологияларының ғылая-зерттеу институты »Ақтау. 2019 ж. 16-17 мамыра.

4. М.М.Әлиакбар., Г.А.Калмыков., С.А.Истекова. Каспий маңы мұнай-газ бассейнінің Прорва кен орындарының геологияқ ерекшеліктері мен коллекторларының өнімділігіне ақаулардың төгілуі / / Жоғары Мектеп: ғылыми зерттеулер. ЖОО аралық ғылыми конгрестің материалдары (Мәскеу қ., 14 мамыр 2020 ж.). 2 Том. - Мәскеу: Инфинити Баспасы, 2020. 175-187 Б. http://naupers.ru/wp-content/uploads/2020/05/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81 -14-% D0% BC% D0% B0% D1% 8F-2020-% D1% 82% D0% BE% D0% BC-2.pdf # page = 175

5. Жолтаев, Г. Ж.; Мусина Е.С .; Фазылов Е.М .; Алиакбар, М. ПЕРСПЕКТИВЫ ОТКРЫТИЯ НОВЫХ НЕТРАДИЦИОННЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ УГЛЕВОДОРОДОВ В КАСПИЙСКОМ ОТЛОЖЕНИИ ОТЛОЖЕНИЙ (СЛАНЦЕВАЯ НЕФТЬ И ГАЗ). Страницы: 465-474. ISBN: 978-619-7408-76-8. ISSN: 1314-2704. DOI: 10.5593 / sgem2019 / 1.1 / S01.057. https://sgem.org/index.php/elibrary?view=publication&task=show&id=4829

6.Исагалиева А.К., Истекова С.А., Алякбар М.М. КОМПЛЕКСНЫЕ МЕТОДЫ ИНТЕРПРЕТАЦИИ ГЕОФИЗИЧЕСКИХ ДАННЫХ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ГЛУБИННЫХ ГОРИЗОНТОВ ЗЕМНОЙ КОРЫ СЕВЕРО-КАСПИЙСКОГО РЕГИОНА. НОВОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ НАУК РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ГЕОЛОГИЧЕСКИХ И ТЕХНИЧЕСКИХ НАУК ISSN 2224-5278 Том 5, Номер 449 (2021), 61-67 https://journals.nauka-nanrk.kz/geolog-technical/article / 2269/2162   https://doi.org/10.32014/2021.2518-170X.99

7.Issagaliyeva А.К., Istekova S.А., Aliakbar М.M. Building the online geological and geophysical database management system for hydrocarbon fields in Kazakhstan.NEWS OF THE NATONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN SERIES OF GEOLOGY AND TECHNICAL SCIENCES, Volume 3, Number 453 (2022), pp.198-211, ISSN 2224-5278.http://www.geolog-technical.kz/assets/20223/15.%20198-211.pdf 

8.Aliakbar Madiyar; Istekova Sara; Togizov Kuanysh; Temirkhanova Raushan.Geological structure and oil-and-gas occurrence of Prorva group of the Southern deposits of the Caspian Depression in terms of geophysical information.Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu. 2023, (3): 011 - 019.https://doi.org/10.33271/nvngu/2023-3/011

9. Истекова С.А., Алиакбар М.М.*, Исагалиева А.К.Региональные геофизические критерии нефтегазоносности юга Прикаспийской впадины. СБОРНИК ТРУДОВ научно-практической конференции “ГЕЙДАР АЛИЕВ И НЕФТЯНАЯ СТРАТЕГИЯ AЗЕРБАЙДЖАНА: Достижения Нефтегазовой Геологии и Геотехнологий” посвященной 100-летнему юбилею общенационального лидера aзербайджанского народа Гейдара Алиева 23 - 26 мaя 2023 г.ISBN: 978-9952-556-50-6.Стр.627-631. https://conference.ogi.az/template/Conference%20proceedings%20-%202023.pdf