Бахмагамбетова Гульнара Бахтияровна

Бахмагамбетова Гульнара Бахтияровна

Ph.D. докторы, Техника ғылымдарының магистрі

Аға оқытушы

Ө.А. Байқоңыров атындағы Тау-кен-металлургия институты

Тау - кен ісі кафедрасы

Email: g.bakhmagambetova@satbayev.111

H-index:
3

Кәсіби өмірбаяны

ҚазКСР ҒА-ның Тау-кен ісі институтында, ұлттық патенттік ведомствода жұмыс істеген, өндірістік тәжірибесін "АҚ Эмбанефтьгеофизикада"алды.

Білімі

1978-1983 В.И.Ленин атындағы Қазақ политехникалық институты

Ғылыми жобалар

Тау-кен ісі, кеніш аэрология

Ғылыми жобаларға қатысу үшін (соңғы 3 жыл):

No 747.МОН ГФ.12.19 "жәш шұғыл жұмыстарды техника мен технологиялардың қазіргі жағдайда ұңғыма инновациялық технологиясы қатты пайдалы қазбалар уатымды өзгеруі ескеріле отырып" 2012-2014, кіші ғылыми қызметкер;

No 747.МОН ГФ.12.4 "әзірлеу инновациялық технологияны сложноструктурных жанасып тұру тікеқұла руда кенін өндіру ішінен орташа қуаты әр түрлі үлгідегі құрылыстар рыногының қажеттілігі ескеріле отырып, әрбір түрі кенін жерасты тел қабатшы" 2013-2014, кіші ғылыми қызметкер.

№ 4104 «КПС-II» МК 2021-2022 жж. Инновациялық энергия үнемдеу технологиясын қолдана отырып, натрий силикатын өндіру. кіші ғылыми қызметкер

Жарияланымдар

1.      Бахмагамбетова Г.Б. Разработка эффективного способа выщелачивания отвалов забалансовых руд. Наука и новые технологии, №2, 2012, Бишкек. 

2.      Бахмагамбетова Г. Способ выщелачивания забалансовых руд в местах их складирования. 

3.      Жараспаев М., Бахмагамбетова Г.Б. Вестник КРСУ. Том 12, №7, 2012. Бишкек. Аналитическое обоснование удельного расхода выщелачивающего раствора при обработке забалансовых руд в отвалах

4.      Бахмагамбетова Г.Б. Физико-химические основы взаимодействия дисперсных частиц с выщелачивающими растворами. Вестник КРСУ. Том 13, №1, 2013. Бишкек. 

5.      Магади Е. (Монголия),  Жараспаев М., Бахмагамбетов Б., Бахмагамбетова Г.Б. Перспективный метод кучного выщелачивания отходов горно-металлургического комплекса. Вестник КазНИТУ №2 2016. 

6.      Юсупов Х. А., Бахмагамбетова Г. Б., Дарханұлы А. К вопросу искривления скважин при подземном выщелачиваний урана. Международная научно-практическая конференция: «Научное и кадровое сопровождение инновационного развития горно-металлургического комплекса». 27-28 апреля 2017г., г. Алматы.  

7.      О рекультивации нарушенных земель при открытом способе разработки месторождений полезных ископаемых. Ахтаева Н.З.,Бахмагамбетова Г.Б., Жакыпбек Ы., Әбен А.С. 

8.      Снижение затрат на рудоподготовку при кучном выщелачивании золота. Г.Б.Бахмагамбетова. Сборник трудов Международной научно-практической конференции «Рациональное использование минерального и техногенного сырья в условиях Индустрии 4.0». 14-15 марта, 2019. 

9.      Повышение извлечения металла на основе активации выщелачивающего раствора. Абен Е.Х.,  Рустемов С.Т., Бахмагамбетова Г.Б., Ахметханов Д. Горный информационно-аналитический бюллетень №12/2019. 

10.  Application features of the surface laser scanning technology when solving the main tasks of surveying support for reclamation K. Rysbekov, D. Huayang, T. Kalybekov, M. Sandybekov, K. Idrissov, Y. Zhakypbek, G. Bakhmagambetova. 

11. Абен Е. Х., Рустемов С. Т., Бахмагамбетова Г. Б., Ахметханов Д. Повышение извлечения металла на основе активации выщелачивающего раствора.

Москва: Горный информационно-аналитический бюллетень (научно-технический журнал). №12/2019 С.169-179. DOI: 10.25018/0236-1493-2019-12-0-169-179.

12. Бахмагамбетова Г. Б. Подготовка руды и штабеля технологической операции кучного выщелачивания бедных руд золотаМеждународная научная конференция Fundamental and applied science, г. Шеффилд, 30 октября – 07 ноября 2020

13. Юсупов Х.А., Рысбеков К., Бахмагамбетова Г. Инженерное обеспечение участка для кучного выщелачивания золота. Международная научная конференция «ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА НА XXI ВЕК», г.София, 15-22 октября 2020http://www.rusnauka.org/cgi-bin/search/step7_info.cgi?id=284524&idw=ce5QFI4naVHYcdtBdr

14. Оника С. Г., Рысбеков К.Б, Әбен Е.Х, Бахмагамбетова G.B. Шаймалау жылдамдығының өнімді ерітіндінің температурасына тәуелділігі. КазНИТУ хабаршысы, 2020, № 6 https://doi.org/10.51301/vest.su.2020.v142.i6.122

15. Юсупов К., Рысбеков К., Әбен , Бахмагамбетова Г.Б.  Ерітіндінің реологиялық қасиеттерін өзгерте отырып, алтынды шаймалау тиімділігін арттыру. Ұлттық тау-кен университетінің ғылыми хабаршысы, Украина. № 3, 2021. https://doi.org/10.33271/nvngu/2021-3/014

16. Рысбеков K.Б., Бахмағамбетова Г.Б. Ерітіндінің үймелеп шаймалау кезіндегі дисперсті бөлшектермен өзара әрекеттесуінің әсері. Қазақстанның тау-кен журналы. № 4, 2021 https://doi.org/10.48498/minmag.2021.192.4.007

17. Бітімбаев M.Ж., Бахмағамбетова Г.Б. Алтынды үздіксіз шаймалаудың инновациялық технологиясын әзірлеу. Қазақстан Республикасы Ұлттық инженерлік академиясының хабаршысы. 2021. № 2 (80) https://doi.org/10.47533/2020.1606-146X.95