Байгурин Жаксыбек Джакупбекович

Байгурин Жаксыбек Джакупбекович

Техникалық ғылымдар докторы

Профессор

Профессор

Қ. Тұрысов атындағы Геология, мұнай және тау-кен ісі институты

Email: zh.baygurin@satbayev.111

Кәсіби өмірбаяны

"Тау-кен өнеркәсібі және мұнай-газ кәсіпшілігі геологиясы, геофизика, Маркшейдерлік іс және жер қойнауы геометриясы" техника ғылымдарының докторы. Тау-кен ісі, геодезия, маркшейдерия,

геомеханика, жер қойнауын қорғау және тиімді пайдалану, геоэкология саласында жұмыс істейді. Жер бетінің жылжуын бақылау бойынша жобалардың жетекшісі. Сәтбаев Университетінде 48 жыл қызмет

атқаруда және 10 жыл өндірістік жұмыста маркшейдерлік бөлімінде, Лисоковский тау-кен байыту комбинатының бас маркшейдері болып қызмет еткен.

Ғылыми жобалар

Жоба жетекшісі болып табылады: ГАЖ-технологияның инновациялық әдістері негізінде жер қойнауын игеру кезінде жер бетінің қауіпті учаскелерінде тау-кен массивінің ығысуына геомониторинг әдістері мен болжау жүйесін әзірлеу (№2019/АР05133929)

Жарияланымдар

1. Байгурин Ж.Д., Имансакипова Б.Б., Кожаев Ж.Т. The situation forecast for the extraction of ore reserves in the weakened  sections of the deposit. - Sofia: Multi-authored monograph, 2018.

2. Мухамедгалиев А.Ф., Кожаев Ж.Т., Имансакипова Б.Б., Байгурин Ж.Д., Шакиева Г. Мониторинг за геомеханическим процессом при разработке месторождения интерферометрическим методом.//

Сборник научных статей по итогам международной научно-практической конференции. Сатпаевские чтения.- Алматы, – 2017.-С. 452

3.Baygurin Zh.D., Altayeva A.A., Imansakipova B.B., Spitsyn A.A. Geoinformation system of risk management for underground mining of mineral deposits. Gorny zhurnal RK, 2018.

4. Baygurin Zh.D.,Altayeva A.A., Imansakipova B.B., Kozhaev Zh.T., Spitsyn A.A. Possibilities of digital modeling for increasing the efficiency of the situational forecast in conducting mining works. Varna, Bulgaria. 2018.

5. Baygurin Zh.D., Imansakipova B.B., Kozhaev Zh.T., Sadykov B.B., Development of methods for optimizing geodesic monitoring based on zoning. UNIVERSITAS Publishing. Petrosani 2019

Білім беру

1965-1971 тау-кен инженер-маркшейдер Техника ғылымдарының кандидаты берілген күні 30. 05.1986 РФ Техника ғылымдарының докторы берілген күні 31.01.2002 ж. диплом № FD 0002607 ЖАК ҚР БҒМ

Оқу бағдарламалары