Байтимбетова Бағила Әбдісаматқызы

Байтимбетова Бағила Әбдісаматқызы

Физика-математика ғылымдарының кандидаты

Қауымдастырылған профессор

Қауымдастырылған профессор

Металлургия және өнеркәсіптік инженерия институты

Email: b.baitimbetov@satbayev.111

Кәсіби өмірбаяны

Инженер, физик, 15 жылдан аса еңбек тәжірибесі бар оқытушы.  Наноөлшемді құрылымдарды зерттеуге арналған жобаларға қатысқан.  Ғылыми басылымдарда жарық көрген 150 аса жарияланымның авторы.  2 инновациялық патенттердің иесі. ҚР Президентінің  «Болашақ» бағдарламасы бойынша Халықаралық шәкіртақы иегері.  

Ғылыми жобалар

Ғылыми бағыт - наноматериалы және нанотехнология. Ол ғылыми гранттық "тақырыбы бойынша жаңа әдістемені әзірлеу және зерттеу оның қасиеттерінің графена алу" жобаның басшысы болды.

Жарияланымдар

1. Способ получения графена Патент 2 013/0559.1

2. Способ получения углеродных наноструктур путем магнетронного реактивного распыления графита в возгоняемых парах ароматических углеводородов Патент 2013/0803.1

3. The study by spectroscopy method of carbon nanostructure in carbonized ferrochromic spinel Spectroscopy Letters. Аn International Journal for Rapid Communication. -2008. -Vol.41(1). -Р.9-14. http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/0038701070179958 IF 0,886

4. Study of graphene formed in the atmosphere of vapors of aromatic hydrocarbons. // Russian Physics Journal. -2015. -Vol. 58(3). -Р.394-398 DOI 10.1007/s11182-015-0513-x. - IF 0, 671

5. New method for producing graphene by magnetron of discharge in an atmosphere of aromatic hydrocarbons.// Graphene. -2015. -№4. -Р.38-44. http://dx.doi.org/10.4236/graphene.2015.42004

Білім беру

1996 жылы әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің физика факультетін бітірген. 2007 жылы кандидаттық диссертация қорғады.

Оқу бағдарламалары