Байтимбетова Бағила Әбдісаматқызы

Байтимбетова Бағила Әбдісаматқызы

Физика-математика ғылымдарының кандидаты

Қауымдастырылған профессор

Ө.А. Байқоңыров атындағы Тау-кен-металлургия институты

Материалтану, нанотехнология және инженерлік физика кафедрасы

Email: b.baitimbetova@satbayev.111

H-index:
2

Кәсіби өмірбаяны

 18 жылдан аса еңбек тәжірибесі бар оқытушы.  Наноөлшемді құрылымдарды зерттеуге арналған жобаларға қатысқан.  Ғылыми және  оқу әдістемелік басылымдарда жарық көрген 100 аса жарияланымның авторы.  3 инновациялық патенттердің иесі. ҚР Президентінің  «Болашақ» бағдарламасы бойынша Халықаралық шәкіртақы және "2018 жылдың үздік оқытушысы" грантының иегері.  

Білімі

1996 жылы әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің физика факультетін бітірген. 2007 жылы кандидаттық диссертация қорғады.

Ғылыми жобалар

Ғылыми бағыт - наноматериалы және нанотехнология. Ол "Графен алудың жаңа әдіспен графен алу және оның қасиеттерінің зерттеу" ғылыми гранттық жобасының жетекшісі болды.

Жарияланымдар

1.

Способ получения графена Патент 2 013/0559.1

2. Способ получения углеродных наноструктур путем магнетронного реактивного распыления графита в возгоняемых парах ароматических углеводородов Патент 2013/0803.1

3. The study by spectroscopy method of carbon nanostructure in carbonized ferrochromic spinel Spectroscopy Letters. Аn International Journal for Rapid Communication. -2008. -Vol.41(1). -Р.9-14. http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/0038701070179958 IF 0,886

4. New method for producing graphene by magnetron of discharge in an atmosphere of aromatic hydrocarbons.// Graphene. -2015. -№4. -Р.38-44. http://dx.doi.org/10.4236/graphene.2015.42004

5.Study of graphene formed in the atmosphere of vapors of aromatic hydrocarbons // Russ. Physics Journal -V.58, №3. 2015 –P.394–398. Q4,  Процентиль 31% https://doi.org/10.1007/s11182-015-0513-x (Thomson Reuters, IF 0, 671)

6 Preparation of porous rice husks by pyrolysis methods for the removal of emulsified oils from wastewater //Transylvanian Rewiev, http://transylvanianreviewjournal.org/index.php/TR/article/view/2238 2018. IF 0,2. Процентиль 40%

7.ЭПР регистрация  углеродной пленки на некоторых  подложках //Горение и плазмохимия. №3. -2019. –C.184-188. https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41433256

8. Изучение графена, образующегося в атмосфере паров ароматических углеводородов //Известия высших учебных заведении. Физика. –Т.58, №3, -2015,  –С.101-105. ://www.elibrary.ru/item.asp?id=23370727 IF 0, 671, Процентиль 31%

9.Монография “Перспективность создания и исследования углеродных наноструктур” . – Алматы. -2020. – 221с.

10.  Modeling the process of formation of fractal structures in thin films Journal of Physics: Conference Series 1141 (1), 012004. -2018. IF 0,45 https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1742-6596/1141/1/012004

11.Микроскопическое исследование поверхности печатной бумаги, модифицированной наночастицами золота и серебра.  Горение и плазмохимия. – 2019. –№17. – С. 209-213. IF=0.093. http://cpc.icp.kz/index.php

12.Electron paramagnetic resonance in graphene structures. Inter. conference “Carbon 2019”. Lexington, Kentucky. USA. 2019.-P.42. https://carbon2019.org/wp-content/uploads/2019/07/237-1-ext-epr-in-graphene-str.pdf

13.Использование нестационарных сигналов ЭІІР для решения   ряда вопросов по разделению парамагнитных центров. -№5(135).  -2019. -С. 605-610 https://official.satbayev.university/ru/research/vestnik-satbayev-university/publications

14. EPR signal  of carbon films on some substrates. Inter. conference “Carbon 2019”. –P.41. https://carbon2019.org/wp-content/uploads/2019/07/237-2-ext-epr-carbon-film.pdf

15. Влияние термической обработки на оптические и парамагнитных характеристик углеродных пленок Известия НАН РК,  №378(5). -2015. –С.71-77

Докторанттардың әлеуетті зерттеу жұмыстары

1. Аспаптық құрылғылардың элементтеріне қолдану үшін наноматериалдарды синтездеу әдістерін жасап шығару.  

2. Сутегін сақтауға арналған сорбциялық-белсенді наноматериалдарды алу әдісін әзірлеу.