Бойко Галина Ильясовна

Бойко Галина Ильясовна

Химия ғылымдарының докторы

Профессор

Қ. Тұрысов атындағы Геология және мұнай-газ ісі институты

Химиялық және биохимиялық инженерия кафедрасы

Email: g.boiko@satbayev.111

H-index:
3

Кәсіби өмірбаяны

Химия ғылымдарының докторы, 2008 жылдан бастап қазіргі уақытқа дейін кафедра профессоры.

Ғылыми бағыты: Әр түрлі функционалды мақсаттарға арналған жаңа материалдарды жасаудың ғылыми негізін жасау. Жоғары парафинді, жоғары тұтқыр, жоғары температура өатып кататын мұнайға тән олигомерлік, полимерлі және композициялық депрессорлы қоспаларын, парафин, ингибитор коррозии және тұзды қатпарлардың. Технологиялық мұнай құбырларында, мұнаймен қаныққан кеуекті ортаның резервуарларында парафинді шөгінділердің пайда болуын болдырмау, сондай-ақ мұнай кенішінің жабдықтарының тұз қатпарлары мен коррозиядан қорғаудың алдын-алу үшін олардың әрекетінің тиімділігін анықтау. Мұнай өндірудің, көмірсутегі бар қалдықтарды қайта өңдеудің және жоюдың жаңа тәсілдері мен технологияларын әзірлеу. Мұнай кеніштеріндегі химия, экология саласындағы теориялық және қолданбалы зерттеулер. Мұнай шламын утилизация экологиялық мәселелерін шешуде, ауыр мұнайлар мен мұнай өнімдерін деметаллизациялаумен қатар күкіртті бір уақытта шығаратын активтендірілген алюминий қорытпаларының жаңа буынының сутегілік энергетикасы. 1998-2019 жылдар аралығында 19 мемлекеттік бюджет және келісім-шарт тақырыптарының жетекшісі болды.

Жүргізетін пәндері: Функционалды орын алмасқан органикалық қосылыстар өндірісі, Мұнай мен газды өндірістік дайындау технологии, Органикалық және мұнайхимиялық өндіріс технологиясы

Ақырғы үш жыл ішінде оқылған пәндер: Органикалық және мұнайхимиялық өндіріс технологиясы, ББЗ өндірісі технологиясы, Органикалық катализдің ағымдағы мәселелері, Мұнай химиялық синтездің ағымдағы мәселелері, Мұнай химиялық өндірістегі инновациялы технологиялар, Көмірсутегілік шикізатты өңдеу технологиясы каталитикалық процестерінің жаңа аспектілері, Мұнай мен мұнайхимиялық өнімдердің физика- химиялық қасиеттерін зерттеудегі заманауи тәсілдері.

Республикалық деңгейдегі комиссияларға, кеңестерге қатысу: 6D073900 - «Мұнайхимиясы», 6D070800 - «Мұнай-газ ісі» мамандықтары бойынша «Мұнайхимиясы» диссертациялық кеңесінің төрағасы (2013-2015, 2016-2018), қазіргі уақытта 6D073900 - «Мұнайхимиясы», 6D070800 - « Мұнай-газ ісі »(2019-2021) мамандықтары бойынша« Мұнай-газ ісі мен мұнай өңдеу »диссертациялық кеңесінің төрағасы.

Мемлекеттік марапаттар, ынталандырулар, сертификаттар және т.б.:

1 Қ.И.Сәтбаев атындағы сыйлық лауреаты (Диплом, II дреже) Қазақстан Республика Білілім және ғылым министрлігінің жаратылыстану ғылым жадары бөлімі (2000 ж.) «Медициналық реімітлер» (2000 г.)

2 Қ.И.Сәтбаев атындағы ҚазҰТУ 75-жылдығына орай мұнай-газ саласында жоғары білікті мамандарды даярлауға қосқан үлесі үшін «Қазмұнайгаз» АметадаҚ 2009.

3 Қазастан Республикасы Мұнай және газ министрлігінің Құрмет мадақтамасы 2013 ж.

4 «КСРО өнертапқышы» белгісімен марапатталған.

5 Қазақстанның көрнекті ғалымы - стипендиаты.

Білімі

1961-1967 жж

С.М.Киров атындағы ҚазМУ,

Химия- полимерлер химиясы

Ғылыми жобалар

Қайта өңделген сумен жабдықтау сапасын арттыру, «AМӨЗ» ЖШС мұнаймен ластанған жерлерді кешенді активтендірілген алюминий реагенттерімен рекультивациялау (2024 ж.)

Жарияланымдар

1. G.I. Boiko, P.V. Kenyaikin, R.G. Sarmurzina, B.K. Kenzhaliyev, K.T. Tastambek, N.P. Lyubchenko.  Physico-Chemical and Microbiological Parameters of Natural, Industrial Recycled Water and Its. Treatment. American Institute of Physics Conference Proceedings” International conference on sustainability engineering education, 2023 (:Environment and energy), 24-25 июня 2023 , Малайзия).

2. R.G. Sarmurzina, G.I. Boiko, B.K. Kenzhaliyev , U.S. Karabalin, N.P.Lyubchenko ,P.V. Kenyaikin*, Zh.B. Ilmaliyev. Coagulants for water based on activated aluminum alloys. Global J. Environ. Sci. Manage. Volume 9, Issue 4 , October 2023, Pages 673-690 https://doi.org/10.22034/gjesm.2023.04.2. Homepage: https://www.gjesm.net/ ORIGINAL RESEARCH PAPER. Q1, 80

3. Akhanova T.R., Lyubchenko N.P., Sarmurzina R.G., Karabalin U.S., Muhr H., Boiko G.I. Complex restoration of oil-contaminated soils with new organomineral. Water, Air & Soil Pollution (процентиль 65, Q2 ) Идентификатор представления: WATE-D-23-01137 R2 Редакция журналов Springer  (Загрязнение воды, воздуха и почвы) //Water Air Soil Pollut (2023) 234:686 https://doi.org/10.1007/s11270-023-06689-8

4. PolyoxyethyleneSorbitanTrioleate Surfactant as an Effective Corrosion Inhibitor for Carbon Steel Protection// Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects(ISSN: 0927-7757),   2019.- С1-9 Голландия, ELSEVIER( импакт-фактор 3,13)

5. Энергоаккумулирующие вещества нового поколения в решении проблемы очистки сточных вод объектов нефтедобычи и нефтепереработки // Нефть. Газ. Новации  2019,№5(222).-С.20-25,  Россия, Самара(РИНЦ  0.171)

6. Перспективы использования водородной энергетики в технологиях комплексной подготовки нефти, разрушения аномально стойких водонефтяных эмульсий и нефтешламов // Нефть. Газ. Новации  2019,№5(222).-С.26-31 ,  Россия, Самара (РИНЦ  0.171)

7. Synthesis and evaluation of new aminophosphonic acid as scale inhibitor for industrial water applications// Journal of Water Process Engineering 22( 2018) 192-20,2 Голландия, ELSEVIER( Импакт-фактор 4,0)

8. A new monoalkyl phosphate ester based on product derived from the recycling of postconsumer polyethylene terephthalate wast //Journal  of chemical technology and metallurgy, Sofia,53 №1,2018,Р.43-49,  Болгария,  (импакт-фактор 0,63)

9. New generation of energy accumulating substances on the basis of activated aluminum //Journal  of chemical technology and metallurgy, Sofia,53 №1,2018,Р .119-124. Болгария,  (импакт-фактор 0,63)

10. Исследования воздействия активированного сплава алюминия на керны, насыщенные нефтями месторождений Казахстана// Нефтяное хозяйство, 2018 (7).-С. 86-89. Россия, Москва (импакт-фактор 0,466)

11. Scale inhibitor testing of new organophosphoric compounds// Bulletin of The Karaganda University, №1 (89)//2018 –С. 14-21 (Thomson Reuters, Clarivaty analytics)

12. Inhibitory activity investigation of a new nitrogen-containing surfactant in an acid medium//Bulletin of The Karaganda University, №4 (92) 2018.-С48-54 (Thomson Reuters, Clarivaty analytics)

13. Analysis of oil sludge and selection of solvents for the extraction method of petroleum products recovery// Bulletin of The  Karaganda University, №4 (92) 2018.-С.75-80(Thomson Reuters, Clarivaty analytics